Budgetoverhevelingen

Verklaring van de categorieën:

Terug naar navigatie - Verklaring van de categorieën:
  1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
  2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of gedekt wordt uit een reserve;
  3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen/begrotingswijzigingen.

Budgetoverhevelingen 2021 -> 2022

Terug naar navigatie - Budgetoverhevelingen 2021 -> 2022
Nr. Programma Onderwerp Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
1 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid Budgetoverheveling t.b.v. realisatie nieuwe websites 23.251
2 Kwaliteitsimpuls VTH 50.000
3 Programma 2 Fysiek beheer, openbare ruimte en vervoer Openbare verlichting 40.000
4 Civiele kunstwerken 65.000
5 Civiele kunstwerken 16.150
6 Parkeren maaiveld 22.800
7 Baggeren watergangen 51.730
8 Regio samenwerking Groene Hart (infra/bodem) 59.201
9 Verkeerszaken 50.000
10 Verkeerszaken 35.000
11 Elementenverharding 25.000
12 Programma 3 Sociaal domein Statushouders 76.900 105.000
13 Inburgering ondertussengroep 21.205
14 Opleiding Woerden Wijzer 67.843
15 Coronagelden 72.000
16 Dorpsconsulent: Zegveld Zorgt 26.428
17 Brede aanpak dak- en thuisloosheid 49.600
18 Kansrijke Start (Gezond in de stad) 27.500
19 Inburgering implementatiebudget 57.091
20 Coronagelden 25.500
22 Programma 4 Cultuur, economie en milieu Impulssubsidie coronasteun cultuur 23.000
23 Zomerse Kaasmarkt 9.900
24 Programma 5 Onderwijs en sport Onderzoek heroriëntatie onderwijshuisvesting 35.597
25 Tijdelijke huisvesting Margrietschool 52.475
26 Tijdelijke huisvesting Wilhelmina en R. de Jagerschool 111.377
27 Programma 6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Volkshuisvestingsbeleid / Budgetoverheveling ink overdr GR 80.000
Monumentensubsidies 38.571
28 Bestemmings- en structuurplannen 34.310
29 Herontwikkeling Middelland 36.105
30 Invoering Omgevingswet uitgesteld 30.247
31 Kerkenvisie 7.220
Totaal 767.091 205.100 453.810