Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel voor de Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT te voldoen. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2020 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op de gemeente Woerden. Het voor de gemeente Woerden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Gegevens 2021
bedragen x € 1 M.J. Brander M.Tobeas
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1-1 – 31-12 1-1 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 117.875 98.356
Beloningen betaalbaar op termijn 21.733 18.381
Subtotaal 139.608 116.737
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 209.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Bezoldiging 139.608 116.737
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2020
bedragen x € 1 M.J. Brander M.Tobeas
Functiegegevens Gemeentesecretaris (tot 1-12 waarnemend) Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2020 14-4 - 31-12 1-1 - 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 1
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 78.030 96.973
Beloningen betaalbaar op termijn 13.767 19.062
Subtotaal 91.797 116.035
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 143.885 201.000
Bezoldiging 91.797 116.035