Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Begraven en begraafplaatsen
Ad de Regt Openbare ruimte en IBOR
Arjan Noorthoek Verkeer en vervoer, Parkeren/parkeerbeleid, Coördinatie Oostdam en De Kanis
Tymon de Weger Afval en reiniging

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Openbare ruimte - Alle activiteiten die de gemeente uitvoert voor een goede instandhouding van de openbare ruimte (schoon, heel en veilig): verharding, groen, riolering, openbare verlichting etc.

Verkeer - Een leefbare stad is een bereikbare stad met goede verbindingen en parkeergelegenheid.

Afval en reiniging - Het ophalen van afval, schoonhouden van de openbare ruimte en gescheiden inzamelen staan centraal.

Dit programma bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.63 - Parkeerbelasting parkeerbelasting: - heffing en invordering; - opbrengsten parkeerfaciliteiten; - opbrengsten boetes
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.2 – Parkeren ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra
7.2 - Riolering afvalwater en waterhuishouding
7.3 - Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Overige ontwikkelingen / Corona

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen / Corona

Door diverse factoren zijn de prijzen van inkoop gestegen. Kosten vallen daardoor veelal hoger uit dan de eerder opgestelde ramingen.

Verkeersonderzoeken, zoals het kentekenonderzoek zijn ook in dit jaar niet uitgevoerd i.v.m. corona. 

Corona en markten: De koeiemart kon in 2021 voor het tweede jaar op rij geen doorgang vinden. Voor de weekmarkt waren de gevolgen van corona dat de zgn non-foodkramen voor langere tijd niet op de markt aanwezig waren, met als gevolg een minder grote weekmarkt en lagere baten marktgelden dan begroot.

Afval en reiniging: In 2020 steeg de hoeveelheid restafval per inwoner naar 172 kg en voor 2021 wordt eenzelfde hoeveelheid verwacht. Dit is een landelijk beeld waarbij de coronapandemie een rol speelt. De maatregelen zorgden ervoor dat veel mensen thuis werkten waardoor afval dat voorheen op het werk ontstond nu bij het huishoudelijk afval eindigde. Ook werd er veel in en om het huis geklust waardoor met name de hoeveelheid grof huishoudelijk afval op de milieustraat toenam. 

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Exploitatie Begroting na wijzigingen 2021 Werkelijk 2021 Verschil
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 9.632.466 9.764.334 -131.868
2.2 Parkeren 1.571.430 1.788.947 -217.517
2.4 Economische havens en waterwegen 1.238.366 1.182.454 55.912
3.4 Economische promotie 223.343 232.536 -9.193
5.6 Media 33.841 33.841 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.811.918 3.971.171 -159.253
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 305.473 297.430 8.043
7.2 Riolering 3.921.951 4.241.574 -319.623
7.3 Afval 4.368.696 4.602.766 -234.070
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 671.037 591.649 79.388
Totaal Lasten 25.778.521 26.706.704 -928.183
Baten
0.63 Parkeerbelasting -1.583.500 -1.470.733 -112.767
2.1 Verkeer en vervoer -67.872 -377.065 309.193
2.2 Parkeren 0 -9.219 9.219
2.4 Economische havens en waterwegen -47.940 -56.469 8.529
3.4 Economische promotie -55.910 -84.500 28.590
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -19.876 -88.041 68.165
7.2 Riolering -5.692.728 -5.928.606 235.878
7.3 Afval -5.854.068 -6.443.841 589.773
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -675.008 -725.653 50.645
Totaal Baten -13.996.902 -15.184.128 1.187.226
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 410.787 307.042 103.745
Totaal Stortingen 410.787 307.042 103.745
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -850.704 -786.997 -63.707
Totaal Onttrekkingen -850.704 -786.997 -63.707

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten voordeel/nadeel
2.1 Verhardingen algemeen, externe inhuur (46k), overige kosten (31k) en hogere lasten zuiveringsheffing (41k) -127.005 nadeel
2.1 Elementenverharding ; hogere lasten uitbesteed werk (zie daartegenover degeneratievergoeding aan batenzijde) -109.688 nadeel
2.1 Openbare verlichting. Lagere elektra- en transportkosten. Zie ook de budgetreserveringen - er is voor de overdracht van de openbare verlichting N198 aan de provincie een reservering van 40 k opgenomen. 225.060 voordeel
2.1 Verkeerszaken. Door vele vacatures en tijdelijk extra werk is er een verkeerskundig adviseur en een parkeerbeleidsadviseur ingehuurd. -151.190 nadeel
2.1 Regiosamenwerking Groene Hart (bijdrage infra/bodem) (zie budgetreservering) 59.201 voordeel
2.1 Veenweiden in beweging -21.096 nadeel
2.1 Civiele kunstwerken. Met name door lagere lasten uitbesteed onderhoudswerk aan bruggen e.d. (zie budgetreservering) 43.858 voordeel
2.2 Parkeren; Door meer participatie en aanpassingen invoering nieuw parkeerbeleid. Extra inhuur ivm vacatures en extra inhuur voor invoering en begeleiding nieuw parkeerbeleid (parkeermanager en omgevingsmanager); parkeeronderzoeken; parkeerborden 22k; communicatie; mailings etc. -217.517 nadeel
2.4 Baggeren, lagere lasten uitbesteed werk door vertraging werk (is budgetreservering van 52 k voor opgenomen) 55.912 voordeel
3.4 Economische promotie. Betreft de kermis en evenementen waar in 2021 in verband met corona veel minder of niets is uitgegeven. Tegenover de lagere lasten staan ook lagere baten. 73.647 voordeel
3.4 Vitale binnenstad Woerden en dorpskern Harmelen (uitgaven). Dekking uit provinciale subsidie 80 k (zie batenzijde). -82.840 nadeel
5.7 Openbaar groen; Hogere doorbelasting loonkosten van team R&B, hogere lasten externe inhuur en hogere lasten bomen a.g.v. stormschade (11k) -104.857 nadeel
5.7 Openbaar groen; door correctie conform de BBV zijn diverse lasten die op investeringen geboekt waren, nu geboekt als exploitatielasten. Zoals onderhoud eiland natuurplas, water geven aangeplante nieuwe bomen en verduurzamen bosplantsoen. -54.396 nadeel
7.2 Klimaatbestendig; Hogere doorbelasting loonkosten en externe inhuur -41.928 nadeel
7.2 Storting in de voorziening riolering ; zie meevallende lasten en baten. De lasten en baten riolering betreffen een gesloten circuit. Bij meevallende lasten en baten hoeft er per saldo minder aan de voorziening onttrokken te worden. -265.909 nadeel
7.2 Riolering algemeen; Hogere doorbelasting loonkosten en externe inhuur, o.a. i.v.m. nadeel op het productiecentrum R&B. -68.338 nadeel
7.2 Vrijvervalriolering; Lagere lasten op onderhoud rioleringswerkzaamheden. Diverse werken zijn vertraagd en worden in 2022 uitgevoerd en geboekt. 141.767 voordeel
7.2 Persriolering en pompen; hogere incidentele onderhoudskosten -43.597 nadeel
7.2 Hogere lasten voor huisaansluitingen riolering. Betreft lasten voor de aansluiting van de nieuwe woonwijk Weidz op het gemeentelijk riool aan de Milandweg. De lasten zijn doorberekend aan de projectontwikkelaar (zie de baten). -62.870 nadeel
7.3 Huisvesting stadserf 26.640 voordeel
7.3 Inzameling : Hogere lasten inhuur chauffeurs en beladers i.v.m. (langdurige) ziekte eigen personeel. Daartegenover een voordeel op PC A&R van 48 k. Zie ook batenzijde voor UWV en ziektegelduitkeringen. -191.222 nadeel
7.3 Lagere exploitatielasten aanschaf en vervanging minicontainers. De minicontainers moeten conform de BBV geactiveerd worden. 50.000 voordeel
7.3 Hogere kapitaallasten inzameling. In de begroting was ervan uitgegaan dat de huisvuilwagen 2020 pas in 2021 zou plaatsvinden. Dat is echter al in 2020 gebeurd (dus eenmalig nadeel). Daarnaast moesten in de jaarrekening 2020 minicontainers geactiveerd worden i.p.v. dat deze ten laste van de exploitatie konden komen. -48.223 nadeel
7.3 Afval. Lagere onttrekking aan de voorziening afvalstoffenheffing. Zie toelichtingen bij hogere baten taakveld 7.3. -147.627 nadeel
7.5 Exploitatielasten begraafplaatsen; m.n. een voordeel op het onderhoud obv het meerjarenonderhoudsprogramma (37k), vervanging liften (15k), kosten ruimen graven (10 k) en lagere afschrijvingen (4k) en diverse andere kosten (15K) 79.388 voordeel
Diverse 54.647 voordeel
Totaal mutaties lasten -928.183 nadeel
Taakveld Analyse baten voordeel/nadeel
0.63 Parkeerbelastingen. In de bestuursrapportage zijn de baten met 500 k afgeraamd. Desondanks zijn de werkelijke baten nog lager uitgevallen. Dit zal ook toe te rekenen zijn aan het eerste uur gratis parkeren in het 4e kwartaal 2021. -112.767 nadeel
2.1 Degeneratievergoeding; hogere doorbelasting schade en kosten aan nutsbedrijven 169.508 voordeel
2.1 Straatreiniging; bijdrage/terugontvangst salariskosten 30.516 voordeel
2.1 Bodemdalingsbestendige gemeente 2050 subsidies 50.443 voordeel
2.1 Veenweiden in beweging fase 3 subsidies 21.384 voordeel
3.4 Lagere staangelden kermis door het niet doorgaan van de kermis. Tegenover deze lagere baten staan ook lagere lasten. -51.410 nadeel
3.4 Bijdrage provincie voor Vitale binnenstad Woerden en dorpskern Harmelen (zie lastenzijde) 80.000 voordeel
5.7 Hogere baten op beplanting en bomen. SNL-subsidie 2021 natuur- en landschapsbeheer, vergoeding tuinonderhoud scholen en verhaal schade derden 68.165 voordeel
7.2 Hogere vergoeding voor kosten huisaansluitingen riolering (zie toelichting lastenzijde 7.2) 72.398 voordeel
7.2 Riolering. Hogere baten rioolretributies 146.777 voordeel
7.3 Afval algemeen; Vergoedingen UWV en ziektegelduitkeringen i.v.m. aantal langdurig ziektegevallen 62.931 voordeel
7.3 Afval. hogere baten oud papier i.v.m. een forse stijging van de oudpapierprijzen 268.216 voordeel
7.3 Kunststofinzameling; nabetaling/afrekening voorgaande jaren, die niet op de balans was opgenomen. 43.701 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing (na aftrek verminderingen 165.000 euro) 139.938 voordeel
7.3 Lagere teruggave afvalstoffenheffing aan de inwoners. Door corona is er toch meer vuil aangeboden. Het aantal kg restafval is nagenoeg hetzelfde gebleven. Bij begroting teruggave is rekening gehouden met een daling van het aantal aangeboden kg restafval. 89.427 voordeel
7.5 Hogere baten begraven door een hoger aantal begravingen in coronajaar 2021 (incidenteel) 50.645 voordeel
Diverse 57.354 voordeel
Totaal mutaties baten 1.187.226 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 259.043 voordeel
Taakveld Mutaties reserves voordeel/nadeel
0.10 Hogere onttrekking aan reserve kapitaallasten maatschappelijk nut 103.745 voordeel
0.10 Groenfonds (lagere onttrekking) -5.268 nadeel
0.10 Lagere storting in de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut -5.075 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de Algemene Reserve -53.364 nadeel
Totaal mutaties reserves 40.038 voordeel
Budgetoverhevelingen
2.1 Lobby en voorbereiding aanleg Oostelijke Randweg 50.000
2.1 Kentekenonderzoek (uitgesteld ivm corona) 35.000
2.1 Degeneratievergoeding (baat ontvangen, wordt herstelwerk voor gedaan) 25.000
2.1 Regiosamenwerking Groene Hart (infra/bodem) staande afspraak Alphen en Gouda 59.201
2.1 Civiele kunstwerken; herstel drijfbalken 16.150
2.1 Civiele kunstwerken: Julianabrug Zegveld 65.000
2.1 Openbare verlichting; overdracht ov N198 aan de provincie Utrecht 40.000
2.2 Parkeeronderzoek 22.800
2.4 Deelopdracht baggerwerk 51.730
Totaal voorgestelde budgetoverhevelingen 364.881

Opgave: Woerden veilig, leefbaar en bereikbaar

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Voor de fietser is Woerden veiliger geworden door o.a. de realisatie van Boerendijk en het uitvoeren van kleine verkeersmaatregelen.

Het aangepast parkeerbeleid is een flinke stap geweest in het autoluw en aantrekkelijker maken van de binnenstad en heeft gezorgd voor een betere verdeling van de parkeerdruk in de binnenstad. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

In 2021 is gewerkt aan grote projecten: de renovaties van de Oostdam en de Boerendijk waren eind 2021 bijna gereed. Het ontwerp-bestemmingsplan voor de Rembrandtbrug is vastgesteld door het college en ter inzage gelegd, de eerste panden zijn aangekocht en gesprekken met vastgoedeigenaren gestart. Het budget (subsidiebeschikking en krediet gemeenteraad) is beschikbaar gesteld en de voorbereiding op de 'doorfietsroute' Woerden-Utrecht is begonnen. Het participatieproces voor de planvoorbereiding voor de ongelijkvloerse kruising Beneluxlaan is bijna voltooid (in 2022 heeft de raad ingestemd). De voorbereidingen op de werkzaamheden voor het omleggen van de Steinhagenseweg liepen voorspoedig.

Er zijn flinke stappen gezet in de uitwerking van de verkeersvisie 2030 en de strategienota. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan is verder uitgewerkt en in juni besproken in een themasessie voor de raad. Het wegencategoriseringsplan inclusief het fietsnetwerk is bijna gereed om door het college te laten vaststellen. Het beleidskader schoolomgevingen is vastgesteld en het beleidskade lucht & geluid is opgesteld. Gemiddeld is in 2021 zestien uur per week besteed aan het beantwoorden van klachten en meldingen van bewoners.

Met het budget voor kleine verkeersmaatregelen hebben we op diverse locaties de verkeersveiligheid verbeterd. Zo hebben we bij zes schoollocaties een schoolzone aangebracht en zijn er witte pijlen aangebracht op tweerichtingsfietspaden, daar waar autoverkeer dit fietspad kruist. Voor een uitgebreide beschrijving zie Raadsinformatiebrief met kenmerk Z/21/031818 / D/21/042185. 

Het parkeerbeleid voor de binnenstad is ingrijpend veranderd.

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1 Woerden is verkeersveilig, leefbaar en bereikbaar

2.2 Aan de westkant van Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.3 Aan de oostkant van de kern Woerden is een goede en veilige doorstroming van het verkeer

2.4 Ontsluiting Harmelerwaard

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Terug naar navigatie - 2.1.1. Het Meerjaren Verkeersmaatregelenplan geeft aan welke maatregelen benodigd zijn om de doelstelling te bereiken

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Terug naar navigatie - 2.2.1 Het aanleggen van een robuuste westelijke ontsluiting. In 2022 hebben we een onherroepelijk besluit over de aanleg van een nieuwe brug over de Oude Rijn en zijn we bezig de procedures af te ronden om de brug te realiseren.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Terug naar navigatie - 2.3.1 In 2022 is de Steinhagenseweg omgelegd en zijn de fietsoversteken bij de Steinhagenseweg zodanig ingericht dat er een optimale afstemming wordt bereikt tussen doorstroming en verkeersveiligheid voor auto en fiets

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed

Terug naar navigatie - 2.4.1 In 2022 is de nieuwe ontsluitingsweg gereed

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Wegens aanhouden van besluitvorming i.v.m. onderzoek naar ontwikkeling van Kassengebied Harmelerwaard.

Inspanning 2021

Opgave: De openbare ruimte wordt sober en doelmatig onderhouden

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Door middel van de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) en het jaarplan is de gemeenteraad  geïnformeerd over de werkzaamheden.

Vanuit het MOP zijn de volgende projecten opgestart en/of er is aan gewerkt (deze opsomming is niet uitputtend): Kromwijkerdijk, Waardsedijk, Middellandbaan, Boerendijk, Van Teylingenweg Mijzijde, begraafplaats Hogewal, brug Oostdam en bastions, Parallelweg Oost, Nassaukade/Emmakade, Oostsingel/Oostlaan (+ Exercitieveld), Boerendijk/J. Israëlslaan, de Meije.

Als gevolg van werkzaamheden functioneren delen van de openbare ruimte tijdelijk niet en worden andere delen van de openbare ruimte tijdelijk intensiever gebruikt. Met name de projecten Boerendijk en brug Oostdam en bastions zijn daardoor intensief gevolgd door zowel inwoners als bestuurders. 

Vanuit het jaarplan is er o.a. gewerkt aan; geluidschermen Middellandbaan, Molenweg/Julianalaan.

In 2021 zijn de volgende MOP-projecten en groot onderhoud projecten afgerond: Van Teylingenweg fase 3 (Kamerik), paden begraafplaats Hogewal, vervanging en groot onderhoud beweegbare bruggen, Koningshof (Harmelen), Nassaukade en de vervangingsopgave bomen. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Terug naar navigatie - 2.5.2 In 2021 is de basis voor een betaalbare openbare ruimte gelegd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Met de besluitvorming over de Strategische Heroriëntatie zijn de uitgangspunten voor areaalreductie gewijzigd. Binnen elk project wordt ingezet op het reduceren van assets en het reduceren van de onderhoudskosten.  Er zijn twee redenen waarom het niet lukt om aan de voorkant te komen tot een  (meer) betaalbare openbare ruimte. De eerste is dat de uitgangspunten in het beleid en de uitkomsten van overleg met bewoners in 2021 uiteindelijk niet tot zelden tot areaalreductie of een goedkopere openbare ruimte leiden. De tweede is dat Woerden veel ruimtelijke ontwikkelingen heeft die meer areaal tot gevolg hebben. 

Inspanning 2021

2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Terug naar navigatie - 2.5.3 Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 2.0 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning 2021

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren
Omschrijving Huidig Streefwaarde 2022
Procedures om de brug over de Oude Rijn te realiseren. wachten op besluitvorming procedure is lopend
Maatregelen doorstroming Woerden West werkzaamheden kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond Herinrichting kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan afgerond, werkzaamheden herinrichting Boerendijk gestart
Omlegging Steinhagenseweg en inrichting fietsoversteken bij de Steinhagenseweg: doorstroming voor auto planvorming gestart gerealiseerd
idem: doorstroming voor fiets planvorming gestart gerealiseerd
idem: verkeersveiligheid voor auto planvorming gestart gerealiseerd
idem: verkeersveiligheid voor fiets planvorming gestart gerealiseerd
nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard voorbereiding gestart gereed
Nieuwe ontsluitingsweg Harmelerwaard gereed
Vanaf kwartaal 4 wordt jaarlijks de integrale beeldkwaliteit (CROW) van de openbare ruimte gerapporteerd en afgezet tegen de dan geldende beleidsambities. loopt lopend proces
Gemeente Woerden is bodemdalings- en klimaatbestendig ingericht cf. actieplannen klimaatbestendig 2050 en bodemdaling (genoemde doelstellingen 2022). in voorbereiding in ruimtelijke projecten wordt de levenscyclus kosten benadering toegepast.
De vijf belangrijkste prioriteiten uit de Ontwikkelagenda (uitwerking van Binnenstad visie) zijn in 2022 uitgevoerd of in bestuurlijke besluitvorming gebracht.

Omvang huishoudelijk restafval

Terug naar navigatie - Omvang huishoudelijk restafval
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2018 (JR20) 146 kg per inwoner 172 kg per inwoner
2019 (JR20) 145 kg per inwoner 161 kg per inwoner
2020 174 kg per inwoner 178 kg per inwoner