Toelichting balans

ALGEMEEN

Terug naar navigatie - ALGEMEEN

De balans met toelichting geeft informatie over de omvang en samenstelling van het vermogen - het verschil tussen de bezittingen en de schulden - van de gemeente Woerden - aan het eind van een boekjaar en over de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. De activa op de balans geven de bezittingen en de vorderingen weer en bestaan uit de vaste en vlottende activa. Op de passivazijde van de balans staan de schulden en het eigen vermogen. Deze zijn uit te splitsen in vaste en vlottende schulden. Vaste activa en passiva hebben een looptijd van langer dan een jaar. Zowel de beginbalans als eindbalans wordt gepresenteerd exclusief de bestemming van het rekeningresultaat om een juiste vergelijking van balansstanden mogelijk te maken.


Alle bedragen in overzichten zijn in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Dit betreft investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tot de realisatie van een actief zullen leiden en het betreft de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Daarnaast betreft dit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Investeringen immateriële vaste activa (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2021 Investering Desinvestering Inbreng GREX Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2021
Kosten onderz en ontw voor een bep actief 324 0 285 0 8 31
Bijdrage activa van derden 0 0
Totaal 324 0 285 0 8 31

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

 • Investeringen met economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.
 • Investeringen met economisch nut kunnen ook betreffen investeringen die niet verhandelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld rioleringsvoorzieningen) waarvoor een heffing kan worden geheven.
MVA economisch nut (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2021 Investering Herrubricering01.01.2021 Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2021
Inbreng GREX
Gronden en terreinen 6.585 15 6.571
Woonruimten 781 32 750
Bedrijfsgebouwen 122.027 2.481 1.802 157 3.138 119.411
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.605 333 2 75 325 5.536
Vervoermiddelen 1.718 104 1.109 83 630
Machines, apparaten en installaties 2.182 283 22 513 1.930
Overige materiële vaste activa 7.809 252 1 554 7.506
Totaal 146.707 3.453 2.951 232 4.645 142.332

Indien voorbereidingskosten voor grondexploitaties als kosten van onderzoek en ontwikkeling worden geactiveerd moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

 • de kosten passen binnen de kostensoortenlijst (artikel 6.2.4) van het Bro;
 • de kosten blijven maximaal vijf jaar geactiveerd staan onder de immateriële vaste activa. Na maximaal vijf jaar hebben de kosten geleid tot een actieve grondexploitatie of worden deze afgeboekt ten laste van het jaarresultaat;
 • plannen tot ontwikkeling van de grond waarvoor de voorbereidingskosten worden gemaakt, hebben bestuurlijke instemming, blijkend uit een raads- of - indien gedelegeerd - collegebesluit.

In 2021 zijn de voorbereidingskosten Putkop Harmelen en terrein Wijde Blik Eben Haezer in de in 2021 geopende grondexploitaties ingebracht. 

Met betrekking tot de activa economisch nut heeft per 01-01-2021 een wijziging in de rubricering plaatsgevonden omdat meerdere activa ten onrechte onder economisch nut zijn gerangschikt terwijl dit activa economisch nut moest zijn waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. Daarnaast zijn meerdere activa ingebracht in grondexploitaties.

Gronden uitgegeven in erfpacht
Conform artikel 35 lid 2 van het BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Woerden heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

Toelichting

Investeringen 2021 economisch nut
De belangrijkste investeringen (> € 100.000) op investeringen economisch nut in 2021 betroffen:

Investeringen economisch nut (€ x 1.000) Bedrag
Storage 2021 120
Renovatie / verbouwing Stadhuis 637
Wilhelminaschool 424
Herstel dak Margrietschool 207
Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021 157
Overname schoolgebouw Schilderskwartier 2021(SGBW) 375
Overname schoolgebouw Regenboogschool2021(SGBW) 531
Totaal 2.452

Het verloop van de investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven, kan als volgt worden weergegeven:

MVA economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2021 Investering Herrubricering 01-01-2021 Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2021
Gronden en terreinen 27.112 1.676 0 840 27.948
Overige materiële vaste activa 2.107 166 2.647 0 523 4.397
Totaal 29.219 1.843 2.647 0 1.364 32.345

Met betrekking tot de activa economisch nut heffing heeft per 01-01-2021 een wijziging in de rubricering plaatsgevonden omdat meerdere activa ten onrechte onder activa economisch nut waren gerangschikt terwijl dit activa economisch nut heffing moest zijn waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

De belangrijkste investeringen (> € 100.000) op investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven in 2021 betroffen:

Investeringen economisch nut heffing (€ x 1.000) Bedrag
Vrijverval riolering 2021 1.661
Multicar Hako Begravingen 2020 101
Totaal 1.762

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut (€ x 1.000) Boekwaarde 1-1-2021 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2021
Bedrijfsgebouwen 2 0 2 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 84.210 10.613 0 383 3.785 90.655
Machines, apparaten en installaties 3 0 3 0
Overige materiële vaste activa 1.226 1.048 0 78 2.196
Totaal 85.441 11.661 0 383 3.868 92.851

 

 • Onder de Grond-, weg- en waterbouwkundige werken is de boekwaarde per 31-12-2021 van het project 'Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard’ opgenomen voor een bedrag van € 1.079.514 (31-12-2020 € 1.002.980 ). Door gewijzigde omstandigheden (zie RIB D/21/016765 “Toekomst Glastuinbouw Harmelerwaard”) wordt dit plan mogelijk aangepast. Gelet op de boekwaarde (€947.000) van de gronden bestaat er vooralsnog geen reden voor een afwaardering op dit project.

De belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (> € 100.000) in 2021 betroffen:

Investeringen maatschappelijk nut (€ x 1.000) Bedrag
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug) 965
Vervanging duiker Oostdam 2021 800
Vervanging verhardingen 2021 4.926
Renovatie verhardingen 2021 557
Openbare verlichting masten 2021 134
Vervanging verhardingen 2020 248
Renovatie verhardingen 2020 266
Bruggen 2020 629
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 274
Verbetering wegenstructuur Woerden West 1.026
Oevers en beschoeiingen 2021 371
Groeninvesteringen 2021 693
Groeninvesteringen 2021 (doorgeschoven) 289
Totaal 11.176

Financiële vaste activa

Verloop financiële vaste activa (€ x 1.000) 1-1-2021 verstrekking aflossing 31-12-2021
Aandelen BNG 236 236
Aandelen Vitens 73 73
Effecten BNG 44 44
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 0 0 352
Leningen Stichting gebouwenbeheer Woerden 1.579 1.579 0
Lening Woerden Sport 355 58 298
Leningen duurzaamheid 371 371
Lening stichting Hofstede Batenstein 30 30
Lening kunstencentrum Het Klooster 18 4 14
Leningen aan ambtenaren 6 2 4
BBZ bedrijfskrediet FERM Werk 110 35 75
Krediethypotheek PW Ferm Werk 75 1 74
TOZO bedrijfskrediet Ferm Werk 81 50 131
Totaal overige langlopende leningen u/g 2.625 50 1.678 997
Totaal Financiële vaste activa 2.977 50 1.678 1.349

 

Deelnemingen en effecten
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal. Zie ook de paragraaf Financiering.

Aandelen Bank voor Nederlandse Gemeenten
De gemeente Woerden heeft 123.201 aandelen ad € 2,50 nominaal; dit aantal is in 2021 niet gewijzigd.

Aandelen Vitens
De gemeente Woerden heeft 45.042 aandelen ad € 1,00 nominaal; dit aantal is in 2021 niet gewijzigd.

Toelichting overige leningen u/g
In de jaarrekening 2021 Woerden is geen voorziening opgenomen i.v.m. een duurzame waardevermindering van de leningen.

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden GREX
De 'gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE)'worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen. Voor de te verwachten verliezen op complexen is een voorziening gevormd. Deze wordt in mindering gebracht op de boekwaarden van de complexen. Ten aanzien van de ontwikkelingen m.b.t. het grondbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De complexen grondexploitatie van de gemeente Woerden bestaan uit deelcomplexen zoals in de tabel m.b.t. het verloop van de boekwaarden weergegeven:

Complexen gemeente Woerden (€ x 1.000) boekwaarde 1-1-2021 2021 bij 2021 af 2021 winstuitname boekwaarde 31-12-2021
Snel en Polanen -8.190 1.318 1.329 632 -7.570
Kamerik Noord-Oost II -109 211 409 138 -169
Defensie-eiland 16.407 289 16.695
Brediuspark 1.006 186 1.192
Jan Steenstraat -432 117 6 320 0
Harmelen 247 283 529
De Pionier Zegveld 138 53 506 -316
Schoollocaties Kamerik 615 615
Burg. van Zwietenweg 21 21
Putkop 79 79
Totaal 9.066 3.170 2.250 1.091 11.076

 

Verliesvoorziening grondexploitaties
Het verloop van de verliesvoorziening grondexploitaties bedraagt is als volgt schematisch weer te geven:

Complexen gemeente Woerden verliesvoorz. (€ x 1.000) Voorziening 1-1-2021 2021 bij 2021 af Voorziening 31-12-2021
Defensie-eiland 16.861 0 166 16.695
De Pionier Zegveld 55 55 0
Burg. van Zwietenweg 21 21
Totaal 16.916 21 221 16.716

 

In 2021 dient m.b.t. de grondexploitatie Defensie-eiland een verliesvoorziening te worden gevormd voor het te verwachten negatieve resultaat voor een bedrag van € 17.007.557 (31-12-2020: € 16.860.773). Hierbij is aan de actiefzijde van de balans m.b.t. deze voorziening ultimo 2021 een bedrag verantwoord van € 16.695.020 (31-12-2020: 16.406.501 - zie onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie). 

Eind 2021 is de boekwaarde van "De pionier Zegveld" negatief waardoor de verlies voorziening is opgenomen aan de passiefzijde van de balans.

Voor de Burgemeester van Zwietenweg geldt dat aan de actiefzijde van de balans het bedrag van de verliesvoorziening ter grootte van de boekwaarde is opgenomen.

Winstneming grondexploitaties
De winstneming m.b.t. grondexploitaties – conform hiervoor geldende regelgeving - in 2021 (€ 1.090.665) en 2020 (€ 940.758) – is als volgt weer te geven:

 • Kamerik Noord-Oost II € 137.932 (2020: € 275.095);
 • Jan Steenstraat € 320.309 (2020: € 628.588);
 • Harmelen 2021 nihil (2020: € 37.075);
 • Snel en Polanen 2021 € 632.424 (2020 nihil).

Parameters grondexploitaties
Met betrekking tot de gehanteerde parameters en uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties en de verwachte eindwaarden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige voorraden
De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Uitzetting met een typische rentelooptijd < 1 jaar (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Vorderingen op openbare lichamen 11.507 10.348
Overige vorderingen 3.532 2.911
Uitzetting Rijks schatkist 2.975 3.252
Rekening Courant niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal 18.015 16.511

 

Vorderingen openbare lichamen
De vorderingen openbare lichamen per 31-12-2021 betreffen voornamelijk de vorderingen op de Belastingdienst (€ 8.860.004). 

Overige vorderingen
De overige debiteuren zijn voornamelijk onder te verdelen in:

 • Reguliere debiteuren regulier;
 • Debiteuren Ferm Werk;
 • Debiteuren Belastingen (VRIS).

Onder de debiteuren Belastingen (VRIS) worden verstaan alle vorderingen die worden opgelegd d.m.v. de applicatie VRIS zoals aanslagen OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, bouwleges, toeristenbelasting, naheffingsaanslagen parkeerbelasting, etc.

De overige vorderingen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:

Omschrijving overige vorderingen (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Debiteuren algemeen 2.510 2.042
Debiteuren Ferm Werk 1.800 1.601
Belastingdebiteuren VRIS 568 454
Voorziening dubieuze debiteuren -1.514 -1.347
Overig 168 161
Totaal 3.532 2.911

Voorziening dubieuze debiteuren
De vorderingen zijn na aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren. De specificatie van de voorziening dubieuze debiteuren 31-12-2020 is als volgt:

Voorzieningen dubieuze debiteuren (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 69 104
Voorziening dubieuze debiteuren Ferm Werk 1.398 1.190
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren VRIS 47 53
Totaal 1.514 1.347

Toelichting dubieuze debiteuren algemeen en belastingdebiteuren VRIS
In 2021 is de hoogte van de voorziening dubieuze debiteuren beoordeeld en op basis van de analyse vastgesteld dat een bedrag van € 104.103 (31-12-2020: € 69.339) nodig is voor de reguliere debiteuren en een bedrag van € 53.455 (31-12-2020: € 47.226) voor de belastingdebiteuren VRIS. In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 191.108 gedoteerd aan de voorziening reguliere debiteuren terwijl de dotatie aan voorziening belastingdebiteuren VRIS € 6.229 bedroeg.

Onder de post ‘debiteuren algemeen' is een vordering op WoerdenSport opgenomen ad € 740.000. Conform raadsbesluit staat de gemeente Woerden garant voor de negatieve exploitatieresultaten van WoerdenSport als gevolg van Corona. Hiervoor is ook een voorziening opgenomen in deze jaarrekening. De afwikkeling hiervan vindt plaats in 2022, in samenhang met de verwerking van de SPUK IJZ regeling. Deze voorziening is nu ingeschat op € 261.000, maar deze kan door een onzekerheid in het uiteindelijke exploitatieresultaat te hoog of te laag blijken. Naast deze reeds opgenomen voorziening is geen verdere voorziening voor oninbaarheid van deze debiteurenvordering nodig geacht, omdat WoerdenSport dan weer voldoende middelen heeft om deze vordering te voldoen.

Toelichting dubieuze debiteuren Ferm Werk

 • De gemeente Woerden heeft de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz 20014 uitbesteed aan Ferm Werk. Ten onrechte of te veel verstrekte bijstand wordt door Ferm Werk teruggevorderd van de cliënten;
 • In de jaarrekening 2021 zijn de vorderingen conform de opgave van FERM Werk opgenomen.
 • Conform opgaven vanuit de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de voorziening dubieuze debiteuren opgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de debiteuren met betrekking tot bijzondere bijstand volledig voor risico en rekening zijn van de gemeente Woerden en niet van de gemeenschappelijke regeling;
 • De voorziening dubieuze debiteuren wordt conform de financiële verordening opgesteld.

Uitzetting Rijks schatkist
Dit betreft het schatkistbankieren met het Ministerie van Financiën.

 • Op 15 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) van kracht geworden, met als uitvloeisel de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden, die inhoudt dat alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht zijn om hun overtollige middelen bij het Rijk te stallen. Belangrijkste uitzondering daarop is het drempelbedrag. Voor het bepalen van de overtollige middelen wordt een drempelbedrag berekend;
 • De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid, afgemeten aan de omvang van de begroting (dezelfde maatstaf die ook wordt gebruikt voor de berekening van de kasgeldlimiet). De drempel is nu gelijk aan 0,75% van het begrotingstotaal indien het begrotingstotaal lager is dan € 500 miljoen. Indien het begrotingstotaal hoger is dan € 500 miljoen is de drempel gelijk aan € 3,75 miljoen plus 0,2% van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat. De drempel is nooit lager dan € 250.000, wat betekent dat een decentrale overheid altijd gemiddeld € 250.000 buiten de schatkist mag houden. Vanaf 1 juli behoeven gemeenten minder overtollige middelen bij het Rijk aan te houden: de drempel voor het verplicht schatkistbankieren is verhoogd van 0,75% naar 2% van het begrotingstotaal, met een minimum van  € 1 miljoen.  In afwijking van dit bedrag heeft Woerden gekozen voor een drempelbedrag van € 250.000, in samenhang met het besluit van de BNG om met ingang van 1 juli2021  negatieve creditrente te bereken; 
 • Het drempelbedrag voor de gemeente Woerden bedraagt voor het verslagjaar 2021 tot 1 juli € 847.500 en vanaf 1 juli  € 250.000 (2020: € 1.102.585) en is gebaseerd op het begrotingstotaal van het verslagjaar;
 • De tabel schatkistbankieren is opgenomen in Paragraaf 6 Financiering.

Liquide middelen
Dit betreft de tegoeden bij de BNG en Rabobank per 31 december 2021 alsmede kasgeld.

Liquide middelen (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Kassaldi 18 17
Bank- en girosaldi 857 97
Kruisposten 0
Totaal 875 113

Overlopende activa

Hieronder zijn opgenomen de op de balans nog te ontvangen respectievelijk vooruitbetaalde bedragen.

Overlopende activa (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen:
Europese overheidslichamen
Het Rijk 75 210
Overige Nederlandse overheidslichamen 170 223
Overige nog te ontvangen bedragen 6.439 4.458
Overige vooruitbetaalde bedragen 411 811
Totaal 7.094 5.702

Overige nog te ontvangen bedragen
Het betreft onder meer bedragen waarvoor nog geen factuur is verstuurd in 2021 maar waarvan de opbrengsten wel in het boekjaar thuishoren.

Overige vooruitbetaalde bedragen
Het betreft onder meer facturen die in het boekjaar zijn ontvangen maar waarvan de lasten in 2022 thuishoren.

Overige nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen

De specificatie van specifieke uitkeringen van overheidslichamen is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2021 Bij Af Vrijval 31-12-2021
Provincie Utrecht: Snelfietsroute Snellerpoort 62 62
Provincie Utrecht: fietsroute Woerden West 61 61
Provincie Utrecht: missing link (vinkje) 8 8 0
Provincie Utrecht: Defensie-eiland (deelgebied direct buiten werkgebied J) 0
Provincie Utrecht: gebiedsgericht grondwaterbeheer 19 19
Provincie Utrecht: Oostelijke Randweg Harmelen - Ontsl glastuingebied Harmelenwaard 0
Provincie Utrecht: Groen doet goed 2020-2023 20 20 0
Provincie Utrecht: begraafplaats Hogewal Woerden 54 54
Alphen aan de Rijn: stedelijke projecten Bodemdaling (Mobiel informatiecentrum) 9 9
Alphen aan de Rijn: stedelijke projecten bodemdaling (Levensduur EPS) 8 8
Alphen aan de Rijn (pr ZH): Veenweide in beweging 3e fase 10 10
Bestuur Regio Utrecht: ontsluiting Glastuingebied 0
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: BRIM subsidie toren Petruskerk 4 4 0
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed: BRIM subsidie stadsmuseum 4 4 0
SISA: Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kindertoeslagaffaire 10 10
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toesl problematiek 2020-2021 57 57
SISA: Specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen 8 8
SISA: SPUK Stimulering Sport BTW 2019 5 5 0
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 4e kw 2020 63 63 0
SISA: TOZO 2020 107 107
SISA: Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle coronatoegangsbewijzen 28 28
TOTAAL 245 291 102 0 433

Toelichting specifieke uitkeringen

Fietsroute Woerden-West

 • Bij beschikking van 22-02-2018 heeft de provincie Utrecht vanuit het Actieplan fiets een subsidie verstrekt tot maximaal € 606.114 voor het project Opwaardering Fietsroutes Doorstroming Woerden-West. De subsidie is bedoeld voor fietsmaatregelen die de veiligheid en het comfort voor fietsers vergroten.
 • De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 januari 2018 t/m 31 december 2019. Maar door vertraging is een verlenging van de projectperiode aangevraagd. De projecttermijn is bij beschikking van 11-12-2019 verlengd tot en met 31 december 2020.
 • Het project is in uitvoering;
 • Bij de provincie ligt het verzoek de projecttermijn nogmaals te verlengen tot en met 31 december 2023. De provincie heeft hier inmiddels akkoord op gegeven.
 • In 2018 is een voorschot verstrekt van 90% (€ 545.503) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. De volledige subsidiebaten van € 606.114 zijn in de jaarrekening 2019 verwerkt op het investeringskrediet Verbetering wegenstructuur Woerden-West waardoor per saldo nog een bedrag van € 60.611 was te ontvangen;
 • In de voorjaarsrapportage 2022 is om een aanvullend krediet gevraagd.

Missing link (vinkje)

 • Bij beschikking van 01-04-2019 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 83.525,50 voor het project Missing link. De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project - het met gebruik van rood asfalt herinrichten van het bestaande fietspad aan de zuidzijde van de Hollandbaan als een tweerichtingenfietspad - gedurende de periode van 1 november 2018 t/m 31 december 2019. De planning heeft echter vertraging opgelopen waardoor bij beschikking van 30-04-2020 de termijn van het project is verlengd t/m 01-10-2020.
 • In 2019 is een voorschot verstrekt van 90% (€ 75.173) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. Ultimo 31-12-2020 is nog een bedrag te ontvangen van € 8.353. De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 1 april 2021 te zijn ingediend. De verantwoording van de subsidie is inmiddels ingediend en het resterend voorschotbedrag is in 2021 ontvangen.
 • Het project maakt onderdeel uit van investeringskrediet Verbetering wegenstructuur Woerden-West.

Snelle fietsroute Snellerpoort

 • Bij beschikking van 12-04-2018 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal € 622.150 voor het project Snelle fietsroute vanuit Actieplan fiets. De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1 februari 2018 t/m 31 december 2019. Het project loopt echter vertraging op waardoor bij beschikking van 12-05-2020 de projecttermijn is verlengd t/m 31-12-2022. In deze beschikking is tevens aangegeven dat een bedrag van 60.000 euro van de oorspronkelijke begroting besteed kan worden aan de aankoop van een perceel grond;
 • In 2019 is een voorschot verstrekt van 90% (€ 559.935) van het maximaal te verstrekken subsidiebedrag. De volledige subsidiebaten van € 622.150 zijn in de jaarrekening 2019 verwerkt waardoor per saldo nog een bedrag van € 62.215 was te ontvangen;
 • De aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient uiterlijk 01-07-2023 te zijn ingediend.
 • Bij raadsinformatiebrieven van 15 december 2020 en 22 maart 2022 is de raad geinformeerd over het project Doorfietsroute (snelfietsroute).

BRIM subsidie toren Petruskerk
Bij beschikking van 27-08-2014 is m.b.t. toren Petruskerk een maximale subsidie verleend van € 35.949. In de periode februari 2015 t/m februari 2020 is een voorschot van € 32.354 (90%) ontvangen. De subsidie dient uiterlijk 30-04-2021 te zijn verantwoord. De subsidieverantwoording is ingediend en het resterend bedrag is ontvangen.

BRIM subsidie Stadsmuseum
Bij beschikking van 27-08-2014 is m.b.t. Stadsmuseum een maximale subsidie verleend van € 36.414. In de periode februari 2015 t/m februari 2020 is een voorschot van € 32.522 (90%) ontvangen. De subsidie dient uiterlijk 30-04-2021 te zijn verantwoord. De subsidieverantwoording is ingediend en het resterend bedrag is ontvangen.

Gebiedsgericht Grondwaterbeheer

 • Bij beschikking van 22-05-2017 en 29-10-2018 heeft de provincie Utrecht vanuit de Uitvoeringsverordening subsidie bodemsanering provincie Utrecht een subsidie verleend voor Gebiedsgericht grondwaterbeheer van maximaal € 221.626,11 waarbij t/m 2018 een bedrag van € 202.154 aan voorschot is ontvangen;
 • Bij beschikking van 28-10-2019 is de provincie Utrecht akkoord gegaan met verlenging van de projectperiode (die oorspronkelijk liep van 01-04-2017 t/m 31-07-2018) tot en met 30-06-2020, waarbij de termijn voor indiening van de eindverantwoording is opgeschoven van 01-07-2019 naar uiterlijk 31-12-2020;
 • De activiteiten zijn inmiddels uitgevoerd maar het gebiedsplan moet nog worden vastgesteld; daarom is de provincie verzocht de projecttermijn te verlengen;
 • Op basis van de gemaakte subsidiabele kosten voor dit project is in de jaarrekening 2020 het resterende saldo van € 19.472,11 aan subsidie als bate verantwoord en op de balans opgenomen als nog te ontvangen bedrag;
 • Eind 2021 heeft de accountantscontrole plaatsgevonden, zodat in 2022 deze post kan worden afgewikkeld. 30 juni 2022 moet de eindverantwoording zijn ingediend bij de provincie Utrecht.

Groen Doet Goed 2020-2023

 • Bij beschikking van 02-03-2021 heeft de provincie Utrecht een subsidie van maximaal € 60.000 toegekend om in de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2023 minimaal vijf projecten uit te voeren om de beleving van natuur voor kinderen te verbeteren;
 • In 2021 wordt als voorschot 50% van het subsidiebedrag uitbetaald terwijl in 2022 en 2023 in beide jaren 25% van het subsidiebedrag wordt uitgekeerd;
 • Na verwerking van de lasten en baten is dit bedrag in 2021 afgewikkeld;
 • het project Groen doet Goed loopt ook na 2021 door, zie ook Vooruitontvangen doeluitkeringen.

Busbaan Stationsweg Woerden

 • Bij beschikking van 20-01-2021 heeft de provincie Utrecht een maximale subsidie van € 168.500 verleend voor de aanleg van een busbaan aan de Stationsweg in Woerden die de doorstroming van het OV-verkeer moet verbeteren;
 • De projectperiode voor de uit te voeren activiteiten loopt van 01-10-2020 t/m 31-12-2021;
 • In de jaarrekening 2021 zijn nog geen kosten gemaakt m.b.t dit project hetgeen dan ook niet tot een verantwoording op de balans heeft geleid van een nog te ontvangen subsidiebedrag.

Begraafplaats Hogewal Woerden

 • Bij beschikking van 20-03-2017 heeft de provincie Utrecht in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidie Erfgoedparels een subsidie verleend van maximaal € 60.286, bedoeld voor de restauratie van de begraafplaats Hogewal;
 • Als opschortende voorwaarde voor daadwerkelijke subsidieverlening gold verlening van een omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is inmiddels verleend;
 • Aanvullend is een beschikking ontvangen van de provincie Utrecht d.d. 8 juni 2021. De projecttermijn wordt van 1 januari 2021 tot en met 28 februari 2022. De uiterste datum waarop de aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet zijn ingediend wordt 31 augustus 2022.
 • In de jaarrekening 2021 zijn kosten gemaakt m.b.t. dit project. Het toegezegde subsidiebedrag is echter in 2022 ontvangen.

Glastuinbouw Harmelerwaard

In voorgaande jaren zijn bijdragen van derden toegezegd voor de realisatie van de ontsluiting Harmelerwaard. Door gewijzigde omstandigheden (zie RIB D/21/016765 “Toekomst Glastuinbouw Harmelerwaard”) wordt dit plan mogelijk aangepast, waardoor het momenteel niet exact bekend is wat de financiële gevolgen hiervan zijn en in hoeverre dit invloed heeft op eerder toegezegde subsidiebedragen. Voorzichtigheidshalve zijn daarom in de jaarrekening geen subsidiebaten verantwoord.

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19 (4e kwartaal 2020)

 • In 2020 is m.b.t. in het 4e kwartaal opgelegde huren voor sportaccommodaties ten laste van amateursportorganisaties een bedrag € 62.781,21 kwijtgescholden als gevolg van de coronacrisis;
 • Het ministerie van VWS heeft voor deze kwijtgescholden huren een regeling waarvoor gemeenten een tegemoetkoming in kunnen dienen;
 • Het bedrag aan kwijtgescholden huren van € 62.781,21 is op de balans opgenomen als Nog te ontvangen bedrag in het kader van de VWS-regeling.

Specifieke uitkering sport 2019 (SPUK) 
Bij beschikking van 27-09-2019 is door het ministerie van VWS een maximale subsidie voor 2019 toegekend van € 1.192.948,40. De subsidie is in de jaarrekening 2019 verantwoord d.m.v. SiSa. Doordat het totaalbedrag van de ingediende aanvragen het voor 2019 vastgestelde uitkeringsplafond overschrijdt, is op basis van artikel 6 van de regeling het toegekende bedrag naar rato van gesteld op afgerond 81,7% van de aanvraag van € 1.460.131,35. 

In de jaarrekening 2019 zijn, gelet op de werkelijke btw-kosten, de baten uit de rijksvergoeding met € 138.073,49 te laag weergegeven. In de jaarrekening 2020 is dit administratief hersteld. In januari 2021 heeft het ministerie de SPUK 2019 definitief vastgesteld. Uit de definitieve vaststelling is gebleken dat over 2019 nog een bedrag van € 4.624,48 is te ontvangen. In 2021 is deze post afgewikkeld.

CTB

Het kabinet had besloten om aan gemeenten een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van de controleplicht van het coronatoegangsbewijs (CTB) op locaties waar dat nodig is. De minister van Justitie en Veiligheid heeft deze incidentele bijdrage verstrekt aan de veiligheidsregio. Woerden heeft bij de VRU een declaratie ingediend voor gemaakte kosten in 2021 van  € 28.069.

Gedupeerden toeslagenaffaire

De gemeente Woerden heeft voor het jaar 2021 een aanspraak op de specifieke uitkering van de Regeling specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW-domein hersteloperatie in verband met de hersteloperatie. Hiertoe is een bedrag van 10.175 euro opgenomen op de balans. Tevens maakt de gemeente Woerden aanspraak op Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagen problematiek 2020-2021 (57.162 euro) en de specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen (8.338 euro0.

Op de balans zijn bedragen opgenomen als Nog te ontvangen van het Rijk.

Bodemdaling EPS 

In het kader van de bodemdaling is een bedrag nog te ontvangen van de gemeente Alphen aan de Rijn van € 7.500. 

Bodemdaling mobiel informatiecentrum 

De kosten van het mobiel informatiecentrum worden betaald door de gemeenten Woerden en Alphen a/d Rijn en de provincies Utrecht en Zuid-Holland in het kader van de regiodeal stedelijke projecten bodemdaling.

T.b.v. het mobiel informatiecentrum is een bedrag opgenomen als nog te ontvangen van de gemeente Alphen aan de Rijn van € 8.576. 

Veenweide in beweging 3e fase 

Met betrekking tot het project Veenweide in beweging 3e fase is een bedrag opgenomen als nog te ontvangen van de gemeente Alphen a/d Rijn van € 10.403,40. 

TOZO 

In het kader van TOZO 2020 is een bedrag opgenomen als nog te ontvangen van het ministerie van  € 106.550. De NTO is ontstaan doordat baten niet juist in jaarrekening 2020 waren opgenomen en er geen aansluiting was met de SISA 2020.

 

 

 

VASTE PASSIVA

Terug naar navigatie - VASTE PASSIVA

 

Het eigen vermogen bestaat uit:

• Algemene reserve
• Algemene reserve Grondbedrijf;
• Jaarrekeningresultaat;
• Bestemmingsreserves.

Algemene reserve
De algemene reserve is het financiële weerstandsvermogen van de gemeente en dient om incidentele tegenvallers op te vangen.

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2021 Bestemming resultaat 1-1-2021 dotatie onttrekking 31-12-2021
Algemene reserve 20.307 1.337 21.645 1.788 3.162 20.271
Algemene reserve grondbedrijf 3.608 993 4.600 1.090 628 5.062
Jaarrekeningresultaat 2020 3.118 -3.118 0 0
Totaal Algemene reserve 27.034 -788 26.245 2.878 3.790 25.333

De resultaatbestemming kan conform Raadsbesluit jaarrekening 2020 als volgt worden toegelicht:.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 met een positief resultaat van € 3.118.486 vast te stellen;
2. In totaal een bedrag van € 2.857.071 over te hevelen naar 2021, waarvan ten laste van reserves € 976.582;
3. Een bedrag van € 143.226 te storten in de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed;
4. Een bedrag van € 91.789 te storten in de reserve Infrastructurele Werken;
5. Een bedrag van € 174.930 te storten in de reserve Gebiedsfonds Middelland;
6. Een bedrag van € 5.100 te storten in de Algemene Reserve (gelabeld deel voor 
Volkshuisvesting);
7. Een bedrag van € 20.800 te storten in de reserve Groenfonds;
8. Een bedrag van € 992.710 te storten in de Algemene Reserve Grondbedrijf;
9. Een bestemmingsreserve uitvoeringsreserve Tozo in te stellen;
10. Een bedrag van € 357.755 te storten in de reserve uitvoeringsreserve Tozo;
11. Het netto saldo ad € 548.313 te onttrekken aan de Algemene Reserve.

Resultaat boekjaar
De jaarrekening 2021 sluit met een positief saldo van € 5.054.871 (2020: € 3.118.486 positief). Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen bij de financiele beschouwing in deze jaarrekening.

Toevoegingen en onttrekkingen algemene reserve
De toevoegingen en onttrekkingen in 2021 aan de algemene reserve op detailniveau zijn als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) Begroot onttrekking 2021 Werkelijk onttrekking 2021 Besluit
Nieuwe werken 100 100 RB 23-06-2016
Dekkingsplan begroting 2021 1.250 1.250 RB 6-11-2020
Primaire begroting 1.350 1.350
Budgetoverheveling 2.857 965 RB 15-07-2021
Budgetoverhevelingen 2.857 965
Voorjaarsrapportage onderdeel gelabelde deel Investeringsfonds SD 439 202 RB 24-6-2021
Voorjaarsrapportage 509 140 RB 24-6-2021
Najaarsrapportage 498 301 RB 14-10-2021
Coronasteun langere termijn culturele sector 57 54 RB 14-10-2021
Bijdrage project de Pionier Zegveld 150 150 RB 08-11-2018
Raadsbesluiten overig 1.653 847
TOTAAL 5.860 3.162
Omschrijving (€ x 1.000) Begroot dotatie 2020 Werkelijk dotatie 2020 Besluit
Verkoop Carrosserieweg 243 243 RB 22-06-2017
Amendement begroting 2021 400 400 RB 6-11-2020
Najaarsrapportage SPUK 445 445 RB 14-10-2021
Najaarsrapportage invulling amendement 700 700 RB 14-10-2021
TOTAAL 1.788 1.788

Toelichting mutaties algemene reserve (onttrekkingen)

 • In de begroting 2021 is conform raadsbesluit 23-06-2016 een onttrekking opgenomen van € 100.000 m.b.t. Het Nieuwe Werken.  In 2021 is dit bedrag ad € 100.000 ook daadwerkelijk aan de algemene reserve onttrokken;
 • In de voorjaarsrapportage is een onttrekking voorzien van  €  438.502 uit het gelabelde deel investeringsfonds SD. De werkelijke onttrekking bedraagt € 201.73
 • Het onderdeel Corona uitgaven In de voorjaarsrapportage 2021 sluit met een nadelig saldo  van € 509.262 euro, welke ten laste is gebracht van de Algemene reserve. De werkelijke onttrekking is € 140.262
 • Het onderdeel Corona uitgaven In de Najaarsrapportage 2021 sluit met een nadelig saldo  van € 498.212 , welke ten laste is gebracht van de Algemene reserve. De werkelijke onttrekking is € 301.128;
 • Bij raadsbesluit van 14 oktober 2021 Coronasteun langere termijn culturele sector is een onttrekking geraamd van € 57.000 waarbij in werkelijkheid € 54.400 is onttrokken;
 • Bij raadsbesluit van 8 november 2018 is een onttrekking voorzien van € 150.000 voor het project Pionier Zegveld.
 • Conform het opgestelde dekkingsplan van de begroting 2021 is een bedrag van € 1.250.000 onttrokken aan de Algemene reserve.

Toelichting budgetoverhevelingen (onttrekkingen)

 • Met betrekking tot verdere toelichting omtrent de budgetoverhevelingen wordt verwezen naar de separate bijlage Budgetoverhevelingen;
 • Bij Raadsbesluit van 25-03-2021 zijn de budgetoverhevelingen van 2020 naar 2021 vastgesteld.  In de jaarrekening is m.b.t. deze overhevelingen een bedrag van € 964.661 aan de Algemene reserve onttrokken.

Toelichting mutaties algemene reserve (dotaties)

Conform het aangenomen amendement bij het vaststellen van de begroting 2021 is een bedrag van 400.000 euro toegevoegd aan de Algemene reserve.

In de Najaarsrapportage 2021 is respectievelijk een bedrag van € 445.000 (betreft ontvangsten SPUK) en een bedrag van € 700.000 (conform aangenomen amendement) geraamd als toevoeging.  In de jaarrekening 2021 zijn deze bedragen conform besluitvorming toegevoegd  aan de Algemene reserve. 
In de begroting 2021 is opgenomen dat - als gevolg van de verkoop van Carrosserieweg 1 - een bedrag van € 242.773 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd. Conform Raadsbesluit 22-06-2017 is dit bedrag ad € 242.773 aan de Algemene reserve toegevoegd.

ALGEMENE RESERVE GRONDBEDRIJF

In de Nota vaste grond voor beleid (vastgesteld door de gemeenteraad in 2006) zijn enkele spelregels vastgesteld m.b.t. de Algemene reserve Grondbedrijf.

 • De Algemene reserve grondbedrijf wordt gevoed door voordelige saldi bij het sluiten van een complex alsmede tussentijdse winstnemingen van een complex;
 • De Algemene reserve grondbedrijf dient om kosten voor het vormen van verwachte verliezen bij negatieve grondexploitaties te dekken;
 • De minimale omvang van de Algemene reserve Grondbedrijf is bepaald op 1 miljoen euro;
 • De streefwaarde van de Algemene reserve Grondbedrijf is vastgesteld op 10% van de totale boekwaarde van de complexen; indien de Algemene reserve Grondbedrijf de vastgestelde omvang bereikt, wordt deze afgeroomd ten gunste van de Algemene reserve (algemene dienst).

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen Algemene reserve Grondbedrijf

 • Via resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van  € 992.710 toegevoegd.
 • De winstnemingen uit de grondexploitaties 2021 ad € 1.090.665 zijn, conform de Nota Grondbeleid, toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)
 • De voorziening voor de grondexploitatie Burg. Van Zwietenweg, die in 2021 bij raadsbesluit is geopend, is onttrokken aan de ARG.
 • Een bedrag van  257.007 voor de Poort van Woerden is onttrokken uit de ARG, conform besluitvorming bij het Meerjarenprogramma Grondexploitaties 2021 (MPG 2021)

BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserves zijn, overeenkomstig het BBV, reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Onderstaand volgt een toelichting op de mutaties in de bestemmingsreserves.

In de financiële verordening is in artikel 11 omtrent bestemmingsreserves opgenomen dat de raad besluit tot het instellen en opheffen van reserves, en dat het instellen van reserves beperkt dient te blijven tot het hoogst noodzakelijke.
De raad is bevoegd de bestemming van een bestemmingsreserve te wijzigen en te besluiten tot toevoegingen en onttrekkingen aan een reserve.

Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve dient minimaal te worden aangegeven:

 • het specifieke doel van de reserve;
 • de functie van de reserve;
 • de voeding van de reserve;
 • de maximale hoogte van de reserve;
 • de maximale looptijd.

Indien een bestemmingsreserve binnen de aangegeven maximale looptijd niet heeft geleid tot een investering, valt de bestemmingsreserve vrij en wordt aan de Algemene reserve toegevoegd.
In de jaarrekening wordt aan de raad een overzicht (van het verloop) van de reserves gepresenteerd conform de vereisten uit het BBV.

Verloop bestemmingsreserves 2021
Het verloop van de bestemmingsreserves in 2021 is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2021 bestemming resultaat 1-1-2021 dotatie onttrekking 31-12-2021
BESTEMMINGSRESERVES
Groenfonds 649 21 670 3 667
Infrastructurele werken 1.779 92 1.870 1.870
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 20.469 20.469 307 751 20.026
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.693 6.693 100 297 6.496
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.030 143 2.173 531 2.704
Woerden 650 jaar stad 46 46 24 22 48
Inventaris zwembaden 309 309 309
Organisatieontwikkeling 1.726 1.726 502 1.224
Grote infrastructurele werken 1.482 1.482 1.482
Onderwijskansenbeleid 38 38 38
Gebiedsfonds Middelland 500 175 675 675
WW derde jaar 120 120 45 165
TOZO uitvoeringskosten 358 358 358
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 35.841 789 36.629 1.008 1.575 36.063

Toelichting bestemmingsreserves

Reserve Groenfonds
Het groenfonds wordt gebruikt ter uitvoering van groenplannen, subsidie aan particulieren voor onderhoud van bijzondere status bomen, uitvoeringsbudget landschapsbeleid, landschapsbeleidsplan, groenstructuurplan en het aanleggen van ecologische verbindingszones.

De geraamde onttrekking van € 8.047 in de primaire begroting 2021 heeft betrekking op de kosten bijzondere bomen of boomgroepen, zoals opgenomen in de vastgestelde begroting 2021. In werkelijkheid is de onttrekking € 3.445.

Via resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van € 20.800 euro toegevoegd.

Reserve infrastructurele werken
Het doel van deze reserve is het realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.

In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd.
Via resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van € 91.789 euro toegevoegd.

Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut
De reserve dient ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen maatschappelijk nut die normaliter ten laste komen van overige bestemmingsreserves. Jaarlijks wordt aan deze reserve rente toegevoegd.

Toelichting dotaties

 • In de begroting 2021 is een verwachte dotatie inzake toe te voegen rente van € 410.787 opgenomen. In de jaarrekening heeft de toevoeging € 205.159 bedragen.
 • De toevoeging van rente aan de reserve betreft maximaal het rentepercentage dat is gebaseerd op het gewogen samenstel van de bruto externe rentelasten over het totaal van de lang en kort aangetrokken financieringsmiddelen. In de nota Financiële sturing 2021 is opgenomen: Het rentepercentage toe te rekenen aan deze reserves ligt lager dan de het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden, welke onttrokken wordt aan deze reserves. Op termijn betekent dit een tekort op de dekkingsreserves. Om dit te voorkomen wordt het verschil toegevoegd aan deze dekkingsreserves.

Toelichting onttrekkingen

 • In de (gewijzigde) begroting 2021 is een verwachte onttrekking aan kapitaallasten opgenomen van € 755.620. De werkelijke onttrekking in 2021 bedraagt € 750.545

Reserve dekking kapitaallasten economisch nut
De reserve dient ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen economisch nut. Jaarlijks wordt aan deze reserve rente toegevoegd. Met betrekking tot de mutaties van de reserve dekking kapitaallasten is de bestendige gedragslijn gevolgd. 

Toelichting dotaties

 • In de begroting 2021 is een verwachte dotatie inzake toe te voegen rente van € 134.851 opgenomen. In de jaarrekening heeft de toevoeging € 72.682 bedragen.

Toelichting onttrekkingen

 • In de begroting 2021 is een verwachte onttrekking aan kapitaallasten opgenomen van € 372.772.
 • De werkelijke onttrekking in 2021 bedraagt € 297.022.

Een instellingsbesluit voor de reserves dekking kapitaalslasten maatschappelijk nut en dekking kapitaalslasten economisch nut zal in 2022 ter besluitvorming worden voorgelegd.

Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed
De reserve dient ter bekostiging van groot onderhoud aan woningen en gebouwen. Het doel is de kosten op een gelijkmatige wijze te spreiden over een reeks van jaren. Het betreft hier alle gemeentelijke gebouwen met uitzondering van de schoolgebouwen.

Begrotingstechnisch is jaarlijks een bedrag beschikbaar voor groot onderhoud, gebaseerd op een gemiddeld bedrag over een periode van 10 jaar. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de betreffende jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats. Met betrekking tot de mutaties van de reserve vastgoed is de bestendige gedragslijn gevolgd.  

In de primaire begroting 2021 is een toevoeging opgenomen van € 531.255, welk bedrag ook daadwerkelijk is toegevoegd.

Via resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van €143.226 toegevoegd aan deze reserve.

Reserve Woerden 650 jaar stad
In 2022 is Woerden 650 jaar stad. De reserve is ingesteld ter bekostiging van de activiteiten. Jaarlijks wordt een bedrag van € 2.500 toegevoegd aan de reserve Woerden 650 jaar stad. In de begroting wordt gedurende de jaren 2019, 2020 en 2021 € 21.667 extra toegevoegd. Hierdoor is in totaal € 90.000 beschikbaar. 

Op basis van de voorjaarsrapportage 2021 en een budgetoverheveling 2020-2021 is conform de ramingen respectievelijk een bedrag van € 9.560 en € 12.500 onttrokken aan deze reserve.

Reserve inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor uitgaven m.b.t. inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats.

In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen opgenomen. In de jaarrekening zijn geen bedragen onttrokken of toegevoegd aan de reserve.

Reserve organisatieontwikkeling

 • De reserve is in 2019 ingesteld waarbij in de begroting 2019 een bedrag van € 2,8 miljoen beschikbaar is gesteld voor organisatieontwikkeling;
 • In de begroting 2021 zijn een drietal onttrekkingen geraamd. Raming primaire begroting 2021 (conform raadsbesluit 21-3-2019) € 225.000, onttrokken € 60.822. Budgetoverheveling 2020-2021: € 656.000  (onttrokken werkelijk € 378.401). Taskforce GRIP (raadsbesluit 15-7-2021): € 285.000 (werkelijk onttrokken € 62.748).
 • Inzake de Bestuursopdracht 3e tranche heeft besluitvorming plaatsgevonden bij raadsbesluit van 24 februari 2022.

Reserve grote infrastructurele werken
De reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van het realiseren van grote investeringen in de toekomst.

In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen opgenomen. In de jaarrekening zijn geen bedragen onttrokken of toegevoegd aan de reserve.

Reserve gebiedsfonds Middelland
De reserve gebiedsfonds is in 2019 ingesteld en wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen in het betreffende gebied. De reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage (subsidie) door provincie en Rijk.

In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd. 

Reserve WW 3e jaar
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C Reparatie-uitkering bij werkloosheid.
M.i.v. 1 januari 2016 zijn in de Wet Werk en Zekerheid een aantal versoberingen in de WW rechten aangebracht.
Sindsdien is er sprake van een vertraagde WW opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. Ter reparatie heft Woerden een werknemerspremie die wordt ingehouden op het salaris van de medewerkers en specifiek bedoeld is voor dit doel. De gemeente is eigen-risicodrager voor de eventueel ontstane WW-lasten.

In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd. In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 45.380 aan de reserve gedoteerd.

Reserve onderwijskansenbeleid
De reserve is ontstaan in 2008 en voorziet in middelen ter vergroting van de onderwijskansen. In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen begroot. In de jaarrekening 2021 hebben geen mutaties m.b.t. deze reserve plaatsgevonden.

Reserve TOZO

Deze reserve is ingesteld bij vaststelling van de jaarrekening 2020. Via resultaatbestemming jaarrekening 2020 is een bedrag van  € 357.755 toegevoegd aan deze reserve. In de primaire begroting 2021 zijn geen dotaties en onttrekkingen geraamd. Het saldo van de te ontvangen baten TOZO m.b.t. uitvoeringskosten en de lasten uitvoeringskosten TOZO zal via de resultaatbestemming 2021 aan de bestemmingsreserve worden toegevoegd.

VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen is in 2021 als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2021 definitief 2021 dotatie 2021 onttrekking 2021 vrijval 31-12-2021 definitief
VOORZIENINGEN
Pensioen politieke ambtsdragers 5.967 72 212 5.683
GREX Defensie-eiland 454 141 313
GREX de Pionier Zegveld 96 96
GREX Burg. Van Zwietenweg 350 350
Zwembad 500 254 493 261
Subtotaal voorzieningen verplichtingen en verliezen 6.921 700 565 353 6.703
Egalisatie riolering 2.914 12 2.926
Egalisatie afvalstoffenheffing 502 253 249
Subtotaal voorzieningen middelen van derden 3.416 12 253 0 3.175
0
Subtotaal voorzieningen egalisatie 0 0 0 0 0
Totaal voorzieningen 10.338 711 818 353 9.878

 

Onderstaand een toelichting op de mutaties in de voorzieningen.

Voorziening pensioen wethouders
De voorziening is geactualiseerd hetgeen heeft geleid tot een onttrekking van € 283.976.  Hiervan heeft  € 211.862 betrekking op de gestegen rekenrente en € 72.114 uitbetaalde pensioenen.

In de primaire begroting 2021 is een  onttrekking van € 63.541 geraamd.

In formele zin zijn wethouders niet gehouden aan de Pensioenwet. Het Rijk adviseert echter uitdrukkelijk om aan te haken bij de Pensioenwet. De gemeente maakt echter bewust de keuze hiervan af te wijken als er sprake is van recentere informatie. Het vormen van de voorziening op basis van de recentere sterftetabellen is onzes inziens verdedigbaar en aanvaardbaar.

Voorziening GREXEN 

Zie toelichting verliesvoorziening grondexploitaties in de paragraaf Grondbeleid. Doordat de verliesvoorziening m.b.t. de grondexploitatie hoger is dan de boekwaarde van de grondexploitatie is het noodzakelijk dat een deel van de verliesvoorziening aan de passivazijde van de balans onder de voorzieningen wordt opgenomen.

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. afvalstoffenheffing/reinigingsrecht. De onttrekking betreft het negatieve exploitatieresultaat op dit product;
 • In de primaire begroting 2021 is een onttrekking verwacht van € 400.327 terwijl in de jaarrekening een onttrekking van € 252.700 is verantwoord. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening riolering

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. het product riolering;
 • In de primaire begroting 2021 is een onttrekking verwacht van € 254.379 terwijl in de jaarrekening een toevoeging is verantwoord van € 11.530. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening exploitatietekort Corona sport

SPUKIJZ 2021
Evenals in 2020 heeft het Rijk voor 2021 een specifieke uitkering SPUKIJZ 2021 beschikbaar gesteld om tegemoet te komen in het tekort van een zwembad a.g.v. Corona. De specifieke uitkering geld voor de periode jan-jun2021. Voor tegemoetkoming geldt als eis dat de gemeente een huurkorting heeft gegeven als tegemoetkoming in het negatieve resultaat. Over het 1e halfjaar is echter op het moment van schrijven nog niet bekend wat het negatieve resultaat is over het 1e halfjaar 2021 en totaal 2021.

Bij het zwembad is uitgezet een halfjaarrapportage 2021 te verstrekken waarbij de lasten en baten over het 1e halfjaar zijn toegerekend. Dit moet dan de basis zijn voor het verstrekken van de huurkorting over het 1e halfjaar en het verwerken in de SISA overzichten voor de jaarrekening.

In de Raadsinformatiebrief van oktober is voorlopig voor 2021 uitgegaan van een tekort van € 435.000.

Evenals 2021 staat de gemeente Woerden garant voor dit verlies waarvoor in de jaarrekening 2021 evenals 2020 een voorziening wordt getroffen. Echter doordat een deel van het verlies vanuit de SPUKIJZ 2021 wordt gecompenseerd kan volstaan worden het totale tekort over 2021 te compenseren door de SPUKIJZ 2021. Vooralsnog gaan we er vanuit het tekort over het 1e halfjaar 2021 te stellen op het bedrag conform beschikking SPUKIJZ 2021 (€  174.196) welke we voor het gemak afronden op  €  174.200).

Op basis van bovenstaande vooronderstelling gaan we op het huidige moment er dan vanuit dat een bedrag van € 260.800 beschikbaar moet zijn. 

Het Rijk heeft aangegeven dat ook voor nov-dec2021 en jan2022 een tegemoetkoming in de vorm van SPUKIJZ gegeven gaat worden. Hieromtrent is echter nog geen formele besluitvorming voorhanden zodat dit nog niet meegenomen kan worden. De informatie geeft in ieder geval wel zekerheid dat het benodigde bedrag in de voorziening waarschijnlijk lager zal uitvallen. De huidige opname is dan ook op voorzichtigheid gebaseerd.

SPUKIJZ 2020
In de jaarrekening 2020 is als raming voor het tekort van het zwembad een voorziening getroffen van € 500.000. Uit de definitieve jaarrekening 2020 van het zwembad blijkt dat de er een voordelig resultaat overbleef van  € 38.440. na belastingen. De gemeente heeft over 2020 een huurvermindering van € 493.030 verstrekt. Door een hogere huurvermindering dan noodzakelijk is dan ook het voordelige resultaat ontstaan. Het Rijk heeft als SPUKIJZ 2020 maximaal € 445.505 beschikbaar gesteld. Dit bedrag kan dan ook gezien het resultaat 2020 en de verstrekte huurkorting in de SISA worden opgenomen.

In de jaarrekening 2021 is de verstrekte huurkorting van  € 493.030 aan de voorziening onttrokken. Na deze onttrekking resulteert nog een bedrag van € 6.970 in de voorziening. Teneinde ultimo 2021 het benodigde bedrag van € 260.800 in de voorziening beschikbaar te hebben is dan ook nog een dotatie € 253.830 noodzakelijk.

Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rente typische looptijd > 1 jaar
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar (€ x 1.000) Saldo 1-1-2021 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2021
Onderhandse leningen 162.653 17.000 13.059 166.594
Waarborgsommen 79 229 30 277
Totaal 162.731 17.229 13.089 166.871

Rentelast 2021
Conform artikel 56 BBV dient de rentelast van de vaste schulden voor het begrotingsjaar te worden vermeld. De totale rentelast 2021 bedraagt € 2.822.456.

Onderhandse leningen
De onderhandse leningen zijn de volgende:

Hoofdsom oorspronkelijk Referentie Jaar laatste aflossing Rente % 1-1-2021 Bedrag opgenomen 2021 Aflossing 2021 31-12-2021
15.000.000,00 Lening 1 nwb 22211 14-10-2022 4,84 1.500.000,00 750.000,00 750.000,00
14.000.000,00 Lening 2 bng 40.98494 01-12-2023 4,72 2.100.000,00 700.000,00 1.400.000,00
15.000.000,00 Lening 3 nwb 23189 30-03-2024 4,28 3.000.000,00 750.000,00 2.250.000,00
10.000.000,00 Lening 4 bng 40.0100247 04-04-2025 3,83 2.500.000,00 500.000,00 2.000.000,00
8.000.000,00 Lening 5 bng 40.102635 22-03-2022 4,24 8.000.000,00 8.000.000,00
5.427.352,90 Lening 6 bng 40.89870 21-05-2029 4,90 2.917.003,24 265.634,69 2.651.368,55
4.991.582,38 Lening 7 bng 40.89871 21-05-2029 5,04 3.419.089,33 310.205,02 3.108.884,31
7.000.000,00 Lening 8 bng 40.103571 08-04-2023 4,39 1.166.666,65 466.666,65 700.000,00
13.000.000,00 Lening 9 bng 40.106440 15-02-2026 4,13 4.549.999,99 866.666,66 3.683.333,33
6.000.000,00 Lening 10 bng 40.107888 12-11-2027 2,39 2.800.000,00 400.000,00 2.400.000,00
7.000.000,00 Lening 11 bng 40.108005 13-12-2032 2,80 4.200.000,00 350.000,00 3.850.000,00
6.000.000,00 Lening 12 bng 40.108159 11-02-2033 2,90 3.900.000,00 300.000,00 3.600.000,00
10.000.000,00 Lening 13 bng 40.108948 14-01-2024 2,06 4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
10.000.000,00 Lening 14 bng 40.109176 30-06-2024 1,61 4.000.000,00 1.000.000,00 3.000.000,00
10.000.000,00 Lening 15 bng 40.110367 27-01-2026 0,75 6.000.000,00 1.000.000,00 5.000.000,00
15.000.000,00 Lening 16 bng 40.111036 31-01-2042 1,47 13.200.000,00 600.000,00 12.600.000,00
15.000.000,00 Lening 18 bng 40.112064 13-07-2043 1,31 13.800.000,00 600.000,00 13.200.000,00
30.000.000,00 Lening 20 bng 40.112302 01-11-2043 1,41 27.600.000,00 1.200.000,00 26.400.000,00
25.000.000,00 Lening 21 bng 40.113004 15-07-2044 0,69 24.000.000,00 1.000.000,00 23.000.000,00
30.000.000,00 Lening 22 bng 40.113769 25-03-2050 0,72 30.000.000,00 1.000.000,00 29.000.000,00
17.000.000,00 Lening 23 nwb 30893 28-08-2056 0,45 17.000.000,00 17.000.000,00
273.418.935,28 Totaal 162.652.759,21 17.000.000,00 13.059.173,02 166.593.586,19

Waarborgsommen
De waarborgsommen, onder meer in het kader van intentieovereenkomsten en verkoop kavels, worden als volgt gespecificeerd:

Liquide middelen (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Waarborgsommen grondbedrijf 30 229
Waarborgsommen overig 49 49
Totaal 79 277

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden < 1 jaar

De vlottende schulden < 1 jaar zijn als volgt gerubriceerd:

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Kasgeldleningen 20.000 10.000
Bank- en girosaldi 0 0
Overige schulden 11.485 10.951
Totaal 31.485 20.951

 

Kasgeldleningen
Het verloop van de kasgeldleningen is als volgt:

Kenmerk kasgeldlening Datum aflossing Rente % 1-1-2021 (€ x 1.000) Bedrag opgenomen 2021 Aflossing 2021 31-12-2021 (€ x 1.000)
BNG 30-03-2021 -0,25% 5.000 5.000 0
BNG 26-02-2021 -0,30% 3.000 3.000 0
BNG 31-03-2021 -0,25% 12.000 12.000 0
BNG 30-06-2022 -0,20% 5.000 5.000
BNG 30-06-2022 -0,40% 5.000 5.000
Totaal 20.000 10.000 20.000 10.000

In het kader van de financieringsbehoefte was het noodzakelijk om kasgeldleningen op te nemen. Zie verder paragraaf Financiering.

Bank- en girosaldo
Dit betreft voornamelijk saldi op bankrekeningen die in het rood staan.

Overige schulden
Dit betreffen voornamelijk facturen die van leveranciers ontvangen zijn en op balansdatum nog verschuldigd waren.

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden als volgt gerubriceerd:

Overlopende passiva (€ x 1.000) 1-1-2021 31-12-2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 7.540 8.483
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 7.192 11.846
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.096 1.117
Totaal 15.828 21.446

Nog te betalen bedragen
Dit betreft vooral facturen die in 2022 zijn ontvangen m.b.t. prestaties die in 2021 zijn geleverd waardoor de lasten of te activeren investeringen in 2021 opgenomen dienen te worden.

Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal en overige vooruitontvangen bedragen.

Ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen van Europese en Nederlandse overheidslichamen
Het verloop van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen is als volgt:

Omschrijving (€ x 1.000) 1-1-2021 Bij Af Vrijval 31-12-2021
Provincie Utrecht: Veenweide in beweging 3e fase 20 8 12
Alphen aan de Rijn (provincie Zuid Holland): Veenweide in beweging 3e fase 0 12 12 0
Hoogheemraadschap: Veenweiden in beweging 3e fase 3 1 2
Provincie Utrecht: fietsvoorziening Kwakelbrug 209 182 27
Provincie Utrecht: subsidie gebiedsfonds Middelland 225 225
Provincie Utrecht: Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart 17 14 3
Provincie Utrecht: 75 jaar vrijheid 9 9 0
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen Zebraportaal 6 5 1
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 60 15 45
Provincie Utrecht: Snelfietsroute Woerden Utrecht 648 3 645
Provincie Utrecht: Oversteek Steinhagenseweg 300 20 280
Provincie Utrecht: Groen doet goed 2020-2023 10 10 0
Provincie Utrecht: Pilot "Vitale binnenstad Woerden en Vitale dorpskern Harmelen" 80 80 0
Provincie Utrecht: Versnelling woningbouw 2021-2024 Woerden Oudewater 313 304 8
Provincie Utrecht: Oortjespad 107 5 102
Provincie Utrecht: Misdaad Anoniem 2 2 0
Provincie Utrecht: busbaan Stationsweg Woerden 152 152
Provincie Utrecht: versterken merk Cheese Valley 30 30
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken (1e 40%) 2020-2024 202 218 45 375
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken (2e 40%) 2020-2024 136 136
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging energie (1e 40%) 56 60 11 106
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging energie (2e 40%) 30 30
Provincie Zuid Holland: stedelijke projecten bodemdaling 2 51 18 35
Alphen aan de Rijn: stedelijke projecten bodemdaling (Mycobase) 0 -4 4
Alphen aan de Rijn (provincie Zuid Holland): stedelijke projecten bodemdaling Mycobase 6 2 4
Wadinxveen: stedelijke projecten bodemdaling (Levensduur EPS) 8 8 0
Gemeente Utrecht: WEB 2021 lokale uitvoering reg programma Educatie 2021-2024 101 101 0
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 maart-mei 2020 1 1 0
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 1e kw 2021 148 139 8
VWS: Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 2e kw 2021 71 67 4
SISA: BBZ 2020 (terugvordering kapitaalverstrekking t/m 2019) -58 58
SISA: BBZ 2021 (terugvordering kapitaalverstrekking 2020) -5 5
SISA: Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2019) 80 80 0
SISA: Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2020) 54 54 0
SISA: Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2021) 518 319 199
SISA: Nationaal programma onderwijs (COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen) 259 259
SISA: Uitkering regeling sportakkoord 2020 33 30 3
SISA: Uitkering regeling sportakkoord 2021 60 60
SISA: Uitkering regeling sportakkoord 2021 gezonde leefstijlinterventies 68 68
SISA: Uitkering regeling lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 30 30
SISA: Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 518 9 509
SISA: SPUK Stimulering Sport BTW 2020 71 71
SISA: SPUK Stimulering Sport BTW 2021 642 642 0
SISA: Specifieke uitkering reductie energiegebruik 118 118 0
SISA: Extern advies warmte transitie 9 9 0
SISA: Maatregel huisvesting kwetsbare groepen 2020-2022 182 182
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2020 19 19 0
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 2021 20 20 0
SISA: regeling reductie energiegebruik woningen 637 637
SISA: specifieke uitkering ventilatie in scholen Kalsbeek Bredius 26 16 10
SISA: specifieke uitkering ventilatie in scholen Kalsbeek Schilderpark 201 140 60
SISA: specifieke uitkering ventilatie in scholen KBS De Schakel 57 57
SISA: Woningbouwimpuls 2021 Poort van Woerden 7.104 955 6.150
SISA: TOZO 2020 5.349 5.349 0
SISA: TOZO 2021 2.764 1.511 1.253
SISA: SPUKIJZ 2020 446 446 0
SISA: SPUKIJZ 2021 174 174 0
TOTAAL 7.192 15.541 5.536 5.351 11.846

Toelichting specifieke uitkeringen

Subsidie gebiedsfonds Middelland 

• Bij beschikking van 17-06-2019 heeft de provincie Utrecht vanuit de ‘Binnenstedelijke  ontwikkeling’ een subsidie verstrekt tot maximaal € 250.000 voor het project gebiedsfonds  Middelland;  

• De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project - investeringen in de  buitenruimte van de wijk Middelland - gedurende de periode van 3 december 2018 t/m 31  december 2025;  

• In 2019 is een voorschot van 90% (€ 225.000) van het maximale subsidiebedrag ontvangen;  

• Uiterlijk 30-06-2026 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te zijn ingediend. 

75 jaar vrijheid 

• De provincie Utrecht heeft in 2020 een subsidie verstrekt van € 15.000 in het kader van de  viering van 75 jaar vrijheid;  

• In de jaarrekening is een bedrag van € 6.062,49 als subsidie verantwoord, het resterende bedrag  van € 8.793,51 is op de balans opgenomen. In 2021 zijn de betreffende uitgaven gedaan. 

Verkeersmaatregelen gemeente Woerden 2020 

• Binnen dit project wordt een zebraportaal gerealiseerd bij de oversteken Polanerbaan en  Boerendijk. Hieraan draagt de provincie Utrecht conform beschikking van 08-12-2020 maximaal €  11.600 subsidie bij;  

• De projecttermijn loopt van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021;  

• In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 5.136 aan subsidie verantwoord waarbij het resterende bedrag  van € 6.464 op de balans is opgenomen. In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 5.494 uitgegeven welke als subsidie is verantwoord zodat nog een bedrag resteert van € 970; 

De subsidie - maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten - is direct vastgesteld. De provincie Utrecht kan steekproefsgewijs controleren of de subsidie op de juiste wijze is besteed. 

Extern advies warmtetransitie 

• Bij beschikking van 28-10-2020 heeft het Ministerie van Economische Zaken een specifieke  uitkering verstrekt van € 20.660 voor extern advies warmtetransitie. Dit betreft een vaste bijdrage;  

• De specifieke uitkering is bedoeld voor gemeenten die specialistische kennis willen inkopen voor  de:  

a) Interpretatie van de startanalyse van de Leidraad Aardgasvrije Wijken;  

b) Verrijking van startanalyse met lokale data en het opstellen van de Transitievisie Warmte;  

c) Vertaling van de Transitievisie Warmte naar wijkuitvoeringsplannen.  

• Het externe advies moet uiterlijk 1 januari 2022 zijn ingewonnen en de gemeente dient een  verslag hieromtrent op te stellen dat uiterlijk 4 weken na opstelling aan het Expertisecentrum  Warmte verstrekt moet worden;  

• De specifieke uitkering moet d.m.v. SiSa in de jaarrekening worden verantwoord.  

• In de jaarrekening 2020 s een bedrag van € 11.885 aan subsidie verantwoord, wat betekent dat het  restant van € 8.775 op de balans is opgenomen; In 2021 heeft het restant van de uitgaven plaatsgevonden, zodat de balanspost is afgewikkeld. 

Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 

• Bij beschikking van december 2020 heeft het Ministerie van Financiën een specifieke uitkering  verstrekt voor gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek.  

• De eenmalige specifieke uitkering van € 19.308,99 sluit aan bij het traject van het bieden van  compensatie aan door de Belastingdienst / Toeslagen gedupeerden.  

• De specifieke uitkering - te verantwoorden d.m.v. SiSa - kan worden besteed in de periode 2020- 2023;  

• In de jaarrekening 2020 zijn m.b.t. deze subsidie nog geen kosten verantwoord. Het ontvangen subsidiebedrag is op de balans 31-12-2020 opgenomen; 

Daarnaast is 22 november 2021 een beschikking ontvangen van het Ministerie van Financiën, waarin nogmaals een specifieke uitkering wordt verstrekt van € 19.859,70, zodat totaal beschikbaar is € 39.204,69. In 2021 hebben de betreffende uitgaven plaatsgevonden. 

Specifieke uitkering stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 

• Bij beschikking van 20-11-2020 is door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat een specifieke uitkering toegekend van € 518.243,43. Deze dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 30 november t/m 31 december 2025;  

• Bij raadsbesluit van 25 november 2021 is een krediet beschikbaar gesteld van € 719.030 - welke voor € 200.796 wordt gedekt door een subsidie van de provincie Utrecht en voor  een bedrag van € 518.243 door de bijdrage van het Ministerie. In de jaarrekening 2021 is een bedrag van  € 10.754,33 ten laste van de subsidie van het ministerie verantwoord.  

Maatregel huisvesting kwetsbare groepen 

• Bij beschikking van december 2020 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een specifieke  uitkering verstrekt van € 182.000 voor het versneld realiseren van projecten die in de huisvesting  van kwetsbare doelgroepen voorzien;  

• Het bedrag is beschikbaar gesteld voor het project Thuishaven en De Heem;  

• De gemeente dient de specifieke uitkering uiterlijk op 31-12-2022 te hebben besteed aan  projecten waarvoor de uitkering is verstrekt. Indien deze termijn niet haalbaar is, kan deze  eenmalig met ten hoogste 1 jaar worden verlengd na een schriftelijk en gemotiveerd verzoek van  het college van B&W;  

• De specifieke uitkering dient d.m.v. SiSa in de jaarrekening te worden verantwoord;  

• In de jaarrekening zijn m.b.t. deze subsidie nog geen kosten verantwoord. Het ontvangen  subsidiebedrag is op de balans opgenomen. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) 2020

• De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) is een van de maatregelen  van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De gemeente Woerden  heeft t/m de 6e tranche (december 2020) een bedrag van € 10.045.049 ontvangen;  

• De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa;  

In de jaarrekening 2020 is m.b.t. uitbetaalde uitkeringen Tozo een bedrag van € 4.194.970 en m.b.t. uitvoeringskosten een bedrag van € 500.600 verantwoord. Het resterende bedrag van €  5.349.479 is in 2020 op de balans opgenomen om terug te betalen.  Het Rijk heeft in 2021 op basis van Beeld van de uitvoering € 5.334.928 reeds teruggevorderd waardoor  nog een bedrag resteert van € 14.551. Echter bij het opstellen van de jaarrekening 2021 is gebleken dat in 2020 de verwerking van de SISA gegevens niet juist zijn verwerkt in de gemeentelijke administratie. Gebleken is dat i.p.v. een resterend bedrag dat teruggevorderd wordt van € 14.551 nog een bedrag te vorderen is van € 106.550. Dit bedrag is opgenomen onder Nog te ontvangen bedragen Specifieke uitkeringen.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) 2021

In 2021 heeft de gemeente Woerden een voorschot aan TOZO ontvangen van € 2.764.228.  In de jaarrekening 2021 is m.b.t. uitbetaalde uitkeringen Tozo een bedrag van € 1.349.618 en m.b.t. de vergoeding uitvoeringskosten een bedrag van € 161.950 verantwoord. Het bedrag van € 1.252.660 dat aan het Rijk terugbetaald dient te worden is op de balans opgenomen.  De werkelijke uitvoeringskosten hebben  €  112.857 bedragen. Voor wat betreft het verschil tussen de ontvangen vergoeding van het Rijk en de werkelijke uitvoeringskosten zal bij het Raadsvoorstel van de jaarrekening 2021 evenals 2020 worden voorgesteld dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve uitvoeringskosten TOZO. 

 BBZ 

M.b.t. terugvordering BBZ 2020 en 2021 is een bedrag opgenomen van respectievelijk € 58.2929 en € 5.244,75. Het betreft terugvordering van voorfinanciering door het Rijk m.b.t. kapitaalverstrekking. 

Specifieke uitkering reductie energiegebruik 

• Bij beschikking van 19-12-2019 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken een specifieke  uitkering verstrekt tot maximaal € 332.700 om maatregelen te nemen die de reductie van  energiegebruik stimuleren. De specifieke uitkering geldt voor de periode van 1 januari t/m 31  december 2020. Terugvordering kan plaatsvinden voor zover de specifieke uitkering niet of niet  geheel is besteed voor 1 januari 2021. De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa;

 • Het project liep aanvankelijk op 31 december 2020 af maar in verband met coronamaatregelen zijn de projecttermijnen van alle RRE-projecten in Nederland verlengd tot en met 31 december 2021.  

• In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 214.305 aan subsidie verantwoord. Het restant van €  118.395 is in 2020 op de balans opgenomen. In 2021 is een bedrag van afgewikkeld, zodat per balansdatum 31 december 2021 het restantbedrag nihil is. 

Regeling sportakkoord 

• Bij beschikking van 30-09-2020 is door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een  uitkering Stimulering sport toegekend van maximaal € 45.000. Dit bedrag bestaat uit € 15.000  voor sportformateur en € 30.000 voor uitvoeringskosten lokaal sportakkoord;  

• De kosten moeten worden verantwoord middels de SiSa;  

• Voor de sportformateur is een bedrag van € 12.079,50 aan kosten toegerekend waardoor een  bedrag van € 2.920,50 in 2020 op de balans is verantwoord; er zijn nog geen kosten toegerekend aan de uitvoeringskosten lokaal sportakkoord zodat dat volledige bedrag van € 30.000 op de balans is  verantwoord. In 2021 is voor de sportformateur een bedrag van 281,87 euro toegerekend, zodat op 31 december 2021 nog een bedrag resteert van 2.639 euro. Het bedrag van 30.000 euro uitvoeringskosten is in 2021 volledig besteed. 

Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart 

• Bij beschikking van 03-12-2019 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal €  24.693 voor het project Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart;  

• Met een archeologische waardenkaart worden de archeologische waarden in de gemeente voor  een langere tijd vastgesteld waardoor niet een afzonderlijke gebiedsontheffing nodig is voor elk  project;  

• De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode  van 01-11-2019 t/m 31-12-2020;  

• De subsidie is direct vastgesteld waardoor geen verantwoording nodig is;  

• Op dit moment loopt het verzoek om de projecttermijn te verlengen tot 1 juli 2021;  

• In de jaarrekening 2020 is een bedrag van € 7.895,90 als subsidie verantwoord, het resterende bedrag van € 16.797,10 is in de jaarrekening 2020 op de balans opgenomen. In 2021 is een bedrag van €13.947,05 besteed, zodat op 31 december 2021 nog een bedrag resteert van € 2.850. 

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 

• In de jaarrekening 2020 stond nog een bedrag op de balans van € 80.214 voor 2019 en € 53.922 voor 2020. Deze bedragen zijn in 2021 afgewikkeld. In 2021 is conform beschikking een bedrag ontvangen van € 518.401. In 2021 is een bedrag van € 453.314 conform SISA verantwoord waardoor na afwikkeling van de bedragen van 2019 en 2020 op de balans nog een bedrag resteert van € 199.223.  

Fietsvoorziening Kwakelbrug 

• Bij beschikking van 04-04-2018 heeft de provincie Utrecht een subsidie verstrekt tot maximaal €  485.316 voor het project Verbetering fietsvoorziening Kwakelbrug.  

• Het project loopt gedurende de periode van 1 maart 2018 tot en met 31 december 2019.  Het project verlengd tot en met 30 juni 2021.  

• De subsidieverantwoording is in 2021 met accountantsverklaring ingediend bij de provincie Utrecht.  Op basis van de ingediende verantwoording dient een bedrag van € 27.250  terugbetaald te worden aan de provincie Utrecht. 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties Covid-19 2020 

• Het ministerie van VWS heeft de gemeente Woerden een tegemoetkoming toegekend van €  141.069 euro voor gederfde huurinkomsten sportaccommodaties in de periode van 1 maart 2020  tot 1 juni 2020 als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van Covid-19;  

• De tegemoetkoming is bestemd voor verhuurders van sportaccommodaties die de huur ten laste  van amateursportorganisaties over de periode 1 maart 2020 tot 1 juni 2020 daadwerkelijk hebben  kwijtgescholden. Het bedrag is in 2020 volledig uitgekeerd;  

• De verantwoording moet uiterlijk 01-04-2021 ingediend zijn bij het ministerie; dit is gebeurd. In 2021 is het betreffende bedrag terugbetaald. 

Subsidie Cheese Valley 

• Bij beschikking van 23-12-2021 heeft de provincie Utrecht vanuit de provinciale regeling voor  recreatie en toerisme een subsidie verstrekt tot maximaal € 30.000 voor het project ‘versterking merk Cheese Valley’. In 2021 hebben geen uitgaven plaatsgevonden;  

• Uiterlijk 30-04-2023 dient een aanvraag tot subsidievaststelling te worden ingediend.  

Dienst Uitvoering Onderwijs, Nationaal Programma Onderwijs 

Bij beschikking van 24 december 2021 heeft het ministerie OCW, dient uitvoering onderwijs een bedrag beschikbaar gesteld van in totaal 1.241.389 euro voor de periode augustus 2021 31 juli 2023. Het doel is gemeenten de mogelijkheid bieden om in samenwerking met scholen en lokale  partijen maatregelen te treffen om de onderwijsvertragingen bij kinderen als gevolg van COVID-19 in te lopen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak in aanvulling op de interventies die scholen nemen zoals beschreven in artikel 3 van de Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen. 

De specifieke uitkering wordt uitbetaald in maandelijkse termijnen van gelijke  omvang. De eerste betaling vindt plaats in december 2021. In december 2021  wordt ook het bedrag voor de maanden augustus, september, oktober en  november van het jaar 2021 uitbetaald. 

In 2021 is een bedrag ontvangen van € 258.622 en hebben geen uitgaven plaatsgevonden. 

Vitale binnenstad Woerden en vitale dorpskernen Harmelen 

• De provincie Utrecht heeft bij beschikking van 22-12-2020 een subsidie van maximaal € 80.000  verstrekt met het doel te komen tot een plan om het centrum van Woerden en het winkelhart van Harmelen vitaal en krachtig te maken;  

• De gemeente Woerden heeft tot en met 31 december 2021 om dit project uit te voeren;  

• In de jaarrekening 2021 zijn alle kosten aan dit project toegerekend. 

Busbaan Stationsweg 

De provincie Utrecht heeft bij beschikking van 20 januari 2021 een subsidie toegekend op grond van de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht van maximaal € 168.500. Een voorschot is verstrekt van 90% oftewel 151.650 euro.  

Een aantal bewoners van de Stationsweg is hier tegen in bezwaar gegaan bij de bezwaarschriftencommissie. Dit bezwaar is ongegrond verklaard, waartegen de bewoners in beroep zijn gegaan bij de rechter. Het beroep diende op 26 november 2021 waarna op 7 januari 2022 de uitspraak kwam. In de uitspraak is het beroep gegrond verklaard. Bij raadsinformatiebrief van 8 maart 2022 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken. 

In 2021 hebben geen uitgaven plaatsgevonden. 

Groen doet goed 

Bij beschikking van 8 maart 2021 is aan de gemeente Woerden een subsidie toegekend van maximaal 60.000 euro. Hiervan is 30.000 euro ontvangen in 2021. In 2022 en 2023 wordt nogmaals een bedrag ontvangen van € 15.000. 

Na de verantwoording 2021 is er op 31 december 2021 nog een bedrag beschikbaar van  € 440. 

SPUK IJZ 2020 

Van het ministerie VWS is een bedrag ontvangen van € 445.505 (beschikking van 24 augustus 2021). De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. De exploitatietekorten zijn door de COVID-19 maatregelen fors toegenomen, omdat opening van ijsbanen en zwembaden zeer beperkt of zelfs helemaal niet mogelijk was. 

SPUK IJZ 2021 

Van het ministerie VWS is een bedrag ontvangen van  € 174.196 (beschikking van 17-11-2021).  De uitkering is bestemd voor het dekken van de exploitatietekorten die in Q1 en Q2 van het jaar 2021 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland. Verantwoording aan het ministerie vindt plaats via de SiSa. 

Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 2021 

Bij beschikking van 6 oktober 2021 is een tegemoetkoming verstrekt van € 147.501,19 op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 voor gederfde huurinkomsten in de periode van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19. 

De tegemoetkoming is bestemd voor verhuurders van sportaccommodaties die de huur ten laste van amateursportorganisaties over de periode 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 daadwerkelijk hebben kwijtgescholden. Van het ontvangen bedrag is € 139.075,44  besteed, zodat € 8.431,75 moet worden terugbetaald. 

Bij beschikking van 11 november 2021 is eenzelfde tegemoetkoming verstrekt van € 71.488,86 voor Q2 2021. Van het ontvangen bedrag is  € 67.488,85 besteed zodat € 4.000 moet worden terugbetaald. 

Oortjespad 

De provincie Utrecht heeft bij beschikking van 11 november 2021 een subsidie toegekend van  € 106.720 voor het project 'Oortjespad', in het kader van de Uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht. Dit is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. 

Deze projectsubsidie dient aangewend te worden voor de bekostiging van de activiteiten gedurende de periode van 1 mei 2021 tot en met 1 mei 2023. In 2021 is een bedrag ten laste van het ontvangen subsidiebedrag gebracht van € 5.075,23. 

Steinhagenseweg 

De provincie Utrecht heeft bij beschikking van 23 september 2021 een subsidie toegekend van € 1.000.000 voor het project 'Oversteek Steinhagenseweg', in het kader van de uitvoeringsverordening subsidies Mobiliteit 2020 - 2023 provincie Utrecht. Dit is maximaal 50% van de totale subsidiabele kosten. 

Deze projectsubsidie dient aangewend te worden voor de bekostiging van de activiteiten gedurende de periode van 15 juli 2021 tot en met 31 december 2023. Dit is maximaal 31% van de totale subsidiabele kosten. VAT kosten zijn maximaal tot 16% subsidiabel. 

In 2021 is een bedrag ten laste van het ontvangen subsidiebedrag gebracht van  €  19.726,70. 

Sportakkoord 2021 

Bij beschikking van 5 maart 2021 heeft het ministerie VWS een bedrag toegekend van € 60.000 uitvoeringskosten lokaal sportakkoord. Bij beschikking van 15 september 2021 is  € 67.713,44 aanvullend toegekend, waardoor het totaal € 127.713,44 bedraagt.   

In 2021 zij geen kosten gemaakt. 

Pitstops 

Van de gemeente Utrecht is een bedrag ontvangen van € 36.900 met de omschrijving: “Pitstop 2021”. Ter voorbereiding op de doordecentralisatie Beschermd Wonen hebben de 16 Utrechts gemeenten een transformatiefonds beschikbaar om pilots, projecten en activiteiten uit de betalen die bijdragen aan de transformatie. Het geld is in beheer bij centrumgemeente Utrecht. De gezamenlijke projectleiders bepalen welke activiteiten daar uit betaald worden. In dat kader is er budget beschikbaar gesteld aan de gemeente Woerden om de pitstops mee te financieren. Het budget is in 2021 besteed. 

Regeling Reductie Energieverbruik woningen 

Bij beschikking van 19 februari 2021 heeft de RVO een bedrag toegekend van €  637.000 in het kader van de regeling Reductie energiegebruik woningen. In 2021 zijn geen uitgaven gedaan. Verantwoording vindt plaats via de SiSa. 

Snelle fietsroute 

Bij beschikking van 20 juli 2021 heeft de provincie Utrecht een subsidie beschikbaar gesteld van 

€ 3.104. 779 ten behoeve van het aanleggen en aanpassen van fietspaden naar 'snelfietsroute-kwaliteit' en de aanleg van 2 fietsbruggen door de gemeente Woerden als onderdeel van de snelfietsroute Woerden-Utrecht vóór 1 januari 2024. 

De subsidie wordt maximaal voor 90% bevoorschot en in principe in 3 termijnen uitbetaald. De bedragen zijn als volgt berekend:  

de 1e termijn bedraagt 20,87% van € 3.104.779 = € 648.039. Dit bedrag wordt binnenkort uitbetaald;  

de 2e termijn bedraagt 62,57% van € 3.104. 779 = € 1.942.536. Dit bedrag wordt in 2022 uitbetaald na goedkeuring van de voortgangsrapportage;  

de 3e termijn bedraagt 6,56% van € 3.104.779 = € 203.676,20. Dit bedrag wordt in 2023 uitbetaald na goedkeuring van de voortgangsrapportage. 

In 2021 is aan subsidiabele uitgaven een bedrag verantwoord van € 3.281,75. 

Versnelling woningbouw 

Bij beschikking van 23 december 2021 heeft de provincie Utrecht een subsidie beschikbaar gesteld van maximaal € 347.399,20 op grond van artikel 2 van de Uitvoeringsverordening subsidie Versnelling woningbouw provincie Utrecht 2021-2024.Een voorschot is verstrekt van € 312.659,28. 

In 2021 hebben alle boekingen plaatsgevonden, inclusief een verrekening met de gemeente Oudewater. In de beschikking is 1 project opgenomen in Oudewater. 

In het kader van de verantwoording aan de provincie Utrecht is een aparte accountantsverklaring vereist. 

Stimulering woningbouw 

Het ministerie van BZK heeft bij beschikking van 18 februari 2021 een subsidie toegekend van € 7.104.457 ten behoeve van het project Poort van Woerden in het kader de Woningbouwimpuls. 

Met deze beschikking wordt de gemeente Woerden in staat gesteld om, in de periode 28 februari 2021 tot en met 18 februari 2030 de realisatie van 2.126 woningen te faciliteren. Voorts wordt de gemeente Woerden in staat gesteld de voor de woningbouw noodzakelijke maatregelen te treffen.  In 201 is een bedrag van € 954.505,49 besteed. Verantwoording vindt plaats via SiSa. 

Binnenklimaat schoolgebouwen 

Voor een drietal schoolgebouwen is een subsidie ontvangen van het RVO in het kader van de Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen. Het betreft respectievelijk Kalsbeek Bredius (€ 25.596,30), Kalsbeek Schilderspark (€ 200.520,30) en KBS De Schakel (€ 56.978,65); 

In 2021 is m.b.t. de subsidie welke via SISA verantwoord dient te worden voor Kalsbeek Bredius een bedrag verantwoord van € 16.030 en voor Kalsbeek Schilderspark een bedrag  van € 140.492,40. In 2021 zijn voor KBS De Schakel nog geen uitgaven verantwoord. 

Verkeersmaatregelen 2021 

De provincie Utrecht heeft bij beschikking van 6 juli 2021  een subsidie toegekend tot een bedrag  Van € 200.796 voor het project 'Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021', in het kader van de  Uitvoeringsverordening subsidie Mobiliteit 2020-2023 provincie Utrecht. Dit is maximaal (afgerond) 50% van de totale subsidiabele kosten.  

Deze projectsubsidie dient aangewend te worden voor de bekostiging van de activiteiten zoals beschreven in de subsidieaanvraag, gedurende de periode van 12 april 2021 tot en met 31 december 2022. 

Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:  

- 8 plateaus op gelijkwaardige kruispunten op het Veluwemeer;  

- 23 markeringen van fietspaaltjes;  

- Inrichting van 6 schoolzones. 

De subsidie wordt maximaal voor 90% bevoorschot en in principe in twee termijnen uitbetaald. De bedragen zijn als volgt berekend:  

de 1e termijn bedraagt 30% van € 200.796 = € 60.238,80. Dit bedrag is uitbetaald in 2021; 

de 2de termijn bedraagt 60% van € 200.796 = € 120.477,60. Dit bedrag wordt in januari 2022 uitbetaald. In 2021 is een bedrag van € 14.743,63 verantwoord. 

Bij raadsbesluit van 25 november 2021 is een krediet beschikbaar gesteld van € 719.030 welke voor € 200.796 wordt gedekt door een subsidie van de provincie Utrecht en € 518.243  door de bijdrage van het ministerie. 

SPUK BTW sport 

Bij beschikking van 30-06-2021 is door het ministerie van VWS een maximale subsidie toegekend van € 641.921,77. De subsidie is verantwoord d.m.v. SiSa. 

Preventieakkoord 

Het ministerie VWS heeft bij beschikking van 24 november 2021 een subsidie toegekend van 30.000 euro. De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak. De activiteiten waarvoor de uitkering wordt verleend, moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2022. Deze activiteiten staan vermeld in het lokale preventieakkoord of preventieaanpak. Deze lokale preventieakkoorden en aanpakken richten zich op het terugdringen van roken, problematisch alcoholgebruik en overgewicht. 

In 2021 zijn geen uitgaven gedaan. 

Flexpool U16 

Vanuit de flexpool U16 is in het kader van de woningbouwimpuls een bedrag ontvangen van € 18.000 welke volledig is besteed. 

Monitoring proefvakken 

Bij beschikking van 20-02-2020 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt tot maximaal € 1.362.000 voor het project uitbreiding en monitoring proefvakken; dit is maximaal 40,12% van de werkelijke subsidiabele kosten;  

• De subsidie moet worden gebruikt voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1  januari 2020 t/m 31 december 2024;  

• Het betreft een gezamenlijk project met de gemeente Alphen aan de Rijn waarbij de gemeente  Woerden als penvoerder optreedt; de subsidie is bedoeld voor activiteiten waarmee wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in de Regiodeal en de bestuursovereenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale doel Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en  oppervlaktewater;  

• In de periode 2020-2022 zal een voorschot (€ 544.800) worden verstrekt van 40% van het  verleende subsidiebedrag. In 2021 is hiertoe een voorschotbedrag verstrekt van € 108.960;  

Bij beschikking van 7-7-2021 is een subsidie verstrekt van € 544.800 welke wordt uitbetaald door een jaarlijks voorschot van  € 136.200 in de jaren 2021 t/m 2024; 

• In de jaarrekening is een bedrag van € 44.631,50 als subsidie verantwoord; het resterende  bedrag is op de balans opgenomen. 

Veenweide in beweging 3e fase 

In 2021 is een bedrag van € 7.813,28 verantwoord vanuit de provincie Utrecht en € 1.233,68 vanuit het Hoogheemraadschap. 

Mobiel Informatiecentrum Bodemdaling 

Gemeente Alphen aan de Rijn stedelijke projecten bodemdaling 

• De gemeente Alphen aan de Rijn heeft € 10.000 toegezegd m.b.t. dit project;  

• In de jaarrekening is een bedrag van € 9.600 aan kosten verantwoord m.b.t. de ontvangen  bijdrage, het restant van € 400 is op de balans verantwoord.  

Meerjarige projectsubsidie 2020-2021 stedelijke projecten bodemdalin

• Bij beschikking van 17-02-2020 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt tot  maximaal € 127.500 voor het project stedelijke projecten bodemdaling. Dit is maximaal 38,34% van de werkelijke subsidiabele kosten, die zijn begroot op € 332.500;  

• De subsidie moet worden gebruikt voor de activiteiten in dit project gedurende de periode van 1  januari 2020 t/m 31 december 2021.  

• Het betreft een project waarmee wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in de Regiodeal  en de bestuursovereenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale doel Goede  kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater. 

Veenweide in beweging energie 

Bij beschikking van 17-02-2020 heeft de provincie Zuid-Holland een subsidie verstrekt tot maximaal € 300.000 voor het project Veenweiden in Beweging; de subsidie bedraagt maximaal 49,50% van de werkelijke subsidiabele kosten die zijn begroot op € 606.000;  

• De subsidie dient te worden aangewend voor de activiteiten in dit project gedurende de periode  van 1 januari 2020 t/m 31 december 2023;  

• Het betreft een project waarmee wordt bijgedragen aan de doelen zoals genoemd in de Regiodeal  en de bestuursovereenkomst waarmee invulling wordt gegeven aan het provinciale doel Goede kwaliteit en kwantiteit grond- en oppervlaktewater;  

• In de periode 2020-2021 zal een voorschot (€ 120.000) worden verstrekt van 40% van het  maximaal verleende subsidiebedrag; in 2020 is een voorschot verstrekt van € 60.000;  

• In de jaarrekening is een bedrag van € 10.536,39 als subsidie verantwoord. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) 2020 

• De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De gemeente Woerden  heeft t/m de 6e tranche (december 2020) een bedrag van € 10.045.049 ontvangen;  

• De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa;  

• In de jaarrekening 2020 is m.b.t. uitbetaalde uitkeringen Tozo een bedrag van € 4.194.970 en m.b.t. uitvoeringskosten een bedrag van € 500.600 verantwoord. Het resterende bedrag van € 5.349.479 is op de balans opgenomen in de jaarrekening 2020 en afgewikkeld in 2021. Zie ook Nog te ontvangen specifieke uitkeringen 2020.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) 2021 

• De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemer (Tozo) is een van de maatregelen  van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.  

• De regeling is in de jaarrekening verantwoord d.m.v. SiSa;  

• In de jaarrekening 2021 is een bedrag van € 1.252.660 op de balans opgenomen in de jaarrekening 2021. 

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Terug naar navigatie - NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Borg- en garantstellingen

Voor een uitgebreidere specificatie van de borg- en garantstellingen, zie hoofdstuk 'Gewaarborgde geldleningen' elders in de jaarrekening.

Op basis van de financiële positie van de desbetreffende instellingen, zoals uit de meest recente jaarrekening van die instellingen blijkt, wordt het vormen van een voorziening m.b.t. deze garanties niet noodzakelijk geacht.

Gewaarborgde geldleningen (€ x 1.000) Oorspronkelijke hoofdsom Percentage borgstelling Saldo 31-12-2020 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2021 Aandeel gemeente
Borgstellingen maatschappelijke organisaties 19.087 100% 13.768 300 692 13.376 13.376
Borgstellingen 50% gemeente / 50% Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 845 50% 773 196 577 289
Borgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - gemeente 50% achtervang 233.015 50% 185.778 59.881 17.825 227.834 113.917
Garantieregeling eigen woningen n.b. 100% 2.807 2.121 686 686
Garantieregeling hypothecaire geldleningen ambtenaren n.b. 100% 243 239 4 4
Totaal 252.947 203.369 60.181 21.073 242.477 128.272

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 De per 31-12-2021 nog lopende, niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn de volgende:

Huur- en leasecontracten
De volgende huur- en leasecontracten zijn afgesloten (> 45.000 per jaar) ex btw Looptijd Verlenging
2011 Kalsbeekcollege semi-permanent schoolgebouw 137.953 per jaar 11 jaar
2014 Ferm Werk dienstverleningsovereenkomst hosting 306.281 per jaar 5 jaar stilzwijgend
2015 Esri Nederland, gemeentebrede GIS-licentie incl Oudewater 51.671 per jaar 3 jaar
2015 Exxellence Public BV, diverse front- en midoffice 63.697 per jaar 3 jaar stilzwijgend
2016 Bagger- en groenservice, baggeren van ca 13.500 m3 in-situ slib 300.000 per jaar 4 jaar
2017 Willems de Koninggroep BV, leerlingenvervoer 81.512 per jaar 3 jaar
2018 CWS Nederland sanitaire hygiene en mattenservice gemeentehuis 119.290 per jaar 4 jaar
2018 Kasteel Woerden gebruik kluisruimte 21.000 per jaar 3 jaar
2021 Kasteel Woerden gebruik kluisruimte 1.800 per jaar 3 jaar
2018 OSN Nederland printers 100.000 per jaar 5 jaar
2019 Friesland Lease 48.000 per jaar 5 jaar
Contracten Centric
12-7-2017 Centric, overeenkomsten programmatuur 179.412 per jaar onbepaalde tijd
1-9-2008 beschikbaarstelling Migratie Key2Financien 35.678 per jaar onbepaalde tijd
1-9-2008 programmatuur DIS4FIS 2.859 per jaar onbepaalde tijd
1-2-2018 Key2BAG, nrs. 201805225.1 en 201805225.2 20.879 per jaar 31-1-2023

 

Niet uit de balans blijkende rechten

Over de compensatie m.b.t.  de inkomstenderving 2021 is nog niets bekend qua proces en bedragen. Dit geldt voor alle gemeenten. Feitelijk is alleen bekend dat compensatie van inkomstenderving door het Rijk verstrekt gaat worden maar nog niet niet hoe en wat. Die ‘systematiek’ en dus ook de problematiek is hetzelfde als bij de jaarrekening 2020. Deze opbrengsten zijn dan ook moeilijk te schatten en mogen van de commissie BBV niet verwerkt worden in de jaarrekening 2021.

 

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de Wmo (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoermiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK is om redenen van privacy beperkt, en niet toereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door gemeenten geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het tijdpad van het opstellen en vaststellen van de jaarrekening moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen conform artikel 29 BBV die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, in de jaarrekening worden verwerkt als deze informatie onontbeerlijk is voor het inzicht van de gebruiker - bijvoorbeeld gemeenteraad - van de jaarrekening bij de vaststelling van de programmarekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten.

Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden

Het Ministerie van VWS heeft kenbaar gemaakt dat ook i.v.m. Corona voor de periode van 1 november t/m 31 december compensatie wordt verstrekt voor de exploitatietekorten welke een ijsbaan of een zwembad in deze periode heeft geleden. De bedragen welke voor Woerden hieromtrent worden verstrekt zijn nog niet bekend en zijn dan ook nog niet opgenomen in de jaarrekening.

 Oorlog Oekraïne

In februari is Rusland Oekraïne binnengevallen, met als gevolg een grote vluchtelingenstroom. Net als alle gemeenten zal ook Woerden een groep vluchtelingen voor langere tijd opvangen. Het rijk heeft gezegd dat de kosten hiervoor volledig vergoed zullen worden. Het financiële risico lijkt hiermee voor een groot deel te zijn afgewend. Het risico is wel hoe het rijk tegen de gemaakte kosten aankijkt. Hoe wordt bijvoorbeeld met investeringen omgegaan of uren van personeelsleden. De lijn van Woerden is dat de kosten volledig bekostigd worden, net zoals het Rijk dat heeft gedaan in de coronacrisis.