Paragraaf 4 Bedrijfsvoering

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Bedrijfsvoering draait om het sturen en beheersen van de organisatie om de geplande resultaten zo effectief en efficiënt mogelijk te realiseren. Het gaat dus om antwoorden op hoe-vragen. Vraagstukken waar het college zich dagelijks mee bezighoudt. Er zijn ook thema’s die de kaderstellende rol van de raad raken. Deze paragraaf gaat daarop in. Daarnaast wordt in financiële zin inzicht gegeven in de bedrijfsvoeringskosten.

2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht

Terug naar navigatie - 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht

Met de nieuwe samenstelling van de directie in januari 2021 is de koers ten aanzien van organisatieontwikkeling wat verlegd. Tot eind 2022 zetten we nadrukkelijk in op het aanbrengen van ritme, structuur en voorspelbaarheid in het werk. Zodoende brengen we rust in onze organisatie. Dit creëert overzicht en zorgt ervoor dat we adequaat kunnen anticiperen en reageren. We weten waar we aan toe zijn en wat er wel en niet mogelijk is als er nieuwe vragen op ons af komen (in jargon: in control zijn). We zijn voorspelbaar in de kwaliteit die we leveren en zijn goed toegerust en opgeruimd om in te spelen op (toekomstige) ontwikkelingen.  Om dit te realiseren heeft de directie het plan ' Huis op Orde' opgesteld. Het Wow!-factor programma is daarmee als programma ten einde gekomen, wel zijn het versterken van het lerend vermogen en de kernwaarden opgenomen in de nieuwe koers. 

In 2021 stond de kernwaarde Samenspel centraal. Begin 2021 is gemeten hoe het gesteld is met deze kernwaarde in de organisatie. Daaruit kwam naar voren dat we als organisatie nog te leren hebben in het helder krijgen van onze opdrachten (dat voorkomt fouten/teleurstellingen later). Ook het bespreekbaar maken van een niet lekker lopend gesprek/traject doen we (nog) te weinig. En, niet vreemd in een coronajaar, het in verbinding blijven staat onder druk binnen de organisatie. Gedurende 2021 waren er rond deze kernwaarde gerichte trainingen, inspiratiesessies en reflectie-instrumenten beschikbaar voor medewerkers. Minimaal 250 collega's hebben hiervan gebruikgemaakt.

In 2022 werkt de organisatie gericht aan de kernwaarde Avontuur. Ook daarvoor doen we een onderzoek naar hoe het ervoor staat met deze kernwaarde. Samen met de Groene Hart Academie stellen we een gericht trainingsaanbod samen, gericht op de drie belangrijkste aspecten van Avontuur: lef, out-of-the-box denken en van fouten leren. 

Bestuursopdracht
In 2019 stelde de gemeenteraad € 2,8 miljoen beschikbaar voor ontwikkeling van de organisatie. Dit bedrag moet vanaf 2021 resulteren in een structurele besparing die uiteindelijk oploopt naar €1.5 miljoen op jaarbasis vanaf 2023. In 2019 zijn hiertoe in twee tranches in totaal 17 verbetervoorstellen gepresenteerd aan de raad. Deze voorstellen, ook wel business cases genoemd, leveren naast de gewenste besparing ook een impuls aan de kwaliteit van de betreffende processen. 

Met raadsinformatiebrieven 20R.01001 (eind 2020) en Z/21/015697 / D/21/020292 (juni 2021) bent u inhoudelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van de verschillende business cases.  

Op basis van de stand van zaken die in januari 2022 (Z/22/D035958 / D/22/048140) met u is gedeeld, zijn er vervolgstappen genomen (raadsvoorstel 3e tranche:  Z/22/035958 / D/22/048138) om invulling te geven aan de doelstellingen van de bestuursopdracht en de beoogde bezuinigingen.  

3. Informatiebeleid

Terug naar navigatie - 3. Informatiebeleid

De samenleving verandert en burgers verwachten steeds meer van een digitale overheid. Dit is een uitdaging in een speelveld dat gekenmerkt wordt door bezuinigingen, technologische ontwikkelingen en toenemende complexiteit. Informatievoorziening en de daarbij behorende ICT-infrastructuur zijn dus belangrijke steunpilaren voor het functioneren van de gemeente. Zonder een doelmatig opgezette informatievoorziening en de juiste ICT kan de gemeente haar taken niet uitvoeren en haar ambities niet waarmaken. Daarnaast worden de ambities en eisen die onze (keten)partners aan informatiebeveiliging stellen steeds hoger. 

We hebben ons daarom geconcentreerd op een aantal belangrijke pijlers:
1.    ICT-infrastructuur op orde
2.    ICT Processen op orde
3.    Digitaal werken
4.    ICT-beveiliging op orde 
5.    Datagestuurd werken

1.     ICT-infrastructuur op orde
In 2021 zijn we ertegenaan gelopen dat veel geplande investeringen uitgesteld moesten worden vanwege leveringsproblemen. Dat betekent dat we maatregelen (onderhoudscontracten, onvoorziene uitbreidingen) hebben moeten nemen om continuïteit te borgen. Daarnaast zijn we gestart met de transformatie naar de nieuwe ICT-werkplek. 

2.    ICT-processen op orde
Ter voorkoming van onnodige uitval en verstoringen hebben we in 2021 gezorgd dat de belangrijkste ICT-processen jaarlijks extern worden ge-audit op opzet, bestaan en werking in de praktijk. Dit heeft voor onze gemeente een goedkeurende verklaring op de ISAE3402 audit opgeleverd, met enkele verbeterpunten. Deze verbeterpunten zijn meegenomen in het jaarplan 2022. 

3.    Digitaal werken
In 2020 is gestart met zaakgericht werken. De doelstelling om hiermee gelijktijdig een goed archief op te bouwen, is nog niet gehaald. In 2021 is geïnvesteerd om de adoptie van het systeem te vergroten en de gebruiksvriendelijkheid te vergroten. In 2022 zullen we doorgaan om aan de hand van de processen de inrichting te verbeteren en gebruiksgemak te vergroten. We zien dat deze aanpak succesvol is bij de uitrol van Microsoft Teams. Microsoft Teams is voor vele medewerkers de nieuwe omgeving om effectief samen te werken.

4.    ICT-beveiliging op orde
In 2021 hebben we een externe pentest laten uitvoeren; ook hebben we extern onderzoek laten verrichten. De verbeteracties uit beide rapportages worden volgens planning uitgevoerd.
 
5.    Datagestuurd werken
In 2021 zijn we verdergegaan met datagestuurd werken in het sociaal domein. We koppelen samen effectiever data aan beleidsdoelstellingen.  Hierdoor is het sociaal domein beter in staat om bij te sturen. 

4. Informatiebeveiliging & Privacy

Terug naar navigatie - 4. Informatiebeveiliging & Privacy

Algemeen
Landelijke en soms wereldwijde ontwikkelingen vinden hun weerslag, ook bij gemeenten. Zo moest de gemeente zich eind 2021 wapenen tegen mogelijke besmettingen door het Log4j-virus. Toename van cybercriminaliteit heeft de risico's die de gemeente loopt sterk doen stijgen. Naar aanleiding hiervan zijn in 2021 verschillende acties ondernomen om deze risico's te verlagen. 

Beheersbaarheid beveiligingsrisico’s
De gemeente heeft zich gecommitteerd aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). De baseline is gebaseerd op de beveiligingsnorm ISO27001. Aan die norm hangen meer dan driehonderd beveiligingsmaatregelen, waarvan de belangrijkste (voor het wegnemen van de grootste risico’s) zijn geïmplementeerd. Dat is geen 100% beveiligingsgarantie. Het naleven van de maatregelen door de medewerkers vormt daarin een belangrijke voorwaarde, zoals de gemeente Hof van Twente eind 2020 op pijnlijke wijze moest ervaren. 


Begin 2021 waren onze risico's op ICT-processen op het niveau 'hoog'. Eind 2021 zijn de risico's op het gebied van ICT-processen teruggebracht naar niveau middel. Om te voldoen aan de BIO dienen de risico's op het niveau laag te zijn.

Extern onderzoek
In het licht van de hack bij gemeente Hof van Twente heeft de gemeente Woerden haar eigen beveiligingsbeleid en -maatregelen intern tegen het licht gehouden en daarnaast een extern bureau opdracht gegeven om op onafhankelijke wijze de stand van de beveiliging te onderzoeken en erover te rapporteren. Het rapport heeft een aantal sporen gegeven waarop aandacht nodig is voor het verlagen van de risico's. De risico's zijn ingeschat als hoog en zijn vertaald in de benodigde acties op de volgende drie terreinen: 
•    Inrichten gemeentelijke processen. Het inrichten van alle gemeentelijke processen met aandacht voor informatiebeveiliging en privacy wordt geïntegreerd in het directieplan 'Huis op orde'. 
•    Verhogen kennis over veilig gedrag voor medewerkers. In 2021 is gestart met een bewustwordingstraject voor medewerkers op het gebied van informatiebeveiliging en privacy.
•    Maatregelen en processen ICT. Deze zijn opgepakt (zie volgende alinea).

Maatregelen en processen ICT. 
Binnen ICT zijn processen opnieuw ingericht, beschreven en getoetst door middel van een IT-audit. De ICT-organisatie heeft eind 2021 een ISAE 3402 certificaat type 2 ontvangen. Dit geeft aan dat de basisprocessen die onder verantwoordelijk van team ICT vallen, op orde zijn.  

Daarnaast zijn ook een aantal belangrijke verbeteringen gerealiseerd om het kwaadwillenden moeilijker te maken de IT systemen binnen te dringen en te gijzelen.

Om te kijken welke risico's we nog hebben in ons systeem hebben we ethische hackers gevraagd welke mogelijkheden zij zien om onze systemen binnen te dringen. Hoewel ze nog verbeterpunten vonden, gaf het rapport aan dat een aantal zaken al sterk verbeterd is. 

DigiD
De gemeente is in 2021 aangesloten op drie nieuwe DigiD-aansluitingen. De eerste aansluiting is voor digitale formulieren op het gebied van Burgerzaken zoals doorgeven verhuizing, uittreksel burgerlijke stand. De tweede aansluiting is voor het inzien van de WOZ en lokale belastingen. Deze twee aansluitingen zijn door een externe auditor tweemaal onderzocht en in orde bevonden. De derde aansluiting is voor algemene aanvragen via de website. Deze aansluiting draait onder verantwoordelijk van de softwareleverancier van het zaaksysteem. 

Suwinet
Suwinet is een elektronische infrastructuur voor de uitwisseling van gegevens tussen gemeenten en het Rijk. Omdat er gevoelige gegevens (o.a. salarisgegevens) worden uitgewisseld, vindt er een elk jaar onderzoek plaats door een externe auditor.  De gemeente heeft sinds eind 2021 een nieuwe aansluiting op Suwinet voor schuldhulpverlening. De gemeente Woerden moet ook verantwoording afleggen over de aansluitingen van Ferm Werk omdat de gemeenteraad toezichthouder is. De aansluiting van Ferm Werk op Suwinet Inkijk is door de externe auditor in orde bevonden. De aansluiting op DKD-Inlezen, waarbij Suwinet ingelezen worden in een applicatie van Ferm Werk, is niet in orde bevonden. De processen zijn wel verbeterd in 2021 maar er heeft nog geen extern onderzoek naar deze aansluiting plaatsgevonden. Dit onderzoek zal in 2022 plaatsvinden. 

Beheersbaarheid privacyrisico’s
Eind 2021 is capaciteit beschikbaar gekomen voor een privacy officer. De gemeente was in 2021 wegens capaciteitsgebrek onvoldoende in staat om te voldoen aan de AVG en loopt als gevolg daarvan ook risico’s op het gebied van informatiebeveiliging.   
In de loop van 2021 is een start gemaakt met de inrichting van een sturingsinstrument voor privacy voor de directie. Daarvoor is aansluiting gezocht bij de bestaande wijze van doelenverantwoording. Alle privacy-issues zijn hierin opgenomen en er periodiek gerapporteerd over de stand van zaken. 
 
Verwerkingsregister en DPIA
Om overzicht te houden en inzicht te geven aan belanghebbenden hebben we een verwerkingsregister. Hierin staan alle verwerkingen die we als gemeente hebben. Bij nieuwe verwerkingen met een hoog risico is het verplicht een Data Privacy Impact Analyse  (DPIA) te doen. In deze DPIA wordt gekeken of welke risico's ontstaan door deze nieuwe verwerking en welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico's te verminderen. In 2021 zijn DPIA’s uitgevoerd voor overdracht cliënten Ferm Werk naar Woerden, vroegsignalering van schulden, de nieuwe inburgeringswet en beschermd wonen.
 
Anonimisering
De griffie heeft de ‘Werkwijze privacyproof gemeenteraad’ ingevoerd, om het risico van onder andere internetcriminaliteit te verminderen en bescherming van privacy van burgers te vergroten. Daarom worden persoonsgegevens en handtekeningen in documenten,  ook in (burger)brieven, geanonimiseerd.
 
Audit politiegegevens
Naast persoonsgegevens die beschermd worden door de AVG verwerkt de gemeente op een aantal plaatsen ook politiegegevens. De Wet politiegegevens (Wpg) schrijft voor dat gemeenten op de verwerking van politiegegevens jaarlijks een interne audit en een keer in de vier jaar een externe audit (laten) uitvoeren. In 2021 is hiermee gestart. Voorlopige conclusie is dat een aantal procedures bijgesteld moet worden maar dat er geen grote investeringen of aanpassingen nodig zijn.
 
Datalekken
De gemeente Woerden heeft in 2021 te maken gehad met twee meldingen van beveiligingsincidenten waarbij persoonsgegevens waren betrokken. Beide meldingen zijn niet gemeld als datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Belangrijkste oorzaken van de beveiligingsincidenten zijn terug te voeren op menselijk handelen (bijvoorbeeld beschikkingen fout geadresseerd, mail met verkeerde bijlagen).

5. Rechtmatigheid

Terug naar navigatie - 5. Rechtmatigheid

Het ministerie van BZK heeft via de nieuwsbrief IBI (nummer 109, juni 2022) aangegeven dat de introductie van de rechtmatigheidsverantwoording uitgesteld wordt tot in ieder geval de jaarrekening 2023. Dit betekent dat vanaf dan de rechtmatigheidsverantwoording door het college wordt afgegeven (en niet meer door de accountant) als onderdeel van de jaarrekening. De controleverklaring  van de accountant bevat vanaf dat moment alleen een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening (waar de rechtmatigheidsverantwoording door het college onderdeel van is).

Voor 2021 was een plan van aanpak voor de verbijzonderde interne controle (VIC) opgesteld.  De VIC heeft als doel de uitvoering van de controle op de financiële rechtmatigheid en wordt uitgevoerd door de eigen auditors van de gemeente. De verbijzonderde interne controle dankt zijn naam aan het feit dat het een interne controle is, die wordt uitgevoerd door medewerkers met een onafhankelijke rol. Door de gevolgen van corona en daarmee vertragingen in het jaarrekening traject is de tweede helft van het jaar gestart met de uitvoering van het plan van aanpak. De uitkomsten van de VIC zijn vastgelegd in de VIC-rapportage, die in de Auditcommissie besproken is. De opvolging van de aanbevelingen uit de VIC-rapportage wordt periodiek gemonitord.

In 2021 zijn met succes stappen gezet om de interne controle (IC) te laten uitvoeren door de eerste lijn (vakafdelingen) waardoor de interne auditors de IC-werkzaamheden vanuit hun onafhankelijke positie kunnen beoordelen. Ook zijn wij in vergelijking met eerdere jaren dieper ingegaan op de vastlegging van de interne beheersmaatregelen en van de interne controle door diezelfde eerste lijn. Terugkijkend zien wij dat de goede weg is ingeslagen om over het jaar 2023 de rechtmatigheidsverantwoording af te kunnen geven wanneer dit cf. landelijke planning wordt ingevoerd.

De accountantscontrole is opgedeeld in een interimcontrole (einde kalenderjaar) en een jaarrekeningcontrole. Tijdens de interimcontrole vormt de accountant zich een beeld van de administratieve organisatie en de kwaliteit van de interne beheersingssystemen. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de VIC zoals uitgevoerd door de auditors. De belangrijkste aanbevelingen en aandachtspunten zijn opgenomen in de managementletter. De managementletter en het accountantsverslag zijn voorzien van een bestuurlijke reactie die is besproken in de Auditcommissie. De bestuurlijke reactie is tot stand gekomen in nauw overleg met de verantwoordelijken in de lijn. De opvolging van de aanbevelingen van de accountant wordt periodiek gemonitord. Tijdens de jaarrekeningcontrole controleert de accountant de opgestelde jaarrekening en het jaarverslag. Hij controleert hierbij op rechtmatigheid en of de opgestelde jaarrekening een 'getrouw beeld' geeft van de financiële situatie van de gemeente. Het accountantsverslag over het afgelopen boekjaar bevat aanbevelingen, adviezen of opmerkingen. Deze aanbevelingen volgen hetzelfde stramien als de aanbevelingen uit de managementletter. 

6. Indicatoren personeel en overhead

Terug naar navigatie - 6. Indicatoren personeel en overhead

Indicatoren personeel en overhead

Vanaf het begrotingsjaar 2017 lichten gemeenten de effecten van beleid toe door een vaste set beleidsindicatoren op te nemen in de begroting en de jaarrekening. Dit wordt voorgeschreven in
het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Het gaat hier deels om indicatoren afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl (dashboard BBV), deze staan in bijlage 7.
Een aantal van de indicatoren dient uit eigen gegevens of de eigen begroting overgenomen te worden omdat er geen landelijke bron voor beschikbaar is. Deze indicatoren worden dus niet ontsloten via waarstaatjegemeente.nl. Het betreft:
• Formatie
• Bezetting
• Apparaatskosten
• Externe inhuur
• Overheadkosten

Formatie/bezetting

De formatie van het ambtelijk apparaat voor het begrotingsjaar betreft het aantal fte’s op peildatum dat is ingevuld met een vaste of tijdelijke aanstelling plus de nog in te vullen vacatures.
Eén fte is het equivalent van een 36-urige werkweek. De totale bedrijfsomvang is inclusief de capaciteit benodigd voor taken die de organisatie uitvoert voor andere overheidsorganisaties. Het aantal fte’s in het overzicht is exclusief de formatie van het streekarchief, het college, de griffie en de raad.

  2020 2021 2022 2023
Fte's (peildatum 1 januari) 404,3 422,1 420,3 420,3
Ziekteverzuim (v.a. 2021 streefwaarde) 5,3% 5,3% 4,0% 4,0%
Aantal inwoners Woerden (peildatum 1 januari) 52.295 52.694 52.879 53.397
Aantal inwoners Oudewater (peildatum 1 januari) 10.230 10.138 10.160 10.180
Totaal aantal inwoners 62.525 62.832 63.039 63.577
Aantal fte’s per 1.000 inwoners 6,4 6,7 6,7 6,6

Apparaatskosten
Apparaatskosten (ofwel organisatiekosten) zijn de noodzakelijke financiële middelen voor het inzetten van personeel (salarissen), organisatie, huisvesting, materieel, automatiseringskosten e.d. De formatie van het streekarchief, het college, de griffie en de raad is hierin niet meegenomen. Apparaatskosten zijn dus alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie (exclusief de genoemde onderdelen). De loonkosten volgens de begroting 2021 bedragen € 33.185.848, de werkelijke loonkosten in 2021 komen uit op € 33.440.880. 

Externe inhuur
Het grootste deel van de inhuur is gepleegd op projecten en uit projectgelden betaald. Uitgangspunt is dat er geen kosten voor inhuur externen worden begroot. Externe inhuur wordt betaald uit de reguliere loonsom in het geval dat er bijvoorbeeld een vacature ontstaat waarbij het nodig is om op korte termijn een externe in te zetten. Een kleine 8% van alle inhuur in 2021 betrof vacatureruimte. 

LASTEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel 14.518.922 14.390.678 128.244
Communicatie 66.965 68.609 -1.644
Automatisering en informatiebeleid 2.642.624 1.881.297 761.327
Facilitair 437.482 302.528 134.954
Organisatie 213.893 234.501 -20.608
Huisvesting 1.393.617 1.252.791 140.826
SALDO 19.273.503 18.130.403 1.143.100
BATEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel -5.571.352 -6.248.183 676.831
Communicatie 0 0 0
Automatisering en informatiebeleid -201.100 -242.600 41.500
Facilitair -71.120 -4.787 -66.333
Organisatie -72.640 -50.711 -21.929
Huisvesting -186.850 -200.833 13.983
SALDO -6.103.062 -6.747.114 644.052
SALDO BATEN EN LASTEN 13.170.441 11.383.289 1.787.152
LASTEN
Taakveld Analyse lasten: personeel voordeel/nadeel
Overhead Er zijn minder uren door de teams toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. De toeschrijving van minder uren resulteert dus in een lagere terugontvangst van overheadskosten (zie ook baten). -488.943 nadeel
Overhead Minder uitgaven bestuursopdracht, uitvoering wordt in 2022 verder opgepakt. 582.000 voordeel
Overhead Overige 35.187 voordeel
Totaal mutaties lasten personeel 128.244 voordeel
Taakveld Analyse lasten: communicatie voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie -1.644 nadeel
Totaal mutaties lasten communicatie -1.644 nadeel
Taakveld Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid voordeel/nadeel
Overhead De lagere ICT kosten worden voornamelijk veroorzaakt omdat we in 2021 zijn geconfronteerd met het wereldwijd tekort op chips voor de IT-sector. Dat betekent dat het zeer lastig is gebleken om vervanging van software/hardware tijdig te kunnen aanschaffen/doorvoeren. Als gevolg hiervan zullen we ook het investeringsprogramma ICT bij moeten stellen. Het effect hiervan nemen we mee in de voorjaarsnota/kadernota. 761.327 voordeel
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid 761.327 voordeel
Taakveld Analyse lasten: facilitair voordeel/nadeel
Overhead Lagere portokosten, daartegenover staat een nadeel aan opbrengst portokosten van € 51.093 per saldo € 16.885 voordeel. Door corona zijn er veel minder uitnodigingen e.d. verstuurd. 67.978 voordeel
Overhead Lager overige kosten bodes (autokosten,kleding) 12.951 voordeel
Overhead Lagere kosten verteringen vergaderingen/recepties bedrijfsrestaurant 15.122 voordeel
Overhead Lagere algemene juridische kosten 24.908 voordeel
Overhead Overige kosten facilitair 13.995 voordeel
Totaal mutaties lasten facilitair 134.954 voordeel
Taakveld Analyse lasten: organisatie voordeel/nadeel
Overhead Lagere uitgaven representatie bestuur (nieuwjaarsreceptie ed.) 23.999 voordeel
Overhead Hogere accountantskosten 2020 -45.000 nadeel
Overhead Hogere algemene kosten vastgoed, bestaande uit beheerkosten energienota's, advocaatkosten en kosten software -53.314 voordeel
Overhead Minder oninbare gemeentelijke belastingen 44.186 voordeel
Overhead Overige kosten organisatie 9.521 voordeel
Totaal mutaties lasten organisatie -20.608 nadeel
Taakveld Analyse lasten: huisvesting voordeel/nadeel
Overhead Doordat er in 2021 minder gebruik is gemaakt van het gemeentehuis i.v.m. corona zijn er ook minder kosten gemaakt 38.014 voordeel
Overhead Lagere schoonmaakkosten als gevolg van corona 17.974 voordeel
Overhead Lagere kosten elektra 87.459 voordeel
Overhead Overige kosten huisvesting -2.621 nadeel
Totaal mutaties lasten huisvesting 140.826 voordeel
BATEN
Taakveld Analyse baten: personeel voordeel/nadeel
Overhead Terugontvangst salariskosten, betreft werkzaamheden voor derden, outplacement etc. 196.827 voordeel
Overhead Vergoeding ziektegeld en WW 98.210 voordeel
Overhead Ingehouden premie WW, deze premie wordt in de reserve WW gestort. 45.380 voordeel
Overhead Door de teams worden uren toegeschreven aan projecten en investering in Oudewater. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. Deze uren zijn abusievelijk begroot onder doorbelaste uren. Het betreft hier geen doorbelasting binnen de begroting (die cf. de BBV- voorschriften verantwoord moet worden als een negatieve uitgaaf) maar een inkomst van derden (zie ook lasten). 218.996 voordeel
Overhead Voordeel salariskosten generatiepact 131.960 voordeel
Overhead Overige baten personeel -14.542 nadeel
Totaal mutaties baten personeel 676.831 voordeel
Taakveld Analyse baten: automatisering en informatiebeleid voordeel/nadeel
Overhead Extra bijdrage derden werkzaamheden ICT 41.500 voordeel
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid 41.500 voordeel
Taakveld Analyse baten: facilitair voordeel/nadeel
Overhead Minder doorbelaste portokosten (zie compensatie lasten facilitair). -51.093 nadeel
Overhead Minder opbrengsten derden faciliteiten bedrijfsrestaurant -15.240 nadeel
Totaal mutaties baten facilitair -66.333 voordeel
Taakveld Analyse baten: organisatie voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie -21.929 nadeel
Totaal mutaties baten organisatie -21.929 nadeel
Taakveld Analyse baten: huisvesting voordeel/nadeel
Overhead Overige baten 13.983 voordeel
Totaal mutaties baten huisvesting 13.983 voordeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

DVO met gemeente Oudewater

Terug naar navigatie - DVO met gemeente Oudewater

De gemeente Woerden voert zoals bekend ook taken uit voor de gemeente Oudewater. Deze dienstverlening is beschreven in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Deze is op 16 juli 2020 door de gemeenteraden van Oudewater en Woerden weer voor vijf jaar vastgesteld. Aanvullend hierop wordt per jaar een uitvoeringsovereenkomst (UVO) opgesteld. Hiermee zijn de volgende bedragen gemoeid:

Omschrijving Bedrag
Te ontvangen van de gemeente Oudewater:
Bijdrage op basis van de DVO 5.268.027
18 uur (0,5 fte) Strategisch Adviseur 50.000
Constructeur 15.000
Horecacoördinatie (t/m 2024) 20.000
Boa 55.000
Totaal te ontvangen van de gemeente Oudewater 5.408.027
Omschrijving Bedrag
Te betalen aan de gemeente Oudewater:
Bijdrage team Oudewater 120.000
Bijdrage in griffiekosten Oudewater 18.000
Totaal te betalen aan de gemeente Oudewater 138.000