Financiële beschouwing

Samenvatting

Terug naar navigatie - Financiële samenvatting

De coronacrisis heeft ook in 2021 op veel gemeentelijke werkzaamheden impact gehad. Het contact met de samenleving was gedurende het grootste deel van het afgelopen jaar anders dan normaal. De dienstverlening aan onze inwoners hebben we ondanks deze crisis redelijk op peil kunnen houden.  

In financieel opzicht heeft corona natuurlijk ook impact gehad. Om de financiële gevolgen voor bijvoorbeeld de culturele instellingen, de sportverenigingen en de ondernemers zo veel mogelijk te beperken, is ingezet op waar mogelijk gespreid betalen, indien mogelijk over te gaan tot kwijtschelding of is gekozen om extra steun te verlenen. Daarmee is veel leed voorkomen.

Al met al resteert voor 2021 onder aan de streep een voordelig resultaat. De jaarrekening sluit met een voordelig saldo van € 5,0 miljoen. Bij de najaarsnota 2021 was een tekort voorzien van € 0,2 miljoen. De belangrijkste, hoofdzakelijk incidentele, positieve effecten op het resultaat zijn:

- Hogere algemene uitkering €  3,5 miljoen (Programma 7)

- Lagere rentelasten €  0,5 miljoen (Programma 7)

- Lagere overheadkosten  € 1,8 miljoen (Programma 8), onder andere als gevolg van fors lagere uitgaven aan ICT en de bestuursopdracht. 

Voor gedetailleerde verklaringen wordt verwezen naar de teksten van de programma's en paragrafen.

De netto schuldquote komt over 2021 uit op 129%. Dit is fors lager dan de 152% op basis van de begroting 2021. Dit meevallende cijfer is het gevolg van het doorschuiven van een aantal investeringen en het positieve rekeningresultaat. Gezien het toekomstige investeringsprogramma zal de schuldquote de komende jaren wel verder oplopen. Ook de solvabiliteit verbetert hierdoor.  Deze komt uit op 23% en zit hiermee boven de grenswaarde van 20%.

In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing wordt aan de hand van indicatoren verdere duiding gegeven aan de financiële vermogenspositie van de gemeente Woerden.

Vanuit het positieve jaarrekeningresultaat wordt voorgesteld om diverse stortingen te doen in de bestemmingsreserves. Eveneens wordt, conform het raadsbesluit van 28 april 2022, een bedrag van  € 1,4 miljoen overgeheveld naar 2022. Ook wordt voorgesteld diverse stortingen in en onttrekkingen aan bestemmingsreserves te doen. In het raadsvoorstel zullen de beslispunten met betrekking tot het jaarrekeningresultaat, de saldobepaling en de budgetoverhevelingen worden opgenomen.

 

 

Programmadoelen
In dit jaarverslag rapporteren wij per programma de afwijkingen: de programmadoelen die volgens planning zijn gerealiseerd (kleur groen), doelen die gedeeltelijk zijn gerealiseerd (kleur oranje) en doelen die niet zijn gerealiseerd (kleur rood). De doelen die oranje of rood scoren zijn van een toelichting voorzien. Van de resultaten die in de programmabegroting 2021 opgenomen zijn, is het overgrote deel gerealiseerd.