Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Openbare orde en veiligheid, Bestuurlijke en juridische zaken, Burgerzaken, Communicatie, Handhaving en toezicht, Dierenwelzijn
George Becht Dienstverlening, (visie op) Verbonden partijen, Personeel en organisatie, ICT en informatieveiligheid, Regionale samenwerking, Toekomstvisie Lopikerwaard
Ad de Regt Participatiebeleid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

In dit programma gaat het om de werking van de organen van de gemeente, de dienstverlening aan de inwoner in het gemeentehuis zelf en om openbare orde en veiligheid. 

Het omvat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.1 - Bestuur facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.); - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d.); - de ondersteuning van de raad, griffie; - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking; - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole.
0.2 - Burgerzaken producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen; - bevolkingsregister; - straatnaamgeving en kadastrale informatie; - burgerschap; - verkiezingen, referenda; - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7).
1.1 - Crisisbeheersing en brandweer taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen.
1.2 - Openbare orde en veiligheid taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's; - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit; - bureau Halt; - preventie van criminaliteit; - opstellen en handhaven APV; - leges drank & horeca; - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet); - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven; - veilige woon- en leefomgeving; - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak); - tegengaan van radicalisering; - huiselijk geweld; - Persoonsgerichte Aanpak (PGA); - nazorg ex-gedetineerden
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Net als in 2020 heeft de coronacrisis in 2021 effect gehad op de werkzaamheden van de gemeente Woerden.

Op het gebied van dienstverlening is ook het afgelopen jaar prioriteit gegeven aan de kritieke processen en wettelijke taken. Wel was er ruimte om de inwoner grote delen van het jaar weer te verwelkomen op het gemeentehuis, ambities uit de begroting op te starten en de crisisgerelateerde inzet, bijvoorbeeld op het gebied van toezicht en handhaving, in de loop van het jaar af te schalen. Hierdoor ontstond er ruimte om een start te kunnen maken met het wegwerken van achterstanden in regulier werk, die als gevolg van de coronacrisis zijn ontstaan.

Op het gebied van openbare orde en veiligheid is afgelopen jaar door de coronacrisis, net als in 2020, veel van de beschikbare capaciteit naar de crisisorganisatie gegaan. Andere 'reguliere' activiteiten konden daardoor soms beperkt of later worden opgepakt. Ook was het door de coronamaatregelen slechts beperkt mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, wat voor sommige werkzaamheden lastig was. Bijeenkomsten met grotere groepen moesten hierdoor van tijd tot tijd digitaal worden georganiseerd. Dergelijke bijeenkomsten zijn soms minder effectief dan fysieke bijeenkomsten. Sommige bijeenkomsten zijn vervallen of doorgeschoven naar post-corona. Dat is bij wijk- en dorpsbijeenkomsten c.q. participatie het geval geweest en zorgt voor onderbesteding van middelen. Ook de Persoonsgerichte Aanpak (PGA), waarbij meerdere partijen betrokken zijn, ondervond hinder van de maatregelen ter bestrijding van de coronacrisis.

Op het gebied van regionale samenwerking heeft de coronacrisis in 2021 nauwelijks impact gehad. Alle geplande activiteiten hebben (digitaal) kunnen plaatsvinden en werkzaamheden zijn regulier uitgevoerd.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.1 Bestuur 2.905.471 2.568.146 337.325
0.2 Burgerzaken 1.343.656 1.355.962 -12.306
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.260.466 3.240.873 19.593
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.201.447 1.155.318 46.129
5.4 Musea 303.812 243.884 59.928
Totaal Lasten 9.014.852 8.564.184 450.668
Baten
0.1 Bestuur 0 -55.731 55.731
0.2 Burgerzaken -668.369 -808.658 140.289
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -53.392 -52.665 -727
1.2 Openbare orde en veiligheid -49.188 -139.983 90.795
5.4 Musea -19.426 0 -19.426
Totaal Baten -790.375 -1.057.038 266.663
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 0 45.380 -45.380
Totaal Stortingen 0 45.380 -45.380
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -394.000 -201.070 -192.930
Totaal Onttrekkingen -394.000 -201.070 -192.930

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
0.1 Er is in 2021 minder uitgegeven aan wachtgeld wethouders dan voorzien 55.074 voordeel
0.1 Lagere reis- en verblijfskosten en minder uitgaven aan vorming en opleiding college als gevolg van corona 34.121 voordeel
0.1 Voor de actualisatie van de hoogte van de pensioenen (oud-)wethouders worden de grondslagen rekenrente en sterftetafel gehanteerd. De rekenrente is hoger 0,582% (2020 0,082%) en de sterftetafel is ook aangepast t.o.v. 2020, dit resulteert in een bijstelling van de voorziening pensioenen (oud) wethouders naar beneden. 220.435 voordeel
1.2 Binnen het APV cluster is minder inhuur gepleegd omdat door corona werkzaamheden deels zijn vervallen. In 2022 worden daarentegen veel aanvragen verwacht. 69.361 voordeel
5.4 Er zijn minder restauratiekosten geweest voor de gemeentelijke archiefplaats 24.304 voordeel
Diverse 47.373 voordeel
Totaal mutaties lasten 450.668 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
0.1 Er is een bijdrage in de salariskosten ontvangen van Gemeente Oudewater, Ferm werk en Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van detachering van medewerkers 36.578 voordeel
0.2 In de coronarapportage horende bij de Najaarsrapportage 2021 is uw gemeenteraad geïnformeerd over de lagere legesopbrengsten op reisdocumenten. Deze bijstelling had te maken met de corona-effecten. Nu blijkt dat, net als in 2020, aan de legesinkomsten op zowel reisdocumenten (circa € 45.000) als rijbewijzen (circa € 45.000) en huwelijken (circa € 50.000) toch meer is ontvangen dan voorzien. Daarnaast zijn er minder Verklaringen Omtrent Gedrag afgegeven waardoor er ook minder (circa € 20.000) aan het Rijk afgedragen hoeft te worden. 119.478 voordeel
1.2 Vanwege een zwangerschapsverlof een aantal langdurige zieken binnen taakveld 1.2 heeft de gemeente vanuit het UWV een aantal uitkeringen ontvangen. 30.530 voordeel
1.2 Er is een bijdrage in de salariskosten ontvangen van Gemeente Oudewater, Ferm Werk en Regio Gooi en Vechtstreek ten behoeve van detachering van medewerkers 37.389 voordeel
1.2 Er zijn vanuit het Rijk via de VRU middelen ontvangen om ondernemers te ondersteunen bij het uitvoeren van de Controle op Toegangsbewijzen. Het bedrag dat is gedeclareerd door ondernemers en sportverenigingen is gelijk aan het ontvangen bedrag. 28.069 voordeel
Diverse 14.619 voordeel
Totaal mutaties baten 266.663 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 717.331 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Toevoeging reserve WW 3e jaar (conform beleidsregels, eigen risico WW) -45.380 nadeel
0.10 De uitgaven voor de Bestuursopdracht worden gedekt uit de Bestemmingsreserve Organisatieontwikkeling. Vanwege minder uitgaven rondom de Bestuursopdracht, voornamelijk veroorzaakt door de corona crisis, wordt er ook minder onttrokken aan de bestemmingsreserve. De lagere lasten zijn terug te vinden binnen het programma Overhead. Wel is een budgetoverheveling voorgesteld om een budget van € 585.500 over te hevelen van jaar 2020 naar 2021 en 2022. 60.822 voordeel
0.10 Er waren twee budgetoverhevelingen van 2019 naar 2020 rondom sloop & herinrichting van Bleek (€ 350.000) en Digitaal werken (€ 104.970), waardoor een onttrekking begroot was uit de Algemene Reserve. Rondom de sloop- en herinrichtingskosten bleek dat deze geactiveerd moesten worden, waardoor geen uitvoering was gegeven aan de budgetoverheveling. Met betrekking tot het Digitaal Werken (lasten binnen programma Overhead) was in 2020 was wel opdracht gegeven, waardoor een budgetoverheveling wordt voorgesteld van 2020 naar 2021. Dit betekent wel dat de begrote totale onttrekking (€ 546.096) niet heeft plaatsgevonden. -253.752 nadeel
Totaal mutaties reserves -238.310
Budgetoverhevelingen
Kwaliteitsimpuls VTH 50.000
Realisatie nieuwe websites 23.251
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 73.251

Opgave: Een professionele organisatie

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Door de coronacrisis lag ook in 2021 de focus in het domein dienstverlening op het uitvoeren van de wettelijke taken. Deze zijn ondanks alle beperkingen voor het overgrote deel uitgevoerd. De dienstverlening aan onze inwoners heeft op dit punt nauwelijks hinder ondervonden van de coronacrisis. De interne bereikbaarheid blijft een aandachtspunt. De in de begroting opgenomen ambities, waaronder het project website en de verdere digitalisering, zijn gestart. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In het domein Dienstverlening vallen de taakvelden vergunningen, toezicht en handhaving, burgerzaken, telefonie en de website. Net als vorig jaar heeft op al deze werkvelden als gevolg van de coronapandemie een verschuiving van werkzaamheden plaatsgevonden. Binnen het taakveld vergunningen is veel aandacht uitgegaan naar het informeren van ondernemers en organisatoren over de impact van en omgang met de coronamaatregelen. Naast het leveren van individueel maatwerk passend binnen de crisismaatregelen, is wederom ingezet op tijdelijke oplossingen zoals het afgeven van gedoogbeschikkingen voor terrassen. 

Op het gebied van toezicht en handhaving is sprake geweest van een combinatie van reguliere werkzaamheden en crisisgerelateerde inzet waarbij de laatste uiteindelijk tot een minimum is afgeschaald. Er is in het tweede halfjaar hard gewerkt om de reguliere taken die zijn blijven liggen weer op te pakken en terug te schakelen naar de oorspronkelijk taakinvulling. De inzet op deze gebieden is vanuit prioriteitsoverwegingen voornamelijk uitgegaan naar excessen, spoed- en risicogevallen. Achterstanden zullen ook in 2022 worden opgepakt. 

De afdeling Burgerzaken heeft in het afgelopen jaar opnieuw minder persoonsdocumenten uitgegeven dan normaliter het geval is, omdat inwoners geen reisdocument nodig hadden door afstel van vakantie vanwege de coronacrisis. Voor de zomer is wel een piek geconstateerd. Na de zomervakantie zijn inwoners met een verlopen persoonsbewijs opgeroepen om dit te komen vernieuwen. Hier is ten dele gehoor aan gegeven. Verwachting is dat in 2022 de achterstand wordt ingelopen. 

Het project voor oplevering van nieuwe websites is in 2021 gestart en loopt door in 2022. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Oplevering nieuwe websites Woerden en Oudewater conform meest actuele eisen aan digitale toegankelijkheid.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

1.1.2 Eind 2021 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

Terug naar navigatie - 1.1.2 Eind 2021 zal de telefonische bereikbaarheid van 14 0348 95% bedragen. Dit wordt wekelijks gemeten door rapportages uit de telefooncentrale

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Door verloop en ziekte van collega’s, met als gevolg het moeten inwerken van inhuur- en nieuwe medewerkers, heeft TIP geen 95% bereikbaarheid gehaald. De bereikbaarheid over 2021 was 89,6%.

Inspanning 2021

1.1.3 Eind 2021 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.

Terug naar navigatie - 1.1.3 Eind 2021 hebben we de norm van zelfevaluaties gehaald. De verplichte rapportages worden aan min. BZK toegezonden voor controle en steekproef.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Samen werken aan een veilig Woerden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Op het gebied van veiligheid streven wij niet alleen naar lage criminaliteitscijfers, de veiligheidsbeleving (hoe veilig voelen mensen zich?) vinden we net zo belangrijk. Via het Integraal Veiligheidsplan (door de raad vastgesteld) worden de prioriteiten bepaald, waar we samen met onze partners afgelopen jaar op hebben ingezet. Net als voorgaande jaren is het veiligheidsbeeld in Woerden opgehaald. Opvallende ontwikkelingen zijn een daling van het aantal autokraken (-48%), handel/bezit van wapens (-40%) en woninginbraken (-19%). Daartegenover staan een stijging van het aantal geregistreerde personen met verward gedrag (+112%), het aantal fietsdiefstallen (+59%) en een lichte toename in het aantal meldingen van jongerenoverlast.

Een duidelijke trend die landelijk én in Woerden zichtbaar is, is de verschuiving van traditionele criminaliteit (autokraken, woninginbraak e.d.) naar minder traditionele vormen van criminaliteit (zoals ondermijnende en digitale criminaliteit). Ondanks de coronacrisis zijn diverse (succesvolle) interventies op het gebied van ondermijning gepleegd. Zo is er een pand gesloten op basis van de Opiumwet, is drie keer een last onder dwangsom opgelegd en eenmaal een waarschuwing afgegeven. Ook is de organisatie weerbaarder gemaakt tegen ondermijning. Binnen de Persoonsgerichte Aanpak (PGA) wordt recidive verminderd en complexe casuïstiek integraal aangepakt. De kennis met betrekking tot complexe casuïstiek is vergroot. 

Voor wat betreft de stijging van het aantal meldingen jongerenoverlast geeft de politie aan dat in 2021 door wijkagenten veel aandacht aan de problematiek is gegeven, waardoor de meldingsbereidheid van inwoners is toegenomen. Daarnaast wordt uit het landelijk beeld duidelijk dat corona een rol heeft gespeeld bij de toename van het aantal meldingen. De jeugd had minder uitgaansmogelijkheden, mocht niet sporten en nauwelijks bij elkaar komen. Uit verveling was jeugd hierdoor vaker op straat te vinden. Vooral tijdens de perioden van mooi weer werd rondom de Cattenbroekerplas en het Westdampark overlast ervaren. In reactie hierop is er, naast de inzet van boa’s en politie, extra inzet geweest door Jongerenwerk en Uniseco. Tijdens Ramadan zijn buurtvaders ingezet door Impact om preventief op te treden richting jongeren op straat. 

Er is een betere verbinding tussen zorg en veiligheid gerealiseerd via de buurtveiligheidsteams Schilderkwartier/Molenvliet en Harmelen, Kamerik en Zegveld. Daarnaast is een ambtelijke werkgroep actief voor inwoners met een (niet gestelde) hulpvraag waar expliciete (teamoverstijgende) zorgen over zijn. Deze werkgroep zorgt voor eenduidige aansturing en communicatie richting inwoners en bestuurders. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Het bestuurlijk instrumentarium in de vorm van controles en maatregelen wordt benut om ondermijning te bestrijden. Er is een nieuw Bibobbeleid geïmplementeerd ten behoeve van de bestrijding van georganiseerde criminaliteit. Via bijeenkomsten en trainingen is bewustwording voor het onderwerp ondermijning gecreëerd binnen de gemeentelijke organisatie. 

Voor de integrale aanpak jongerenoverlast hebben jongerenwerkers naast hun reguliere werkzaamheden ook een signaleringsfunctie uitgeoefend. Relevante informatie die hieruit voortkomt, wordt met de boa’s en de politie gedeeld om hun informatiepositie en handelingsperspectief te verbeteren. Tevens is de verbinding met de jeugdzorgverleners tot stand gebracht, om bij jongeren die dat nodig hebben preventief inzet te plegen bij jongeren. Voor het voorkomen van nieuwe aanwas en het verminderen van recidive van inwoners die zich bezighouden met criminaliteit dan wel personen met verward gedrag die de openbare orde verstoren, wordt integraal samengewerkt met ketenpartners en inwoners binnen de Lokale Persoonsgerichte Aanpak (PGA) . 

De verbinding tussen zorg en veiligheid is beter vormgegeven door samen met zorgverleners op te trekken. Aan inwoners die de openbare orde verstoren vanwege verward en/of psychisch gedrag wordt via een integrale aanpak een helpende hand geboden. Het gaat hier om de gevallen die niet onder de paraplu van de PGA vallen. Naar aanleiding van het gehouden ‘Praktijklab samenwerking Schilderskwartier’ (samenwerking van corporatie, gemeente, zorgpartijen en welzijnsorganisaties) is een overzicht gemaakt van de bestaande overlegstructuren m.b.t. personen met overlastgevend/verward gedrag. 

Buurtveiligheidsteams (BVT) hebben specifieke aandacht voor de behoefte van de buurt bij de aanpak van overlast. Momenteel zijn er binnen de gemeente twee actief: één voor de wijken Schilderskwartier en Molenvliet en één voor de kernen Harmelen, Zegveld en Kamerik. In het Schilderskwartier is een Buurttent georganiseerd, waarbij buurtbewoners de mogelijkheid kregen om met politie, boa’s, woningbouwcorporatie en jongerenwerkorganisaties in gesprek te gaan over de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Daarnaast is in een buurt in Zegveld een opschoonactie georganiseerd waarbij o.a. grof vuil werd opgehaald.  

Voor de aanpak van high impact crimes (woninginbraken, overvallen, autobranden) en veel voorkomende criminaliteit (autoinbraken, fietsendiefstal en vandalisme), en het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid voor het tegengaan van cybercrime bij inwoners en ondernemers, zijn in de tweede helft van 2021 de volgende activiteiten uitgevoerd: preventie-actie fietsdiefstal op de weekmarkt, een digitale bewustwordingsbijeenkomst over cybercrime voor ondernemers, diverse communicatieberichten (o.a. via social media, infopagina en inbraakbrieven) om inwoners bewust te maken op het gebied van woninginbraak. Verder is de faciliterende rol van de gemeente t.a.v. de buurtpreventie whatsappgroepen (WhatsApp BuurtPreventie - WABP) weer opgestart. Buurten/wijken die een WABP-groep hebben opgestart, kunnen bij de gemeente een aanvraag indienen voor het plaatsen van whatsapp-buurtpreventieborden. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.2 Tegengaan van ondermijning van de rechtsstaat.

1.3 Integrale aanpak jongerenoverlast met als doel de overlast te beperken.

- Jeugd groeit op in een stimulerende en veilige omgeving waarin zij hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen.
- Voor jeugd die zorg en ondersteuning nodig heeft, is dit tijdig, snel, laagdrempelig en zoveel mogelijk lokaal beschikbaar.
- Minder overlast op de straat creëren, door participerende jongeren en de betrokkenheid van onze inwoners.

1.4 Minder overlast door PGA'ers, door het zo veel mogelijk voorkomen van nieuwe aanmeldingen voor de PGA en verminderen van recidive bij uitstromers.

1.5 Het vergroten van bewustwording van inwoners en het bieden van een goed handelingsperspectief om te voorkomen dat men slachtoffer wordt van High Impact Crimes en Veel Voorkomende Criminaliteit.
Daarnaast stimuleren van inwoners en ondernemers in het nemen van eigen verantwoordelijkheid.

1.6 Betere verbinding tussen beleidsthema's Zorg/Buurt en Veiligheid/ Handhaving.
Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Terug naar navigatie - 1.2.1 Meer signalen ontvangen t.a.v. ondermijning binnen de gemeente Woerden. De gemeente sluit zich aan bij Meld Misdaad Anoniem.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 De gehele diversiteit aan jongeren zet zich in voor hun wijk en worden betrokken bij dingen die voor hen relevant zijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De aanpak is erop gericht het gedrag van de inwoner zo te beïnvloeden dat de inwoner met zijn gedrag niet langer herhaaldelijk de openbare orde verstoort en/of zijn eigen veiligheid of die van anderen bedreigt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Terug naar navigatie - 1.5.1 De gemeente houdt met ketenpartners vinger aan de pols bij de ontwikkelingen in de registreerde criminaliteit en zet doelgericht in waar nodig en mogelijk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In het Groene Hart wordt uitvoeringsgericht samengewerkt om de (recreatieve) economie te versterken, de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren en bodemdaling tegen te gaan. In dit kader zijn in het afgelopen jaar diverse programma’s en projecten uitgevoerd, zoals Cirkelregio Groene Hart, het Waterstofprogramma, Cheese Valley, de Kaasacademie, H2Onderwijsbus, Veenweiden in Beweging en Monitoring Proefvakken.

Daarnaast is met gemeentebesturen uit het Groene Hart gesproken over hun inzet in het traject ‘Groene Hart als NOVI-gebied’. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijk gewenste aanpak, waarbij concrete gebiedsgerichte opgaven centraal staan. Gemeenten hebben richting andere betrokken overheidslagen aangegeven geen nieuwe grootschalige visietrajecten en bijbehorende drukte te willen organiseren. In het NOVI-traject willen gemeenten vooral aansluiten op (lopende) lokale trajecten, om op deze wijze snel tot resultaten te kunnen komen. Gemeenten brengen deze gewenste aanpak gezamenlijk naar voren bij het opstellen van de bestuursovereenkomst NOVI Groene Hart, die in 2022 wordt ondertekend. 

Afgelopen jaar stond in U10-verband het Integraal Ruimtelijk Perspectief centraal. Een regionale visie gericht op de fysieke leefomgeving en daarbij behorende opgaven zoals de woningnood, bereikbaarheid, meegroeien van groen, en ruimte voor werken. In 2021 is een conceptperspectief met de U10-gemeenten gedeeld, waarop Woerden zowel op college- als raadsniveau een zienswijze heeft gegeven. Na verwerking van de zienswijzen heeft de gemeenteraad van Woerden in december 2021 ingestemd met het Integraal Ruimtelijk Perspectief. Het perspectief biedt een goede basis voor het verwezenlijken van Woerdense én regionale ambities en het voeren van een gezamenlijke lobby richting provincie en Rijk.  

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Voor de eerder in Groene Hart-verband genoemde programma’s en projecten is ambtelijk en bestuurlijk inzet gepleegd. Deels bestond dit uit concrete inzet voor projecten, maar vaker nog ging het om het bij elkaar brengen van de juiste actoren (relevante ondernemers, onderwijsinstellingen en betrokken overheden) om kennis te delen en projecten verder te brengen. In dit kader zijn afgelopen jaar webinars, podcasts en (digitale) bijeenkomsten georganiseerd over onderwerpen als waterstof, circulair ondernemen en zon op dak bij agrariërs.

Woerden heeft een trekkersrol vervuld in het organiseren van dialoogsessies met gemeenten in het Groene Hart. Zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau is er met diverse gemeenten gesproken over de gemeentelijke inbreng in het traject ‘Groene Hart als NOVI-gebied’. Tijdens deze sessies is aandacht gevraagd voor het belang van een gezamenlijk standpunt van de lokale overheidslaag ten opzichte van provincies, waterschappen en het Rijk. Zonder gezamenlijkheid zullen de belangen en doelen van andere overheidslagen snel prevaleren. Woerden heeft via deze sessies gemeenten met elkaar kunnen verbinden en enthousiasmeren voor participatie in het traject ‘Groene Hart als NOVI-gebied’.   

Via ambtelijke en bestuurlijke overleggen en de hierboven genoemde zienswijzen van college en raad zijn de voor Woerden belangrijke onderwerpen in het Integraal Ruimtelijk Perspectief geborgd. Voor de inbreng van de Woerdense onderwerpen is aansluiting gezocht op lopende projecten en vastgestelde ambities. Voorbeelden hiervan zijn de verstedelijkingslocaties in de Poort van Woerden (Middelland, Snellerpoort en het stationsgebied), de schuifruimtelocaties en het onderzoek naar de oostelijke randweg. Verder is sprake geweest van een continue wisselwerking met het omgevingsvisietraject en de daaruit voortkomende resultaten. Op deze wijze is getracht het regionale en het lokale belang voortdurend aan elkaar te toetsen, waarbij de afspraken op regionaal niveau dienend behoren te zijn aan lokale ontwikkelingen. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Het aanpakken van uitdagingen die de grenzen van Woerden overschrijden in regionale samenwerkingsverbanden.

1.7 Het versterken van de regionale economie in het Groene Hart.

1.8 De regio Utrecht kent een leefbare verstedelijking ('groen, gezond, slim').

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Terug naar navigatie - 1.7.1 Deelname aan regionale projecten in het Groene Hart in AGW verband.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Een Woerdense bijdrage aan het ruimtelijk-economisch perspectief en het ruimtelijk-economisch programma, die in U16-verband worden opgesteld en vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Periode Woerden
JR2020 16,3 Kosten als % van totale loonsom + inhuur externen
2021 12,1 Kosten als % van totale loonsom + inhuur externen

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Woerden Nederland
2018 49 per 10.000 inw 12-17jr 119 per 10.000 inw 12-17jr
2019 61 per 10.000 inw 12-17jr 132 per 10.000 inw 12-17jr
2020 120 per 10.000 inw 12-17jr 110 per 10.000 inw 12-17jr

Winkeldiefstallen

Terug naar navigatie - Winkeldiefstallen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 1,9 per 1.000 inwoners 2,2 per 1.000 inwoners
2019 (JR20) 0,7 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners
2020 0,8 per 1.000 inwoners 2 per 1.000 inwoners
2021 2,5 per 1.000 inwoners -

Geweldsmisdrijven

Terug naar navigatie - Geweldsmisdrijven
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 3,2 per 1.000 inwoners 4,9 per 1.000 inwoners
2019 (JR20) 2,5 per 1.000 inwoners 4,8 per 1.000 inwoners
2020 (JR21) 3 per 1.000 inwoners -
2021 2,3 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woning

Terug naar navigatie - Diefstallen uit woning
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 0,9 per 1.000 inwoners 2,2 per 1.000 inwoners
2019 (JR20) 1,6 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners
2020 1,6 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners
2021 1,3 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Terug naar navigatie - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 5,5 per 1.000 inwoners 5,8 per 1.000 inwoners
2019 (JR20) 4,9 per 1.000 inwoners 5,9 per 1.000 inwoners
2020 (JR21) 4,9 per 1.000 inwoners 6,3 per 1.000 inwoners
2021 4,9 per 1.000 inwoners 6,1 per 1.000 inwoners

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2020 76,6 % groene en grijze druk tov 20-64 70 % groene en grijze druk tov 20-64
2021 76,7 % groene en grijze druk tov 20-64 70,1 % groene en grijze druk tov 20-64

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Jongeren met een delict voor de rechter
Bron: Verweij Jonker Instituut
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar
2019 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar
2020 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: Stichting LISA
Periode Woerden Nederland
2018 55,9 verhouding banen : woningen 52,8 verhouding banen : woningen
2019 56,8 verhouding banen : woningen 53,2 verhouding banen : woningen
2020 (JR21) 57 verhouding banen : woningen 53,2 verhouding banen : woningen
2021 57 verhouding banen : woningen 53,3 verhouding banen : woningen