Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
George Becht Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Meedoen.
Tymon de Weger Welzijn/Wmo/integrale toegang Woerden Wijzer, Wijkgericht werken, Leefbaarheid
Arjan Noorthoek Jeugdzaken en jeugdzorg, Volksgezondheid

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de thema’s Jeugd en Wmo, Wonen met zorg, Werk & Inkomen en Statushouders. In dit programma zijn de middelen opgenomen voor het uitvoeren van de transformatieopgave, die volgt uit de transitie van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatiewet.

We houden vast aan de ingezette beleidslijn: inwoners meer en beter begeleiden, beter aansluiten op de leefwereld van inwoners en optimaal inzetten op verschuiving van tweedelijnszorg
naar het voorveld. Dit doen wij samen met maatschappelijke partners. Daarvoor zijn binnen dit programma de volgende opgaven benoemd:

 • Onze inwoners doen en kunnen zo veel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning (beleidsprioriteit Maatschappelijke Agenda (MAG)): versterking voorliggend veld, inkoop en casemanagement).
 • Meer Woerdense inwoners participeren in de samenleving overeenkomstig hun persoonlijke mogelijkheden.
 • Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp (beleidsprioriteit MAG: sociaal werken in de wijk).
 • Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden.
 • Omgeving van de statushouders is op orde.

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg; - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw; - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ); - buurt- en clubhuizen; - collectief aanvullend vervoer; - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen; - vreemdelingen; - LHBT+ beleid.
6.2 - Wijkteams loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 – Inkomensregelingen inkomens- en bijstandsvoorzieningen
6.4 - Begeleide participatie voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 - Arbeidsparticipatie op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.6 -Maatwerkvoorzieningen (Wmo) materiële voorzieningen om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+ dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek/psychisch), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18- jeugdhulp als individuele (niet vrij toegankelijke) voorziening
6.81 - Geëscaleerde zorg18+ opvang- en beschermdwonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82 - Geëscaleerde zorg 18- maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverlenings-maatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 - Volksgezondheid maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Het jaar 2021 stond voor het Sociaal Domein vooral in het teken van de bestrijding van de impact en na-ijleffecten van de coronacrisis, van de verdere implementatie van de MAG, de maatregelen uit de strategische heroriëntatie, de extra jeugdzorgmiddelen, de (voorbereiding op) de invoering van nieuwe wetten en taken (zoals nieuwe Wet inburgering, Wet wijziging woonplaatsbeginsel Jeugdwet, beschermd wonen en maatschappelijke opvang) en de versterking van de samenwerking met onze maatschappelijke partners. 

Coronacrisis
De coronacrisis had ook in 2021 grote impact op de samenleving, onze partners en de organisaties.  Wij zagen onder andere een stijging van mentale-gezondheidsproblemen bij jongeren en kwetsbare groepen. Denk aan een toename van angst, depressie, somberheid en eenzaamheid. De stijgende trend die wij al zagen in het beroep op jeugdzorg is hierdoor versterkt zowel in de (reguliere) GGZ (geestelijke gezondheidszorg)-verwijzingen als de crisiszorg en specialistische GGZ-trajecten. Ook op andere terreinen heeft de coronacrisis impact gehad. Zo was er sprake van oplopende onderwijsachterstanden, toename van overbelasting bij mantelzorgers en toename van eenzaamheid onder inwoners. Uit cijfers van de Gezondheidsmonitor van de GGD blijkt dat vooral bij inwoners in de leeftijd van 18-34 jaar het gevoel van eenzaamheid in de coronatijd is toegenomen, veel meer dan bij 65+. Het Rijk heeft diverse steunpakketten toegekend om deze effecten van de coronacrisis aan te pakken. In 2021 zijn hiervoor de eerste uitgaven gedaan. Zo is er onder andere ingezet op extra trajecten maatschappelijk werk, extra inzet op eenzaamheidsbestrijding, extra trajecten buurtgezinnen en coaching vanuit het jongerenwerk. Ook was er inzet van extra fte's bij WoerdenWijzer om achterstanden weg te werken en waar nodig extra ondersteuning in te zetten. Daarnaast zijn door het Rijk in 2021 gelden beschikbaar gesteld voor het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Hiervoor is een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers vanuit de gemeente, het basis- en voortgezet onderwijs en de aanbieder van voorschoolse educatie. De werkgroep heeft voor een deel van het beschikbaar gestelde NPO-budget een plan van activiteiten voor 2022 en 2023 opgesteld. Ook andere organisaties zoals de bibliotheek, Het Klooster en KUVO zijn hierbij betrokken.

Strategische heroriëntatie
De maatregelen uit de strategische heroriëntatie zijn in 2021 zo veel mogelijk in samenwerking met de maatschappelijke partners geïmplementeerd. De financiële resultaten die beoogd waren zijn op de meeste maatregelen behaald. De maatregelen uit de taskforce Jeugd en Wmo zijn geïmplementeerd maar blijken op onderdelen niet voldoende om de stijging van de kosten te beheersen. Daarom is een impuls op een aantal maatregelen noodzakelijk (dit is reeds vormgegeven in de hervormingsagenda en impuls Jeugd/Wmo). Via raadsinformatiebrieven en informatieavonden is de raad hierover geïnformeerd.  

Impuls Jeugd/Wmo
Ook in 2021 stond de financiële en inhoudelijke beheersbaarheid van de Wmo en Jeugdzorg onder druk. Net als in veel andere gemeenten had Woerden te maken met een stijging van de kosten voor zowel de Jeugdzorg als de Wmo. De oorzaken van deze stijging hebben wij gelukkig scherp in beeld. Deze liggen onder andere in veranderend rijksbeleid (invoering abonnementstarief, inwoners die langer thuis blijven wonen), demografische ontwikkelingen zoals (dubbele) vergrijzing en een toename van de complexiteit van de zorg. De na-ijleffecten van de coronapandemie (eenzaamheid, angst en depressie) versterken deze kostenstijging. Ook is sprake van forse personeelstekorten waardoor wachtlijsten langer worden en problematiek uiteindelijk verergert. De maatregelen die vanuit de strategische heroriëntatie en de MAG zijn ingezet om deze trend te keren, hebben effect maar zijn niet afdoende. De kosten stegen ook in 2021 door. Het Rijk erkende de noodzaak van extra inspanningen en stelde in 2021 extra jeugdmiddelen beschikbaar (voor de Wmo zijn door het Rijk geen extra middelen toegekend). Landelijk is in 2021 gestart met het opstellen van een hervormingsagenda Jeugd om diverse maatregelen in gang te zetten. In 2021 is de raad over deze ontwikkelingen geïnformeerd en is besloten om de komende jaren in te zetten op een impuls van de sturingsmaatregelen die al in gang gezet waren vanuit de MAG en strategische heroriëntatie. Vervolgens is gestart met de uitwerking van de 1e tranche van de impuls Jeugd/Wmo en heeft de raad hierover in februari 2022 een besluit genomen. 

Kinderopvangtoeslagaffaire
In 2021 is de begeleiding van gezinnen die (voorlopig) zijn aangemerkt als gedupeerden in de kinderopvangtoeslagenaffaire goed op stoom gekomen. In totaal zijn 81 gezinnen in Woerden als zodanig erkend en benaderd. Op het gebied van huisvesting, schulden, inkomen, zorg en de opvoeding van kinderen is ondersteuning aangeboden. Vijftien gezinnen hebben ondersteuning geaccepteerd en zijn op enige manier ondersteund. De overige gezinnen hebben aangegeven (vooralsnog) geen verdere begeleiding nodig te hebben. De kosten van de ondersteuning wordt door de Rijksoverheid vergoed. 

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 5.933.938 5.410.235 523.703
6.2 Wijkteams 1.907.638 1.733.874 173.764
6.3 Inkomensregelingen 15.836.510 14.338.358 1.498.152
6.4 Begeleide participatie 6.704.610 6.627.399 77.211
6.5 Arbeidsparticipatie 1.876.454 1.996.782 -120.328
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.178.006 2.335.204 -157.198
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.997.756 9.029.918 -32.162
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 8.949.763 10.000.895 -1.051.132
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 112.774 32.714 80.060
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 3.381.786 3.717.169 -335.383
7.1 Volksgezondheid 2.176.222 2.167.474 8.749
Totaal Lasten 58.055.457 57.390.023 665.434
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -138.767 -191.018 52.251
6.2 Wijkteams 0 -32.482 32.482
6.3 Inkomensregelingen -11.911.978 -10.490.813 -1.421.165
6.5 Arbeidsparticipatie 0 0 0
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 0 -3.698 3.698
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -341.400 -497.428 156.028
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 -179.385 179.385
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 -12.941 12.941
7.1 Volksgezondheid 0 -19.951 19.951
Totaal Baten -12.392.145 -11.427.715 -964.430
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.452.515 -641.636 -810.879
Totaal Onttrekkingen -1.452.515 -641.636 -810.879

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
6.1 Een groot deel van het overschot op taakveld 6.1 wordt verklaard door de budgetoverhevelingen. Het voordeel is gesaldeerd uit de tabel budgetoverhevelingen. De budgetoverhevelingen betreffen voornamelijk projecten en coronabudget zoals beschreven onder de budgetoverhevelingen die in 2022 worden afgerond. 458.528 voordeel
6.1 Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2021 onder taakveld 6.1. Door het voordeel op taakveld 6.6 heeft het resterende bedrag geen nadere analyse nodig. -37.452 nadeel
6.1 Er heeft meer inzet plaats gevonden op het project Inclusie. -37.399 nadeel
6.1 Niet uitgegeven budget investeringsfonds. Dit betreft de aanpassing op Meulmansweg, de aanpassing aan De Plint en gedeeltelijk voor de buurtverbinders waarvan de kosten in 2022 doorlopen. 236.765 voordeel
6.1 Dit betreft hoofdzakelijk de kosten voor de schade door een plofkraak aan het dorpshuis in Harmelen, daarnaast is meer onderhoud gepleegd aan andere gebouwen. -57.402 nadeel
6.2 De opleiding voor Woerden Wijzer is gestart in 2021 en loopt door in 2022 en is daarom opgenomen in de budgetoverhevelingen. 71.401 voordeel
6.2 Voordeel afrekening Inkoop Monitoring Utrecht West, doordat zorgpaden niet zijn ingezet en minder inzet op de externe uitvoeringskosten. 23.638 voordeel
6.2 Budgetoverheveling POH GGZ om minder inzet op Jeugd GGZ te realiseren, dus minder maatwerk. Dit budget is halverwege 2021 afgerond en het resterende bedrag had vrij moeten vallen bij de najaarsrapportage. 43.251 voordeel
6.3 Tozo levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de baten). Per saldo is het financieel effect € 0 aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. 1.301.753 voordeel
6.3, 6.4 en 6.5 Ferm Werk 2021: voordeel per saldo € 45K t.o.v. begroting 2021 Ferm Werk 45.313 voordeel
6.5 De subsidie voor Stichting Vluchtelingenwerk is lager uitgevallen dan hiervoor begroot is. 58.636 voordeel
6.6 Vervoersvoorzieningen worden op twee taakvelden geboekt. De grootste kostenpost valt in 2021 onder taakveld 6.1. Door het voordeel op taakveld 6.6 heeft het resterende bedrag geen nadere analyse nodig. 49.610 voordeel
6.6 De kosten voor woonvoorzieningen zijn ten opzichte van 2020 gedaald, maar zit nog niet op het niveau van de begroting. Bij de najaarsrapportage is de keuze gemaakt om niet bij te ramen, omdat het tekort gedekt wordt binnen het totale budget van Wmo (taakvelden 6.71 en 6.81). -206.809 nadeel
6.72 Boeking 2020 Samen Veilig Midden Nederland, had op taakveld 6.82 geboekt moeten worden. Gesaldeerd met het voordeel op taakveld 6.82 is het tekort 42K. -228.248 nadeel
6.72 We zien al langere tijd dat de kosten voor de jeugdzorg stijgen en de begroting voor jeugdzorg onder druk staat. De kosten voor de jeugdzorg zijn in 2021 echter harder gestegen dan bij de Najaarsrapportage en het gemelde risico kon worden voorzien. De maatregelen op jeugd hebben effect (o.a. de inzet van praktijkondersteuners JGGZ (Jeugd geestelijke gezondheidszorg), casemanagement, en de verlaging van de Pgb-tarieven voor begeleiding), maar leiden niet tot een verlaging van de kosten maar slechts een demping van de stijging. De stijging wordt veroorzaakt door toenemende complexiteit: de intensiteit van ingezette trajecten neemt toe wat leidt tot hogere kosten per cliënt per maand. Met name trajecten Jeugdhulp ambulant zwaar, residentiële zorg, pleegzorg en crisiszorg zijn de afgelopen maanden harder gestegen dan geprognosticeerd. Dit betreft complexe zorg met hoge kosten per cliënt. De ingezette stijging is structureel en is mogelijk versneld door na-ijleffecten van de coronacrisis. De druk in kwetsbare gezinnen is toegenomen, we zien meer angst- en depressie bij jongeren, en een toename van complexe echtscheidingen. Daarnaast zijn er langere wachtlijsten bij jeugdzorginstellingen en minder plekken voor plaatsing van jeugdigen in met name pleeggezinnen en residentiële instellingen. Dit is een landelijke en zorgelijke trend: kinderen moeten hierdoor langer wachten op de juiste zorg wat leidt tot verslechtering van situaties en uiteindelijke inzet van zwaardere ondersteuning (en daarmee gepaard gaande stijging van de kosten). Ook het Rijk erkent dat het Jeugdstelsel op de langere termijn onhoudbaar is. Daarom heeft het Rijk extra budget beschikbaar gesteld voor het nemen van een aantal maatregelen die moeten leiden tot hervorming van de jeugdzorg en het oplossen van de tekorten. In Woerden zijn vanuit de strategische heroriëntatie een aantal maatregelen al in gang gezet, aanvullend op deze maatregelen zal de komende jaren een extra impuls nodig zijn om de stijging van de kosten te beheersen. -650.029 nadeel
6.72 Tegenover het nadeel van de onderwijszorgarrangementen aan de lastenzijde staat een voordeel aan de batenzijde. -108.072 nadeel
6.72 De nasleep van Corona heeft in 2021 tot extra kosten geleid voor de Jeugdzorg. -75.076 nadeel
6.81 Het budget voor Wmo wordt in zijn totaliteit bekeken en dit voordeel dient ter dekking van het nadeel op taakveld 6.6. 80.060 voordeel
6.82 Boeking 2020 Samen Veilig Midden Nederland, had op taakveld 6.82 geboekt moeten worden. Gesaldeerd met het voordeel op taakveld 6.82 is het tekort 42K. 185.808 voordeel
6.82 Zie de toelichting onder taakveld 6.72 die betrekking heeft op het maatwerkbudget Jeugd. -521.192 nadeel
Diverse 32.350 voordeel
Totaal mutaties lasten 665.434 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
6.1 Het betreft projectbudget voor de brede aanpak dak- en thuisloosheid en wordt daarom overgeheveld naar 2022. 36.900 voordeel
6.3 Tozo levensonderhoud en krediet (hangt samen met mutatie in de lasten). Per saldo is het financieel effect € 0 aangezien de te veel ontvangen rijksbijdrage terugbetaald moet worden. -1.301.753 nadeel
6.71 Toeslagenproblematiek 114.879 voordeel
6.71 Door een incidenteel voordeel in januari is de eigen bijdrage Wmo positiever uitgevallen dan verwacht. 35.849 voordeel
6.72 Tegenover het nadeel van de onderwijszorgarrangementen aan de lastenzijde staat een voordeel aan de batenzijde. 72.617 voordeel
6.72 Terugvordering vaststellingen voorgaande dienstjaren op jeugdzorg. 80.714 voordeel
Diverse -3.636 nadeel
Totaal mutaties baten -964.429 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -298.995 nadeel
Mutaties reserves
0.10 Niet uitgegeven budget investeringsfonds. Dit betreft de aanpassing op Meulmansweg, buurtverbinders en gedeeltelijk voor storytelling waarvan de kosten in 2022 doorlopen. -236.765 nadeel
0.10 Niet uitgegeven budget budgetoverhevelingen. Dit betreft statushouders, inclusie, inburgering, brede aanpak dak- en thuisloosheid, opleiding Casemanagement, POH GGZ, kansrijke start en stichting Vluchtelingenwerk. -409.614 nadeel
0.10 Niet uitgegeven budget corona waarvan een groot deel wordt overgeheveld naar 2022. -164.500 nadeel
Totaal mutaties reserves -810.879 nadeel
Budgetoverhevelingen
6.1 Statushouders 181.900
6.1 Inburgering implementatie 57.091
6.1 Inburgering ondertussengroep 21.205
6.1 Coronagelden 72.000
6.1 Coronagelden 25.500
6.1 Dorpsconsulent Zegveld Zorgt 26.428
6.1 Brede aanpak dak- en thuisloosheid 49.600
6.2 Opleiding Woerden Wijzer 67.843
7.1 Kansrijke start 27.500
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 529.067

Opgave: Onze inwoners doen en kunnen zoveel mogelijk zelf en krijgen daarbij de benodigde ondersteuning

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • Implementatie casemanagement afgerond.
 • Inkoop van maatwerk met minder aanbieders.
 • Implementatie nieuw woonplaatsbeginsel.
 • Regionale Agenda Jeugd vastgesteld en pamflet ondertekend.
 • Inkorten van de beschermingsketen (bescherming in beweging).
 • Verlengen contract met YEPH.
 • Preventieakkoord opgesteld.
 • Invoering normenkader huishoudelijke hulp.
 • Toekenning extra budget voor mantelzorgondersteuning.
 • Logeerhuis Bredius is geopend.
 • Project dementievriendelijk Woerden is van start gegaan.
 • Ontmoetingscentrum de Zonnehof is geopend.
 • Extra (financiële) impuls voor algemene voorzieningen.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Casemanagement
In 2021 is de implementatie van het casemanagement afgerond. Medewerkers zijn getraind en opgeleid in de nieuwe manier van werken. Uit het storytellingonderzoek casemanagement blijkt dat de tevredenheid van inwoners over de manier van begeleiden is toegenomen. In 2021 is ook gestart met de implementatie en de doorontwikkeling van het casemanagement. 

Inkoop maatwerk Jeugd en Wmo
In 2021 zijn de uitgangspunten voor de regionale inkoop (opnieuw) vastgesteld. De uitgangspunten zijn opgenomen in het ambitiedocument 'Samen naar vernieuwing'. In raadsinformatiebrief inkoop Jeugd en Wmo (D/21/021486) is de onderbouwing ten aanzien van deze uitgangspunten opgenomen. Na het vaststellen van de uitgangspunten is het inkooptraject na de zomer gestart en eind 2021 afgerond. Met ingang van 1 januari 2022 zijn er met 166 aanbieders contracten gesloten. Ter vergelijking; in 2021 waren er 219 aanbieders gecontracteerd. De raad is over de uitkomst regionaal inkoopproces Jeugd en Wmo geïnformeerd (D/22/049592). Op basis van de omschreven ambitie en uitgangspunten zijn afspraken gemaakt over de monitoring van de ontwikkelingen en de verantwoording door aanbieders. In samenwerking met de regio wordt gestuurd op deze afspraken.  

Nieuw woonplaatsbeginsel geïmplementeerd
Per 1 januari 2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel van kracht. Het nieuwe woonplaatsbeginsel kent als woonplaats van een jeugdige de gemeente waar de jeugdige stond ingeschreven direct voorafgaand aan de zorg met verblijf. Voor ambulante zorg is dat dus de gemeente waar de jeugdige staat ingeschreven. De oorspronkelijke gemeente blijft verantwoordelijk voor een jeugdige waardoor die gemeente gestimuleerd wordt om te investeren in preventie. Deze wijziging is in 2021 voorbereid. Inmiddels is het merendeel van de jeugdigen overgedragen aan een andere gemeente, en wij hebben nieuwe jeugdigen ontvangen. 

Regionale agenda jeugd en pamflet ondertekend
Eind december 2021 is de Regionale Agenda Jeugd 2022-2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Deze agenda geeft duidelijkheid over hoe de gemeenten in Utrecht-West in regioverband samenwerken om de beschikbaarheid en continuïteit van jeugdhulp te borgen en hoe zij de hulp aan jeugdigen willen transformeren. Het opstellen en vaststellen van deze regionale agenda sluit aan bij de afspraak die Nederlandse gemeenten met elkaar hebben gemaakt in het kader van de Norm voor Opdrachtgeverschap. De bestuurders van de Utrecht-Westgemeenten hebben een pamflet ondertekend, waarmee  zij de samenwerking op jeugdthema's onderstrepen.

Bescherming in beweging
Bescherming in beweging is een samenwerking van de vijf gemeenten in Utrecht-West, Samen Veilig Midden-Nederland (zowel Veilig Thuis als de Gecertificeerde Instelling), de Raad voor de Kinderbescherming en de William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & Jeugdreclassering (WSS). Dit zijn instanties die samen de jeugdbeschermingsketen vormen, die handelen als er (ernstige) zorgen zijn om de veiligheid van een kind. Deze beweging is in 2020 gestart en in 2021 goed van de grond gekomen, waardoor kwetsbare gezinnen eerder in contact komen met WoerdenWijzer dan voorheen. Doelen voor 2021 (en ook voor 2022) waren onder andere het inkorten van de beschermingsketen. Dit betekent dat een kind eerder start met hulpverlening en dat een gezin te maken heeft met minder verschillende beroepskrachten. Landelijk wordt nu ook (h)erkend dat de jeugdbeschermingsketen er anders uit moet zien. Voor 2022 is Utrecht West een van de zes landelijke proeftuinen voor het nieuwe landelijke toekomstscenario van kind- en gezinsbescherming.

YEPH
De overeenkomst met YEPH voor essentiële functies (de meest specialistische vormen van jeugdhulp) is in 2021, na de eerste anderhalf jaar van het contract ,geëvalueerd door de vier Utrechtse jeugdhulpregio's. De evaluatie heeft geresulteerd in het verlengen van de overeenkomst met YEPH, daarnaast zijn er stevige verbeteropgaven afgesproken rondom de drie overeengekomen doelen:
•    Instroom in ‘essentiële functies’ voorkomen 
•    Transformatie verblijf: ‘merkbaar anders’ werken binnen de essentiële functies
•    Uitstroom: duurzaam vervolg op het juiste moment 

Preventieakkoord
In 2021 is op verschillende onderdelen gewerkt aan het bevorderen van een gezonde leefstijl en gezondheidspreventie: rookvrije sportverenigingen, inzet Gezonde School, Kansrijke Start, Jongerenwerk etc. Om dit meer kracht bij te zetten én in samenwerking te doen met sportverenigingen en maatschappelijke organisaties is in 2020 met deze partners een Sportakkoord vastgesteld. Daarbij aansluitend heeft Woerden in 2021 ook van het ministerie van VWS de toekenning gekregen om een Preventieakkoord op te stellen, dat zich breder richt op het stimuleren van een gezonde leefstijl. Via deze akkoorden bouwen we samen met onze maatschappelijke partners aan een structurele en integrale basis van gezondheid in Woerden.

Huishoudelijke hulp
Sinds de invoering van het Wmo-abonnementstarief zijn de kosten huishoudelijke hulp (hh) met 40% gestegen. In 2021 zijn maatregelen genomen waardoor de kosten minder hard zijn gestegen. Zo heeft WoerdenWijzer afgelopen jaar meer dan voorheen een moreel appel gedaan op inwoners die een hh-aanvraag doen. Dit houdt in dat we nadrukkelijk hebben gevraagd naar de mogelijkheden van inwoners om het zelf te organiseren. Daarnaast zijn per 1 februari 2021 nieuwe beleidsregels van kracht waarbij nieuwe en herindicaties worden beoordeeld via het HHM normenkader. Dit heeft geleid tot (gemiddeld) minder minuten hh per cliënt. Ook de hoog lopende indicaties zijn, bij akkoord van de inwoner, beoordeeld via het HHM normenkader. 

Mantelzorgondersteuning
Een aantal organisaties van Hart voor Woerden heeft in 2021 een aanvraag gedaan voor de financiering van een impuls aan de bekendheid van het voorveld m.b.t. mantelzorgondersteuning. De gemeente heeft hiervoor eenmalig extra middelen (€ 50.000) aangevraagd bij het ministerie van VWS. De uitvoering hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Naast het versterken van de bekendheid van het voorveld worden de interne processen voor aanvragen mantelzorgverklaring en mantelzorgwoningen verbeterd. In maart 2021 heeft het Logeerhuis Bredius zijn deuren geopend. Met het logeerhuis is er voor onze inwoners lokaal een laagdrempelige voorziening voor logeeropvang/kortdurend verblijf beschikbaar.

Dementievriendelijk
MBO Rijnland gaat in samenwerking met de gemeente (Hart voor Woerden en Buurtwerk) en met Samen Dementievriendelijk een meerjarig project ‘dementievriendelijk Woerden’ starten. In 2021 zijn de voorbereidingen gedaan. De start van de uitvoering is vanwege corona vertraagd tot 1e kwartaal 2022. Daarnaast is Hart voor Woerden een samenwerking aangegaan met het HBO (sociaal-juridische dienstverlening); deze studenten zetten zich in voor dienstverlening ten behoeve van mensen met dementie en hun mantelzorgers. HBO, MBO en gemeente trekken hierin gezamenlijk op. In het Park Oudeland is in mei 2021 Ontmoetingscentrum de Zonnehof geopend, dat aan mensen met dementie en hun naasten activiteiten biedt op het gebied van bewegen, educatie, recreatie, cultuur en creativiteit.

Versterking voorliggend veld
In 2021 is een grote stap gezet in het versterken van de sociale basis in Woerden. Door de extra middelen vanuit het Rijk was het mogelijk een stevige (financiële) impuls te geven aan de algemene voorzieningen zowel op het gebied van de Jeugdzorg als de Wmo. Deze impuls doet recht aan de grote maatschappelijke meerwaarde die deze organisaties al jaren bieden voor onze gemeente. Met alle subsidiepartners zijn nieuwe (meerjarige) afspraken gemaakt zodat alle subsidies die de gemeente verstrekt nu bijdragen aan de gestelde maatschappelijke doelen in de maatschappelijke agenda (MAG). We kunnen vaststellen dat het werkveld van nagenoeg alle aanbieders goed aansluit op de gemeentelijke doelen in de MAG.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Inwoners ontvangen ondersteuning snel, laagdrempelig en op het juiste moment waarmee wordt voorkomen dat een kleine vraag een groot probleem wordt.
3.2 Inwoners stellen hun hulp- en ondersteuningsvragen dichtbij in eigen wijk of dorp en hebben 1 aanspreekpunt als ondersteuning nodig is.
3.3 Gesubsidieerde organisaties werken vraaggericht en ondersteunen onze inwoners zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving zonder de regie over te nemen. Gesubsidieerde organisaties en maatwerkorganisaties benutten elkaar en werken samen (gesubsidieerde organisaties onderling of gesubsidieerde organisatie en maatwerkorganisatie). Zij leveren een bijdrage aan de realisatie van onze maatschappelijke opgaven.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.

Terug naar navigatie - 3.1.1 In de ondersteuningsplannen van inwoners is ten opzichte van 2020 vaker een arrangement opgenomen van informele en formele zorg. We sturen actief op minder, lichter en korter.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.1.2 De kosten voor het Sociaal Domein bewegen binnen een bandbreedte van maximaal 5% ten opzichte van de begroting.

Terug naar navigatie - 3.1.2 De kosten voor het Sociaal Domein bewegen binnen een bandbreedte van maximaal 5% ten opzichte van de begroting.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.1.3 De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot ten minste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Terug naar navigatie - 3.1.3 De uitstroom uit geïndiceerde zorg en ondersteuning stijgt tot ten minste het regionaal gemiddelde in Utrecht West (is nu -10%).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Terug naar navigatie - 3.2.1 De toegang tot de hulp is verbeterd

Omschrijving (toelichting)

- Het percentage inwoners dat weet waar zij naartoe moeten met een hulpvraag is gestegen in 2022 (was 74% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat er samen gezocht is naar oplossingen is gestegen  in 2022 (was 82% in 2019).
- Het percentage inwoners dat zegt dat de kwaliteit van ondersteuning goed is, is gestegen in 2022 (was 83% in 2019).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.2.2 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.2.2 De score op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie en eenzaamheid is in 2022 gelijk gebleven (resp. 8,3/ 7,8 en 8,4) waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. Deze cijfers wijken iets af t.o.v. de vorige metingen (resp. 8,3/7,8 en 8,4). De score op de indicator sociale kracht van inwoners is echter gelijk gebleven (7,6). Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lock-down van kracht werd. De corona-uitbraak kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.

Inspanning 2021

3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Terug naar navigatie - 3.3.1 De gemeente verstrekt uiterlijk vanaf 1-1-2021 alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de maatschappelijke agenda Sociaal Domein 2019-2022.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege corona is dit uitgesteld met een jaar. In de nieuwe subsidieregeling algemene voorzieningen sociaal domein zijn op basis van de MAG (maatschappelijke agenda) nieuwe kaders opgenomen. Hierdoor worden er scherpere subsidieafspraken gemaakt.  Vanaf 1-1-2022 verstrekken we alleen nog subsidies die een aantoonbare bijdrage leveren aan de realisatie van de MAG.

Inspanning 2021

Opgave: Inwoners doen mee naar vermogen in hun eigen wijk of dorp

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Sociaal werken in de Wijk
Ook op het gebied van Sociaal werken in de wijk zijn stappen gezet. Er zijn vaste afspraken gemaakt over de inzet van buurtverbinders in de gemeente met Buurtwerk. Ook zijn diverse locaties (De Plint, Meulmansweg) verder ontwikkeld. De Milandhof heeft een lening ontvangen om de tekorten die door corona zijn ontstaan op te vangen. Met de Schulenburch zijn afspraken gemaakt over de overbrugging en is extra subsidie verstrekt voor onderhoudswerkzaamheden aan het dak. Voor De Plint zijn nieuwe bestuurders gevonden die verkennen op welke manier deze accommodatie maatschappelijk nog beter benut kan worden.   

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.4 Inwoners hebben een breed en sterk netwerk in hun eigen wijk of dorp
3.5 Alle inwoners kunnen actief zijn in hun eigen wijk of dorp door deel te nemen aan activiteiten, deze mede te organiseren of vrijwilligerswerk te doen
3.6 In de wijk of het dorp weten alle partijen elkaar te vinden. Ze werken samen en maken gebruik van elkaars netwerk en mogelijkheden. Ze sluiten hun aanbod aan op de behoefte die leeft in de wijk of het dorp

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Terug naar navigatie - 3.4.1 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2022 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6)

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. De score op de indicator sociale samenhang in de buurt was iets gedaald (6,1). De score op de indicator sociale kracht van inwoners is echter gelijk gebleven (7,6). Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lock-down van kracht werd. De corona-uitbraak kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.

Inspanning 2021

3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Terug naar navigatie - 3.5.1 Het percentage inwoners dat vrijwillige inzet levert blijft minimaal gelijk tot 2022 (2020: 42%)

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.6.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Terug naar navigatie - 3.6.1 In 7 wijken of buurten van Woerden zijn er centrale plaatsen voor, door en met inwoners, waar nodig gefaciliteerd en ondersteund door een (sociaal) professional.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Psychisch kwetsbare inwoners hebben een passende woonplek met daarbij de juiste ondersteuning en voorzieningen voor een volwaardig leven in Woerden

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Maatschappelijk opvang en beschermd wonen
Beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een taak die belegd is bij centrumgemeenten, in ons geval de gemeente Utrecht. De komende jaren verschuiven, door aanpassing van de Wmo 2015, de verantwoordelijkheden geleidelijk naar de regiogemeenten. Wanneer en wat de nieuwe taak in aantal inwoners en hoogte van het budget inhoudt, is nog niet geheel duidelijk. Totdat de middelen aan elke individuele gemeente worden uitgekeerd, blijft de huidige situatie (centrumgemeente Utrecht verantwoordelijk) bestaan. Wel waren de U16-gemeenten, die alle nu onder de centrumgemeente Utrecht vallen, in 2021 bezig met de (inhoudelijke) doordecentralisatie. Deze gaat uit van een nieuwe situatie waarbij inwoners dichter bij huis de nodige ondersteuning krijgen en minder vaak in intramurale setting zullen verblijven. Er is zowel op U16-niveau als op Utrecht-West-niveau intensieve samenwerking opgezet om de aankomende doordecentralisatie in goede banen te leiden. Daarnaast is een start gemaakt met de beweging van ambulantisering zoals in de regiovisie van de U16 is beschreven. In Woerden zijn in 2021 voorzieningen gerealiseerd die psychisch kwetsbare inwoners ondersteunen. Het Enik recovery college, bedoeld als ontmoetingsplaats en herstelplek voor mensen met psychische kwetsbaarheid, is opgestart in de Plint en in het kader van het project ‘Eerst een thuis’ is woonruimte gerealiseerd voor voormalig dak- en thuislozen.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.7 Personen die dakloos en/of kwetsbaar zijn als gevolg van psychische problematiek en/of een licht verstandelijke beperking, hebben een eigen woonplek, of een passend alternatief.
3.8 De ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is laagdrempelig en dichtbij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.7.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Terug naar navigatie - 3.7.1 Inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. We halen ten minste het contingent dat hier jaarlijks voor wordt vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.8.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Terug naar navigatie - 3.8.1 De benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar als de doorcentralisatie van de taken van centrumgemeente naar lokale gemeente (2022) heeft plaatsgevonden.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

De doordecentralisatie is landelijk uitgesteld naar 2023 omdat er nog veel onduidelijk is rondom het financieel verdeelmodel en de uitname Wet langdurige zorg.

Inspanning 2021

Opgave: Woerdenaren met minder kans op betaald werk doen mee in de samenleving

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Bestuursopdrachten Ferm Werk
In 2021 is met de vier deelnemende gemeenten intensief samengewerkt om te komen tot een gewijzigde begroting 2022-2025. Met de opheffing van twee stichtingen, een NV en het onderbrengen van alle activiteiten in de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is in 2021 een vereenvoudiging van de governance bewerkstelligd. Er is beter inzicht in de kosten van de uitvoering, waarmee de basis voor verdere transparantie in de dienstverlening is gelegd. Toch zijn nog stappen nodig om te zoeken naar het door alle partijen gewenste evenwicht in beschikbare middelen en het gewenste beleid. In het door Ferm Werk opgestelde spoorboekje 2022 zijn de vervolgstappen opgenomen, zoals opstellen Kadernota en wijziging GR. De vastgestelde zienswijze op de gewijzigde begroting vormt hierbij het uitgangspunt.

Ferm Wijzer
In de tweede helft van 2021 zijn we gestart met de implementatie van Ferm Wijzer. Inwoners met een werkfitscore C en D worden van Ferm Werk naar WoerdenWijzer doorverwezen. Over de periode 1 oktober t/m 31 december is met 72 inwoners gesproken, van wie er 38 zijn doorverwezen naar WoerdenWijzer. De aanpak Ferm Wijzer stelt de hulpvraag van de inwoner centraal en zorgt ervoor dat schotten tussen zorg en werk zo veel mogelijk worden weggenomen. Activering en zorgvragen worden opgepakt door WoerdenWijzer en Ferm Werk richt zich op arbeidsbemiddeling. De samenwerking tussen de uitvoering van Ferm Werk en Woerden Wijzer verloopt goed. De raad is diverse malen geïnformeerd over de stand van zaken. De eindevaluatie vindt eind juni 2022 plaats.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.9 Woerdenaren met een geringe kans op betaald werk doen mee naar vermogen aan de maatschappij door middel van sociale en/of maatschappelijke participatie.
3.10 Inwoners met financiële problematiek kunnen meer sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.9.1 Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.

Terug naar navigatie - 3.9.1 Er ligt een door de raad vastgesteld uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie. Hierin worden doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is de werkwijze Ferm Werk light aangepast, de raad is hiervan op de hoogte gesteld.

Inspanning 2021

3.9.2 Het vastgestelde plan is eind 2021 geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 3.9.2 Het vastgestelde plan is eind 2021 geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inmiddels is de werkwijze FW light aangepast, de raad is hiervan op de hoogte gesteld.

Inspanning 2021

3.10.1 Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad.

Terug naar navigatie - 3.10.1 Er ligt een aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid, waarin de doelen en de doelgroep worden gedefinieerd, en die vervolgens is vastgesteld door de raad.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.10.2 Het vastgestelde plan is in 2021 geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 3.10.2 Het vastgestelde plan is in 2021 geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Uitvoeringsplan 2022 volgt de uitvoering van het plan. Armoedebeleid is met een RIB op 17 december aangeboden aan de raad. 

Inspanning 2021

Opgave: Statushouders zijn ingeburgerd

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Nieuwe Wet inburgering
De inwerkingtreding van de nieuwe Wet inburgering is met een half jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. De nieuwe wet beoogt dat de statushouder beter integreert doordat er intensiever wordt begeleid. Ook wordt steviger ingezet op het behalen van een hoger taalniveau. Het jaar 2021 heeft in het teken gestaan van de implementatie van de nieuwe Wet inburgering: met verschillende lokale samenwerkingspartners zijn afspraken gemaakt over de vormgeving van het inburgeringsaanbod (waarbij ook gekeken is hoe dit aanbod een kwaliteitsimpuls kan krijgen), de ambitie en de uitgangspunten van het nieuwe stelsel zijn opgesteld, op regionaal niveau is de inkoop van het taalonderwijs voorbereid en is de coördinatie van de taalmaatjes voor inburgeraars bij Bibliotheek het Groene Hart belegd. Hiermee staat het raamwerk van het inburgeringsstelstel. Voor de statushouders die nog onder de oude regeling vallen is geïnventariseerd hoe zij gebruik kunnen maken van de inburgeringsvoorzieningen uit de nieuwe wet. De nieuwe wet is een lerend stelsel. Samen met Ferm Werk, WoerdenWijzer en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart wordt de samenwerking met andere lokale maatschappelijke organisaties steeds verder vormgegeven.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.11 De statushouder heeft vanaf de eerste dag dat hij in de gemeente komt wonen een plan gericht op werk, onderwijs of zelfredzaamheid.
3.12 De huidige groep inburgeraars, de zogenaamde ondertussengroep, krijgt dezelfde kansen op gebied van werk, onderwijs en zelfredzaamheid als de groep die onder het regime van de nieuwe inburgeringswet gaan vallen.
3.13 Er is zelfstandige woonruimte beschikbaar voor statushouders.
3.14 Taal en cultuurverschillen mogen niet belemmerend zijn voor goede zorg.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.11.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Terug naar navigatie - 3.11.1 De nieuwe inburgeringswet, die op 1 juli 2021 ingevoerd wordt, is geïmplementeerd en de organisatie is voorbereid om de nieuwe wet uit te voeren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.12.1 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Terug naar navigatie - 3.12.1 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan activiteiten gericht op werk of onderwijs.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.12.2 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Terug naar navigatie - 3.12.2 Minimaal 15 statushouders nemen deel aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is intensief samengewerkt met Ferm Werk om homogene groepen te vormen die deel kunnen nemen aan het intensieve traject. Door de coronamaatregelen is later gestart dan gewenst waardoor maar 1 groep, bestaande uit 10 personen, gestart is. Er vinden gesprekken met Ferm Werk plaats over het vervolg.

Inspanning 2021

3.13.1 Alle 24 statushouders uit de Stadpoort beschikken vóór 1 januari 2022 over zelfstandige woonruimte.

Terug naar navigatie - 3.13.1 Alle 24 statushouders uit de Stadpoort beschikken vóór 1 januari 2022 over zelfstandige woonruimte.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

3.14.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.

Terug naar navigatie - 3.14.1 Huisartsen zijn in staat statushouders goede zorg te verlenen en kunnen hun taak als poortwachter beter uitvoeren.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er vinden intensieve gesprekken plaats met de Hagro om een goede zorg te kunnen blijven verlenen. Vanwege de coronamaatregelen neemt dit meer tijd in beslag.

Inspanning 2021

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 71,1 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 67,8 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2019 71,8 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 68,8 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2020 71,3 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 68,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Personen met een bijstandsuitkering

Terug naar navigatie - Personen met een bijstandsuitkering
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2019 (JR20) 192 per 10.000 inwoners -
eerste halfjaar 2020 (JR21) 278,1 per 10.000 inwoners 459,7 per 10.000 inwoners
tweede halfjaar 2020 (JR21) 256,1 per 10.000 inwoners 466,5 per 10.000 inwoners
eerste halfjaar 2021 231,5 per 10.000 inwoners 431,2 per 10.000 inwoners
tweede halfjaar 2021 217,5 per 10.000 inwoners 400,3 per 10.000 inwoners

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2019 (JR20) 206,5 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 305,2 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2020 186,8 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 202 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 7,45 % van alle jongeren tot 18 jaar 10 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019 (JR20) 8,8 % van alle jongeren tot 18 jaar 12,3 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 7,35 % van alle jongeren tot 18 jaar 10,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2021 9 % van alle jongeren tot 18 jaar 10,4 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 0,6 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar
2019 (JR20) 0,7 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2020 0,9 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar
2021 1 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Terug naar navigatie - Cliënten met een maatwerkarrangement WMO
Bron: GMSD
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 520 per 10.000 inwoners 640 per 10.000 inwoners
2019 - 620 per 10.000 inwoners
2020 580 per 10.000 inwoners 650 per 10.000 inwoners
2021 650 per 10.000 inwoners -

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving 2019 2020 2021 Streefwaarde Toelichting
Verbetering toegang tot hulp (*) (*) Cijfers zijn afkomstig uit het cliëntervarings-onderzoek, de uitkomst over 2019 is door een ander onderzoeksbureau gedaan, dit kan invloed hebben op het resultaat van de percentages. Daarnaast kan de nieuwe werkwijze en de bezuinigingen op diverse onderdelen ook van invloed zijn op de percentages.
Cliënt/inwoner weet waar men moet zijn met een hulpvraag. 84% 74% 77% > 74% in 2022
De medewerker en client/inwoner hebben in gesprek samen naar oplossingen gezocht. 83% 82% 86% > 82% in 2022
Client/inwoner vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed. 86% 83% 88% > 83% in 2022
Sociale kracht inwoners (*) (*) Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in het 2e kwartaal van 2020 plaatsgevonden. Het onderzoek is gestart nadat de coronacrisis uitbrak en de lock-down van kracht werd. De coronauitbraak kan incidenteel op sommige onderdelen invloed gehad hebben op de uitkomst. Wij gaan ervan uit dat deze cijfers op de langere termijn weer omhoog gaan, omdat we extra gaan inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid.
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 7,6 7,6 > 7,6 in 2022
Waarderingscijfer inwoners zelfredzaamheid. 8,4 8,3 8,3 > 8,3 in 2022
Waarderingscijfer inwoners participatie. 8 7,8 7,8 > 7,8 in 2022
Waarderingscijfer inwoners eenzaamheid. 8,8 8,4 8,4 > 8,4 in 2022
Overig
Subsidieverstrekking alleen voor aantoonbare bijdrage aan de realisatie van de MAG. 1-1-2021 1-1-2021 Uitgesteld naar 2022 M.i.v. 1-1-2022
Sociaal werken in de wijk
Waarderingscijfer inwoners sociale samenhang in de buurt. 6,2 6,1 6,1 6,4 in 2022
Waarderingscijfer inwoners sociale kracht. 7,6 7,6 7,6 0
Percentage vrijwillige inzet door inwoners. 44% 42% 42% 0
Aantal centrale plaatsen in wijken en dorpen. 2 4 4 7 in 2022
Beschermd wonen
Huisvesting inwoners die uitstromen uit maatschappelijke opvang en beschermd wonen, worden gehuisvest. 1-1-2022 1-1-2022 Uitgesteld naar 2023 In 2023 voldoen aan de minimale eisen
Benodigde ondersteuning en behandeling voor inwoners met psychische problematiek is beschikbaar. 1-1-2022 1-1-2022 Uitgesteld naar 2023 In 2023 voldoen aan de minimale eisen
Participatie
Uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie waarin doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen, is vastgesteld. N.v.t. N.v.t M.i.v. okt 2021 verwijzing naar WoerdenWijzer Evaluatie in 2022
Vastgestelde uitvoeringsplan op de sociale en maatschappelijke participatie waarin doelgroep, prestatie-indicatoren en streefwaarden opgenomen, is geïmplementeerd. N.v.t. N.v.t M.i.v. okt 2021 verwijzing naar WoerdenWijzer Evaluatie in 2022
Aangepast uitvoeringsplan op het armoedebeleid is vastgesteld. 2021 2021 17-12-2021 vastgesteld Vastgesteld in 2021
Vastgestelde uitvoeringsplan op het armoedebeleid is geïmplementeerd. 2021 2021 Implementatie in 2022 Implementatie 2022
Statushouders
Nieuwe inburgeringswet op 1 juli 2021. 1-7-2021 1-7-2021 Uitgesteld naar 2022 1-1-2022
Aantal statushouders dat deelneemt aan activiteiten gericht op werk of onderwijs. 10 10 10 15
Aantal statushouders dat deelneemt aan een intensief programma gericht op zelfredzaamheid. 20 10 10 15
Aantal statushouders uit de Stadpoort dat vóór 1 januari 2022 beschikt over zelfstandige woonruimte. 0 15 24 24 in 2022