Begrotingsrechtmatigheid

Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV
In de kadernota Rechtmatigheid zijn onderstaande typen begrotingsoverschrijdingen opgenomen.
Nr Beschrijving Onrechtmatig, maar telt niet mee voor het oordeel Onrechtmatig, en telt mee voor het oordeel
1 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving (subsidieregeling, -verordening) was gedefinieerd. x
2.1 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar die zijn ontstaan na laatste beleidsrijke begrotingswijziging, te weten de Bestuursrapportage. x
2.2 Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd. Bijvoorbeeld: de verwachte kostenoverschrijding op jaarbasis was via tussentijdse informatie al wel bekend, maar men heeft geen voorstel tot begrotingsaanpassing ingediend en dit is in strijd met de budgetregels zoals afgesproken met de raad. x
3 Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendekkende omzet. x
4 Kostenoverschrijdingen bij openeinde(subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding. x
5 Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen. x
6 Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld blijkt bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, Belastingdienst of een toezichthouder (bijvoorbeeld een belastingnaheffing). Het zal hier in de praktijk vaak gaan om interpretatieverschillen bij de uitleg van wet- en regelgeving die na het verantwoordingsjaar aan het licht komen. Er zijn dan geen rechtmatigheidsgevolgen voor dat verantwoordingsjaar. Wel zal de gemeente ervoor moeten zorgen dat de overschrijdingen getrouw in de jaarrekening worden weergegeven. Ook kunnen er gevolgen zijn voor het lopende jaar:
6.1 -  geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar x
6.2 - geconstateerd na verantwoordingsjaar x
7 Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten (investeringen) waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren.
7.1 - jaar van investeren x
7.2 -afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren x
Programma 1
Bij programma 1 geldt voor de de lasten exclusief mutaties reserves dat geen sprake is van een overschrijding.
Programma 2
Bij programma 2 geldt op programmaniveau voor de lasten exclusief mutaties reserves een overschrijding, waar baten tegenover staan. Echter, voor bepaalde onderdelen geldt wel dat de overschrijding bij het opstellen van de rapportage bekend was en hier geen begrotingswijziging voor is opgesteld, voor een bedrag van totaal € 656.000. De overschrijdingen hebben betrekking op asfaltverharding (€ 86.000), verkeerszaken (€ 151.000), parkeerbeleid (€ 218.000) en openbaar groen (€ 159.000) en Klimaatbestendigheid (€ 42.000).
Programma 3
Bij programma 3 is bij de lasten exclusief mutaties reserves sprake van een overschrijding. Omdat dit overschrijdingen in het kader van openeinderegelingen betreft (inkomensondersteuning, Wmo, jeugdwet) is geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Programma 4
Bij programma 4 is bij de lasten exclusief mutaties reserves sprake van een overschrijding. T.a.v. kabels en leidingen is sprake van een overschrijding van € 112.000. Deze wordt weliswaar gecompenseerd door baten die in 2022 gerealiseerd worden, maar hierdoor is wel sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. Voor het onderdeel Economisch beleid is een netto-overschrijding van € 75.000. De totale onrechtmatigheid die meetelt voor het oordeel is daarmee dus € 187.000.
Programma 5
Bij programma 5 is er op basis van de lasten exclusief mutaties reserves sprake van een overschrijding. Dit wordt veroorzaakt door de afwikkeling van een constructiefout bij het Minkemacollege voor € 735.000 die zich pas eind 2021 heeft voorgedaan. Hierover is de raad met diverse RIB's geïnformeerd. Deze overschrijding telt daarom niet mee voor het oordeel.
Programma 6
Bij programma 6 is binnen de lasten exclusief mutaties reserves geen sprake van een overschrijding en daardoor ook geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Programma 7
Bij programma 7 is binnen de lasten exclusief mutaties reserves geen sprake van een overschrijding en daardoor ook geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.
Overhead
Bij overhead is binnen de lasten exclusief mutaties reserves geen sprake van een overschrijding en daardoor ook geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

Rechtmatigheid investeringskredieten

Omschrijving Besluit Bedrag begroot lasten Bedrag begroot baten Lasten werkelijk t/m 2020 Lasten werkelijk 2021 Lasten werkelijk t/m 2021 Baten werkelijk t/m 2020 Baten werkelijk 2021 Baten werkelijk t/m 2021 Krediet afsluiten / doorlopen
Realisatie politiekantoor (installaties) RB 16-12-2020 / RB 28-01-2021 1.431.758 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Realisatie politiekantoor (grond) RB 16-12-2020 / RB 28-01-2021 407.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Realisatie politiekantoor (nieuwbouw) RB 16-12-2020 / RB 28-01-2021 5.979.705 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Uitvoering beleidsplan Begraafplaatsen 2020 RB 15-10-2020 20.000 0 19.844 19.844 0 0 0 afsluiten 2021
Herstel dak Margrietschool (locatie Alpenstraat) 2019 (incl voorber) RB 23-04-2020 / Voorjaarsnota 2020 2.253.730 1.511.273 207.161 1.718.433 0 0 0 doorlopen
Scholencluster Kamerik Begroting 2016-2018 5.177.000 6.526.298 5.157 6.531.455 600.542 0 600.542 afsluiten 2021
Vernieuwing R de Jagerschool Begroting 2016-2017 2.500.000 8.309 64.179 72.489 0 0 0 doorlopen
Uitbreiding en renovatie sportzaal Essenlaan 2019 RB 02-11-2017 (RIB 22-10-2019) 1.000.000 740.501 37.019 777.520 0 0 0 afsluiten 2021
Nieuwbouw scholen Mauritshof Harmelen RB 04-11-03 (RIB 10-02-'21) / B&W 26-05-'15 RB 14-10-'21 9.490.774 5.885.287 1.516 5.886.803 0 0 0 afsluiten 2021
Inhaalslag beweegbare bruggen 2019 (=Kwakelbrug) PB 2019 RB 01-11-2018 / RB 14-10-2021 922.284 227.853 865.284 0 865.284 227.853 0 227.853 afsluiten 2021
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard RB 23-04-2020 & 10-05-2011 (11R.00069) 5.452.451 4.025.451 2.080.189 76.534 2.156.724 21.177 0 21.177 doorlopen
Verbetering wegenstructuur Woerden West Begroting 2015 & 2016 (RB 02-07-2015) 4.600.000 4.468.476 1.025.545 5.494.021 711.848 29.403 741.250 doorlopen
Losse versnipperaar 2019 (incl opvangkar) RB 28-06-2018 (18R.000348) 51.500 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Trekker voor versnipperaar 2019 RB 28-06-2018 (18R.000348) 40.000 16.375 0 16.375 0 0 0 doorlopen
Renovatie / verbouw stadhuis 2016 RB 05-11-2015 & 23-06-2016 & 30-11-2017 17.206.308 16.426.345 637.173 17.063.518 160.547 0 160.547 afsluiten 2021
Fiat Strada elektrisch (3 stuks) (VFV-29-D & H-014-PF) PB 2018 RB 02-11-2017 87.000 47.885 0 47.885 0 0 0 doorlopen
Vrijverval riolering 2019 PB 2019 RB 01-11-2018 / RB 12-03-2020 2.800.000 2.790.431 0 2.790.431 0 0 0 afsluiten 2021
Vrijvervalriolering 2020 RB 12-03-2020 1.800.000 1.772.619 15.013 1.787.633 0 0 0 doorlopen
Duikers en drainage 2020 RB 12-03-2020 105.000 31.955 67.062 99.016 0 0 0 doorlopen
Extra duikers kimaatadaptatie 2020 RB 12-03-2020 100.000 18.587 91.464 110.052 0 75.000 75.000 doorlopen
Gemalen t.b.v. klimaatadaptatie 2020 RB 12-03-2020 300.000 89.020 24.766 113.787 0 0 0 doorlopen
Switches PB 2020 RB 31-10-2019 105.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Citrix licenties (NW) PB 2020 RB 31-10-2019 85.500 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Multikar Hako begravingen PB 2020 RB 31-10-2019 100.000 0 100.672 100.672 0 0 0 afsluiten 2021
Hefbrug garage stadserf PB 2020 RB 31-10-2019 (RV 22-05-2018) 12.000 0 0 0 0 0 0 afsluiten 2021
Sportvelden - veld 4 en 5 SCH grote renovatie PB 2020 RB 31-10-2019 125.000 0 0 0 0 0 0 on hold tot 2022
Sportvelden - veld 4 Sportlust grote renovatie PB 2020 RB 31-10-2019 60.000 0 0 0 0 0 0 on hold tot 2024
Sportvelden - VEP grote renovatie PB 2020 RB 31-10-2019 85.000 0 0 0 0 0 0 on hold tot 2024
Sportvelden - Siveo grote renovatie PB 2020 RB 31-10-2019 35.000 0 0 0 0 0 0 on hold tot 2024
Vernieuwing overige schoolgebouwen (annuitair) PB 2020 RB 31-10-2019 / RIB 21-12-2021 2.000.000 0 0 0 0 0 0 afsluiten 2021
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen PB 2020 RB 31-10-2019 100.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Vervanging verhardingen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 5.170.600 5.068.867 248.387 5.317.254 128.119 16.204 144.324 afsluiten 2021
Renovatie verhardingen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 1.720.200 1.280.278 266.413 1.546.691 0 0 0 doorlopen
Groeninvesteringen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019 & 12-03 & 01-12-2020, VN 2020 216.100 175.400 31.257 206.656 0 0 0 doorlopen
Bruggen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 709.300 152.274 629.025 781.299 0 181.682 181.682 doorlopen
Oevers en beschoeiingen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 658.320 373.718 373.718 0 0 doorlopen
Openbare verlichting armaturen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 152.140 105.023 42.404 147.427 0 0 0 afsluiten 2021
Speelvoorzieningen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019 & 12-03-2020, 04-12-2019, VN2020 326.800 303.954 73.186 377.140 63.363 0 63.363 afsluiten 2021
Nieuwbouw Wilhelminaschool (incl plusscenario) PB 2020 RB 31-10-2019 / PB 06-11-2020 / RB 01-12-2020 3.747.000 320.599 424.281 744.881 0 0 0 doorlopen
Verduurzamen brandweerkazerne Boerendijk 34 2020 RB 23-01-2020 454.500 10.000 108.870 29.989 138.859 0 0 0 doorlopen
Brandveiligheidsmaatregelen sporthal Snellerpoort PB 2020 RB 31-10-2019 (blz 8) 305.000 13.359 -9 13.350 0 0 0 doorlopen
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhangenseweg (voorbereiding) RB 12-03-2020 400.000 84.382 273.551 357.933 0 19.727 19.727 doorlopen
Rembrandtbrug Woerden West RB 23-01-2020 & 15-10-2020 / RB 14-10-2021 24.684.545 3.600.000 389.214 964.801 1.354.015 0 0 0 doorlopen
Investeringen doorlopend uit jaarrekening 2020 102.976.515 7.863.304 51.654.773 5.356.391 57.011.164 1.913.449 322.015 2.235.465
VMWare Licenties PB 2021 RB 06-11-2020 200.720 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Storage PB 2021 RB 06-11-2020 218.000 0 120.368 120.368 0 0 0 doorlopen
RDS licenties PB 2021 RB 06-11-2020 75.000 0 84.462 84.462 0 0 0 afsluiten 2021
Locatie aanwezigheid software PB 2021 RB 06-11-2020 50.000 0 5.425 5.425 0 0 0 doorlopen
BAG (objectgerichte administratie ) PB 2021 RB 06-11-2020 100.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Tractie (Mitsubishi L200) PB 2021 RB 06-11-2020 55.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Tractie (2 waterpompen) PB 2021 RB 06-11-2020 45.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Tractor New Holland Boomer 3040 PB 2021 RB 06-11-2020 44.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Tractie (aanhangers 4 stuks) PB 2021 RB 06-11-2020 106.000 0 3.026 3.026 0 0 0 doorlopen
Tractie (sirius strooiers 5 stuks) tbv de gladheidsbestrijding PB 2021 RB 06-11-2020 500.000 0 12.311 12.311 0 0 0 doorlopen
Compactor 1 (a&r) PB 2021 RB 06-11-2020 25.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 1e tranche PB 2021 RB 06-11-2020 975.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Vervanging duiker Oostdam PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 22-04-2021 800.000 0 800.000 800.000 0 0 0 afsluiten 2021
Vervanging verhardingen 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 / RB 14-10-2021 5.130.000 60.000 0 4.925.654 4.925.654 0 99.217 99.217 doorlopen
Renovatie verhardingen 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 1.687.061 0 556.867 556.867 0 0 0 doorlopen
Groeninvesteringen 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 850.000 0 692.600 692.600 0 0 0 doorlopen
Groeninvesteringen 2021 (doorgeschoven) PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 500.000 0 288.728 288.728 0 0 0 doorlopen
Civiele kunstwerken 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 399.500 0 35.674 35.674 0 0 0 doorlopen
Oevers en beschoeiingen 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 803.320 0 370.626 370.626 0 0 0 doorlopen
Openbare verlichting armaturen 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 / RB 14-10-2021 304.970 0 30.590 30.590 0 0 0 doorlopen
Openbare verlichting masten 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 / RB 14-10-2021 544.940 0 133.867 133.867 0 0 0 doorlopen
Speelvoorzieningen 2021 (doorgeschoven) PB 2021 RB 06-11-2020 79.643 0 78.948 78.948 0 0 0 afsluiten 2021
Speelvoorzieningen 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 24-06-2021 95.357 0 94.438 94.438 0 10.134 10.134 doorlopen
Landmeetkundige apparatuur PB 2021 RB 06-11-2020 35.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Sportvelden (herstel doelgebieden kunstgras) PB 2021 RB 06-11-2020 20.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Zorgplicht Woerdense kunstgrasvelden PB 2021 RB 06-11-2020 44.000 0 46.900 46.900 0 0 0 doorlopen
Vervanging binnensportinventaris 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 240.000 0 68.865 68.865 0 0 0 doorlopen
Vernieuwing overige schoolgebouwen (oude systematiek) (annuitair) PB 2021 RB 06-11-2020 / RIB 21-12-2021 1.000.000 0 0 0 doorlopen
Ventilatie in scholen (Kalsbeek Bredius, Schilderskwartier & De Schakel) Technische begrotingsonrechtmatigheid 0 156.522 156.522 0 156.522 156.522 doorlopen
Vervanging brand- en inbraakalarmsystemen scholen PB 2021 RB 06-11-2020 100.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Veegmachine Johnson PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 14-10-2021 214.800 0 0 0 0 0 0 doorlopen
PMD containers BGC 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 21.000 0 9.175 9.175 0 0 0 doorlopen
Rest OGC 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 76.500 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 21.990 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Perscontainer vrachtwagen (mid-life upgrade en vervanging) 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 35.000 0 21.509 21.509 0 0 0 afsluiten 2021
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 14-10-2021 30.450 0 20.753 20.753 0 0 0 afsluiten 2021
Rollpacker (compactor) 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 / RB 14-10-2021 66.550 0 55.000 55.000 0 0 0 doorlopen
Vrijvervalriolering 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) / Raad 24-06-2021 2.167.100 0 1.661.225 1.661.225 0 0 0 doorlopen
Duikers en drainage 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) 105.000 0 106.365 106.365 0 0 0 afsluiten 2021
Extra duikers klimaatadaptatie 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) 100.000 0 43.524 43.524 0 0 0 doorlopen
Uitvoeringsplan KbOR 2021 PB 2021 RB 06-11-2020 (zie blz 136) 441.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Inrichtingsplannen ontwikkelen begraven RB 15-10-2020 (B&W 01-09-2020) 30.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden RB 15-10-2020 (B&W 01-09-2020) 20.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Foetusveldje met herdenkingsmonument RB 15-10-2020 (B&W 01-09-2020) 20.000 0 0 0 0 0 0 doorlopen
Overname schoolgebouw Schilderskwartier 2021(SGBW) RIB 17-12-2021 (B&W 14-12-2021) 0 375.488 375.488 0 0 0 afsluiten 2021
Overname schoolgebouw Regenboogschool 2021(SGBW) RIB 17-12-2021 (B&W 14-12-2021) 0 530.513 530.513 0 0 0 afsluiten 2021
Aanschaf laptops en mobiele telefoons Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) 94.080 0 94.080 94.080 0 0 0 afsluiten 2021
Beregeningsinstallatie Sportlust en SC Woerden 2021 Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) 11.170 0 11.170 11.170 0 0 0 afsluiten 2021
Aanschaf en vervanging mini-containers 2021 Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) 60.016 0 60.016 60.016 0 0 0 afsluiten 2021
Geluidsinstallatie zwembad Woerden Raadsbesluit 09-06-2022 (B&W 17-05-2022) 45.264 0 45.264 45.264 0 0 0 afsluiten 2021
Snelfietspaden 2021 RB 15-07-2021 (B&W 01-06-2021) 4.315.000 3.104.779 0 20.511 20.511 0 3.282 3.282 doorlopen
Brandweerkazerne Harmelen 2021 RB 25-11-2021 2.094.408 0 2.929 2.929 0 0 0 doorlopen
Brandweerkazerne Zegveld 2021 RB 25-11-2021 2.041.592 0 4.759 4.759 0 0 0 doorlopen
Verkeersmaatregelen 2021 RB 02-11-2021 719.030 719.030 0 27.617 27.617 0 23.542 23.542 doorlopen
Duurzaamheidsmaatregelen Sporthal De Kroon Raad 30-05-2017 (onrechtmatig) 0 878 878 0 0 0 afgesloten 2020
Duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal Goudenregenstraat Raad 30-05-2017 (onrechtmatig) 0 3.490 3.490 0 0 0 afgesloten 2020
Aanleg busbaan Stationsweg Raad 24-06-2021 / RIB 24-11-2020 167.500 167.500 0 0 0 0 doorlopen
Investeringen begroting 2021 27.924.961 4.051.309 0 11.600.137 11.600.137 0 292.697 292.697
TOTAAL 130.901.476 11.914.613 51.654.773 16.956.528 68.611.301 1.913.449 614.712 2.528.161

Rechtmatigheid investeringen algemeen

In de financiële verordening is enerzijds opgenomen dat bij investeringen die niet met het vaststellen van de begroting zijn geautoriseerd, het college voorafgaand aan het aangaan van verplichtingen een voorstel voorlegt aan de raad voor het vaststellen van de investeringen; en anderzijds is opgenomen dat het college de raad informeert bij afwijkingen op investeringskredieten die meer bedragen dan € 50.000. Daarnaast informeert het college de raad, en neemt pas een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen, voor zover het betreft niet bij begroting vastgestelde verplichtingen inzake investeringen die meer bedragen dan  € 100.000.

Beregeningsinstallatie Sportlust en SC Woerden 2021

De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd.  Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken.  Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.

Geluidsinstallatie zwembad Woerden

De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd.  Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken.  Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.

Aanschaf laptops en mobiele telefoons

De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd.  Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken.  Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.

Aanschaf en vervanging mini-containers

De in 2021 gemaakte kosten m.b.t. de aanschaf en vervanging van mini-containers moesten conform wet- en regelgeving worden geactiveerd.  Echter, de raad heeft geen besluit genomen tot het vaststellen van een investeringskrediet waardoor de kosten als onrechtmatig zijn aan te merken.  Doordat in de Raad van 09-06-2022 alsnog een voorstel tot het achteraf voteren van het investeringskrediet is goedgekeurd zijn de uitgaven alsnog onrechtmatig maar tellen niet meer mee voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.

Scholencluster Kamerik

De overschrijding van dit krediet komt al uit voorgaande jaren. Zoals in de Raadsinformatiebrief van december 2021 valt te lezen is € 560.000 van de overschrijding gedekt uit de bij de de begroting van 2020 en 2021 vrijgegeven investeringskredieten Vernieuwing overige schoolgebouwen van respectievelijk € 2.000.000 en € 1.000.000.   In 2021 is voor € 5.000 aan kosten gemaakt. Dit valt onder de tolerantiegrens.

Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard

De opbrengsten op dit project, vanuit subsidiebijdragen van de provincie Utrecht en de gemeente Utrecht zijn nog niet verantwoord op dit project. Naar verwachting blijft dit project nog wel binnen het toegestane krediet. De lasten zijn nog binnen het toegestane krediet. Daarom telt dit niet mee als onrechtmatigheid.

Verbetering wegenstructuur Woerden West

De werkelijke kosten m.b.t. bovenstaande investeringskrediet hebben de door de Raad vastgestelde begrote lasten met € 894.021 overschreden. Deze overschrijding moet als  onrechtmatig worden aangemerkt. Echter omdat er ook baten zijn van € 741.250 welke niet waren begroot is er deels sprake van technische begrotingsonrechtmatigheid. Per saldo is er sprake van een overschrijding van 152.771 welke als onrechtmatig moet worden aangemerkt. In de Voorjaarsrapportage 2022 komt een voorstel om het investeringskrediet bij te ramen - waarbij tevens de lasten en de baten bruto begroot worden - om verdere onrechtmatigheid te voorkomen. 

Overname schoolgebouw Schilderskwartier en De Regenboog

Bij Raadsinformatiebrief van 17-12-2021 heeft het college van B&W (besluit B&W 14-12-2021) de gemeenteraad geïnformeerd dat de Stichting Gebouwen Beheer Woerden (SGBW) die eigenaar is van de Brede School Schilderskwartier (Schilderskwartier, Woerden) en de Brede School De Regenboog (Waterrijk Woerden) opgeheven wordt.

Het eigendom van de beide scholen in december 2021 teruggekomen bij de gemeente. De gemeente draagt in 2022 het eigendom van de desbetreffende school - middels appartementsrechten op basis van de Wet op het Primair Onderwijs – gedeeltelijk over aan de huidige gebruikers (SPCO, Stichting Klasse en Kalisto) van de betreffende school. De genoemde handelingen zullen geen gevolgen hebben voor het houden van onderwijs en voor de leraren en leerlingen van de school. 

Omdat dit besluit voortvloeit uit de keuze van SGBW om tot opheffing over te gaan, is geen raadsvoorstel voorgelegd aan de raad. Formeel is hiermee sprake van een onrechtmatigheid, welke niet meetelt voor het rechtmatigheidsoordeel bij de jaarrekening.

Duurzaamheidsmaatregelen Sporthal De Kroon

Bovenstaand investeringskrediet is bij de jaarrekening 2020 afgesloten. Desondanks zijn er in 2021 toch nog kosten op geboekt. Deze kosten zullen als onrechtmatig moeten worden beschouwd. Echter gezien het bedrag vallen ze onder de tolerantiegrens. Met ingang van de jaarrekening 2021 zal nauwgezet worden bewaakt dat bij alle investeringskredieten welke met een besluit worden afgesloten niet meer tot kosten kunnen leiden.

Duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal Goudenregenstraat

Bovenstaand investeringskrediet is bij de jaarrekening 2020 afgesloten. Desondanks zijn er in 2021 toch nog kosten op geboekt. Deze kosten zullen als onrechtmatig moeten worden beschouwd. Echter gezien het bedrag vallen ze onder de tolerantiegrens. Met ingang van de jaarrekening 2021 zal nauwgezet worden bewaakt dat bij alle investeringskredieten welke met een besluit worden afgesloten niet meer tot kosten kunnen leiden.

Multikar Hako begravingen / RDS licenties / Zorgplicht Woerdense kunstgrasvelden

De werkelijke kosten m.b.t. bovenstaande investeringskredieten hebben de door de Raad vastgestelde begrote lasten overschreden. Deze kosten zullen als onrechtmatig moeten worden aangemerkt. Echter gezien de bedragen vallen ze onder de tolerantiegrens.

Vervanging verhardingen 2020

De werkelijke kosten m.b.t. bovenstaande investeringskrediet hebben de door de Raad vastgestelde begrote lasten met € 146.654 overschreden. Deze overschrijding moet als  onrechtmatig worden aangemerkt. Echter omdat er ook baten zijn van € 144.324 welke niet waren begroot is er sprake van technische begrotingsonrechtmatigheid. Per saldo is er een kleine overschrijding welke onder de tolerantiegrens valt.

Busbaan Stationsweg

Bij Raadsinformatiebrief van 24-11-2020 is de Raad geïnformeerd dat voor de aanleg van de busbaan Stationsweg een bedrag noodzakelijk is van € 114.107 welke volledig gedekt wordt door een provinciale subsidie. Echter een investeringskrediet dient door conform Financiële verordening met een Raadsbesluit te worden gevoteerd. Dit betekent dat bij het Raadsvoorstel van deze jaarrekening alsnog voor  dit investeringskrediet voor deze bedragen door de Raad besloten dient te worden. Bij Raadsbesluit van 24-06-2021 zijn zowel de lasten als de baten m.b.t. het investeringskrediet met € 53.393 verhoogd.  Doordat in 2021 nog geen kosten zijn gemaakt is er geen sprake van onrechtmatigheid.

Vernieuwing overige schoolgebouwen

Bij de begroting 2020 en 2021 is een 2-tal investeringsbedragen vrijgegeven van respectievelijk € 2.000.000 voor 2020 en € 1.000.000 voor 2021 mb.t. Vernieuwing overige schoolgebouwen. In de Raadsinformatiebrief van december (kenmerk Z/21/032964 /D/21/043824) is de Raad op basis van B&W besluit van 21-12-2021 geïnformeerd over de uitputting van de vrijgegeven investeringsbedragen.  Conform de wetgevingsvoorschriften van de BBV en de Financiële verordening was het beter geweest de mutaties vooraf d.m.v. een Raadsvoorstel aan de Raad voor te leggen.  

Ventilatie binnenklimaat in scholen

Met betrekking tot een 3-tal scholen (Kalsbeek Bredius en Schilderskwartier en KBS De Schakel) is vanuit het Rijk subsidie beschikbaar gesteld voor ventilatie binnenklimaat in scholen.  De lasten en de bijbehorende subsidie zijn neutraal op een investeringskrediet opgenomen. Echter doordat formeel door de Raad geen investeringskrediet is vrijgegeven is er sprake van technische begrotingsonrechtmatigheid. Dit telt niet mee voor het oordeel van de accountant. In 2022 zal dit hersteld worden door dit mee te nemen in een P&C document zodat de Raad kan besluiten over de neutrale financiering van de lasten door de ontvangen Rijkssubsidie.   

Overschrijding kredieten 2021
Omschrijving Besluit Bedrag begroot lasten Bedrag begroot baten Lasten werkelijk t/m 2021 Baten werkelijk t/m 2021 Overschrijding lasten Overschrijding baten Overschrijding netto
Scholencluster Kamerik Begroting 2016-2018 5.177.000 6.531.455 600.542 1.354.455 600.542 753.913
Verbetering wegenstructuur Woerden West Begroting 2015 & 2016 (RB 02-07-2015) 4.600.000 5.494.021 741.250 894.021 741.250 152.771
Multikar Hako begravingen PB 2020 RB 31-10-2019 100.000 100.672 0 672 0 672
Vervanging verhardingen 2020 PB 2020 RB 31-10-2019, Voorjaarsnota 2020 5.170.600 5.317.254 144.324 146.654 144.324 2.330
RDS licenties PB 2021 RB 06-11-2020 75.000 84.462 0 9.462 0 9.462
Zorgplicht Woerdense kunstgrasvelden PB 2021 RB 06-11-2020 44.000 46.900 0 2.900 0 2.900
Overname schoolgebouw Schilderskwartier 2021(SGBW) RIB 17-12-2021 (B&W 14-12-2021) 375.488 0 375.488 0 375.488
Overname schoolgebouw Regenboogschool 2021(SGBW) RIB 17-12-2021 (B&W 14-12-2021) 530.513 0 530.513 0 530.513
Duurzaamheidsmaatregelen Sporthal De Kroon Raad 30-05-2017 (onrechtmatig) 878 0 878 0 878
Duurzaamheidsmaatregelen Gymzaal Goudenregenstraat Raad 30-05-2017 (onrechtmatig) 3.490 0 3.490 0 3.490
TOTAAL 15.166.600 0 18.485.133 1.486.116 3.318.533 1.486.116 1.832.417