Programma 7. Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Financiën (incl. inkoop)

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat de algemene baten van de gemeente.

Taakveld Omschrijving
0.5 - Treasury rente en dividenden
0.61/0.62 - OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 - Belasting overige overige belastingen
0.7 - Algemene Uitkering algemene uitkeringen gemeentefonds
0.8 - Overige baten en lasten reserveringen / algemene stelposten

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -873.512 -1.187.237 313.725
0.61 OZB woningen 336.476 383.688 -47.212
0.62 OZB niet-woningen 116.066 160.282 -44.216
0.64 Belastingen overig 95.494 89.349 6.146
0.8 Overige baten en lasten 497.963 50.276 447.687
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 -15.161 15.161
Totaal Lasten 172.487 -518.803 691.290
Baten
0.5 Treasury -270.572 -289.355 18.783
0.61 OZB woningen -8.437.050 -8.527.372 90.322
0.62 OZB niet-woningen -4.981.401 -5.070.946 89.545
0.64 Belastingen overig -211.938 -271.123 59.185
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -79.895.739 -83.331.710 3.435.971
3.4 Economische promotie -78.817 -82.611 3.794
Totaal Baten -93.875.517 -97.573.117 3.697.600
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 1.477.624 1.443.168 34.456
Totaal Stortingen 1.477.624 1.443.168 34.456
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -3.233.360 -2.326.910 -906.450
Totaal Onttrekkingen -3.233.360 -2.326.910 -906.450

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden doordat het totaal aan investeringen in 2021 lager is uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. -174.631 nadeel
0.5 Lagere rentelast/minder betaalde rente 487.759 voordeel
0.61 De overschrijding zit in de extra/dubbele kosten van het herstellen van de fout van het ozb-tarief (aanslagen printen, portokosten, software)  meer onkostenvergoedingen in de bezwaar en beroepsprocedures van de NCNP bureautjes en kosten drukwerk door Multicopy uitgevoerd ivm Corona. -47.212 nadeel
0.62 Idem, zie 0.61 -44.216 nadeel
0.8 Restant stelpost loonkosten, deels ingezet voor cao 2021-2022. 497.963 voordeel
0.8 Aanvulling voorziening dubieuze debiteuren -49.714 nadeel
0.9 Teveel betaalde vennootschapsbelasting 15.161 voordeel
Diverse 6.180 voordeel
Totaal mutaties lasten 691.290 voordeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
0.5 Er is meer rente ontvangen dan begroot 19.384 voordeel
0.61 Hogere opbrengst OZB woningen doordat de gemiddelde waarde van de woningen hoger is gebleken dan begroot en er zijn minder toegekende bezwaren. 90.322 voordeel
0.62 Idem, zie 0.61 89.545 voordeel
0.64 Hogere opbrengst incidentele precario 60.750 voordeel
0.7 In de ontvangen bedragen Algemene uitkering gemeentefonds is verwerkt het 4e, 5e en 6e steunpakket Corona. Tevens is rekening gehouden met een nog te ontvangen bedrag over 2020 Coronavergoeding van € 33.000. De begroting 2021 is gebaseerd op de meicirculaire. Bij raadsinformatiebrief Z/21/027190D/21/037331 en raadsinformatiebrief Z/21/035157D/21/0407037 bent u geinformeerd over de september- en decembercirulaire algemene uitkering gemeentefonds. 3.435.971 voordeel
Diverse 1.628 voordeel
Totaal mutaties baten 3.697.600 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 4.388.890 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Door lagere kapitaallasten is er minder onttrokken aan de reserve kapitaallasten economisch nut. -41.294 nadeel
0.10 Minder uitgegeven aan de bestuursopdracht en GRIP, hierdoor een lagere onttrekking aan de reserve organisatieontwikkeling. -429.351 nadeel
0.10 De budgetoverheveling zaakgericht werken is niet helemaal benut hierdoor is er minder onttrokken aan de algemene reserve. -32.350 nadeel
0.10 De onttrekkingen uit de Algemene Reserve t.b.v. Coronauitgaven zijn lager dan begroot, omdat de werkelijke kosten voor WoerdenSport en de TONK-regeling lager waren dan waar in de voorjaarsrapportage rekening mee was gehouden. -369.000 nadeel
Totaal mutaties reserves -871.995 nadeel
Budgetoverhevelingen
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 0

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Terug naar navigatie - 7.1.2 Stabiele vermogenspositie

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

Terug naar navigatie - 7.1.3 Verbetering en professionalisering financiële beheersing

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is een taskforce GRIP ingesteld. Bij de jaarrekening zijn al diverse verbeteringen doorgevoerd. Verdere verbetering en professionalisering moet nog wel plaatsvinden.

Inspanning 2021

Gemiddelde WOZ waarde

Terug naar navigatie - Gemiddelde WOZ waarde
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2019 (JR21) 287 duizend euro 250 duizend euro
2020 (JR21) 309 duizend euro 271 duizend euro
2021 328 duizend euro 290 duizend euro