Overzicht op taakvelden

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Exploitatie Begroting 2021 na wijzigingen Baten Begroting 2021 na wijzigingen Lasten Begroting 2021 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2021 Baten Werkelijk 2021 Lasten Werkelijk 2021 Saldo
0.1 Bestuur 0 2.905.471 2.905.471 -55.731 2.568.146 2.512.415
0.10 Mutaties reserves -7.366.312 2.888.833 -4.477.479 -5.365.331 3.886.677 -1.478.653
0.2 Burgerzaken -668.369 1.343.656 675.287 -808.658 1.355.962 547.304
0.4 Overhead -6.103.062 19.273.503 13.170.441 -6.747.114 18.120.593 11.373.479
0.5 Treasury -270.572 -873.512 -1.144.084 -289.355 -1.187.237 -1.476.592
0.61 OZB woningen -8.437.050 336.476 -8.100.574 -8.527.372 383.688 -8.143.684
0.62 OZB niet-woningen -4.981.401 116.066 -4.865.335 -5.070.946 160.282 -4.910.664
0.63 Parkeerbelasting -1.583.500 0 -1.583.500 -1.470.733 0 -1.470.733
0.64 Belastingen overig -211.938 95.494 -116.444 -271.123 89.349 -181.774
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -79.895.739 0 -79.895.739 -83.331.710 0 -83.331.710
0.8 Overige baten en lasten 0 497.963 497.963 0 50.276 50.276
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 0 0 0 -15.161 -15.161
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -53.392 3.260.466 3.207.074 -52.665 3.240.873 3.188.208
1.2 Openbare orde en veiligheid -49.188 1.201.447 1.152.259 -139.983 1.155.318 1.015.335
2.1 Verkeer en vervoer -121.720 9.757.397 9.635.677 -580.629 10.213.535 9.632.906
2.2 Parkeren 0 1.571.430 1.571.430 -9.219 1.788.947 1.779.728
2.4 Economische havens en waterwegen -47.940 1.238.366 1.190.426 -56.469 1.182.454 1.125.985
3.1 Economische ontwikkeling 0 425.439 425.439 -27.037 513.395 486.358
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 0 0 -100.542 472.034 371.492
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -281.568 477.208 195.640 -242.556 415.965 173.409
3.4 Economische promotie -165.621 473.168 307.547 -167.111 407.980 240.870
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 379.097 379.097 0 165.048 165.048
4.2 Onderwijshuisvesting -31.648 4.106.400 4.074.752 -48.596 4.881.388 4.832.793
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -562.159 2.898.341 2.336.182 -621.732 2.617.754 1.996.022
5.1 Sportbeleid en activering 0 610.630 610.630 -30.282 644.604 614.322
5.2 Sportaccommodaties -2.247.410 4.477.636 2.230.226 -2.317.348 4.522.991 2.205.643
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -196.319 1.515.545 1.319.226 -220.035 1.515.614 1.295.578
5.4 Musea -19.426 533.959 514.533 0 486.681 486.681
5.5 Cultureel erfgoed -16.256 402.147 385.891 -43.099 408.367 365.268
5.6 Media -229.901 1.165.784 935.883 -205.211 1.171.453 966.242
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -19.876 4.364.923 4.345.047 -89.111 4.516.389 4.427.277
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -138.767 6.349.294 6.210.527 -199.818 5.817.180 5.617.362
6.2 Wijkteams 0 1.907.638 1.907.638 -32.482 1.733.874 1.701.393
6.3 Inkomensregelingen -11.911.978 15.836.510 3.924.532 -10.490.813 14.338.358 3.847.544
6.4 Begeleide participatie 0 6.704.610 6.704.610 0 6.627.399 6.627.399
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.876.454 1.876.454 0 1.996.782 1.996.782
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 2.178.006 2.178.006 -3.698 2.335.204 2.331.506
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -341.400 8.997.756 8.656.356 -497.428 9.029.918 8.532.490
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 8.949.763 8.949.763 -179.385 10.000.895 9.821.510
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 112.774 112.774 0 32.714 32.714
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 3.381.786 3.381.786 -12.941 3.717.169 3.704.228
7.1 Volksgezondheid 0 2.176.222 2.176.222 -19.951 2.167.474 2.147.523
7.2 Riolering -5.692.728 3.921.951 -1.770.777 -5.928.606 4.241.574 -1.687.031
7.3 Afval -5.854.068 4.368.696 -1.485.372 -6.443.841 4.602.766 -1.841.075
7.4 Milieubeheer -199.177 2.874.033 2.674.856 -218.957 2.847.774 2.628.817
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -675.008 671.037 -3.971 -725.653 591.649 -134.004
8.1 Ruimte en leefomgeving -906.715 1.420.653 513.938 -1.898.760 1.457.648 -441.112
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -12.893.002 13.046.084 153.082 -5.040.453 4.394.599 -645.854
8.3 Wonen en bouwen -1.514.195 3.648.025 2.133.830 -2.036.338 3.897.607 1.861.269