Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2021
  1. Blz. 2 Jaarstukken 2021
  2. Blz. 3 Jaarverslag
   1. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 leeswijzer
   2. Blz. 6 I. JAARVERSLAG
   3. Blz. 7 Financiële beschouwing
    1. Blz. 8 Samenvatting
     1. Blz. 9 Financiële samenvatting
   4. Blz. 10 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 11 Portefeuillehouders
    2. Blz. 12 Omschrijving
    3. Blz. 13 Omschrijving taakvelden
    4. Blz. 14 Overige ontwikkelingen / Corona
    5. Blz. 15 Financiële analyse
    6. Blz. 16 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    7. Blz. 17 Opgave: Een professionele organisatie
     1. Blz. 18 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 19 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 20 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 21 Resultaat
      1. Blz. 22 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.
       1. Blz. 23 1.1.1.1 Herontwerp bestaande websites.
       2. Blz. 24 1.1.1.2 Aanschaf gebruiksvriendelijke formulierengenerator met meetbare formulieren.
       3. Blz. 25 1.1.1.3 Beleggen van formulierenbeheer in de organisatie.
       4. Blz. 26 1.1.1.4 Ontwikkelen mijn omgeving (inwonercloud) + beheer beleggen in de organisatie.
      2. Blz. 27 1.1.2 Eind 2021 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale
       1. Blz. 28 1.1.2.1 Bezetting en kwaliteit medewerkers up to date. Stabiele ICT-omgeving.
      3. Blz. 29 1.1.3 Eind 2021 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.
       1. Blz. 30 1.1.3.1 De gemeente is verplicht om een jaarlijks onderzoek uit te voeren naar de inrichting, werking en beveiliging.
      4. Blz. 31 1.1.4 Risicoadressen tot een minimum beperken en eventuele fraudegevallen aanpakken. Dit in verband met de uitvoering van de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit.
       1. Blz. 32 1.1.4.1 Alle noodzakelijke acties uitvoeren om woonfraude en adresfraude tegen te gaan.
    8. Blz. 33 Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden
     1. Blz. 34 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 35 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 36 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 37 Resultaat
      1. Blz. 38 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.
       1. Blz. 39 1.2.1.1 Aanpassen Bibob-beleid
       2. Blz. 40 1.2.1.2 Opleiden en trainen van collega's en ondernemers op het gebied van bewustwording.
       3. Blz. 41 1.2.1.3 Actualiseren bevoegdheden burgemeester (APV, beleidsregels, etc.)
       4. Blz. 42 1.2.1.4 Verbeteren informatiepositie gemeente betreffende ondermijnende activiteiten
      2. Blz. 43 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.
       1. Blz. 44 1.3.1.1 Ieder kwartaal voortgangs-gesprekken met Buurtwerk
       2. Blz. 45 1.3.1.2 Ieder half jaar voortgangs-rapportage door Buurtwerk
       3. Blz. 46 1.3.1.3 Planning activiteiten o.b.v. jaarlijks uitvoeringsprogramma
       4. Blz. 47 1.3.1.4 Maandelijkse JOR-overleggen
       5. Blz. 48 1.3.1.5 Periodiek de wijk in gaan
       6. Blz. 49 1.3.1.6 Jongeren die activiteiten organiseren voor jongeren
      3. Blz. 50 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.
       1. Blz. 51 1.4.1.1 Afspraken en acties uitzetten aan de hand van PGA-overleggen.
       2. Blz. 52 1.4.1.2 Monitoring en coördinatie van acties op de leefgebieden van de ketenpartners
       3. Blz. 53 1.4.1.3 Voeren van gesprekken met de PGA-cliënten en familie
       4. Blz. 54 1.4.1.4 Inspelen op incidenten in lopende PGA-trajecten
      4. Blz. 55 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.
       1. Blz. 56 1.5.1.1 Aandacht voor Meld Misdaad Anoniem.
       2. Blz. 57 1.5.1.1 Behoud van relevante kennis en expertise
       3. Blz. 58 1.5.1.1 Boa bij wijkplatformbijeenkomsten
       4. Blz. 59 1.5.1.1 Burgernet
       5. Blz. 60 1.5.1.1 Structureel contact met ketenpartners ten behoeve van de geregistreerde criminaliteitscijfers
      5. Blz. 61 1.6.1 Een gemeentelijke organisatie die sneller kan reageren op multidisciplinaire cases.
       1. Blz. 62 1.6.1.1 Structureel bestuurlijk overleg m.b.t. casussen van dienst
       2. Blz. 63 1.6.1.2 Dedicated werkgroep oprichten
       3. Blz. 64 1.6.1.3 Intern meldpunt oprichten voor snelle multidisciplinaire slagkracht
    9. Blz. 65 Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden
     1. Blz. 66 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 67 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 68 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 69 Resultaat
      1. Blz. 70 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.
       1. Blz. 71 1.7.1.1 Uitvoering van de regiodeal bodemdaling Groene Hart in AGW verband, samen met de Provincie Utrecht, de Provincie Zuid Holland, waterschappen de Stichtse Rijnlanden, Rijnland en Krimpenerwaard.
       2. Blz. 72 1.7.1.2 Uitvoering van het bestuursakkoord AGW met de provincie Zuid-Holland, waarin acht projecten voor de versterking van de (recreatieve) economie zijn opgenomen.
      2. Blz. 73 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.
       1. Blz. 74 1.8.1.1 Het leveren van een bestuurlijke en ambtelijke bijdrage aan de regionale tafels.
   5. Blz. 75 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
    1. Blz. 76 Portefeuillehouders
    2. Blz. 77 Omschrijving
    3. Blz. 78 Omschrijving taakvelden
    4. Blz. 79 Overige ontwikkelingen / Corona
    5. Blz. 80 Financiële analyse
    6. Blz. 81 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    7. Blz. 82 Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar
     1. Blz. 83 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 84 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 85 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 86 Resultaat
      1. Blz. 87 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken
       1. Blz. 88 2.1.1.1. Onderzoek naar toegankelijke binnenstad voor fietsers gecombineerd met doorgaand autoverkeer weren uit het centrum
       2. Blz. 89 2.1.1.2. Opstellen beleidsstukken en uitvoeren onderzoeken conform strategienota verkeersvisie.
       3. Blz. 90 2.1.1.3. Meerjaren Verkeersmaatregelenplan 2030 vormt input voor Kadernota 2022.
       4. Blz. 91 2.1.1.4 In overleg en met subsidie van de provincie een begin maken met het fietspad langs de omgelegde Steinhagenseweg en deze via Veldwijk, Breeveld en Harmelen aansluiten op het Utrechtse deel.
      2. Blz. 92 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.
       1. Blz. 93 2.2.1.1. Het doorlopen van alle (ruimtelijke, juridische en financiële) procedures die nodig zijn om te starten met de realisatie van de brug over Oude Rijn
      3. Blz. 94 2.2.3 In 2021 verder uitvoering geven aan vastgestelde maatregelen doorstroming Woerden West
       1. Blz. 95 2.2.1.2 De werkzaamheden aan de Boerendijk en kruispunt Boerendijk - Hoge Rijndijk worden afgerond
      4. Blz. 96 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets
       1. Blz. 97 2.3.1.1 In overleg met RO om omlegging Steinhagenseweg conform resultaat uit te voeren (is onderdeel van de ontwikkeling Snellerpoort)
      5. Blz. 98 2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed
       1. Blz. 99 2.4.1.1 Bestemmingsplanprocedure afronden, ontwerp uitwerken start aanbesteding
    8. Blz. 100 Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden
     1. Blz. 101 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 102 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 103 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 104 Resultaat
      1. Blz. 105 2.5.1 Vanaf 2021 is de beeldkwaliteit van de openbare ruimte inzichtelijk en wordt de ontwikkeling hiervan gemonitord.
       1. Blz. 106 2.5.1.1 Periodiek wordt in een steekproef de integrale beeldkwaliteit vastgesteld en vanaf eind 2021 jaarlijks gerapporteerd aan de raad.
      2. Blz. 107 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.
       1. Blz. 108 2.5.2.1 Beleidskaders om de Taskforce 2018 areaalreductie vorm te geven worden in 2021 voorgelegd aan de raad.
       2. Blz. 109 2.5.2.2 Beleidsplan verlichting wordt Q2 2021 aangeboden aan de raad (vertraging a.g.v. corona en Heroriëntatie), na vaststelling kan uitvoeringsplan sanering openbare verlichting worden opgesteld.
       3. Blz. 110 2.5.2.3 Resultaten onderzoek marktconformiteit Wijkonderhoud worden in 2021 aangeboden aan de raad.
       4. Blz. 111 2.5.2.4 Beleidskeuzes om afmeer- en evenementenvoorzieningen kostenneutraal te maken, brugbediening te versoberen en bruggelden (klompen) te innen worden in 2021 voorgelegd aan de raad.
       5. Blz. 112 2.5.2.5 De bezuinigingen vergen nieuwe doelstelling op het gebied van uitstraling, deze worden in de eerste helft van 2021 met de markt verkent en in 2021 aangeboden aan de raad.
      3. Blz. 113 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).
       1. Blz. 114 2.5.3.1 Borgen van klimaatbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       2. Blz. 115 2.5.3.2 Borgen van bodemdalingsbestendig ontwerpen en inrichten van de openbare ruimte, door dit integraal onderdeel te maken in alle relevante gemeentelijke processen.
       3. Blz. 116 2.5.3.3 Uitvoeren van projecten regiodeal bodemdaling.
       4. Blz. 117 2.5.3.4 Aanhaken bij regionale samenwerking om gemeente overstroming robuust te krijgen.
       5. Blz. 118 2.5.3.5 Communiceren om bewustzijn te vergroten om met de samenleving particulier terrein bodemdalings- en klimaatbestendig te maken.
    9. Blz. 119 Eigen indicatoren
   6. Blz. 120 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 121 Portefeuillehouders
    2. Blz. 122 Omschrijving
    3. Blz. 123 Omschrijving taakvelden
    4. Blz. 124 Overige ontwikkelingen / Corona
    5. Blz. 125 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 126 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    7. Blz. 127 Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning
     1. Blz. 128 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 129 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 130 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 131 Resultaat
      1. Blz. 132 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.
       1. Blz. 133 3.1.1.1 We starten in 2021 met de voorbereidingen van de implementatie van begeleiding bij de teams van WoerdenWijzer. Uiterlijk per 1-1-2022 biedt WoerdenWijzer ook begeleiding.
       2. Blz. 134 3.1.1.2 Over de implementatie en borging van begeleiding in WoerdenWijzer per 1-1-2022 zijn afspraken gemaakt met de organisaties die deze functies op dit moment bieden m.b.t. een warme overdracht van cliënten.
       3. Blz. 135 3.1.1.3 Bij de inkoop van het maatwerk worden contractafspraken gemaakt over op- en afschaling van zorg, inclusiviteit en de samenwerking met informele organisaties.
       4. Blz. 136 3.1.1.4 We passen de verordeningen en beleidsregels Jeugd en Wmo aan zodat ook vanuit dit wettelijke kader nog meer gestuurd wordt op instroom, doorstroom en uitstroom.
       5. Blz. 137 3.1.1.5 We verschuiven op onderdelen middelen van maatwerk (individueel op beschikking) naar voorliggend (collectieve voorzieningen zonder beschikking), waardoor we kunnen investeren in voorliggende voorzieningen
      2. Blz. 138 3.1.2 De kosten voor het Sociaal Domein bewegen binnen een bandbreedte van maximaal 5% ten opzichte van de begroting.
       1. Blz. 139 3.1.2.1 De medewerkers van WoerdenWijzer worden door inzet van intervisie, analyse duurste trajecten en caseloadbesprekingen (op inhoud, proces en financiën) bewuster gemaakt van de meest efficiënte inzet van (informele) ondersteuning.
      3. Blz. 140 3.1.3 De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot ten minste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).
       1. Blz. 141 3.1.3.1 In 2021 maken we vanuit het project Inkoop afspraken over een lokale intensievere samenwerking tussen Woerden Wijzer, algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen over betere doorstroom en uitstroom van geïndiceerde voorzieningen.
       2. Blz. 142 3.1.3.2 In 2021 leidt het project Inkoop tot betere contractafspraken over samenwerking met zorgaanbieders.
       3. Blz. 143 3.1.3.3 In 2021 biedt Woerden Wijzer ondersteuning en begeleiding dichtbij de inwoners in de wijk. Daarnaast werkt Woerden Wijzer voor jongeren meer samen met scholen en huisartsen.
      4. Blz. 144 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd
       1. Blz. 145 3.2.1.1 We monitoren het effect van de invoering van het casemanagement financieel en inhoudelijk en sturen op de instroom, uitstroom en doorstroom (minder, lichter en korter). Het uitgangspunt daarbij blijft het bieden van ondersteuning op maat.
      5. Blz. 146 3.2.2 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).
       1. Blz. 147 3.2.2.1 Inwoners worden door de buurtverbinders door algemene voorzieningen geactiveerd en ondersteund om mee te doen en zo hun sociale netwerk te versterken.
      6. Blz. 148 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.
       1. Blz. 149 3.3.1.1 Gebaseerd op de maatschappelijke agenda samen met gesubsidieerde organisaties (nieuwe) meerjarige afspraken maken met deze partijen over de benodigde dienstverlening en bijbehorende middelen (nieuwe subsidieafspraken).
       2. Blz. 150 3.3.1.2 Hart voor Woerden zet samen met de diverse organisaties in het veld in op het versterken van de onderlinge themagerichte samenwerking.
       3. Blz. 151 3.3.1.3 Een concreet thema voor 2021 betreft het worden van een dementievriendelijke gemeente.
       4. Blz. 152 3.3.1.4 Gemeente Woerden maakt afspraken met de maatschappelijke partners in het brede sociaal domein
    8. Blz. 153 Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp
     1. Blz. 154 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 155 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 156 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 157 Resultaat
      1. Blz. 158 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)
       1. Blz. 159 3.4.1.1 De buurtverbinders zijn actief in de wijken Schilderskwartier, Centrum (Bibliotheek), Molenvliet en het dorp Harmelen. We monitoren de effecten met een kwalitatief onderzoek (Storytelling).
       2. Blz. 160 3.4.1.2 We verkennen in welke vierde wijk we de inzet van de buurtverbinders voortzetten en maken een keuze in Q4 - 2021. Afhankelijk van de mogelijkheden en situatie in de gekozen wijk, vervolgen we de inzet in 2022 of kiezen we een nieuwe wijk.
      2. Blz. 161 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)
       1. Blz. 162 3.5.1.1 Buurtverbinders activeren inwoners en ondersteunen sociale inwonersactiviteiten (laagdrempelige, vrij toegankelijke voorzieningen) zowel in de wijk als in de ‘Huizen van'.
       2. Blz. 163 3.5.1.2 Hart van Woerden traint de vrijwilligersorganisaties in het werven en het omgaan met vrijwilligers.
       3. Blz. 164 3.5.1.3 De buurtverbinders zetten in op de bestaande vrijwilligersgroepen van Zegveld (Milandhof), Kamerik (de Cope) en Woerden (bijv. in Brediushonk, Willemshoeve, de Wiek).
      3. Blz. 165 3.6.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.
       1. Blz. 166 3.6.1.1 Het 'Huis van...' is de centrale plek voor ontmoeting: een plek voor laagdrempelige, structurele en prettige ontmoetingen en passende activiteiten; hiermee is een onmisbaar onderdeel van de sociale basis in de wijk op orde.
       2. Blz. 167 3.6.1.2 Inzet van Buurtverbinders op de lokale netwerken in de wijk. Zowel netwerken tussen inwoners als tussen en met maatschappelijke organisaties met als doel ontmoeten, verbinden en samendoen.
       3. Blz. 168 3.6.1.3 Zorgdragen voor aansluiting van buurtverbinders op het sociaal team zodat afschaling van zorg mogelijk wordt gemaakt door de inzet van buurtbewoners.
       4. Blz. 169 3.6.1.4 Zorgdragen voor een nauwe aansluiting op de wijkambtenaar en het gebiedsgericht werken door regelmatige afstemming, doorverwijzing en wanneer nuttig gezamenlijk oppakken van inwonersvragen.
       5. Blz. 170 3.6.1.5 Buurtverbinders ondersteunen de programmaraden en exploitatiestichtingen
       6. Blz. 171 3.6.1.6 Het concept Sociaal Werken in de Wijk wordt verder ontwikkeld
    9. Blz. 172 Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden
     1. Blz. 173 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 174 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 175 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 176 Resultaat
      1. Blz. 177 3.7.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.
       1. Blz. 178 3.7.1.1 Actieve inbreng programma 6 met betrekking tot zowel voldoende nieuwe woningen als zorg.
      2. Blz. 179 3.8.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.
       1. Blz. 180 3.8.1.1 Uitvoeren lokaal plan van aanpak waarin de onderdelen uit de Regionale Koers MOBW U16 aan bod komen en lokaal verder zijn uitgewerkt
       2. Blz. 181 3.8.1.2 Uitvoeren van het regionaal plan van aanpak en het daaruit voortvloeiende lokale uitvoeringsplan waarin aandacht is voor:
       3. Blz. 182 3.8.1.3 Met de regio verschillende ontwikkelingen (lokaal - regionaal) beter op elkaar afstemmen. Zicht op de doelgroep, behoeften aantallen en volume (data) zijn belangrijke gegevens om tot de juiste keuzes te komen.
    10. Blz. 183 Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving
     1. Blz. 184 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 185 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 186 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 187 Resultaat
      1. Blz. 188 3.9.1 Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.
       1. Blz. 189 3.9.1.1 We stellen in overleg met maatschappelijke partners een uitvoeringsplan op en bieden deze uiterlijk in Q3 ter vaststelling aan de gemeenteraad.
      2. Blz. 190 3.9.2 Het vastgestelde plan is eind 2021 geïmplementeerd.
       1. Blz. 191 3.9.2.1 We stellen vast welke informatie over de effectiviteit van de werkwijze nodig is en rapporteren daarover conform de gemaakte afspraken in het plan zodra de werkwijze gestart is.
      3. Blz. 192 3.10.1 Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad.
       1. Blz. 193 3.10.1.1 We stellen de nieuwe aanpak op in samenspraak met onze maatschappelijke partners en inwoners en bieden deze in Q1 aan ter vaststelling aan de raad.
      4. Blz. 194 3.10.2 Het vastgestelde plan is in 2021 geïmplementeerd.
       1. Blz. 195 3.10.2.1 We monitoren de resultaten van de implementatie van de aangepaste aanpak op het armoedebeleid en passen als gevolg daarvan indien nodig onze inspanningen aan. Dit start nadat de implementatie is gestart.
    11. Blz. 196 Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd
     1. Blz. 197 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 198 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 199 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 200 Resultaat
      1. Blz. 201 3.11.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.
       1. Blz. 202 3.11.1.1 Samen met de belangrijkste partners richten we het proces rondom de nieuwe inburgeringswet in, waaronder het aanpassen van de verordening, aanbesteding taalinstituut, regelen uitvoeringsorganisatie, inkopen duale trajecten.
      2. Blz. 203 3.12.1 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.
       1. Blz. 204 3.12.1.1 We zetten in samenwerking met Ferm Werk een re-integratiebureau in met landelijke ervaring in het begeleiden van statushouders met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk.
       2. Blz. 205 3.12.1.2 Voor de jongeren van 16 t/m 29 jaar die Mbo op niveau 1-4 volgen is extra begeleiding nodig. Zolang de nieuwe inburgeringswet niet operationeel is zullen geïntegreerde trajecten ingekocht worden bij het ROC.
      3. Blz. 206 3.12.2 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.
       1. Blz. 207 3.12.2.1 We bieden empowerment-trainingen aan die de kloof tussen hun eigen cultuur en Nederlandse cultuur verkleint.
      4. Blz. 208 3.13.1 Alle 24 statushouders uit de Stadpoort beschikken vóór 1 januari 2022 over zelfstandige woonruimte.
       1. Blz. 209 3.13.1.1 Groen West zorgt in 2021 voor een geleidelijke uitstroom van de statushouders van de Stadspoort naar zelfstandige woonruimte. Deze uitstroom is in overleg met de gemeente en is in 2020 reeds gestart.
      5. Blz. 210 3.14.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.
       1. Blz. 211 3.14.1.1 We onderzoeken wat huisartsen nodig hebben om de juiste zorg voor deze specifieke groep te verlenen en faciliteren dit maximaal 2 jaar.
    12. Blz. 212 Eigen indicatoren
   7. Blz. 213 Programma 4. Cultuur, economie en milieu
    1. Blz. 214 Portefeuillehouders
    2. Blz. 215 Omschrijving
    3. Blz. 216 Omschrijving taakvelden
    4. Blz. 217 Overige ontwikkelingen / Corona
    5. Blz. 218 Financiële analyse
    6. Blz. 219 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    7. Blz. 220 Opgave: Energietransitie
     1. Blz. 221 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 222 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 223 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 224 Resultaat
      1. Blz. 225 4.5.1 In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief.
       1. Blz. 226 4.5.1.1 Het uitwerken/uitvoeren maken van projecten om inwoners te stimuleren
      2. Blz. 227 4.6.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.
       1. Blz. 228 4.6.1.1. Wij werken in de regio U16 samen aan een regionale energiestrategie, dat na vaststelling in 16 raden, 4 algemene besturen waterschap en de provinciale staten naar het Rijk wordt gezonden.
      3. Blz. 229 4.6.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.
       1. Blz. 230 4.6.2.1 Wij stellen samen met de samenleving een afwegingskader op voor grootschalige duurzame energieopwekking binnen de landelijke kaders van het Klimaatakkoord, waaronder windenergie en zonne-energie.
      4. Blz. 231 4.6.3 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.
       1. Blz. 232 4.6.3.1 Wij werken samen met inwoners, ondernemers, woningcorporatie en maatschappelijke organisaties aan de Woerdense Warmtevisie, die tevens als input dient voor de omgevingsvisie. Daarnaast ondersteunen we VVE’s.
      5. Blz. 233 4.7.1 Onze eigen organisatie en ook het maatschappelijk vastgoed vervullen een voorbeeldfunctie in de energietransitie.
       1. Blz. 234 4.7.1.1. We coördineren en stimuleren de verduurzaming van de eigen organisatie, waarbij we gebruik maken van de CO2 prestatieladder. Daarnaast stimuleren we de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed.
    8. Blz. 235 Opgave: Cultuur
     1. Blz. 236 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 237 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 238 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 239 Resultaat
      1. Blz. 240 4.1.1 Theater werkt in alternatieve scenario’s, indien haalbaar met de TechnoHub.
       1. Blz. 241 4.1.1.1 Het Klooster en gemeente werken in gezamenlijkheid aan scenario’s voor alternatieve bedrijfsvoering in tijden van corona, bijv. met de TechnoHUB
      2. Blz. 242 4.2.1 Per 1-9-2021 is in een collegevoorstel vastgelegd hoe er ruimte gemaakt wordt binnen bestaande budgetten voor een makelaarsfunctie
       1. Blz. 243 4.2.1.1 Binnen bestaande kaders verkennen van de mogelijkheden om concreet vorm te geven aan een makelaarsfunctie
      3. Blz. 244 4.2.2 In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten
       1. Blz. 245 4.2.2.1 In samenwerking met Klooster, CPW en Woerden Marketing de mogelijkheden onderzoeken om tot één portaal voor alle culturele activiteiten te komen. (ontwikkelagenda, Vestingraad)
      4. Blz. 246 4.3.1 In een addendum op de huidige uitvoeringsovereenkomst is de rol van de bibliotheek als verbinder geactualiseerd vanaf 2022.
       1. Blz. 247 4.3.1.1 Nader uitwerken rol en dienstverlening van de bibliotheek (inclusief taalhuis).
      5. Blz. 248 4.3.2 Bibliotheek is in overleg met onderwijspartners, in een nader te bepalen vorm, verbonden met de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)
       1. Blz. 249 4.3.2.1 In gesprek met onderwijspartners uit de LEA en de bibliotheek de samenwerking n.a.v. de kamerbrief ‘Leesoffensief’ bespreken
      6. Blz. 250 4.4.1 In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aan- passingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening
       1. Blz. 251 4.4.1.1 Gemeente en Stadsmuseum brengen maken een inventarisatie van noodzakelijke investeringen om in het huidige gebouw zo optimaal mogelijk activiteiten te kunnen ontplooien
    9. Blz. 252 Opgave: Erfgoed
     1. Blz. 253 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 254 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 255 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 256 Resultaat
      1. Blz. 257 4.8.1 Cultuurhistorie is onderdeel van de omgevingsvisie, ruimtelijke plannen en projecten, duurzaamheidsvraagstukken en recreatie en toerisme.
       1. Blz. 258 4.8.1.1 Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen in projecten en plannen.
      2. Blz. 259 4.8.2 Beleefbare cultuurhistorie – de verhalen van Woerden worden verteld via verschillende communicatiemiddelen.
       1. Blz. 260 4.8.2.1 Digitale publiekskaart om informatie over Cultuurhistorische waarden, monumenten en archeologische vindplaatsen binnen de gemeente voor een breder publiek te ontsluiten.
      3. Blz. 261 4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.
       1. Blz. 262 4.8.3.1 Activiteiten en middelen ontwikkelen om deze twee belangrijke verhalen te vertellen met (boven) lokale erfgoedpartners.
      4. Blz. 263 4.8.4. Toekomstbeeld Religieus erfgoed
       1. Blz. 264 4.8.4.1 Kerkenvisie en paspoort in gezamenlijkheid met kerken opstellen
    10. Blz. 265 Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme
     1. Blz. 266 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 267 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 268 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 269 Resultaat
      1. Blz. 270 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.
       1. Blz. 271 4.9.1.1 Gewenste herstructurerings-maatregelen ophalen middels werksessies met ondernemers, waarna een herinrichtingsplan, beeldkwaliteitsnotitie, financiële raming en planning wordt opgesteld
      2. Blz. 272 4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.
       1. Blz. 273 4.9.2.1 Verbeteren van de organisatiegraad van Barwoutswaarder. Samen met de partners van Barwoutswaarder en het OKW bekijken of de organisatiegraad van het bedrijventerrein te verbeteren is.
      3. Blz. 274 4.9.3 Continuering van de BIZ Honthorst
       1. Blz. 275 4.9.3.1 Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het continueren van de BIZ op bedrijventerrein Honthorst gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsomgeving.
      4. Blz. 276 4.10.1 Gemeentelijke overeenstemming over locaties nieuwe bedrijventerreinen.
       1. Blz. 277 4.10.1.1 Op basis van de beoordelingscriteria is een keuze voor een locatie gemaakt. Deze keuze wordt uitgewerkt in een bestemmingsplan.
      5. Blz. 278 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).
       1. Blz. 279 4.11.1.1 Signaleringsfunctie en ophalen informatie economisch beleid door middel van o.a. bedrijfsbezoeken, regelmatig ook met collegeleden.
       2. Blz. 280 4.11.1.2 Toetsen bij het bedrijfsleven van de kwaliteit gemeentelijke dienstverlening en het economisch beleid.
      6. Blz. 281 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.
       1. Blz. 282 4.11.3.1 Gemeente en ondernemers-verenigingen (POVW) werken in thematische werkgroepen (o.a. arbeidsmarkt, ondernemersklimaat en duurzaamheid) samen aan acties voor het versterken van de lokale economie.
      7. Blz. 283 4.12.1 Op projectmatige basis de (lokale) onderwijs-arbeidsmarktaansluiting verbeteren.
       1. Blz. 284 4.12.1.1 Samenwerking van bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de uitvoering van de projecten behorend bij het herijkte programma Woerden Werkt.
      8. Blz. 285 4.12.2 Actieve rol van gemeente, onderwijs en ondernemers in de operationele fase na realisatie van TechnoHub in Woerden
       1. Blz. 286 4.12.2.1 Faciliteren en borgen realisatiefase en operationele fase TechnoHub door het Woerdens Techniek Talent (WTT).
      9. Blz. 287 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden
       1. Blz. 288 4.13.1.1 Uitvoeren van de Ontwikkelagenda binnenstad samen met stakeholders binnenstad o.a. compact houden kernwinkelgebied.
       2. Blz. 289 4.13.1.2 Monitoring o.a. middels passantentellingen, waarbij de gegevens van 2020 en de ontwikkelingen in vergelijkbare gemeenten als maatstaf dienen.
      10. Blz. 290 4.13.2 Een geactualiseerd standplaatsenbeleid
       1. Blz. 291 4.13.2.1 Actualiseren van het huidige standplaatsenbeleid
      11. Blz. 292 4.13.3 Gebiedsgericht werken; Continuering van de BIZ Stadshart
       1. Blz. 293 4.13.3.1 Vitale binnenstad, dorpscentra en wijkcentra via inzet accountmanagement Gebiedsgericht werken
       2. Blz. 294 4.13.3.2 Samen met de betrokken ondernemers het draagvlak onderzoeken voor het continueren van de BIZ Stadshart gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de omgeving.
      12. Blz. 295 4.14.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.
       1. Blz. 296 4.14.1.1 Het verlengen van de overeenkomst met Woerden Marketing en uitrollen merkenbeleid i.s.m. Stadshart Woerden. Onderzoek naar verdere samenwerking Kaaspakhuis en Woerden Marketing
       2. Blz. 297 4.14.1.2 Heroverweging inzet regionale marketing w.o. Utrecht Region, Groene Hart en Cheese Valley
       3. Blz. 298 4.14.1.3 Inzetten op regionale samenwerkingsverbanden om slagkracht te vergroten en meer bezoekers te trekken in de (post-)corona-periode.
      13. Blz. 299 4.15.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.
       1. Blz. 300 4.15.1.1 Evaluatie van de Koers voor recreatie & toerisme 2016-2022 en bijbehorend actieprogramma updaten i.s.m. Koersgroep Recreatie & Toerisme.
      14. Blz. 301 4.16.1 In samenwerking met relevante partners w.o. Comité van Aanbeveling uitvoering geven aan voorbereidingen.
       1. Blz. 302 4.16.1.1 Gezamenlijk met alle relevante partners een programma uitwerken voor het feestjaar. De voorbereidingen treffen voor het jubileumjaar in 2022.
    11. Blz. 303 Eigen indicatoren
   8. Blz. 304 Programma 5. Onderwijs en sport
    1. Blz. 305 Portefeuillehouders
    2. Blz. 306 Omschrijving
    3. Blz. 307 Omschrijving taakvelden
    4. Blz. 308 Overige ontwikkelingen / Corona
    5. Blz. 309 Financiële analyse
    6. Blz. 310 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    7. Blz. 311 Opgaven
     1. Blz. 312 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 313 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 314 Maatschappelijk effect
   9. Blz. 315 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
    1. Blz. 316 Portefeuillehouders
    2. Blz. 317 Omschrijving
    3. Blz. 318 Omschrijving taakvelden
    4. Blz. 319 Overige ontwikkelingen / Corona
    5. Blz. 320 Financiële analyse
    6. Blz. 321 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    7. Blz. 322 Opgaven
     1. Blz. 323 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 324 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 325 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 326 Resultaat
      1. Blz. 327 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.
       1. Blz. 328 6.1.1.1 Ontwikkeling van woningbouwprojecten met behulp van het Actieprogramma Woningbouw.
      2. Blz. 329 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.
       1. Blz. 330 6.2.1.1. Ruimtelijk-programmatisch en kwalitatief verbinding leggen tussen de projecten Middelland, Snellerpoort en Stationsgebied
      3. Blz. 331 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.
       1. Blz. 332 6.2.2.1 Start bouw van 2 woningbouwprojecten.
      4. Blz. 333 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.
       1. Blz. 334 6.2.3.1 Voor het woongebied en de uitbreiding van het winkelcentrum worden begin 2021 twee separate bestemmingsplannen vastgesteld. Na vaststelling kunnen in 2021 marktpartijen geselecteerd worden voor de eerste fase van het woon- en winkelgebied.
      5. Blz. 335 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.
       1. Blz. 336 6.3.1.1 Projectmatig organiseren van de nieuwe omgevingsvisie. Voorbereiding omgevingsplan, software voor regels en vergunningen, opstellen nieuwe werkprocessen en inrichten organisatie. Communicatie en participatie met inwoners en stakeholders.
      6. Blz. 337 6.3.2 In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld.
       1. Blz. 338 6.3.2.1 Opstellen Omgevingsvisie Woerden die in afstemming met regionale processen (Lopikerwaard, U16 en Provincie) via participatie tot stand komt.
      7. Blz. 339 6.3.3 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.
       1. Blz. 340 6.3.3.1 Opschonen huidige systeem Ruimtelijke Plannen en aansluiten op het nieuwe systeem DSO. Vervolgens ‘vullen’ met vigerende verordeningen en bestemmingsplanregels en bruidsschatregels.
      8. Blz. 341 6.3.4 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.
       1. Blz. 342 6.3.4.1 Software voor het DSO is aangekocht en gevuld met top-activiteiten vergunningen. Omgevingsplan is van rechtswege van kracht en raadpleegbaar.
    8. Blz. 343 Eigen indicatoren
   10. Blz. 344 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 345 Portefeuillehouders
    2. Blz. 346 Omschrijving
    3. Blz. 347 Financiële analyse
    4. Blz. 348 Verschillenanalyse 2020 - 2021
    5. Blz. 349 Resultaat
     1. Blz. 350 7.1.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht
      1. Blz. 351 7.1.1.1 Er wordt een begroting aangeboden die structureel/materieel meerjarig sluitend is
     2. Blz. 352 7.1.2 Stabiele vermogenspositie
      1. Blz. 353 7.1.2.1 De schuldquote in 2030 is 150%
      2. Blz. 354 7.1.2.2 Bij de Voorjaarsnota/Kadernota wordt een investeringsplanning aangeboden
      3. Blz. 355 7.1.2.3 Stabiel aflossingsschema en beperkt risicoprofiel, geen gebruik van aflossingsvrije leningen)
     3. Blz. 356 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing
      1. Blz. 357 7.1.3.1 Robuust risicomanagement
      2. Blz. 358 7.1.3.2 Professionaliseren treasuryrol
     4. Blz. 359 7.1.4 De bestuursopdracht wordt gerealiseerd
      1. Blz. 360 7.1.4.1 Taakstellende bezuinigingen worden gerealiseerd
     5. Blz. 361 7.1.5 Tijdige informatie aan de raad over Algemene Uitkering Gemeentefonds
      1. Blz. 362 7.1.5.1 Binnen drie weken na uitkomen van circulaires wordt een RIB opgesteld
     6. Blz. 363 7.2.1 Er worden geen voorstellen gedaan zonder (structurele) dekking binnen programma
      1. Blz. 364 7.2.1.1 Instructies en voorlichting opstellers bewust voorstellen
      2. Blz. 365 7.2.1.2 Toetsing van de voorstellen op naleving
     7. Blz. 366 7.2.2 De notitie Financiële Sturing wordt nageleefd en gehandhaafd
      1. Blz. 367 7.2.2.1 Richtlijnen/instructies opstellen en personeel informeren/voorlichten
      2. Blz. 368 7.2.2.2 Toetsing op naleving van de financiële kaders
     8. Blz. 369 7.2.3 Bij investeringsvoorstellen worden de gevolgen voor de schuldquote aangegeven t.o.v. de laatst vastgestelde begroting
      1. Blz. 370 7.2.3.1 Format van raadsvoorstel en werkprocessen totstandkoming van voorstel hanteren
     9. Blz. 371 7.2.4 De P&C-documenten worden geautomatiseerd samengesteld
      1. Blz. 372 7.2.4.1 De begroting 2022-2025 wordt met de nieuwe tool opgesteld
     10. Blz. 373 7.2.5 Actuele financiële kaders
      1. Blz. 374 7.2.5.1 Actualiseren van nota Financiële Sturing
     11. Blz. 375 7.2.6 Controle op uitvoering besluiten raad
      1. Blz. 376 7.2.6.1 Integraal overzicht van financiële raadsbesluiten, moties, amendementen met monitor op verwerking/uitvoering
   11. Blz. 377 Programma 8. Overhead
    1. Blz. 378 Portefeuillehouders
    2. Blz. 379 Omschrijving
    3. Blz. 380 Financiële analyse
    4. Blz. 381 Verschillenanalyse 2021 - 2022
  3. Blz. 382 Paragrafen
   1. Blz. 383 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 384 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 385 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 386 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 387 Lokale lastendruk
    5. Blz. 388 A. Belastingen
    6. Blz. 389 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 390 C. Rechten
    8. Blz. 391 D. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 392 Paragraaf 2 Verbonden partijen
    1. Blz. 393 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 394 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 395 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 396 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 397 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 398 Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
     4. Blz. 399 Recreatieschap Stichtse Groenlanden
     5. Blz. 400 Ferm Werk
     6. Blz. 401 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     7. Blz. 402 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 403 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 404 Coöperatie Parkeerservice U.A. Amersfoort
     2. Blz. 405 Bank Nederlandse Gemeenten
     3. Blz. 406 Vitens
    5. Blz. 407 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 408 Stichting Urgentieverlening West Utrecht
    6. Blz. 409 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 410 U10
   3. Blz. 411 Paragraaf 3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 412 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 413 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 414 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 415 Inleiding
    4. Blz. 416 Risico's
     1. Blz. 417 Risico's
     2. Blz. 418 Niet kwantificeerbare risico's
    5. Blz. 419 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 420 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 421 Kengetallen
     1. Blz. 422 Kengetallen
   4. Blz. 423 Paragraaf 4 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 424 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 425 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht
    3. Blz. 426 3. Informatiebeleid
    4. Blz. 427 4. Informatiebeveiliging & Privacy
    5. Blz. 428 5. Rechtmatigheid
    6. Blz. 429 6. Indicatoren personeel en overhead
    7. Blz. 430 DVO met gemeente Oudewater
   5. Blz. 431 Paragraaf 5 De inwoner centraal in participatie en dienstverlening
    1. Blz. 432 Inleiding
   6. Blz. 433 Paragraaf 6 Financiering
    1. Blz. 434 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 435 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 436 Toelichting
   7. Blz. 437 Paragraaf 7 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 438 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 439 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 440 3. Openbare Ruimte
    4. Blz. 441 Openbare Ruimte - inzicht in exploitatie
    5. Blz. 442 Openbare Ruimte - inzicht in investeringen
    6. Blz. 443 Riolering
    7. Blz. 444 Vastgoed
   8. Blz. 445 Paragraaf 8 Grondbeleid
    1. Blz. 446 Inleiding
    2. Blz. 447 Bouwgrond in exploitatie (BIE)
    3. Blz. 448 Rekenparameters
    4. Blz. 449 Verloop boekwaarde 2021
    5. Blz. 450 Resultaatbestemming
    6. Blz. 451 Meerjarenperspectief
    7. Blz. 452 Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (incl. voorzieningen)
    8. Blz. 453 Totaal
    9. Blz. 454 Snel en Polanen
    10. Blz. 455 Defensie-eiland
    11. Blz. 456 Kamerik Noord-Oost II
    12. Blz. 457 Brediuspark
    13. Blz. 458 Jan Steenstraat
    14. Blz. 459 Harmelen
    15. Blz. 460 Pionier
    16. Blz. 461 Putkop Harmelen
    17. Blz. 462 Burgemeester van Zwietenweg
    18. Blz. 463 Kamerik Schoollocaties
  4. Blz. 464 Bijlagen
   1. Blz. 465 Budgetoverhevelingen
    1. Blz. 466 Verklaring van de categorieën:
    2. Blz. 467 Budgetoverhevelingen 2021 -> 2022
  5. Blz. 468 II. JAARREKENING
   1. Blz. 469 Balans
    1. Blz. 470 Activa
    2. Blz. 471 Passiva
   2. Blz. 472 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 473 Grondslagen
   3. Blz. 474 Toelichting balans
    1. Blz. 475 ALGEMEEN
    2. Blz. 476 VASTE ACTIVA
    3. Blz. 477 VLOTTENDE ACTIVA
    4. Blz. 478 VASTE PASSIVA
    5. Blz. 479 Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar
    6. Blz. 480 VLOTTENDE PASSIVA
    7. Blz. 481 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
   4. Blz. 482 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 483 Staat van baten en lasten
    2. Blz. 484 Totaaloverzicht
    3. Blz. 485 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 486 Toelichting
   5. Blz. 487 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 488 Begrotingsrechtmatigheid
   6. Blz. 489 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)
    1. Blz. 490 Toelichting
    2. Blz. 491 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
   7. Blz. 492 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 493 Toelichting
    2. Blz. 494 lasten
    3. Blz. 495 toevoegingen en ontrekkingen
   8. Blz. 496 Overzicht op taakvelden
    1. Blz. 497 Overzicht op taakvelden
   9. Blz. 498 Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 499 Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en verenigingen
   10. Blz. 500 EMU saldo
    1. Blz. 501 EMU
   11. Blz. 502 SISA
    1. Blz. 503 SISA
  6. Inspanningen
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap