Overzicht incidentele baten en lasten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. NB: conform de financiële verordening (ex art. 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten van 50.000 euro en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Lasten en baten beneden dit normbedrag worden niet opgenomen.
Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor een nadere invulling van het begrip 'incidenteel' gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie jaar en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

2021
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Omgevingswet 381.616
7. Algemene inkomsten
Overhead
Bestuursopdracht business case 1 57.259
Totaal incidentele lasten 438.875
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Verkoop snippergroen 98.120
Winstneming GREXEN 1.090.664
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten 1.188.784
Saldo lasten minus baten -749.909

Toelichting per post

Lasten
Omgevingswet: t.b.v. de invoering van de omgevingswet is budget beschikbaar gesteld.

Bestuursopdracht: bij raadsbesluiten van 21 maart 2019 en 4 december 2019 zijn incidentele budgetten beschikbaar gesteld. In 2021 is van een post meer uitgegeven dan het normbedrag van 50.000 euro.

Baten
Snippergroen: in 2021 zijn strookjes snippergroen verkocht voor een totaalbedrag van 98.120 euro.

Bij het onderdeel Grexen heeft een winstneming plaatsgevonden van 1.090.664 euro. 

Winstnemingen 2021     
Snel en Polanen                €             632.424
Jan Steenstraat                 €             320.309
Kamerik Noordoost II   €             137.932
Totaal                                      €         1.090.664.

2021
Gerealiseerd resultaat 5.054.871
Af:
Incidentele baten -1.188.784
Incidentele onttrekkingen reserves: -4.111.618
Bij:
Incidentele lasten 438.875
Incidentele toevoegingen reserves: 2.389.175
Saldo 2.582.519
Structurele toevoegingen aan reserves 2021
Structurele toevoegingen:
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut € 307.042
Dekking kapitaallasten economisch nut € 100.395
Totaal toevoegingen 407.437
Structurele onttrekkingen aan reserves 2021
Structurele onttrekkingen:
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut € 750.545
Dekking kapitaallasten economisch nut € 297.022
Totaal onttrekkingen 1.047.567