Paragraaf 1 Lokale heffingen

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

1. Wat is het doel van deze paragraaf?
 
Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit tien verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld. Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van de resultaten op deze heffingen. De regelgeving is vastgelegd in de wet en in de lokale belastingverordeningen en is uitgebreid toegelicht in de programmabegroting. De cijfers van de begroting betreft de begroting na wijziging.

2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Terug naar navigatie - 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Ten aanzien van de heffingen onderscheidt de wet drie soorten:

Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.

Bestemmingsheffingen: deze dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.

Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.
 

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).


Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan personen (niet aan bedrijven). De gemeente Woerden hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm in aanmerking voor kwijtschelding. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Geraamde opbrengsten

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten
Baten Baten Baten
Rekening Begroting Rekening
Belastingen en heffingen 2021 2021 2020
A. Belastingen
1 Eigenaren woningen 8.527 8.437 7.776
Eigenaren niet-woningen 3.136 3.084 2.767
Gebruikers niet-woningen 1.935 1.897 1.755
2 Parkeerbelasting 1.480 1.584 1.494
3 Hondenbelasting 74 69 91
4 Precariobelasting 122 51 106
5 Toeristenbelasting 83 79 77
Subtotaal A Belastingen 15.357 15.201 14.066
B . Bestemmingsheffingen
1 Afvalstoffenheffing 5.398 5.096 5.514
2 Rioolheffing 4.900 5.693 5.120
Subtotaal B Bestemmingsheffingen 10.298 10.789 10.634
C. Rechten
1 Leges burgerzaken 786 668 601
2 Begrafenisrechten 725 666 626
3 Marktgelden 68 163 66
4 Havengelden 56 48 47
5 Omgevingsvergunningen 1.380 1.403 1.798
Subtotaal C Rechten 3.015 2.948 3.138
Totaal € x 1.000 € 28.670 € 28.938 € 27.838

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze zich het afgelopen jaar heeft ontwikkeld (voor een fictief huishouden). De bedragen zijn gebaseerd op een huishouding in een woning met een gemiddelde waarde voor belastingjaar 2021van € 296.000 (2020: €277.000). Dit is exclusief de teruggave afvalstoffenheffing en gerekend met de indexeringspercentages.

Werkelijk 2021 Begroting 2021 Werkelijk 2020
1 OZB 348 381 319
2 Rioolheffing 234 234 203
3 Afvalstoffenheffing (meerpers.) 273 273 238
Totaal € 855 € 888 € 760

A. Belastingen

Terug naar navigatie - A. Belastingen

Ad 1 OZB
In onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2021 en 2020 opgenomen. De tarieven 2021 worden geheven als percentage van de WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2020. 

Tarief OZB 2021 2020
1 Woningen
a Eigenaren 0,1179% 0,1152%
2 Niet-woningen
a Eigenaren 0,2945% 0,2582%
b Gebruikers 0,2146% 0,1909%

 

Opbrengst OZB:

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
0.61 Eigenaren woningen 8.527 8.437 7.776
0.62 Eigenaren niet-woningen 3.136 3.084 2.767
0.62 Gebruikers niet-woningen 1.935 1.897 1.755
Totaal € x 1.000 € 13.598 € 13.418 € 12.298

De opbrengsten voor de OZB zijn hoger dan begroot, dit wordt men name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij het opstellen van de begroting is voor woningen rekening gehouden met een waardeontwikkeling van 5%, dit is uiteindelijk 6,7% geworden. Voor de niet-woningen is bij de begroting uitgegaan van een waardeontwikkeling van -1,9%, dit is -0,2% geworden. Daarnaast zijn er minder bezwaren toegekend dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden.

Ad 2 Parkeerbelasting

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
2.2 Parkeren 2.150 1.933 1.388
0.4 Overhead 28 28 29
Totale lasten 2.178 1.961 1.417
0.63 Baten 1.480 1.584 1.494
Saldo € x 1.000 -€ 698 -€ 377 € 77
Kostendekkendheidsgraad 68% 81% 105%

 

De kostendekkendheidsgraad op parkeren is afgenomen; dit wordt veroorzaakt door meer participatie en aanpassingen invoering nieuw parkeerbeleid, extra inhuur i.v.m. vacatures en extra inhuur voor invoering en begeleiding nieuw parkeerbeleid (parkeermanagers en omgevingsmanagers); parkeeronderzoeken, parkeerborden, communicatie, mailings etc.

 

Ad 3 Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt geheven van de houder van een of meer honden binnen de gemeente.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
0.64 Belastingen overig 28 28 28
5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie 28 27 22
0.4 Overhead 14 14 14
Totale lasten 70 69 64
0.64 Baten 74 69 91
Saldo € x 1.000 € 4 € 0 € 27
Kostendekkendheidsgraad 106% 100% 142%

De kostendekkendheid van de hondenbelasting is iets hoger dan begroot, dit wordt veroorzaakt door de toename van het aantal honden.

Ad 4 Precariobelasting
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Ook terrassen vallen hieronder.

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
0.64 Opbrengst € x 1.000 122 51 106

De extra opbrengsten van de precariobelasting wordt veroorzaakt door incidentele precario.

Ad 5 Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
3.4 Opbrengst € x 1.000 83 79 77

De hogere opbrengst toeristenbelasting 2021 wordt veroorzaakt door een extra opbrengst toeristenbelasting 2020, die in 2021 verantwoord is.

B. Bestemmingsheffingen

Terug naar navigatie - B. Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
Het uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is dat het tarief voor eenpersoonshuishoudens circa 80% bedraagt van het tarief voor meerpersoonshuishoudens. Dit percentage kan enigszins afwijken. De reinigingsrechten zijn van toepassing op bedrijven die in de binnenstad zijn gevestigd en hun afval aanbieden aan de gemeente via vuilcontainers. Deze tarieven zijn exclusief btw. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
7.3 Afval 4.855 4.785 4.298
2.1 Verkeer en vervoer 276 424 304
5.7 Openbaar groen 129 129 129
0.4 Overhead 465 465 474
Kwijtscheldingen 184 0
btw-lasten te verhalen op btw-comp.fonds voor exploitatie en investeringen 867 252 704
Begrotingswijziging 200
Totale lasten 6.776 6.255 5.909
Coronasteunpakket en toeslagaffaire 80 0 0
Afvalstoffenheffing 5.398 5.096 5.514
Overige baten 1.046 758
7.3 Totale baten 6.524 5.854 5.514
Saldo (=mutatie reserve;- = onttrekking) -252 -401 -395
Kostendekkendheidsgraad 96% 94% 93%

Voor de toelichting wordt verwezen naar de analyse bij programma 2, taakveld 7.3.

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffen:
(stand per 1-1-2021 € 502.043)

2021 onttrekking  € 252.700 

 

 

Ad 2: Rioolheffing
Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. Onderdeel van hemelwater en grondwater zijn ook maatregelen voor de uitvoering van de thema’s wateroverlast en droogte van actieplan Klimaatbestendig 2050. Meer informatie vindt u in het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2018-2022.

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
7.2 Riolering 3.948 4.283 3.830
2.1 Verkeer en vervoer 226 226 249
2.4 Economische havens en waterwegen 200 200 200
0.4 Overhead 226 249 226
btw 314 789 622
Totale lasten 4.914 5.747 5.127
7.2 Baten 4.900 5.693 5.120
Saldo (=mutatie reserve;- = onttrekking) -€ 14 -€ 54 -€ 7
Kostendekkendheidsgraad 100% 99% 100%

Voor de toelichting wordt verwezen naar de analyse bij programma 2, taakveld 7.2.

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening riolering:
(stand per 1-1-2021 € 2.914.065)

2021 onttrekking €    11.530
2022 storting € 160.566
2023 storting €    48.808
2024 storting € 150.777

 

C. Rechten

Terug naar navigatie - C. Rechten

In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. Nagestreefd wordt een kostendekkendheidsgraad van 100%. Zichtbaar is dat voor een aantal tarieven dit nog niet is gerealiseerd.

Ad 1 Leges burgerzaken
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn (voorbeelden: uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
0.2 Burgerzaken 1.083 1.089 971
0.4 Overhead 301 313 277
Totale lasten 1.384 1.402 1.248
0.2 Baten 786 668 601
Saldo € x 1.000 -€ 598 -€ 734 -€ 647
Kostendekkendheidsgraad 57% 48% 48%

 

In tegenstelling tot wat aanvankelijk werd verwacht door Corona, zijn er meer leges ontvangen op het gebied van huwelijken, reisdocumenten en rijbewijzen.

 

Ad 2 Begrafenisrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Taak Rekening Begroting na wijz. Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 591 670 598
0.4 Overhead 145 145 141
Totale lasten 736 815 739
7.5 Baten 725 675 626
Saldo € x 1.000 -€ 11 -€ 140 -€ 113
Kostendekkendheidsgraad 99% 83% 85%

 

De kostendekkendheidsgraad van begrafenisrechten bedraagt bijna 100% . Op de exploitatielasten begraafplaatsen is er met name een voordeel op het onderhoud op basis van het meerjarenonderhoudsprogramma (37k), vervanging liften (15k), kosten ruimen graven (10 k) en lagere afschrijvingen (4k) en diverse andere kosten (15K).  De hogere baten begraven worden veroorzaakt door een hogere aantal begravingen in coronajaar 2021. Het voordeel op begraven is van incidentele aard.

 

Ad 3 Marktgelden
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats (warenmarkt, streekmarkt en koeiemart).

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 122 116 130
3.4 Economische promotie 49 157 54
0.4 Overhead 53 53 50
Totale lasten 224 326 234
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 63 76 66
3.4 Economische promotie 5 87 0
Totale baten 68 163 66
Saldo € x 1.000 -€ 156 -€ 163 -€ 168
Kostendekkendheidsgraad 30% 50% 28%

Zowel de baten als de lasten zijn lager uitgevallen dan begroot door  activiteiten niet doorgingen (bijvoorbeeld koeiemart) of minder groot  waren (bijvoorbeeld weekmarkt) in 2021 vanwege corona.

Ad 4 Havengelden
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig in (een deel van) het openbaar vaarwater van de gemeente Woerden.
Door de renovatie van de oevers in de Singel en het plaatsen van clusters waar vaartuigen met een vergunning kunnen aanmeren, is de exploitatie aanzienlijk verbeterd. Met name door het clusteren van ligplaatsen hebben meer bootbezitters een vergunning gekregen. Inmiddels is de bezettingsgraad 100% en er is een lange wachtlijst voor het krijgen van een ligplaats.

Taak Rekening Begroting Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
2.4 Economische havens en waterwegen 37 33 45
0.4 Overhead 11 11 11
Totale lasten 48 44 56
2.4 Baten 56 48 47
Saldo € x 1.000 € 8 € 4 -€ 9
Kostendekkendheidsgraad 117% 109% 84%

 

 

Ad 5 Omgevingsvergunningen
Binnen het taakveld omgevingsvergunning is de kostendekkendheid afhankelijk van de baten. Temporisering van de baten levert een lagere kostendekkendheid. Echter hogere baten zijn meestal gekoppeld aan een grotere werklast wat uiteindelijk kan leiden tot meer capaciteitsinzet. Gevolg hiervan is dat de kostendekkendheid dan niet wordt vergroot maar gelijk blijft.

Taak Rekening Begroting na wijziging Rekening
veld 2021 2021 2020
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 278 274 25
8.3 Wonen en bouwen (loonkosten) 1.319 1.266 897
8.3 Wonen en bouwen (overige kosten) 665 612 342
0.4 Overhead 840 807
Totale lasten 3.102 2.959 1.264
Totale lasten verhaalbaar 60% 1.861 1.775
Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid 54 29 0
8.3 Wonen en bouwen 1.326 1.374 1.798
Totale baten 1.380 1.403 1.798
Saldo € x 1.000 -€ 1.722 -€ 1.556 € 534
Kostendekkendheidsgraad 74% 79% 142%

Zowel de loonkosten als de kosten van het voorleggen aan de Welstandscommissie zijn hoger uitgevallen dan begroot. Bij de begroting is rekening gehouden met meer inkomsten uit doorberekende advieskosten aan de commissie Ruimtelijke kwaliteit. Omdat deze advieskosten in werkelijkheid niet zijn gerealiseerd, zijn de opbrengsten lager.

 

D. Vergelijking met andere gemeenten

Terug naar navigatie - D. Vergelijking met andere gemeenten
Belastingsoort 2021 Woerden Oudewater Bodegraven- Montfoort De Ronde
Reeuwijk Venen
OZB woningen 0,1179% 0,1290% 0,1225% 0,1245% 0,0764%
OZB niet-woningen 0,5091% 0,5128% 0,4947% 0,6677% 0,3572%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuish. € 225 € 255 € 216 € 205 € 256
Meerpersoonshuish. € 273 € 297 € 265 € 335 € 332
Rioolheffing € 234 € 300 € 243 € 255 € 216