Programma 4. Cultuur, economie en milieu

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Economische zaken (Herstructurering bedrijventerreinen Middelland), Stationsgebied (visie en ontwikkeling), Recreatie en toerisme
Tymon de Weger Monumenten en archeologie, Duurzaamheid
Ad de Regt Milieu, Natuur- en milieueducatie
George Becht Cultuur, Binnenstad
Victor Molkenboer Citymarketing/stadspromotie en evenementen

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
2.1 - Verkeer en vervoer advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer
3.1 - Economische ontwikkeling algemeen beleid ter versterking van ondernemersklimaat en arbeidsmarkt
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen de op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - bedrijvenloket, ondernemersloket; - financiële steunregelingen voor bedrijven waaronder land- en tuinbouw, veeteelt en visserij; - regelen straathandel, markten alsook veemarkten; - de BIZ-bijdrage (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
3.4 - Economische promotie Koeienmarkt en Woerden 650
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingzaken lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 - Musea activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: het Stadsmuseum
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen;
7.4 - Milieubeheer taken ter bescherming van het milieu

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

 

Cultuur

Woerden kent vele culturele verenigingen, instellingen en cultuurmakers. Cultuur is belangrijk voor deelnemers en bezoekers, voor bewoners en toeristen. Cultuur verbindt en verbreedt je wereld. Het is van groot belang deze cultuur in stand te houden, te innoveren en interactie te versterken. De gevolgen van de coronamaatregelen trokken in 2021 echter een zware wissel op het culturele leven in Woerden. Veel verenigingen en instellingen moesten een groot deel van het jaar de deuren (deels) sluiten. Met dank aan een noodsteunpakket van het Rijk hebben we de culturele sector echter overeind kunnen houden en een impuls voor de lange termijn kunnen geven. Door instandhouding te ondersteunen hebben we culturele initiatieven en organisaties behouden voor de toekomst. Door innovatie te ondersteunen hebben we verbetering en vernieuwing gestimuleerd en duurzame continuïteit gewaarborgd. En door interactie te ondersteunen hebben we afstemming, samenwerking en uitwisseling tussen iedereen die actief is in het culturele leven bevorderd.

Ondanks corona zijn er veel nieuwe initiatieven ontwikkeld. De digitalisering heeft een versnelde sprong gemaakt, met digitale muzieklessen bij Het Klooster, video-rondleidingen door het Stadsmuseum, online repetities voor koren en een grote toename in het uitlenen van e-books bij de bibliotheek. Dankzij KUVO hebben alle leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs een divers en kwalitatief goed kunst- en cultuurprogramma aangeboden gekregen. Het Cultuur Platform Woerden heeft met het oprichten van de snelle subsidieregeling Cultuurprikkel alsnog een breed cultureel aanbod mogelijk gemaakt. En de hele culturele sector liet zien wat creativiteit allemaal kan opleveren, zoals voorstellingen en een expositie op pop-up locaties.

 

Economie

Het college heeft rechtstreeks en via EZ accountmanagement intensief in contact gestaan met ondernemers op zoek naar mogelijkheden om de nadelige economische gevolgen te beperken. Zo is er actief ruimte gegeven aan terrassenuitbreiding en is de precarioheffing in 2021 (en 2022) op € 0 vastgesteld. 
-    Vooral de non-food retail, toeristisch-recreatieve sector inclusief horeca w.o. Kaaspakhuis, Woerden Marketing en recreatieschap, cultuur en evenementenbranche zijn geraakt. Tevens speelt er vanaf tweede helft 2021 een personeelstekort beginnend bij de horeca en inmiddels is er over de gehele arbeidsmarkt sprake van tekorten.
-    Voor de informatievoorziening aan ondernemers t.a.v. (financiële) ondersteuning is een webpagina opgezet en worden nieuwe ontwikkelingen en voorzieningen actief gedeeld met de ondernemersverenigingen. 
-    Informatie over de veranderde arbeidsmarkt en monitoring cijfers van de economische impact van coronamaatregelen zijn in samenwerking met de provincie en regio opgesteld en gedeeld. 
-    Daarnaast wordt er een ondernemersplein ontwikkeld als ‘spin-off’ van het Eureca-loket en de ondernemersvragen uit de regio Utrecht te kunnen bedienen. In dit loket gaan de KvK, gemeenten, de provincie Utrecht, de Hogeschool Utrecht en MKB NL Midden NL hun krachten bundelen. 

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 124.931 449.201 -324.270
3.1 Economische ontwikkeling 425.439 513.395 -87.956
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 477.208 415.965 61.243
3.4 Economische promotie 249.825 175.444 74.381
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 4.544 10.141 -5.597
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.515.545 1.515.614 -69
5.4 Musea 230.147 242.796 -12.649
5.6 Media 1.131.943 1.137.613 -5.670
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 553.005 545.217 7.788
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 109.883 109.515 368
7.4 Milieubeheer 2.874.033 2.847.774 26.259
Totaal Lasten 7.696.503 7.962.674 -266.171
Baten
0.5 Treasury 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -53.848 -203.564 149.716
3.1 Economische ontwikkeling 0 -27.037 27.037
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -281.568 -242.556 -39.012
3.4 Economische promotie -30.894 0 -30.894
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -24.714 -20.976 -3.738
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -196.319 -220.035 23.716
5.6 Media -229.901 -205.211 -24.690
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 0 -1.070 1.070
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 -8.800 8.800
7.4 Milieubeheer -199.177 -218.957 19.780
Totaal Baten -1.016.421 -1.148.207 131.786
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 24.167 24.167 0
Totaal Stortingen 24.167 24.167 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -227.892 -224.060 -3.832
Totaal Onttrekkingen -227.892 -224.060 -3.832

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
2.1 Op het budget advisering kabels en leidingen resulteert een overschrijding op externe inhuur en overige uitgaven. In 2021 hebben we op dit budget voor het eerst een goed beeld van de totale kosten op deze werkzaamheden. We hebben een volledige doorbelasting weten te realiseren. Door de extreem toegenomen hoeveelheid aanvragen door de energietransitie, de opgelegde verplichting aan Stedin om oude kabels en leidingen te vervangen en de vraag om stabiele datanetwerken is het aantal aanvragen hoger dan ooit. Onder de grond is het inmiddels drukker dan op het maaiveld, dat vraagt duidelijke sturing. De aanleg van glasvezelnetwerken is inmiddels in volle gang. De baten die wij van de aanbieders ontvangen zijn hiervoor nog niet ontvangen. Die volgen pas na afronding van het project (zomer 2022). Daarnaast hebben we extra inzet op communicatie en omgevingsmanagement nodig gehad bij het plaatsen van pop-stations voor de glasvezelnetwerken. -206.276 nadeel
2.1 Lasten monitoring proefvakken project Regiodeal (zie ook batenzijde) -94.580 nadeel
3.1 Er is meer inzet van zowel intern als extern personeel geweest voor economisch beleid. -102.358 nadeel
3.3 De gemeente voert de administratie voor verschillende bedrijven investeringszones (BIZ). De gemeente ontvangt de bijdragen van de verschillende BIZ's en keert deze weer als subsidie uit. Er is nu minder uitgekeerd aan de BIZ's. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. 31.652 voordeel
3.3 Er is minder inzet geweest op het gebied van herstructurering bedrijventerreinen. De herstructurering Barwoutswaarder heeft in 2021 namelijk nagenoeg stilgelegen in verband met de keuze van de brug en de verdere uitwerking daarvan. 33.117 voordeel
3.4 De Koeiemarkt is niet doorgegaan. 75.625 voordeel
Diverse -3.351 nadeel
Totaal mutaties lasten -266.171 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
2.1 Vergoedingen van kabel en nutsbedrijven voor de aanleg van kabels en leidingen en doorbelasting inhuurlasten naar de gemeente Oudewater 94.548 voordeel
2.1 Bijdrage provincie voor proefvakken project Regiodeal 37.945 voordeel
3.1 Dit is de vergoeding voor onder andere vervanging vanwege ziekte. 27.037 voordeel
3.3 De gemeente voert de administratie voor verschillende bedrijven investeringszones (BIZ). Er is daarvan minder ontvangen. Ontvangsten worden overigens weer als subsidie aan de BIZ uitgekeerd. Voor de gemeente heeft dit in feite geen effect. -28.597 nadeel
3.3 Er zijn minder inkomsten ontvangen voor de weekmarkten -16.351 nadeel
3.4 De Koeiemarkt is niet doorgegaan, waardoor ook minder inkomsten zijn ontvangen -30.894 nadeel
Diverse 48.098 voordeel
Totaal mutaties baten 131.786 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -134.385 nadeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Overige -3.832 nadeel
Totaal mutaties reserves -3.832 nadeel
Budgetoverhevelingen
3.1 Zomerse Kaasmarkt 9.900
Impulssubsidie coronasteun cultuur 23.000
Monumentensubsidies 38.571
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 71.471

Opgave: Energietransitie

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In 2021 zijn belangrijke keuzes gemaakt voor de warmtetransitie van de gebouwde omgeving en het lokaal opwekken van elektriciteit met windturbines en zonnevelden. Daarnaast is onderzocht wat de houding is van de samenleving ten aanzien van de energietransitie. Het heeft geresulteerd in:

 • De warmtevisie Woerden
 • Het afwegingskader grootschalige duurzame energie
 • De Regionale Energiestrategie RES 1.0
 • Resultaten kwantitatief onderzoek energietransitie onder inwoners

Om inwoners te stimuleren stappen te zetten bij de verduurzaming van de woning:

 • Is een subsidieregeling energieadvies en trajectbegeleiding opengesteld
 • Zijn duurzaamheidsleningen verstrekt
 • Is het energieloket Jouwhuisslimmer toegankelijker gemaakt
 • Is een subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven opengesteld en zijn subsidies verstrekt
 • Is samen met de collectieve energie-initiatieven de subsidie voor Regeling Reductie Energiebesparing (RRE) verder vormgegeven en afgerond 
 • Is samen met de collectieve energie-initiatieven subsidie aangevraagd en binnengehaald voor de vervolgregeling: Regeling Reductie Energiebesparing Woningen (RREW)

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Woerden heeft in 2021 de basis gelegd voor het beleid met het door de raad vaststellen van RES 1.0, Warmtevisie en Afwegingskader grootschalige duurzame energie. Hiermee zijn de grote beleidsprojecten afgerond. De raadswerkgroep Energietransitie is betrokken in deze processen, waarbij kennis is gedeeld en inbreng  is geleverd. 

Zowel ambtelijk als bestuurlijk zijn de belangen van Woerden behartigd in het proces om te komen tot een Regionale Energiestrategie. In de regio vindt afstemming plaats met de U16-gemeenten, provincie vier waterschappen en Stedin. Ook is de samenwerking met de gemeenten binnen de Lopikerwaard voortgezet vanwege het gemeenschappelijk belang binnen het Groene Hart.

In 2021 is het participatieproces en het besluitvormingsproces om te komen tot het Afwegingskader grootschalige productie Duurzame Energie afgerond. In dit besluitvormingsproces zijn de zorgen van inwoners meegenomen. De zorgen betreffen met name gezondheid (geluid en slagschaduw), de impact op het landschap en de natuur. In het Afwegingskader is vastgelegd waar en onder welke voorwaarden wind- en zonne-energie binnen de gemeente Woerden mogelijk zijn. De raad heeft daarbij vastgesteld hoeveel duurzame elektriciteit er in 2030 opgewekt gaat worden in de gemeente. Ook heeft de raad verschillende extra besluiten genomen, die vanaf 2022 nader uitgewerkt worden in beleid. Een consortium onder leiding van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) van provincie Utrecht is het ontwerpend onderzoek 'Landschappen van Verlangen' naar zonnevelden in de Lopikerwaard opgestart. Hiervoor hebben de gemeenten in de Lopikerwaard gezamenlijk ca. € 100.000 subsidie ontvangen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en ca. € 30.000 van de provincie uit de Uitvoeringsverordening subsidie Energietransitie provincie Utrecht 2021. Het ontwerpend onderzoek wordt in 2022 afgerond.

Het participatieproces voor de Warmtevisie is in oktober afgerond met. In de Warmtevisie is bepaald dat Woerden het landelijk tempo zal volgen, op weg naar aardgasvrij verwarmen in 2050. 

De participatieprocessen voor het Afwegingskader en de Warmtevisie hebben vanwege corona deels (m.n. voor de zomer) online plaatsgevonden.  Hierbij zijn diverse digitale vormen gebruikt waarbij inwoners voldoende ruimte kregen om hun mening kenbaar te maken.

Voor de eigen organisatie blijft, conform het klimaatakkoord, CO2-neutraal in 2030 het uitgangspunt. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van de methodiek van de CO2-prestatieladder. 

In 2021 is een kwantitatief onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau Motivaction om in beeld te brengen wat inwoners vinden van en denken over de energietransitie. Met het onderzoek is opgehaald wat er leeft in de samenleving. Inwoners hebben een positieve houding ten opzichte van de energietransitie. Ze vinden dat we klimaatverandering tegen moeten gaan en zijn bereid daar zelf een bijdrage aan te leveren. De positieve houding kent wel kanttekeningen, vragen en zorgen. Zo is men bang dat de kosten van de energietransitie bij de gewone burger terechtkomen en inwoners hebben niet het gevoel mee te mogen praten. De inzichten worden gebruikt bij de beleidsvorming en -uitvoering en de communicatie hierover.

Via subsidieregelingen, website Jouw Huis Slimmer (JHS) en ons telefonische energieloket zijn inwoners en ondernemers ondersteund en gemotiveerd om aan de slag te gaan met isoleren en duurzaam verwarmen. Er zijn 5 aanvragen toegekend voor de subsidie collectieve energie-initiatieven, 1 voor de subsidie energieadvies en 23 duurzaamheidsleningen aangevraagd waarvan er 18 zijn verstrekt (allemaal voor zonnepanelen). De vragen die binnenkomen bij ons eigen telefonisch energieloket hebben met name betrekking op de mogelijkheid op subsidies. Met de ondernemersverenigingen is verkend welke rol Woerdense ondernemers kunnen spelen in de energietransitie.

Binnen het project Regeling Reductie Energiegebruik is nauw samengewerkt met de collectieve energie-initiatieven Duurzaam Woerden, de Duurzaamheidswinkel, Energiegroep Woerden, Warmtescangroep Woerden, Wijkplatform Molenvliet en Wijkplatform Schilderskwartier. Samen zijn er mooie resultaten neergezet. Ongeveer 4000 huishoudens zijn bereikt, 300 meer dan verwacht. Via een gebruiksvriendelijke cadeaukaart hebben inwoners kleine energiebesparende maatregelen, zoals ledverlichting en tochtwering, bij lokale bouwmarkten aangeschaft en zelf geïnstalleerd. Verder zijn veel energieadviezen en warmtescans verstrekt door de lokale bewonersinitiatieven. Er is een enquête uitgezet onder de inwoners. Bijna 90% is positief over de actie. De meeste mensen geven de actie een cijfer van 8 of hoger. Het door het Rijk beschikbaar gestelde bedrag van € 332.700 is volledig besteed en grotendeels bij de inwoner terechtgekomen. Wel moesten er mensen teleurgesteld worden doordat de belangstelling groter was dan het beschikbare budget. De gezamenlijke aanvraag voor de opvolger RRE Woningen is toegekend voor een bedrag van € 637.000.

Via het energieloket Jouw Huis Slimmer worden inwoners geholpen met het stap voor stap verduurzamen van hun huis. In 2021 zijn er ruim 71.000 bezoekers op de website geweest, dat is een groei van 67,5% t.o.v. 2020. JHS heeft in Q4 meer jongere bezoekers getrokken t.o.v. Q1 datzelfde jaar. In 2021 is een enquête uitgezet onder bezoekers. Bijna 70% geeft JHS een score van 4 of een 5 (op een schaal van 5) voor de gebruikersvriendelijkheid. De rest geeft het een voldoende (3). Bezoekers zoeken op JHS informatie over 1) verduurzamen en energie besparen, 2) lokale activiteiten van gemeente en initiatieven en 3) subsidies. 

Met de Duurzame Huizen Route laten we inwoners zien wat hun buren hebben gedaan om hun huis te verduurzamen. Vanwege corona waren de thematours en open huizen online, waardoor het ‘bezoek’ makkelijk kon vanuit je eigen huis. In de regio Utrecht waren er 31 open huizen en 151 bezoekers. De top 5 interesses van de bezoekers waren: warmtepomp, zonnepanelen, isolatie, vloerverwarming en ventilatie. In gemeente Woerden zijn inmiddels 17 voorbeeldwoningen te bekijken op de website. De website trekt gemiddeld 100.000 bezoekers per jaar. 

Met de provincie en betrokken gemeenten is bezwaar en beroep aangetekend tegen het ‘verlengen’ van de verlopen opsporingsvergunning koolwaterstoffen Utrecht. Met ‘Laat Woerden niet Zakken’ volgen we nauwgezet de ontwikkelingen rond het gasveld Papekop. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Een toekomstbestendige energiehuishouding voor en door iedereen in Woerden (2030 energieneutraal)

4.5 Programmaspoor 1 De samenleving Iedereen staat in zijn/haar kracht en levert een bijdrage aan de energietransitie (maatschappelijke organisaties, ondernemingen, bewoners, woningcorporatie, gemeente).
4.6 Programmaspoor 2 Grote beleidsprojecten
4.7 Programmaspoor 3 Eigen organisatie en maatschappelijk vastgoed

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.5.1 In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief.

Terug naar navigatie - 4.5.1 In 2021 werken we aan het faciliteren van en informeren over de energietransitie door te werken aan meer bewustwording over de opgave en het bieden van handelingsperspectief.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.6.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.

Terug naar navigatie - 4.6.1 In mei 2021 wordt de definitieve RES 1.0 waarin o.a. een regionaal bod voor grootschalige duurzame elektriciteit, voorgelegd aan de raad.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.6.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Terug naar navigatie - 4.6.2 In 2021 wordt een afwegingskader voor grootschalige duurzame energie door de raad vastgesteld. Na vaststelling door de raad wordt deze geborgd in de instrumenten van de Omgevingswet.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.6.3 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Inzicht in alternatieven voor aardgas, het tempo en de fasering voor de aanpak van de bestaande bebouwde omgeving, in de vorm van een Woerdense Warmtevisie die in 2021 door de raad kan worden vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.7.1 Onze eigen organisatie en ook het maatschappelijk vastgoed vervullen een voorbeeldfunctie in de energietransitie.

Terug naar navigatie - 4.7.1 Onze eigen organisatie en ook het maatschappelijk vastgoed vervullen een voorbeeldfunctie in de energietransitie.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het aantal gemeentelijke panden dat aardgasvrij wordt verwarmd, is uitgebreid. Voor het maatschappelijk vastgoed komt er een actieplan gericht op het ondersteunen van organisaties bij het verduurzamen van hun panden.

Inspanning 2021

Opgave: Cultuur

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden

Sinds het uitbreken van de coronapandemie heeft Het Klooster zijn deuren meermaals moeten sluiten. Om het publiek toch voorstellingen te kunnen brengen en zijn belangrijke functie als podium voor de regio te blijven vervullen, heeft Het Klooster in 2021 verschillende alternatieven bedacht, zoals een tijdelijke pop-uplocatie in de TechnoHub en het project 'Het Klooster Speelt Buiten', waarbij werd samengewerkt met Kasteel Woerden, Podium Bredius, Plein7 en Boerderij de Boerinn in Kamerik. Ook heeft Het Klooster in 2021 de verbinding met het sociaal domein versterkt. Zo is in het voorjaar een reeks succesvolle pilot-workshops gehouden onder de naam Kunstmenu Zilver: een kunstparticipatieprogramma voor ouderen in Woerden. 

4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog meer verbonden

Op 21 april 2021 heeft de gemeenteraad het Cultuur Manifest vastgesteld: de basis voor toekomstige ontwikkelingen. Het manifest is opgesteld door de gemeente én de culturele partners in Woerden en geeft aan waarom we kunst, cultuur en creativiteit in Woerden belangrijk vinden en wat we ermee willen bereiken. Het betreft de volle breedte van de culturele sector: de vijf grote culturele instellingen (bibliotheek Het Groene Hart, Het Klooster, Stadsmuseum, KUVO, Cultuur Platform Woerden), de fanfares en harmonieën en de vele amateurverenigingen en cultuurmakers.

Ook is in 2021 het Cultuur Platform Woerden (CPW) geprofessionaliseerd. Tijdens de coronapandemie heeft het CPW zijn rol sterk verruimd en nieuwe, innovatieve subsidieregelingen in het leven geroepen, waarmee de breedtecultuur in Woerden een enorme impuls heeft gekregen. Het CPW vertegenwoordigt een gigantische achterban in de breedtecultuur, maar werd gerund door vrijwilligers. Daarnaast hebben in 2021 sollicitatiegesprekken plaatsgevonden voor een cultuurmakelaar, die in 2022 zal starten. Hiermee wordt een grote wens van het brede culturele veld vervuld.

De verbinding tussen de culturele sector en het sociaal domein is versterkt en cultuur heeft een belangrijk aandeel gekregen in de verdeling van de gelden uit het Nationaal Programma Onderwijs. De grote waarde van kunst en cultuur voor de Woerdense samenleving is in 2021 duidelijk gebleken.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties

De maatschappelijk-educatieve rol van de Bibliotheek in de Woerdense samenleving is in 2021 steeds duidelijker zichtbaar geworden. Een groeiend aantal inwoners en organisaties weet de bibliotheek te vinden. Niet alleen om boeken te lenen, maar vooral ook om elkaar te ontmoeten of hulp te krijgen bij lezen, schrijven, rekenen of digitale vaardigheden. Zo heeft de bibliotheek een Informatiepunt Digitale Overheid geopend, waar inwoners ondersteuning krijgen bij het gebruiken van DigiD en websites van de overheid. Ook scholen weten de bibliotheek steeds beter te vinden: de vraag om deel te nemen aan het Programma Basisonderwijs voor het schooljaar 2021-2022 is enorm toegenomen. De bibliotheek heeft in 2021 een bijdrage geleverd aan drie maatschappelijke opgaven, zowel voor kwetsbare groepen als zelfredzame Woerdenaren: 

o    Geletterde samenleving – bevorderen geletterdheid en leesplezier
o    Participatie in de informatiesamenleving – digitale inclusie en digitaal burgerschap
o    Leven lang ontwikkelen – basisvaardigheden en levenslange inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling

4.4 Stadsmuseum kan in het huidige gebouw optimaal bijdragen aan een levendige binnenstad

Door de coronamaatregelen is het aantal fysieke bezoekers beperkt gebleven. Het Stadsmuseum is er desondanks in geslaagd een breder publiek te bereiken door digitale innovaties te benutten en een pop-up locatie te openen.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden

We hebben de toegekende subsidie aan Het Klooster kunnen continueren, ondanks dat het theater een deel van het jaar gesloten was. Het Klooster heeft immers een mooie alternatieve programmering kunnen bieden en veel lessen konden digitaal doorgaan. Ook hebben we de beweging richting het sociaal domein ondersteund door coronamiddelen vrij te maken voor de voortzetting van Kunstmenu Zilver.

4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog meer verbonden

Het Cultuur Manifest is tijdens en rondom het Cultuurcafé op 15 september gepresenteerd en door 124 cultuurliefhebbers ondertekend, onder wie amateurkunstenaars, professionals en raadsleden. De hieraan gekoppelde ontwikkelthema’s vormen de basis voor het cultuurbeleid 2021-2023 en stimuleren samenwerking en synergie in het brede culturele veld. De thema’s zijn:

1.    Uitnodigende, inclusieve cultuur – met waardering voor verschillen 
2.    Cultuur als drager en verbinder 
3.    Financiering – minder drempels / meer middelen; te beginnen door anders te denken 

Voor de professionalisering van het CPW en het aanstellen van een cultuurmakelaar hebben we de coronagelden voor cultuur ingezet, die Woerden van het Rijk heeft ontvangen. Deze gelden hebben we tevens ingezet voor instandhouding en versterking van het Woerdense culturele leven, met subsidies aan de amateurverenigingen, professionele organisaties en Stichting Woerden 650. Hiermee hebben we het brede culturele veld ondanks corona een impuls gegeven.

4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties

We hebben de bibliotheek betrokken bij plannen voor de besteding van de Nationaal Programma Onderwijs-gelden, die de gemeente van het Rijk heeft gekregen. De bibliotheek kan daaruit het voorleesprogramma Taalvisite uitbreiden, waarmee taalachterstand bij kinderen tussen de 2 en 12 jaar wordt verkleind door een aantal weken bij gezinnen thuis voor te lezen. Ook kan de flexibele schil van vakdocenten binnen de bibliotheek worden uitgebreid met een leesconsulent, om te voldoen aan de toegenomen vraag van de scholen, en worden de collecties voor programma’s en activiteiten op school uitgebreid. 

Ook zijn de gesprekken tussen de bibliotheek en de maatschappelijke organisaties Abrona, Hart voor Woerden en Buurtverbinders voortgezet, wat heeft geleid tot een voorstel voor een inhoudelijk programma van een Huis van het Centrum vanaf 2022.

4.4 Stadsmuseum kan in het huidige gebouw optimaal bijdragen aan een levendige binnenstad 

In het najaar is de tentoonstelling ‘geKOEsterd’ gestart in het Stadsmuseum en in het pop-up museum in een leegstaande winkelruimte in de Rijnstraat. Een verlevendiging van de binnenstad die veel bezoekers van buiten Woerden heeft getrokken. Het digitale aanbod om het Stadsmuseum te bezoeken is vergroot: kunstkijkhalfuurtjes via Zoom, online lessen voor 3 vmbo-klassen en online lessen voor een basisschool. Ook zijn er vier korte video-rondleidingen gemaakt voor mensen die de trap niet op kunnen. Via social media is de zichtbaarheid van het Stadsmuseum vergroot. 

Ook zijn er plannen uitgewerkt voor een nieuwe vaste tentoonstelling ‘Verhaal van Woerden’. De subsidieregeling van de provincie Utrecht die voor de uitvoering essentieel is, wordt echter pas in 2022 opengesteld. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kunst, cultuur & creatief vermogen dragen bij aan een aantrekkelijke, vitale stad & samenleving

4.1 Theater Het Klooster draagt bij aan regiofunctie Woerden.
4.2 Samenwerking en synergie in het brede culturele veld is nog meer verbonden
4.3 De bibliotheek nog beter in positie brengen als verbinder tussen voorliggende voorzieningen en kernpartner in het wijkgericht werken, met oog voor de couleur locale van de verschillende locaties.
4.4 Stadsmuseum kan in het huidige gebouw optimaal bijdragen aan een levendige binnenstad

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.2.2 In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten

Terug naar navigatie - 4.2.2 In 2021 worden resultaatafspraken gemaakt in de Vestingraad over de bundeling van alle informatie op het gebied van culturele activiteiten

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Er bestaan twee uitagenda's in Woerden, een op de site van beleefwoerden.nl (vooral gericht op het grotere publiek) en een op de site van Cultuur Platform Woerden (breder, gericht op Woerdenaren die cultuur beoefenen). In de afgelopen periode zijn overleggen gevoerd over de bundeling van alle informatie. In 2022 worden hierover, in samenwerking met de cultuurmakelaar, resultaatafspraken gemaakt.

Inspanning 2021

4.4.1 In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aan- passingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening

Terug naar navigatie - 4.4.1 In 2021 is in een college voorstel inzichtelijk gemaakt welke aan- passingen er minimaal nodig zijn aan het gebouw om het optimaal te kunnen exploiteren, incl. een financiële doorrekening

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Erfgoed

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Erfgoed is behouden, ontdekt, en gebruikt in Ruimtelijke Ordening en Recreatie en Toerisme.

 • Met historisch onderzoek is bereikt dat het verleden in de toekomst haar identiteit behoudt.
 • Met advisering en subsidiëring is bereikt dat 9 rijksmonumenten en 6 gemeentelijke monumenten verbouwd en gerestaureerd konden worden.
 • Via diverse middelen en activiteiten is de bewustwording van de plaatselijke geschiedenis vergroot. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

•    Erfgoedadvisering wordt integraal meegenomen bij plannen, projecten en visies
•    De Germaanse Limes waar Woerden onderdeel van uitmaakt is UNESCO Wereld Erfgoed geworden. Met erfgoedpartners is gewerkt aan het uitdragen van deze geschiedenis.
•    De Cultuur Historische Waardenkaart voor Woerden is gecorrigeerd. Deze is grondlegger voor visies, projecten, plannen.
•    Opdracht is gegeven voor een actualisatie van de archeologische beleidskaart Woerden om de beschikbaar gekomen bodem- en overige relevante data te verwerken en zo ook alle niet direct zichtbare waarden te kennen. 
•    Woerden neemt deel aan het landelijke project ‘Toekomst religieus erfgoed’. Met diverse geloofsgemeenschappen heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden. De rapportage is in 2021 afgerond. De interieurbeschrijvingen van een aantal kerken zijn geactualiseerd door het Catharijne Convent.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Iedereen kan kennisnemen van de cultuurhistorische waarden en deze beleven en/of benutten

4.8 Bescherming van erfgoed om daarmee het bewustzijn van de (boven)lokale geschiedenis bij bewoners en bezoekers te vergroten en de lokale identiteit te behouden.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Terug naar navigatie - 4.8.3 In 2021 wordt het Castellum Woerden UNESCO Werelderfgoed; in 2022 viert Woerden dat zij 650 jaar stadsrechten heeft en bestaat de Oude Hollandse Waterlinie 350 jaar. Dit willen we uitdragen.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Opgave: Economie, Recreatie & Toerisme

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Vitale werklocaties

 • Herstructureringsplannen opstellen bedrijventerreinen Kamerik, Zegveld en Barwoutswaarder Woerden (loopt nog door in 2022 of 2023)
 • BIZ Honthorst verkiezing, waarna BIZ is gecontinueerd.
 • Schuifruimte: de raad heeft twee locaties bepaald voor schuifruimte (Burgemeester van Zwietenweg en uitbreiding bedrijventerrein De Putkop Harmelen)
 • Werklocaties in visies en programma’s i.h.k.v. de Omgevingswet (gemeente/regio en provincie): Omgevingsvisie, U10 IRP en provinciaal programma wonen en werken (twee schuifruimte locaties en De Voortuin zijn in het programma benoemd met status 'te realiseren bedrijventerreinen'.

Vitale arbeidsmarkt

 • TechnoHub Woerden: aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt:
 • U10 Human Capital Agenda deelname

Dienstverlening

 • Bedrijfsbezoeken (kennisnemen wat er speelt bij het Woerdense bedrijfsleven)
 • Samenwerking Ondernemend Woerden (jaarlijkse overleggen en uitvoering EAP acties op thema).

Binnenstads- en retailbeleid

 • BIZ verkiezing binnenstad, waarna BIZ Stadshart is gecontinueerd.
 • Integrale aanpak (partners) pilot Vitale binnenstad en Harmelen met vastgoedpartijen.
 • Actualisatie Detailhandelsstructuurvisie vastgesteld
 • Actualisatie Nota Standplaatsen- en ventenbeleid vastgesteld

Recreatie & Toerisme

In 2017 is de koers uitgezet voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme richting 2022. Deze ontwikkeling wil de gemeente nadrukkelijk realiseren in samenwerking met en door stimulering van gebiedspartijen en toeristisch-recreatief bedrijfsleven. Ook 2021 heeft echter volop in teken gestaan van de mogelijkheden en onmogelijkheden door Covid. Het heeft van ons en onze partners veel tijd en inzet gevergd om dit in goede banen te leiden. Samen met onze partners, waaronder Recreatieschap Stichtse Groenlanden/Routebureau Utrecht (zie paragraaf Verbonden partijen), Woerden Marketing en Koersgroep Recreatie & Toerisme,  hebben we ingezet op 'wat kan in deze periode wel (en soms ook niet) in Woerden'.  Ook hebben we onze horeca- en recreatieondernemers ondersteund door diverse initiatieven mogelijk te maken.  

Afgelopen jaar zijn onze (dag-)recreatieve voorzieningen meer dan ooit van belang geweest voor onze eigen inwoners en die van omliggende gemeenten: het gebruik van de klompenpaden, kinderboerderijen (Oortjespad/Kukele-Boe), recreatiegebieden (w.o. Cattenbroekerplas, Brediuspark) en sloepen-, wandel- en fietsroutes door onze inwoners is toegenomen. Door de gemeente en onze partners zijn diverse maatregelen getroffen om dit mogelijk en bekender te maken. De recreatiedruk op onze klompenpaden is groot en vraagt daarom aandacht.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022

Samen met het Comité van Aanbeveling heeft  de gemeente gewerkt aan de voorbereiding van het feestjaar. De stichting Woerden 650 heeft veel sponsorgelden en fondsen kunnen aantrekken. In de werkgroepen zijn initiatieven uitgewerkt en veel initiatiefnemers hebben een financiële toezegging ontvangen van de stichting. Het thema 'WoerdenWijs' en de Rode Ruiter als metafoor voor de ondernemende, eigenwijze en betrokken Woerdenaar zijn verder uitgewerkt.   

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Vitale werklocaties

 • Uitvoering Herstructureringsprogramma bedrijventerreinen 2030
 • Samenwerking U10 regio en provincie intensief invulling gegeven voor U10 IRP en PPWW van POVI
 • Schuifruimte: informatie en vervolgens participatie bijeenkomsten organiseren

Vitale arbeidsmarkt

 • CIV smart technology en zorg en welzijn deelname
 • U10 Human Capital Agenda deelname
 • Ferm Werk contact en afspraken over begeleiden van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar werk

Binnenstad

 • Uitvoering Actieprogramma binnenstad / Ontwikkelagenda

Toerisme & Recreatie

 • Aanjaagbijdrage voor initiatieven als Romeinen shoppen in Woerden, Centrale Uit-Agenda
 • In kader van regionale toeristisch samenwerking een aantal campagnes opgezet zoals Hollandse Ambachten,  Digitale persreis Cheese Valley in Woerden, Nieuwe website CheeseValley, Buitenleven campagne van Visit Utrecht Region 
 • Uitvoeringsovereenkomst beheer strand Cattenbroek 2022

Woerden 650 jaar

 • Veel Woerden650-initiatieven hebben een beschikking ontvangen voor een bijdrage
 • Merchandise-verkoop via website Woerden650.nl is opgestart
 • Sponsorwervingscampagne is opgestart

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

Kwalitatief goede en toekomstbestendige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven
4.9 De bedrijventerreinen worden verbeterd op het vlak van functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.
4.10 Bedrijven krijgen de mogelijkheid om door te stromen naar een vestigingslocatie passend bij hun bedrijvigheid (schuifruimte).

Optimale gemeentelijke dienstverlening op economisch gebied
4.11 Een betere aansluiting van de gemeentelijke dienstverlening op de wensen en behoeften van het bedrijfsleven.

Een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt
4.12 Het verbeteren van de aansluiting tussen vraag en aanbod op de lokale arbeidsmarkt, met specifieke aandacht voor de kraptesectoren techniek, bouw en zorg.

Vitale en toekomstbestendige binnenstad, dorps– en wijkcentra
4.13 Het op peil houden van het voorzieningenniveau en het borgen van de ontmoetingsfunctie van de binnenstad voor lokale en regionale bezoekers.

Woerden staat bekend als aantrekkelijke stad om te recreëren, maar ook om te wonen en te werken.  “Woerden, hoofdstad van het Groene Hart”
4.14 Een aantrekkelijke stad voor inwoners en toeristen met een passend voorzieningenaanbod.

Aantrekkelijke groene vrijetijdsbesteding
4.15 Toeristisch-recreatieve voorzieningen en evenementen dragen bij aan economie, leefklimaat, identiteit gezondheid en de inclusieve samenleving in onze gemeente.

Woerden 650 jaar stadsrechten in 2022
4.16 Gemeentebrede bekend- en betrokkenheid t.a.v. de jubileumviering.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.9.1 Vastgestelde en gedragen herstructureringsplan voor bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Herstructureringsplan voor bedrijventerrein Nijverheidsweg is naar verwachting gereed eind 1e of 2e kwartaal 2022. Herstructurering Barwoutswaarder heeft stilgelegen in 2021 vanwege de ontwikkelingen en recent ontstane nieuwe uitgangssituatie t.a.v. project Brug Woerden West. Hiertoe wordt een nieuwe projectorganisatie ingericht en kan naar verwachting 2e helft van 2022 een doorstart worden gemaakt met het opstellen van een gedragen herstructureringsplan.    

Inspanning 2021

4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.9.2 Een aantrekkelijk en veilig bedrijventerrein Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Herstructurering Barwoutswaarder heeft stilgelegen in 2021 vanwege de ontwikkelingen en recent ontstane nieuwe uitgangssituatie t.a.v. project Brug Woerden West 

Inspanning 2021

4.9.3 Continuering van de BIZ Honthorst

Terug naar navigatie - 4.9.3 Continuering van de BIZ Honthorst

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Terug naar navigatie - 4.11.1 Uitstekende vind- en bereikbaarheid van het cluster EZ; weinig afstand tussen gemeente en ondernemers (laagdrempelig).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Terug naar navigatie - 4.11.3 Een door gemeente en ondernemersverenigingen gedragen jaarlijks event voor het bedrijfsleven en een door beide partijen gedragen jaarlijks uit te voeren actielijst ter versterking van de lokale economie.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

In verband met Covid 19 heeft er geen event plaatsgevonden. In verband met Covid-regelingen/-maatregelen is er wel gezamenlijke communicatie geweest naar de ondernemersverenigingen en ondernemers. 

Inspanning 2021

4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

Terug naar navigatie - 4.13.1 De bezoekerskracht, winkelleegstand en koopkrachtbinding in de binnenstad minimaal op het huidige niveau houden

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.13.3 Gebiedsgericht werken; Continuering van de BIZ Stadshart

Terug naar navigatie - 4.13.3 Gebiedsgericht werken; Continuering van de BIZ Stadshart

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.14.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Terug naar navigatie - 4.14.1 Een gebalanceerd lokaal en regionaal aanbod aan toeristische voorzieningen, te meten via Woerden Marketing.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

4.15.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Terug naar navigatie - 4.15.1 Woerden is belangrijke plaats voor inwoners en toeristen om te recreëren in de Groene Hart-regio. Dit wordt gemeten via onderzoek vanuit Woerden Marketing en de provincie Utrecht.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 5,7 % van totale elektriciteit 17,6 % van totale elektriciteit
2019 7,9 % van totale elektriciteit 20,1 % van totale elektriciteit

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 845,3 per 1.000 inwoners 15-64 jr 775,8 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2019 (JR20) 874,7 per 1.000 inwoners 15-64 jr 792,1 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2020 (JR21) 883,3 per 1.000 inwoners 15-64 jr 796,2 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2021 889,3 per 1.000 inwoners 15-64 jr 805,5 per 1.000 inwoners 15-64 jr

Vestigingen

Terug naar navigatie - Vestigingen
Bron: LISA
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 161 per 1.000 inwoners 15-64 jr 145,5 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2019 (JR20) 172 per 1.000 inwoners 15-64 jr 151,6 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2020 182,9 per 1.000 inwoners 15-64 jr 158,4 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2021 194,4 per 1.000 inwoners 15-64 jr 165,1 per 1.000 inwoners 15-64 jr

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Streefwaarde 2022 JR 2021 Toelichting
Uitbreiding convenant 'Meer Muziek in de klas' 16 scholen 10 scholen Vanaf seizoen 2021/2022 doen 24 van de 25 Woerdense basisscholen mee aan Méér Muziek in de Klas.
Addendum uitvoeringsovereenkomst bibliotheek indien de dienstverlening of de huisvesting wijzigt vastgesteld (college) 2021 huisvesting ongewijzigd De huisvesting is in 2021 niet gewijzigd. In 2022 loopt de huidige uitvoeringsovereenkomst af en wordt een nieuwe opgesteld, waarin ook de uitbreiding van de dienstverlening wordt opgenomen.