Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 8.829.267 9.014.852 8.564.184
Baten -789.375 -790.375 -1.057.038
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8.039.892 8.224.477 7.507.146
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 26.614.648 25.778.521 26.706.704
Baten -14.478.349 -13.996.902 -15.184.128
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 12.136.299 11.781.619 11.522.576
3. Sociaal domein
Lasten 51.545.467 58.055.457 57.390.023
Baten -9.137.991 -12.392.145 -11.427.715
Totaal 3. Sociaal domein 42.407.476 45.663.312 45.962.307
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 7.317.282 7.696.503 7.962.674
Baten -1.021.421 -1.016.421 -1.148.207
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 6.295.861 6.680.082 6.814.467
5. Sport en Onderwijs
Lasten 12.124.369 12.467.560 12.821.644
Baten -2.382.103 -2.816.503 -2.996.981
Totaal 5. Sport en Onderwijs 9.742.266 9.651.057 9.824.663
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 14.186.255 18.516.909 10.630.256
Baten -11.972.609 -15.330.168 -9.119.193
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.213.646 3.186.741 1.511.063
7. Algemene inkomsten
Lasten 74.019 172.487 -518.803
Baten -91.261.369 -93.875.517 -97.573.117
Totaal 7. Algemene inkomsten -91.187.350 -93.703.030 -98.091.919
Overhead
Lasten 17.926.893 19.273.503 18.120.593
Baten -6.017.452 -6.103.062 -6.747.114
Totaal Overhead 11.909.441 13.170.441 11.373.479
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.557.531 4.654.699 -3.576.218
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 0 0 45.380
Onttrekkingen -325.000 -394.000 -201.070
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -325.000 -394.000 -155.690
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 410.787 410.787 307.042
Onttrekkingen -888.592 -850.704 -786.997
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -477.805 -439.917 -479.955
3. Sociaal domein
Onttrekkingen 0 -1.452.515 -641.636
Totaal 3. Sociaal domein 0 -1.452.515 -641.636
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 24.167 24.167 24.167
Onttrekkingen 0 -227.892 -224.060
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 24.167 -203.725 -199.893
5. Sport en Onderwijs
Stortingen 0 445.000 445.000
Onttrekkingen 0 -521.595 -147.338
Totaal 5. Sport en Onderwijs 0 -76.595 297.662
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 531.255 531.255 1.621.920
Onttrekkingen 0 -686.246 -1.037.320
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 531.255 -154.991 584.600
7. Algemene inkomsten
Stortingen 377.624 1.477.624 1.443.168
Onttrekkingen -1.687.772 -3.233.360 -2.326.910
Totaal 7. Algemene inkomsten -1.310.148 -1.755.736 -883.742
Mutaties reserves -1.557.531 -4.477.479 -1.478.653

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021
Lasten 138.618.200 150.975.792 141.677.275
Baten -137.060.669 -146.321.093 -145.253.493
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 1.557.531 4.654.699 -3.576.218
Stortingen 1.343.833 2.888.833 3.886.677
Onttrekkingen -2.901.364 -7.366.312 -5.365.331
Mutaties reserves -1.557.531 -4.477.479 -1.478.653

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021
Algemene uitkering Gemeentefonds
Baten -77.250.917 -79.895.739 -83.331.710
Lasten 0 0 0
Saldo -77.250.917 -79.895.739 -83.331.710
Lokale heffingen
Baten -13.806.410 -13.709.206 -13.952.052
Lasten 556.936 548.036 633.319
Saldo -13.249.474 -13.161.170 -13.318.732
Dividenden
Baten -156.465 -222.995 -222.994
Lasten 0 0 0
Saldo -156.465 -222.995 -222.994
Saldo financieringsfunctie
Baten -47.577 -47.577 -66.361
Lasten -1.925.532 -873.512 -1.187.237
Saldo -1.973.109 -921.089 -1.253.598
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 0 0
Lasten 1.442.615 497.963 35.115
Saldo 1.442.615 497.963 35.115
Totaal algemene dekkingsmiddelen -91.187.350 -93.703.030 -98.091.919
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Begroting 2021 Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021
Vennootschapsbelasting - - -15.161
Onvoorzien 26.373 - 50.276

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.