Programma 8. Overhead

Portefeuillehouder Thema
George Becht Personeel en organisatie, ICT
Ad de Regt Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld Omschrijving
0.4 - Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggevenden primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing; - personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies; - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement); - juridische zaken; - bestuurszaken; - informatievoorziening en automatisering; - facilitaire zaken en huisvesting;; - documentaire informatievoorziening (DIV); - managementondersteuning en secretariaten primair proces.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 19.273.503 18.120.593 1.152.910
Totaal Lasten 19.273.503 18.120.593 1.152.910
Baten
0.4 Overhead -6.103.062 -6.747.114 644.052
Totaal Baten -6.103.062 -6.747.114 644.052
LASTEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel 14.518.922 14.390.678 128.244
Communicatie 66.965 68.609 -1.644
Automatisering en informatiebeleid 2.642.624 1.881.297 761.327
Facilitair 437.482 302.528 134.954
Organisatie 213.893 234.501 -20.608
Huisvesting 1.393.617 1.252.791 140.826
SALDO 19.273.503 18.130.403 1.143.100
BATEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel -5.571.352 -6.248.183 676.831
Communicatie 0 0 0
Automatisering en informatiebeleid -201.100 -242.600 41.500
Facilitair -71.120 -4.787 -66.333
Organisatie -72.640 -50.711 -21.929
Huisvesting -186.850 -200.833 13.983
SALDO -6.103.062 -6.747.114 644.052
SALDO BATEN EN LASTEN 13.170.441 11.383.289 1.787.152
LASTEN
Taakveld Analyse lasten: personeel voordeel/nadeel
Overhead Er zijn minder uren door de teams toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. De toeschrijving van minder uren resulteert dus in een lagere terugontvangst van overheadskosten (zie ook baten). -488.943 nadeel
Overhead Minder uitgaven bestuursopdracht, uitvoering wordt in 2022 verder opgepakt. 582.000 voordeel
Overhead Overige 35.187 voordeel
Totaal mutaties lasten personeel 128.244 voordeel
Taakveld Analyse lasten: communicatie voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie -1.644 nadeel
Totaal mutaties lasten communicatie -1.644 nadeel
Taakveld Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid voordeel/nadeel
Overhead De lagere ICT kosten worden voornamelijk veroorzaakt omdat we in 2021 zijn geconfronteerd met het wereldwijd tekort op chips voor de IT-sector. Dat betekent dat het zeer lastig is gebleken om vervanging van software/hardware tijdig te kunnen aanschaffen/doorvoeren. Als gevolg hiervan zullen we ook het investeringsprogramma ICT bij moeten stellen. Het effect hiervan nemen we mee in de voorjaarsnota/kadernota. 761.327 voordeel
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid 761.327 voordeel
Taakveld Analyse lasten: facilitair voordeel/nadeel
Overhead Lagere portokosten, daartegenover staat een nadeel aan opbrengst portokosten van € 51.093 per saldo € 16.885 voordeel. Door corona zijn er veel minder uitnodigingen e.d. verstuurd. 67.978 voordeel
Overhead Lager overige kosten bodes (autokosten,kleding) 12.951 voordeel
Overhead Lagere kosten verteringen vergaderingen/recepties bedrijfsrestaurant 15.122 voordeel
Overhead Lagere algemene juridische kosten 24.908 voordeel
Overhead Overige kosten facilitair 13.995 voordeel
Totaal mutaties lasten facilitair 134.954 voordeel
Taakveld Analyse lasten: organisatie voordeel/nadeel
Overhead Lagere uitgaven representatie bestuur (nieuwjaarsreceptie ed.) 23.999 voordeel
Overhead Hogere accountantskosten 2020 -45.000 nadeel
Overhead Hogere algemene kosten vastgoed, bestaande uit beheerkosten energienota's, advocaatkosten en kosten software -53.314 voordeel
Overhead Minder oninbare gemeentelijke belastingen 44.186 voordeel
Overhead Overige kosten organisatie 9.521 voordeel
Totaal mutaties lasten organisatie -20.608 nadeel
Taakveld Analyse lasten: huisvesting voordeel/nadeel
Overhead Doordat er in 2021 minder gebruik is gemaakt van het gemeentehuis i.v.m. corona zijn er ook minder kosten gemaakt 38.014 voordeel
Overhead Lagere schoonmaakkosten als gevolg van corona 17.974 voordeel
Overhead Lagere kosten elektra 87.459 voordeel
Overhead Overige kosten huisvesting -2.621 nadeel
Totaal mutaties lasten huisvesting 140.826 voordeel
BATEN
Taakveld Analyse baten: personeel voordeel/nadeel
Overhead Terugontvangst salariskosten, betreft werkzaamheden voor derden, outplacement etc. 196.827 voordeel
Overhead Vergoeding ziektegeld en WW 98.210 voordeel
Overhead Ingehouden premie WW, deze premie wordt in de reserve WW gestort. 45.380 voordeel
Overhead Door de teams worden uren toegeschreven aan projecten en investering in Oudewater. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. Deze uren zijn abusievelijk begroot onder doorbelaste uren. Het betreft hier geen doorbelasting binnen de begroting (die cf. de BBV- voorschriften verantwoord moet worden als een negatieve uitgaaf) maar een inkomst van derden (zie ook lasten). 218.996 voordeel
Overhead Voordeel salariskosten generatiepact 131.960 voordeel
Overhead Overige baten personeel -14.542 nadeel
Totaal mutaties baten personeel 676.831 voordeel
Taakveld Analyse baten: automatisering en informatiebeleid voordeel/nadeel
Overhead Extra bijdrage derden werkzaamheden ICT 41.500 voordeel
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid 41.500 voordeel
Taakveld Analyse baten: facilitair voordeel/nadeel
Overhead Minder doorbelaste portokosten (zie compensatie lasten facilitair). -51.093 nadeel
Overhead Minder opbrengsten derden faciliteiten bedrijfsrestaurant -15.240 nadeel
Totaal mutaties baten facilitair -66.333 voordeel
Taakveld Analyse baten: organisatie voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie -21.929 nadeel
Totaal mutaties baten organisatie -21.929 nadeel
Taakveld Analyse baten: huisvesting voordeel/nadeel
Overhead Overige baten 13.983 voordeel
Totaal mutaties baten huisvesting 13.983 voordeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0