Balans

Activa (€ x 1.000) 31-12-2021 31-12-2020
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 31 324
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal immateriële vaste activa 31 324
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 142.332 146.707
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 32.345 29.219
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 92.851 85.441
Totaal materiële vaste activa 267.528 261.367
Financiële vaste activa
Leningen woningbouwcorporaties
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 352
Overige langlopende leningen 997 2.625
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Totaal financiële vaste activa 1.349 2.977
TOTAAL VASTE ACTIVA 268.908 264.669
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie -5.640 -7.396
Totaal voorraden -5.640 -7.396
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar
Vorderingen openbare lichamen 10.348 11.507
Overige vorderingen 2.911 3.532
Uitzetting Rijks schatkist 3.252 2.975
RC met het rijk
RC met niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar 16.511 18.015
Liquide middelen 113 875
Totaal liquide middelen 113 875
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 433 245
Overige vooruitbetaalde bedragen 811 411
Overige nog te ontvangen bedragen 4.458 6.439
Totaal overlopende activa 5.702 7.094
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 16.687 18.588
TOTAAL ACTIVA 285.595 283.256
Passiva (€ x 1.000) 31-12-2021 31-12-2020
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 25.333 23.915
Bestemmingsreserves 36.063 35.841
Resultaat 5.055 3.118
Totaal eigen vermogen 66.451 62.874
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 6.703 6.921
Voorziening van derden verkregen middelen 3.175 3.416
Voorzieningen ter egalisatie van kosten 0 0
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven 0 0
Totaal voorzieningen 9.878 10.338
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Waarborgsommen 277 79
Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland 166.594 162.653
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 166.871 162.731
TOTAAL VASTE PASSIVA 243.200 235.943
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen 10.000 20.000
Overige schulden 10.951 11.485
Bank- en girosaldi 0 0
Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 20.951 31.485
Overlopende passiva
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 11.846 7.192
Overige vooruitontvangen bedragen 1.117 1.096
Nog te betalen bedragen 8.483 7.540
Totaal overlopende passiva 21.446 15.828
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 42.397 47.313
TOTAAL PASSIVA 285.596 283.256
Borg of garantiestellingen 128.271 110.094