Paragraaf 8 Grondbeleid

De basis voor het gemeentelijk grondbeleid is omschreven in de nota ’Vaste grond voor beleid’, door de raad vastgesteld in 2006 en het addendum op de nota uit 2011. Begin 2022 is een nieuw concept voor de nieuwe nota grondbeleid behandeld door de gemeenteraad, de nota is bij de behandeling niet vastgesteld, maar teruggenomen. De gemeenteraad had vragen, wensen en bedenkingen. In de nieuwe raadsperiode zal de nota opnieuw aangeboden worden aan de gemeenteraad, zodat de gemeente weer beschikt over een actueel grondbeleid. Onderstaand volgen de ontwikkelingen binnen de grondexploitatiecomplexen van het grondbedrijf. Jaarlijks volgt een nadere toelichting op de complexen in het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). 

Bouwgrond in exploitatie (BIE)

Terug naar navigatie - Bouwgrond in exploitatie (BIE)

De volgende complexen zijn voor 2021 in exploitatie genomen:
•    Snel en Polanen
•    Defensie-eiland
•    Kamerik Noordoost II
•    Brediuspark
•    Jan Steenstraat
•    Harmelen
•    Pionier
•    Putkop Harmelen
•    Burgemeester van Zwietenweg
•    Kamerik Schoollocaties

Rekenparameters

Terug naar navigatie - Rekenparameters

Voor alle gemeentelijke grondexploitaties wordt vanaf 1 januari 2022 gerekend met een intern rentepercentage van 1,25%. De rente van een project wordt berekend over de boekwaarde die wordt geactualiseerd. Naast de renteparameter worden door het College jaarlijks de te hanteren rekenparameters in de grondexploitaties vastgesteld. Onderstaande parameters zijn door het College (D/22/049500) vastgesteld en verwerkt in de grondexploitaties.

Verloop boekwaarde 2021

Terug naar navigatie - Verloop boekwaarde 2021

Voor het verloop van de boekwaarden ten aanzien van de complexen en voorzieningen wordt verwezen naar de toelichting op de balans (onder de vlottende activa voorraden).
Hieronder is het verloop van de totale boekwaarde van alle complexen weergegeven (inclusief de benodigde voorzieningen). Waar over een negatieve boekwaarde wordt gesproken is feitelijk sprake van meer opbrengsten dan kosten op peildatum. Een positieve boekwaarde betekent dat op peildatum meer kosten gemaakt zijn dan opbrengsten.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
-7.850.135 4.801.811 -2.231.703 -6.398.620
Complex Boekwaarde Gemaakte Verkregen Boekwaarde
1-1-2021 kosten opbrengsten 31-12-2021
in 2021 in 2021
In exploitatie genomen gronden
Snel en Polanen -8.190.455 1.931.949 -1.311.157 -7.569.663
Defensie-eiland 16.406.501 288.519 16.695.021
Kamerik Noord-Oost II -109.113 348.773 -409.091 -169.431
Brediuspark 1.006.043 185.641 1.191.685
Jan Steenstraat -431.814 437.334 -5.520 0
Harmelen 246.623 282.616 529.239
Pionier 137.790 52.522 -505.935 -315.623
Putkop Harmelen 0 79.100 79.100
Burg.van Zwietenweg 0 21.442 21.442
Kamerik Schoollocaties 0 614.618 614.618
Totaal in expl. genomen gronden 9.065.577 4.242.515 -2.231.703 11.076.388
Voorzieningen
Defensie eiland -16.860.773 146.784 -17.007.557
Pionier -54.939 41.020 -95.959
Burgemeester van Zwietenweg 0 371.492 -371.492
Totaal voorzieningen -16.915.712 559.296 -17.475.008
Totaal Generaal -7.850.135 4.801.811 -2.231.703 -6.398.620

Resultaatbestemming

Terug naar navigatie - Resultaatbestemming

De Algemene Reserve Grondbedrijf wordt op grond van de nota ‘Vaste grond voor beleid’ gesteld op minimaal 10% van de boekwaarde van de grondexploitaties (exclusief eventueel getroffen voorzieningen) met een minimum van 1 miljoen euro.

Verloop van de resultaatbestemming
Ter dekking van de negatieve resultaten van de grondexploitaties Defensie-eiland, Pionier en Burgemeester van Zwietenweg zijn voorzieningen gevormd. De stand van deze voorzieningen bedroeg eind 2021 € 17.475.008. 

Algemene Reserve Grondbedrijf Bedrag Stand
mutatie ARG
Beginstand ARG per 31-12-2020 3.607.669
Bestemming jaarrekeningresultaat 2020 (excl. verliesvoorziening Defensie-eiland 2020 en Pionier 2020) 940.758
Verliesvoorziening Defensie-eiland 2020 53.647
Verliesvoorziening Pionier 2020 -1.695
Stand ARG per 31-12-2020, inclusief resultaatbestemmingen 4.600.379
Verliesvoorziening Burgemeester van Zwietenweg -371.492
Poort van Woerden, kredietaanvraag MPG 2021, kosten 2021 -257.007
Winstneming 2021 Snel en Polanen 632.424
Winstneming 2021 Jan Steenstraat 320.309
Winstneming 2021 Kamerik Noord-Oost II 137.932
Totaal mutaties 2021 462.166
Stand ARG per 31-12-2021 5.062.545

Berekening Algemene Reserve Grondbedrijf
De Algemene Reserve Grondbedrijf wordt op grond van de nota ‘Vaste grond voor beleid’ gesteld op minimaal 10% van de boekwaarde van de grondexploitaties (exclusief eventueel getroffen voorzieningen).

Complex Boekwaarde
31-12-2021
Snel en Polanen -7.569.663
Defensie-eiland 16.695.021
Kamerik Noordoost II -169.431
Brediuspark 1.191.685
Jan Steenstraat 0
Harmelen 529.239
Pionier -315.623
Putkop Harmelen 79.100
Burgemeester van Zwietenweg 21.442
Kamerik Schoollocaties 614.618
Totale boekwaarde complexen per 31-12-2021 11.076.388
Minimaal gewenste omvang Algemene Reserve Grondbedrijf (10%) 1.107.639
of 1 miljoen euro
Werkelijke stand per 31-12-2021 5.062.545

De boekwaarde van alle complexen gezamenlijk bedraagt € 11.076.388 negatief. Op basis van de nota ‘Vaste grond voor beleid’ is de gewenste minimale omvang 10% van de boekwaarde. De huidige stand van de ARG is € 1.107.389. 

Meerjarenperspectief

Terug naar navigatie - Meerjarenperspectief

A. In exploitatie genomen gronden

Snel en Polanen
Dit betreft een samengestelde grondexploitatie bestaande uit meerdere deelexploitaties: 

Waterrijk
In 2021 is in Waterrijk de laatste PO-kavel (particulier opdrachtgeverschap) geleverd voor de bouw van een vrijstaande zelfbouwwoning. In 2021 zijn de laatste woonrijp-werkzaamheden uitgevoerd en is de deelexploitatie Waterrijk afgesloten.

Cattenbroek
Voor het deelgebied Cattenbroek is door een ondernemer het recreatief concept ontwikkeld en de fysieke invulling van het plan van de ondernemer uitgewerkt. Inmiddels heeft de ondernemer het plan gepresenteerd aan de inwoners. In 2020 is gestart met de bestemmingsplanprocedure. Deze procedure liep nog in 2021. In 2022 kan de uitgifte aan de ondernemer plaatsvinden en kan worden gestart met de bouw. 

Snellerpoort
In 2018 is het ambitiedocument ‘Snellerpoort, een ander perspectief’ vastgesteld door uw raad. De uitgangspunten van dit ambitiedocument zijn verwerkt in de deelexploitatie Snellerpoort. In 2019 is gestart met het aanpassen van de bestemmingsplannen. In 2021 zijn de bestemmingsplannen ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Begin 2022 is het bestemmingsplan Snellerpoort onherroepelijk geworden na een uitspraak van de Raad van State. Voor het bestemmingsplan Winkelcentrum Snellerpoort moet als gevolg van een uitspraak van de Raad van State een aanvulling komen op het onderdeel windhinder. De overige bezwaren zijn afgewezen. In de loop van 2022 wordt dit onderdeel aangevuld en wordt ook dit bestemmingsplan onherroepelijk. Eind 2021 is na voorbelasting van het gebied Snellerpoort begonnen met de feitelijk aanleg van de Verlengde Beneluxlaan en van twee bruggen over de Cattenbroekertunnel. In de zomer van 2022 wordt deze weg opengesteld voor verkeer. 

Begin 2022 is met Cazas Wonen een ontwikkelovereenkomst gesloten voor blok B1 voor de bouw van 100 sociale en 20 middeldure huurwoningen. Dit plan wordt nu uitgewerkt door Cazas. Het is de verwachting dat in 2023 wordt gestart met de bouw. 
Tevens zijn gesprekken gevoerd met de eigenaar van het winkelcentrum Snellerpoort over de haalbaarheid van een uitbreiding van het winkelcentrum met een extra supermarkt en 100 huurwoningen. In het kader van het zogenoemde 'Didam-arrest' beraadt de gemeente zich op hoe zij verder gaat met deze ontwikkeling. Daarnaast wordt gewerkt aan de voorbereidingen van de uitgifte van de volgende bouwblokken in Snellerpoort. De verwachting is dat de totale ontwikkeling eind 2030 zal worden afgerond.

De financiële hoofdlijn grondexploitatie Snel en Polanen kort samengevat:
In 2021 is er een winstneming gedaan ter grootte van € 632.424. De geraamde kosten vanaf 2022 bedragen € 37 miljoen (exclusief rente en index). De grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied. De geraamde opbrengsten na 2022 bedragen € 32 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De voornaamste categorie is woningbouw, verdeeld in categorieën conform de Nota Wonen. Het aantal woningen kan bij de verdere uitwerking van het deelgebied nog geoptimaliseerd worden. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 2.083.041 (positief).

Defensie-eiland
Defensie-eiland betreft een binnenstedelijke herstructureringsopgave met een bouwprogramma van circa 230 woningen. Binnen dit project was sprake van een grote bodemsanering. In 2013 is de bouw van de eerste fase gestart. In 2015 en 2016 is een groot deel van de woningen in de eerste fase opgeleverd. In 2017 is gestart met de bouw van plandeel Midden. In de zomer van 2018 is de laatste fase van Defensie-eiland (fase Zuid) geleverd aan de ontwikkelende partij. In 2020 zijn de laatste woningen verkocht, maar de afronding van het openbaar gebied ijlt na (met name als gevolg van de aanleg van - en aansluiting op - de centrale brug. De grondexploitatie kan eind 2022 worden afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De geraamde nog te maken kosten bedragen ruim € 101.000 (exclusief rente en index). Er zijn geen nog te realiseren opbrengsten meer. Alle gronden zijn verkocht en maken deel uit van de boekwaarde. 
De kosten hebben hoofdzakelijk betrekking op planbegeleiding en uitvoeringskosten. Er worden geen kosten voor milieuvoorzieningen meer verwacht (een risico hieromtrent is in de risicoanalyse meegenomen) en de kosten voor inrichting zijn opnieuw ingeschat. Deze kosten hebben met name verband met de aanleg van de centrale brug en de hieraan gerelateerde kosten voor Defensie-eiland.
Het budget voor de nog te realiseren plankosten is opgehoogd. Reden is dat er nog veel afrondende werkzaamheden moeten gebeuren die naar verwachting veel tijd gaan vragen. Onder andere de overdracht van het openbaar gebied naar gemeente, afwikkeling van bewonersvragen en de afronding van de laatste contractuele punten met De Wasserij CV, en voornoemde werkzaamheden in verband met de aanleg van de centrale brug.
De termijn voor het indienen van planschade is verlopen, dus de hiervoor opgenomen kosten komen te vervallen.
Door de lagere rente (1,25% in plaats van 1,35%), de verlenging van de looptijd en bovengenoemde bijgestelde ramingen verslechtert het resultaat naar € 17.007.557 en moet de verliesvoorziening worden verhoogd met € 146.785. 

Kamerik Noordoost II
Kamerik Noordoost is een uitbreidingslocatie voor woningbouw aan de noordoostzijde van de kern Kamerik. Het plan bevat circa 57 woningen en een zorgcomplex. In 2019 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met betrekking tot het CPO-project (tien woningen). Ondanks vertraging in verband met de rugstreeppad en hiervoor benodigde ecologische maatregelen is de verkoop van het CPO-kavel in 2020 geëffectueerd. De grond voor de laatste twee woningen is eveneens verkocht. Na inrichting van de openbare ruimte kan het project in 2023 worden afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De verplichte tussentijdse winstneming binnen het complex Kamerik Noordoost II bedraagt voor 2021: € 137.932. De geraamde nog te maken kosten bedragen € 144.036 (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied en planontwikkeling. 
Door prijsstijgingen zijn de civieltechnische kosten toegenomen. De toegenomen plankosten betreffen voornamelijk (civieltechnische) voorbereidings- en toezichtkosten en houden verband met de krapte op de arbeidsmarkt en personele wisselingen. Alle opbrengsten zijn gerealiseerd en maken deel uit van de boekwaarde. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo (na winstneming) bedraagt € 27.469 (positief).

Brediuspark
De grondexploitatie Brediuspark bestaat uit twee woningbouwontwikkelingen. Vier bouwkavels aan de Veste (voormalig Polobadterrein) en twee kavels aan de zijde van de Van Kempensingel. Vorig jaar was het uitgangspunt ontwikkelen van drie kavels aan Van Kempensingel, echter de gemeenteraad heeft besloten het aantal te ontwikkelen kavels terug te brengen naar twee. Bovendien heeft het college besloten om de Veste-locatie in te zetten als tijdelijke locatie van de Wilhelminaschool. Tevens zijn kosten opgenomen voor aanpassing van de entree aan de zijde van de Van Kempensingel. Inmiddels is de omgevingsvergunning onherroepelijk, is de aannemer begonnen met het herstellen van de hofstede en ligt er een bestek voor de herinrichting. De herinrichting van het centrumgebied vindt plaats in 2022, de gemeenteraad hierover een raadsvoorstel.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De geraamde nog te maken kosten bedragen circa € 0,9 miljoen (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied en planontwikkeling.
De geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen circa € 2,34 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De enige categorie is woningbouw. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 232.447 (positief). 

Jan Steenstraat
De locatie Jan Steenstraat betreft een voormalige schoollocatie waar 33 woningen zijn gerealiseerd. Dit betreft realisatie van rijwoningen, koopappartementen en appartementen in de vrije sector huur. In 2018 is de grond geleverd aan de ontwikkelende partij. De woningen zijn reeds gerealiseerd en de openbare ruimte is in 2021 helemaal ingericht door de gemeente. De grondexploitatie is per 31-12-2021 afgesloten. 

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De grondexploitatie is per 31-12-2021 afgesloten. In 2021 heeft de laatste winstneming plaatsgevonden, deze bedroeg € 320.308. Hiermee bedraagt het saldo van de grondexploitatie € 0.

Harmelen
De grondexploitatie Harmelen bestaat uit meerdere gebieden waaronder de voormalige zwembadlocatie, de Fonteinschoollocatie, de voormalige Raadhuislocatie, de Mauritshof, de Triaq-locaties en de Kind&Co-locatie. Op deze gezamenlijke locaties worden circa 86 woningen gerealiseerd. Het betreft hier de realisatie van sociale en vrije sector woningbouw waaronder een CPO-project. De woningen op de Mauritshof zijn in 2020 opgeleverd waarna de gemeente het openbaar gebied woonrijp heeft gemaakt. Voor de Raadhuislocatie is het bestemmingsplan vastgesteld en is een aanvang gemaakt met de selectie van een ontwikkelende partij. Kort na de zomer van 2022 zal naar verwachting een partij geselecteerd zijn, waarna in 2023 de bouw zal starten. De ontwikkeling van de overige locaties op de Willem Alexanderlaan 2, 4 en 6 heeft in 2020 vertraging opgelopen omdat de businesscase voor noodzakelijke verplaatsing van het kinderdagverblijf niet haalbaar bleek voor de betrokken partijen. Na herziening van de contracten is eind 2021 gestart met de bouw van het kinderdagverblijf, waardoor in het najaar van 2022 alle gronden vrij zijn voor bouwrijpwerkzaamheden. In het voorjaar van 2023 wordt gestart met de bouw waarna de gemeente een jaar later het openbaar gebied woonrijp maakt. De grondexploitatie zal in 2024 worden afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De geraamde nog te maken kosten bedragen circa € 2,8 miljoen (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de verwerving, de inrichting van het gebied en planontwikkeling. De geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen circa € 4,8 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De enige categorie is woningbouw. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 1.548.220 (positief). 

Pionier
De voormalige basisschool De Pionier in Zegveld (Clausstraat 22) is gesloopt en het terrein is door de gemeente bouwrijp gemaakt conform de afspraken met GroenWest. Er worden 24 appartementen gerealiseerd, waarvan 18 in de sociale sector. 
De procedure voor de omgevingsvergunning heeft geleid tot een procedure bij de Raad van State. Na de voor de gemeente positieve uitspraak van de Raad van State is het planontwikkelingsproces vervolgd. De koop-realisatieovereenkomst is in de tweede helft van 2021 gesloten, waarna is overgegaan tot uitgifte van de gronden en start bouw.  In 2022 en 2023 kan de openbare ruimte worden ingericht door de gemeente, waarna de grondexploitatie kan worden afgesloten.

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De voor De Pionier getroffen verliesvoorziening bedroeg per 1-1-2021 € 54.939. Door mutaties in verband met gerealiseerde kosten en bijgestelde ramingen is de benodigde verliesvoorziening per 1-1-2022 € 95.959. De verliesvoorziening is derhalve aangepast (verhoogd) met € 41.020.

De geraamde nog te maken kosten bedragen € 399.649 (exclusief rente en index), voornamelijk bestaand uit kosten voor het bouw- en woonrijp maken van de kavel en planontwikkeling De geraamde nog te realiseren opbrengsten zijn € 505.623 (exclusief rente en index). 
Alle opbrengsten zijn gerealiseerd en maken deel uit van de boekwaarde.
Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 95.959 (negatief). Dit tekort is gedekt middels de voorziening.

Het resultaat van de grondexploitatie Pionier per 1-1-2022 wijkt af van het resultaat van de grondexploitatie per 1-1-2021. Door de procedure bij de Raad van State en de daarmee verband houdende vertraging is sprake van extra plankosten. Daarnaast zijn door prijsstijgingen ook de (geprognosticeerde) kosten voor inrichting van het openbaar gebied toegenomen.

Putkop Harmelen
In de zoektocht naar schuifruimte voor lokale bedrijven die groeien is als een van de locaties Putkop Harmelen naar voren gekomen. Plangebied Putkop III grenst aan het bestaande bedrijventerrein De Putkop. De rand van het bestaande bedrijventerrein De Putkop, richting het plangebied, kenmerkt zich door een rafelrand van achterkanten in de richting van het aangrenzende kleinschalige
landschap. Mede daarom is ervoor gekozen om met het ontwerp het bestaande bedrijventerrein ruimtelijk af te ronden en zo ook de landschappelijke inpassing van het gehele bedrijventerrein te verbeteren. 
Het plangebied betreft ruim 7,1 ha, waarvan 3,2 ha uitgeefbaar. 
In de planning wordt de eerste gronduitgifte voorzien in 2025 en wordt de grondexploitatie in 2029 afgesloten. 

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De geraamde nog te maken kosten bedragen € 7.859.837 (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de verwervingen, de inrichting van het gebied en planontwikkeling. 
Alle opbrengsten (€ 8.512.782 exclusief rente en index) dienen nog te worden gerealiseerd en betreffen de verkoop van bouwrijpe grond (i.c. bedrijfskavels).
Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo (na winstneming) bedraagt € 595.043 positief. Dit is een verslechtering van het resultaat ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2021 (€ 626.687). De belangrijkste oorzaak voor deze resultaatverslechtering zijn de hoge prijsstijgingen van de kosten voor bouwrijp maken. 

Burgemeester van Zwietenweg
In de zoektocht naar schuifruimte voor lokale bedrijven die groeien, is als een van de locaties de Burgemeester van Zwietenweg naar voren gekomen. De locatie Burgemeester van Zwietenweg ligt in de oksel tussen de A12, de Burgemeester van Zwietenweg en ten zuiden van de Kromwijkerdijk. Het plangebied is circa 9 ha groot, waarvan ruim 5,7 ha uitgeefbaar.  Belangrijke kostenposten betreffen de verwerving van de gronden en het bouw- en bedrijfsgereedmaken (inrichting openbaar gebied).
De planning is dat de eerste gronduitgifte plaatsvindt in 2026 en dat de grondexploitatie in 2030 kan worden afgesloten. 

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De geraamde nog te maken kosten bedragen € 15.327.080 (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de verwervingen, de inrichting van het gebied en planontwikkeling. 
Alle opbrengsten € 15.029.648 (exclusief rente en index) dienen nog te worden gerealiseerd en betreffen de verkoop van bouwrijpe grond (i.c. bedrijfskavels).
Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo (na winstneming) bedraagt € 371.492 negatief. Dit is een (marginale) verbetering van het resultaat ten opzichte van de grondexploitatie per 1-1-2021 (€ 379.060). De extra (geraamde) kosten in verband met recente prijsstijgingen worden gecompenseerd door de hogere verwachte opbrengstenstijgingen.

Kamerik Schoollocaties
De grondexploitatie Kamerik Schoollocaties is per 01-01-2021 geopend middels een raadsbesluit. De gemaakte kosten hebben voornamelijk te maken met de overboeking van historische boekwaardes, historische sloopkosten en gemaakte planontwikkelingskosten. In 2021 is de selectie opgestart voor de uitgifte van Mijzijde 76-A. Op deze kavel worden 20 appartementen gebouwd. 

De financiële hoofdlijn kort samengevat:
De geraamde nog te maken kosten bedragen circa € 2,0 miljoen (exclusief rente en index), de grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied en planontwikkeling.
De geraamde nog te realiseren opbrengsten bedragen circa € 4,5 miljoen (exclusief rente en index), deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De enige categorie is woningbouw. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 1.874.552 (positief). 

Onderstaand zijn de vastgestelde grondexploitaties 2021 gecorrigeerd met de kosten en opbrengsten 2021. De formele herziening van de grondexploitaties met aanbesteding, voor- en nadelen en eventueel nieuw beleid wordt separaat ter goedkeuring aan de gemeenteraad voorgelegd.

In exploitatie genomen complex Boekwaarde 31-12-2021 Geraamde nog te maken kosten Geraamde te realiseren opbrengsten Geraamd eindresultaat (eindwaarde) Voorziening
Snel en Polanen -7.569.663 41.403.074 -35.916.452 -2.083.041
Defensie-eiland 16.695.021 312.537 17.007.557 -17.007.557
Kamerik Noordoost II -169.431 141.963 -27.467
Brediuspark 1.191.685 964.979 -2.389.111 -232.447
Jan Steenstraat 0 0
Harmelen 529.239 2.777.254 -4.854.713 -1.548.220
Pionier -315.623 411.582 95.959 -95.959
Putkop Harmelen 79.100 7.838.639 -8.512.782 -595.043
Burgemeester van Zwietenweg 21.442 15.379.698 -15.029.648 371.492 -371.492
Kamerik Schoollocaties 614.618 1.995.621 -4.484.790 -1.874.552
Totaal 11.076.388 71.225.346 -71.187.496 11.114.238 -17.475.009

De gepresenteerde voorraden betreffen onderhanden werken en voorraden in verband met de grondexploitatie.

Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie (incl. voorzieningen)

Totaal

Terug naar navigatie - Totaal
Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
-7.850.135 4.801.811 -2.231.703 -6.398.620

Snel en Polanen

Terug naar navigatie - Snel en Polanen

De bestedingen betreffen hoofdzakelijk de kosten van bouw- en woonrijp maken en de planontwikkelingskosten t.b.v. Snellerpoort en eiland IV.  De opbrengsten betreffen verkopen van vrije kavels in Waterrijk en de subsidie WBI, en is een rentebate over de boekwaarde per 31-12-2021 geboekt.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
-8.190.455 1.931.949 -1.311.157 -7.569.663

Defensie-eiland

Terug naar navigatie - Defensie-eiland

De bestedingen betreffen hoofdzakelijk  rente- en planontwikkelingskosten. 

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
16.406.501 288.519 0 16.695.021

Kamerik Noord-Oost II

Terug naar navigatie - Kamerik Noord-Oost II

De opbrengsten hebben betrekking op grondverkopen van particuliere kavels. De bestedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op uitvoeringskosten bouw- en woonrijp maken, plankosten, op de tussentijdse winstneming  (circa € 137.932) en planontwikkeling.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
-109.113 348.773 -409.091 -169.431

Brediuspark

Terug naar navigatie - Brediuspark

De bestedingen hebben betrekking op de werkzaamheden omtrent sloop, bouwrijp maken en planontwikkeling.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
1.006.043 185.641 0 1.191.685

Jan Steenstraat

Terug naar navigatie - Jan Steenstraat

De bestedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op het woonrijp maken, de planontwikkeling en de tussentijdse winstneming.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
-431.814 437.334 -5.520 0

Harmelen

Terug naar navigatie - Harmelen

De bestedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op onderzoekskosten, bouwrijp maken en planontwikkelingskosten.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
246.623 282.616 0 529.239

Pionier

Terug naar navigatie - Pionier

De bestedingen hebben betrekking op de planontwikkelingskosten en bouwrijp maken. De opbrengsten betreffen de verkoop van grond ten behoeve van bebouwing en zijn in aanvulling op de aanbetaling. 

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
137.790 52.522 -505.935 -315.623

De verliesvoorziening van de Pionier bedraagt per 31-12-2021 € 95.959.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
-54.939 41.020 0 -95.959

Putkop Harmelen

Terug naar navigatie - Putkop Harmelen

De bestedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de planontwikkelingskosten.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
0 79.100 0 79.100

Burgemeester van Zwietenweg

Terug naar navigatie - Burgemeester van Zwietenweg

De bestedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de planontwikkelingskosten.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
0 21.442 0 21.442

De verliesvoorziening van de Burgemeester van Zwietenweg bedraagt per 31-12-2021 € 371.492.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
0 371.492 0 -371.492

Kamerik Schoollocaties

Terug naar navigatie - Kamerik Schoollocaties

De bestedingen hebben hoofdzakelijk betrekking op de planontwikkelingskosten en de overboeking van historische boekwaardes.

Boekwaarde bestedingen/ opbrengsten/ Boekwaarde
per 1-1-2021 vermeerderingen verminderingen per 31-12-2021
0 614.618 0 614.618