Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Grondbeleid en grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Water en waterketen
Arjan Noorthoek Vastgoed (sportaccommodaties)
Tymon de Weger Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Stationsgebied (bouwen en wonen)

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Wonen is een basisbehoefte. Zeker in deze snel groeiende regio is het vervullen van ieders woonwens niet eenvoudig. Mensen moeten in de gemeente Woerden goed kunnen wonen, in aantrekkelijke woongebieden in stad en dorpen. Daarnaast willen inwoners en organisaties graag inzicht in en zeggenschap over ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Dit willen wij bieden. 
Om de woningen in Woerden betaalbaar te houden, sturen we op betaalbaarheid en bouwen we versneld extra woningen met als grootste opgave de Poort van Woerden. Daarnaast wordt ook in de kleine kernen hard gewerkt aan de woningbouwlocaties. Bij de start van de coalitieperiode is daarom de bouwambitie verhoogd van voorheen 200 naar 300 woningen per jaar. 

In het kader van de invoering van de Omgevingswet staan de verdere ontwikkeling van de omgevingsvisie en het invoeren van het omgevingsplan centraal. Samen met inwoners is de toekomst van de gemeente vormgegeven en uitgewerkt. De omgevingsvisie biedt tevens de inhoudelijke basis voor de regionale positionering van Woerden. 

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
5.5 - Cultureel erfgoed taken gericht op conserveren en voor publiek toegankelijk maken van cultureel erfgoed
8.1 - Ruimtelijke ordening taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies; - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie); - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen; - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg; - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 - Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken; - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen; - verkoop van bouwrijpe gronden; - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 - Wonen en bouwen gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning; - bouwtoezicht; - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG); - woningbouw en woningverbetering, renovatie; - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning; - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen; - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

De prijsstijgingen en  de druk op de woningmarkt zijn in 2021 verder toegenomen. 
De coronacrisis heeft beperkt effect gehad op de voortgang van de woningbouw. Het consumentenvertrouwen is hoog gebleven en de ontwikkelaars hebben ook het vertrouwen om hun projecten verder te ontwikkelen. Wel was er vertraging door de opgelopen wachttijd bij de Raad van State.

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 472.034 -472.034
5.5 Cultureel erfgoed 402.147 408.367 -6.220
8.1 Ruimte en leefomgeving 1.420.653 1.457.648 -36.995
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 13.046.084 4.394.599 8.651.485
8.3 Wonen en bouwen 3.648.025 3.897.607 -249.582
Totaal Lasten 18.516.909 10.630.256 7.886.653
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 0 -100.542 100.542
5.5 Cultureel erfgoed -16.256 -43.099 26.843
8.1 Ruimte en leefomgeving -906.715 -1.898.760 992.045
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -12.893.002 -5.040.453 -7.852.549
8.3 Wonen en bouwen -1.514.195 -2.036.338 522.143
Totaal Baten -15.330.168 -9.119.193 -6.210.975
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 531.255 1.621.920 -1.090.665
Totaal Stortingen 531.255 1.621.920 -1.090.665
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -686.246 -1.037.320 351.074
Totaal Onttrekkingen -686.246 -1.037.320 351.074

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
3.2 Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor het bedrijventerrein aan de Burgemeester van Zwietenweg. -21.442 nadeel
3.2 Dit is de storting in de verliesvoorziening voor het bedrijventerrein aan de Burgemeester van Zwietenweg. -379.060 nadeel
3.2 Dit zijn de kosten die gemaakt zijn voor het bedrijventerrein Putkop. -79.100 nadeel
8.2 Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn minder uitgaven gedaan dan begroot. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 798.936. Dit wordt veroorzaakt door winstnemingen Kamerik N-O (137.932), Snel en Polanen (€ 632.424) en Jan Steenstraat (€ 320.309) en verliesvoorzieningen Defensie-eiland (€ -146.784) en Pionier (€ - 41.020). Daarnaast was voor Waterrijk € 700 onterecht in de begroting opgenomen en het saldo van Poort van Woerden (€ -104.625) komt ten laste van de reserve grondbedrijf. 8.651.485 voordeel
8.3 Het budget voor de ontwikkeling van de Hazelaarstraat is niet besteed en is als budgetoverheveling opgenomen. 80.000 voordeel
8.3 Er is meer uitgegeven voor de implementatie van de Omgevingswet, hier staan echter ook baten tegenover. -31.616 nadeel
8.3 Voor het beheer van onroerende zaken is vanuit Vastgoed meer interne en externe inzet nodig geweest -154.801 nadeel
8.3 Voor het verlenen van vergunningen is meer inzet nodig geweest van intern en extern personeel en de ODRU -119.642 nadeel
Diverse -59.171 nadeel
Totaal mutaties lasten 7.886.653 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
3.2 Dit is de mutatie van de kosten die als onderhanden werk in de grondexploitatie bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg worden geboekt. 21.442 voordeel
3.2 Dit is de mutatie van de kosten die als onderhanden werk in de grondexploitatie bedrijventerrein Putkop worden geboekt. 79.100 voordeel
8.1 Er zijn in het kader van kostenverhaal extra inkomsten ontvangen. Een deel van deze inkomsten betreffen bijdrages aan de RIW (Reserve Infrastructurele Werken) ad € 941.725 . Via de resultaatbestemming wordt dit toegevoegd aan de RIW. Een ander deel betreffen bijdrages aan het Gebiedsfonds Middelland ad € 291.423. Via de resultaatbestemming wordt dit toegevoegd aan de Reserve Gebiedsfonds Middelland. 1.233.148 voordeel
8.2 Zie de toelichting bij de lasten. Voor de grondexploitaties zijn minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. Deze post is budgettair neutraal -7.852.549 nadeel
8.3 Dit is de bijdrage van Oudewater voor de kosten voor het invoeren van de Omgevingswet. Een gedeelte van het budget is niet uitgegeven en wordt als budgetoverheveling opgenomen (€ 30.247). 61.834 voordeel
8.3 Dit is de bijdrage voor afbouw Boerenerf 30.100 voordeel
8.3 De verhuur van onroerend goed, met name grond, heeft meer opgebracht dan begroot. 42.570 voordeel
8.3 Er is meer snippergroen verkocht dan begroot. Een gedeelte hiervan wordt via resultaatbestemming (€ 68.150) toegevoegd aan de reserve Groenfonds. 145.910 voordeel
8.3 Er is een bijdrage van de provincie ontvangen voor de versnelling woningbouw. 63.442 voordeel
8.3 Vanwege langdurige ziekte is een bijdrage ter compensatie ontvangen 74.550 voordeel
Overige -110.522 nadeel
Totaal mutaties baten -6.210.975 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.675.678 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Betreft budgetoverhevelingen ontwikkeling Hazelaarstraat - De Pionier (€ 226.200). Hiervan wordt € 80.000 als budgetoverheveling meegenomen voor de Hazelaarstraat. -226.200 nadeel
0.10 Van de budgetoverheveling uit 2020 (€ 307.664) is € 258.821 uitgegeven. Het restantbedrag heeft betrekking op de ontwikkeling Middelland, de cultuurhistorische waardenkaarten en de kerkenvisie. Het restantbedrag voor de ontwikkeling Middelland (€ 36.105) wordt als budgetoverheveling opgenomen. -48.843 nadeel
0.10 De winstnemingen op de grondexploitaties Kamerik NO (€ 137.932), Snel & Polanen (€ 632.424) en Jan Steenstraat (€ 320.309) worden toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf. Dit conform de Nota Grondbeleid. -1.090.665 nadeel
0.10 De verliesvoorziening voor de Burg. Van Zwietenweg (€ 371.492) en de aanvullende kosten voor Poort van Woerden (€ 104.625) worden onttrokken uit de Algemene Reserve Grondbedrijf. 476.117 voordeel
0.10 Onttrekking bijdrage project De Pionier 150.000 voordeel
0.10 Overige
Totaal mutaties reserves -739.591 nadeel
Budgetoverhevelingen
8.3 Invoering Omgevingswet 30.247
8.3 Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor winkelplint Hazelaarstraat 80.000
5.5 Kerkenvisie 7.220
8.1 Bestemmings- en structuurplannen 34.310
5.5 Monumentensubsidies 38.571
8.1 Herontwikkeling Middelland 36.105
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 226.453

Opgaven

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

De ontwikkeling van woningbouwlocaties is de afgelopen vier jaar goed op stoom gekomen, waardoor de verhoging van de ambitie van 200 naar 300 woningen per jaar tussen 2020 t/m 2023 gehaald wordt. Tot en met 2026 zitten er meerdere concrete plannen in de pijplijn waardoor de productie van minimaal 300 woningen per jaar gehaald wordt.

Ook zijn er flinke stappen gezet binnen het project ‘de Poort van Woerden’, het samenhangende gebied van Snellerpoort, Nieuw-Middelland en de verbinding via het Stationsgebied. In dit gebied kunnen 3500 tot 5300 woningen gerealiseerd worden. Door deze projectontwikkeling hebben we de plancapaciteit binnen het stedelijk gebied fors vergroot. 

In 2021 hebben we een toekenning van € 7,1 miljoen gekregen voor de Woningbouwimpuls ten behoeve van de versnelling van de woningbouw in de Poort van Woerden. Hierdoor kunnen we nu extra vaart maken met de woningbouw in dit gebied. 
De ontwikkeling van de Omgevingsvisie, inclusief participatie en zienswijzeprocedure, is in 2021 afgerond, op besluitvorming door de raad na. Beoogd is dat de Omgevingsvisie in 2022 wordt vastgesteld. De invoering van de Omgevingswet is een jaar uitgesteld tot 1 januari 2023.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Woningbouw

Voor Snellerpoort zijn in 2021 de bestemmingsplannen vastgesteld. Naar verwachting worden deze in 2022 onherroepelijk. Inmiddels zijn er voor twee bouwvelden intentie-overeenkomsten gesloten als start van de circa 800 woningen (bandbreedte tussen de 737 en 900) die vóór 2030 in Snellerpoort gebouwd gaan worden. Voor de hierna volgende bouwvelden is in 2021 aan de tenders gewerkt. De aanbesteding voor het omleggen van de Beneluxlaan is afgerond waarna de aanleg kan starten.

In Nieuw-Middelland zijn verschillende concrete projecten in ontwikkeling met in totaal circa 700 woningen. Van de projecten De Houttuin en De Molenhoek is de bouw gestart . De eerste woningen van De Houttuin worden in 2022 opgeleverd aan de eerste bewoners van Nieuw-Middelland. Daarnaast zijn De Bleek 1 en Watermolenlaan 1 in ontwikkeling en worden er met meerdere partijen gesprekken gevoerd over nieuwe locaties. 

Voor het Stationsgebied heeft de raad in de zomer van 2021 de stedenbouwkundige visie vastgesteld. De volgende stap is het opstellen van het stedenbouwkundig plan van fase 1, het zuidoostelijk deel van het gebied. Voorwaarde voor het vaststellen van de stedenbouwkundige plannen is dat het leidt tot financieel haalbare plannen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied.  Eén van de eerste gebieden die in het stationsgebied ontwikkeld zal worden is bouwveld B. De plannen hiervoor worden vooruitlopend op de uitwerking van fase 1 opgesteld en voorzien in circa 60 tot 70 woningen.

Woningbouwlocatie Waterrijk, Weidz in Zegveld en CPO-project (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) Kamerik NO2 zijn in 2021 voltooid. Op Hof van Leyland is wederom een deel van de woningen opgeleverd en is de laatste fase in aanbouw. Van locatie WITT is de bouw in september gestart.
In Harmelen is de tenderprocedure voor de Raadhuislaan gestart, ligt Hof van Harmelen stil door het faillissement van een van de ontwikkelaars en is er overeenstemming over het verplaatsen van het kinderdagverblijf waarna de bestemmingsplanprocedure voor de locatie Willem-Alexanderlaan verder doorlopen kan worden.
In Kamerik is de ontwikkelingsovereenkomst getekend voor de scholenlocatie aan de Mijzijde. De appartementen gaan naar verwachting in het eerste halfjaar 2022 in verkoop. 
In Zegveld is het  bestemmingsplan voor De Pionier onherroepelijk geworden waarna de bouw is gestart. 

Omgevingswet en omgevingsvisie 
Omdat de invoering van de Omgevingswet opnieuw een jaar is uitgesteld, tot 1 januari 2023, zijn de doelen van 2021 doorgeschoven naar 2022. Dit omdat onze voorbereidingen samenhangen met de voortgang van de voorbereidingen die worden getroffen door het Rijk en andere overheden. De interne processen rondom vergunningsaanvragen en initiatieven zijn op hoofdlijnen opgeleverd in 2021. In 2022 verwachten we deze in het Digitaal Stelstel Omgevingswet (DSO) te kunnen inladen. De regionale samenwerking met ketenpartners en de ‘één-overheidsgedachte’ vragen in 2022 nadere uitwerking. In het kader van de bestuurlijke processen is al een aantal raadsbesluiten genomen over het adviesrecht van de raad, het delegatiebesluit en participatie. Daarnaast hebben we in 2021 gewerkt aan het klaarmaken van het Omgevingsplan van rechtswege en de inhoudelijke kaders ter voorbereiding van het maken van het nieuwe Omgevingsplan. De vernieuwing zal na de invoering van de wet worden opgepakt (2023 en verder). In 2021 is ook gewerkt aan een nieuwe legesverordening, kostenverhaal en het in beeld brengen van de structurele lasten. Ook dit wordt nader uitgewerkt in 2022. Uit de ervaringen van 2021 komt naar voren dat voldoende capaciteit en financiële middelen voor de voorbereidingen van de Omgevingswet niet vanzelfsprekend is, omdat lopende activiteiten (vergunningen en initiatieven) continu doorgaan. Dit is daarom een aandachtspunt voor het slagen van de voorbereidende activiteiten in 2022, omdat de voorbereidingen gerealiseerd moeten worden naast de lopende activiteiten rondom vergunningen en initiatieven.

Gemeentelijk vastgoed 
De gemeenteraad heeft via een motie gevraagd om in 2021 minimaal 2 panden te verduurzamen. Aan de raad is een voorstel voorgelegd voor het klimaatneutraal maken van 5 gemeentelijke objecten. De uitvoering zal in 2022 van start gaan.
De laatste stap in het verduurzamen van de brandweerpost Woerden is stopgezet. Door de enorm gestegen bouwprijzen bleek na de aanbesteding dat het werk niet binnen het budget gerealiseerd kan worden. Het plan is in 2021 geoptimaliseerd en er is een nieuwe businesscase opgesteld. Een voorstel over de verhoging van het krediet zal in 2022 voorgelegd worden.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 Voor inwoners die een woning willen, komen voldoende voor hen geschikte woningen beschikbaar.
6.2 Integrale gebiedsontwikkelingen met als doel woon/werkgebieden met goede verkeersstructuren en prettige verblijfsruimte.
6.3 Meer inzicht en zeggenschap voor de diversiteit van inwoners en organisaties over de wenselijke ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Terug naar navigatie - 6.1.1 Er worden t/m 2022 gemiddeld 300 nieuwe woningen per jaar gerealiseerd, waarvan 60 sociale huurwoningen.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

2018 t/m 2022: gemiddeld 182 woningen per jaar, waarvan 25 sociale huur. De ambitie is in 2018 bijgesteld van 200 naar 300. Na de woningbouwcrisis is er minimaal 6 jaar nodig geweest om plannen te ontwikkelen en te bouwen. De komende 5 jaar staan er gemiddeld 396 woningen per jaar in de planning, waarvan 60 sociale huur.

Inspanning 2021

6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Stedelijke ontwikkeling van de Poort van Woerden In 2022 zijn plannen gereed voor de stedelijke ontwikkeling van de stationsomgeving waarbij het gaat om mobiliteit, wonen en werken.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Stedenbouwkundige visie is door de Raad op 1 juni 2021 vastgesteld. Vervolgstap is het opstellen van een stedenbouwkundig plan voor fase 1. Vanwege uitval van de projectleider en beschikbare capaciteit is nog niet gestart met stedenbouwkundig plan. Dit wordt opgepakt zodra in 2022 nieuwe projectleider voor Stationsgebied beschikbaar is.

Inspanning 2021

6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 6.2.2. Gebiedsontwikkeling Middelland waarbij in 2022 minimaal twee locaties zijn getransformeerd, kantorenleegstand is verminderd en minimaal 300 woningen zijn gerealiseerd. Hierbij zijn we afhankelijk van de initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.

Terug naar navigatie - 6.2.3 Gebiedsontwikkeling Snellerpoort. In 2022 is start de woningbouwontwikkeling van de eerste bouwvelden. Voorwaarde hiervoor is het verleggen van de Steinhagenseweg.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2022 is fase 1 van de Omgevingswet geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Rijk heeft besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2023. Dit heeft te maken met vertraging rond het  Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee samenhangende voorbereidingen. Dit resultaat wordt een jaar later opgeleverd (Q4 2022).

Inspanning 2021

6.3.2 In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld.

Terug naar navigatie - 6.3.2 In 2021 is de Omgevingsvisie Woerden vastgesteld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Ontwerp-Omgevingsvisie is gereed, inclusief nota van beantwoording zienswijzen. Besluitvorming in de raad uitgesteld tot na de verkiezingen/formatie. 

Inspanning 2021

6.3.3 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Terug naar navigatie - 6.3.3 Het omgevingsplan van rechtswege is gereed. Het casco voor het nieuwe omgevingsplan + vulstrategie is gereed en kan vanaf 2022 vernieuwd worden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Rijk heeft besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2023. Dit heeft te maken met vertraging rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee samenhangende voorbereidingen. Dit resultaat wordt een jaar later opgeleverd (Q4 2022).

Inspanning 2021

6.3.4 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Terug naar navigatie - 6.3.4 In 2022 kunnen burgers en bedrijven via het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) alle informatie over hun fysieke leefomgeving digitaal benaderen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Het Rijk heeft besloten de invoering van de Omgevingswet uit te stellen tot 1-1-2023. Dit heeft te maken met vertraging rond het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de daarmee samenhangende voorbereidingen. Dit resultaat wordt een jaar later opgeleverd (Q4 2022).

Inspanning 2021

Nieuwbouw woningen

Terug naar navigatie - Nieuwbouw woningen
Bron: BAG
Periode Woerden Nederland
2018 8 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 8,6 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
2019 3,1 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 9,2 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
2020 13,3 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 8,9 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Streefwaarde 2022 Stand van zaken
Toename van gemiddeld 300 woningen per jaar 300 Tot en met 2026 wordt via diverse projecten de productie van minimaal 300 woningen per jaar gehaald.
Stedenbouwkundige visie Stationsgebied Vastgesteld Is vastgesteld
Bouw 600 woningen Nieuw-Middelland Oplevering 600 woningen Bouw is gestart
Bestemmingsplan Snellerpoort 2 vastgestelde bestemmingsplannen Zijn vastgesteld
Omgevingsvisie Is vastgesteld Besluitvorming raad uitgesteld tot na verkiezingen/ formatie.
Omgevingsplan tijdelijk deel Is van rechtswege vastgesteld Invoering Omgevingswet door Rijk uitgesteld tot 1-1-2023. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).
Casco omgevingsplan nieuw deel + vulstrategie Is opgesteld Invoering Omgevingswet door Rijk uitgesteld tot 1-1-2023. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).
Informatie via Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) We zijn aangesloten en werken met het DSO Invoering Omgevingswet door Rijk uitgesteld tot 1-1-2023. Dit resultaat wordt daarom een jaar later opgeleverd (Q4 2022).