Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2024-2027
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Algemene beschouwingen en financiële beschouwingen
    1. Blz. 6 1. Inleiding
     1. Blz. 7 1. Inleiding
    2. Blz. 8 2. Financiën/financiële beschouwingen
     1. Blz. 9 2. Financiën/ financiële beschouwingen
   3. Blz. 10 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 11 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 12 Omschrijving
    3. Blz. 13 Ambities
    4. Blz. 14 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 15 Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied
     1. Blz. 16 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 17 Resultaat
      1. Blz. 18 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.
       1. Blz. 19 1.1.1.1 De raad neemt het initiatief tot het opstellen van een Agenda Lokale Democratie.
      2. Blz. 20 1.1.2 in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.
       1. Blz. 21 1.1.2.1 Met elk platform afspraken maken over de rol die zij willen vervullen zodat helder is op welke terreinen wordt samengewerkt (en op welke niet en welke alternatieve vormen van participatie gekozen kunnen worden).
       2. Blz. 22 1.1.2.2 Het (subsidie)kader aanscherpen waardoor de rol en positie van de platforms duidelijker worden .
       3. Blz. 23 1.1.2.3 De dorps- en wijkplatforms uitdagen om een actuele dorps- of wijkagenda te komen.
      3. Blz. 24 1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.
       1. Blz. 25 1.1.3.1 / 3.9.3.1 Opzetten jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongerenraad adviseert de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd.
      4. Blz. 26 1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.
       1. Blz. 27 1.2.1.1 Een inventarisatie maken van aanwezige ontmoetingsplaatsen en wat hierop aanvullend nodig is. Hierop integraal accommodatiebeleid ontwikkelen.
      5. Blz. 28 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
       1. Blz. 29 1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Verstevigen van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en verstevigen van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.
      6. Blz. 30 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.
       1. Blz. 31 1.3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties beter faciliteren door een loket in te stellen waar inwoners met initiatieven terechtkunnen.
       2. Blz. 32 1.3.1.2 Meedenken en ondersteunen bij het aanvragen van cofinanciering van initiatieven, bijvoorbeeld door de inzet van een subsidiecoördinator.
      7. Blz. 33 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
       1. Blz. 34 1.4.1.1 De onderwerpen onderbrengen in het domein waar ze thuishoren, en het werk hierop zo integraal mogelijk oppakken. De projectleider zoekt daarbij telkens de verbinding met de (generalistische) omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.
      8. Blz. 35 1.4.2 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.
      9. Blz. 36 1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.
       1. Blz. 37 1.5.1.1 Monitoren en evalueren hoe vaak en op welke wijze inclusie wordt opgenomen op raadsvoorstellen en raadsinformatiebrieven, en de aandachtspunten die hieruit voortvloeien opvolgen.
      10. Blz. 38 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.
       1. Blz. 39 1.5.2.1 Inclusie is een standaard gespreksonderwerp tussen de ambtenaar en het platform.
       2. Blz. 40 1.5.2.2 Accounthouders en netwerkers binnen onze organisatie leren hoe zij inclusie tot een structureel onderwerp van gesprek kunnen maken in het contact met onze partners.
      11. Blz. 41 1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.
       1. Blz. 42 1.5.3.1 Het onderwerp ‘werken vanuit de samenleving’ is minimaal tweemaal per jaar geagendeerd op de team- en domeinoverleggen die er zijn binnen onze organisatie.
    6. Blz. 43 Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie
     1. Blz. 44 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 45 Resultaat
      1. Blz. 46 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.
       1. Blz. 47 1.6.1.1 Een aanpak op dienstverlening uitwerken in samenhang met Huis op Orde en Huis van de Toekomst.
       2. Blz. 48 1.6.1.2 Daarbij maken we onder andere gebruik van de ‘Gebruiker Centraal’ om te bepalen hoe de organisatie het doet op het gebied van het betrekken van gebruikers, en om ambities voor de toekomst te bepalen.
       3. Blz. 49 1.6.1.3 Voorstel opstellen hoe we bestaande en/of nieuwe monitoringsinstrumenten kunnen gebruiken om de waardering van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeentelijke dienstverlening te meten.
       4. Blz. 50 1.6.1.4 De samenlevingsgerichte aanpak implementeren in de gemeentelijke organisatie.
      2. Blz. 51 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.
       1. Blz. 52 1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. We leggen hiervoor een voorstel aan de gemeenteraad. Zie ook 6.3.3.1.a.
       2. Blz. 53 1.6.2.2 We onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning dan wel een haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht. Dit doen we in samenhang met het werkproces ' Initiatieven van gebiedsgericht werken'.
      3. Blz. 54 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.
       1. Blz. 55 1.7.1.1 De prioritering van de ambities voorleggen aan de raad en indien nodig en mogelijk scenario’s voorleggen en daarbij de consequenties van eventuele keuzes in beeld brengen.
       2. Blz. 56 1.7.1.3 Voorstel opstellen over de structuur waarin complexe, interdisciplinaire projecten georganiseerd kunnen worden.
       3. Blz. 57 1.7.1.4 Per nieuw project zorgen voor een realistische integrale raming en daarbij ook middelen voor ondersteunende en aanpalende functies meenemen.
       4. Blz. 58 1.7.1.5 Een ‘grote-projecten-kalender' op gemeentelijk niveau opstellen. Hierdoor wordt een integrale afweging en prioritering door directie en college mogelijk.
      4. Blz. 59 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.
       1. Blz. 60 1.7.2.1 Inzetten op duurzame inzetbaarheid van personeel; het preventief medisch onderzoek maakt hiervan onderdeel uit.
       2. Blz. 61 1.7.2.2 Een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren om de betrokkenheid en tevredenheid van de medewerkers te peilen en vervolgens aan de slag te gaan met de aandachtsgebieden.
       3. Blz. 62 1.7.2.3 Het strategisch vermogen van de organisatie versterken door het samenstellen van een strategisch overleg dat het bestuur integraal adviseert over gemeentebrede vraagstukken.
       4. Blz. 63 1.7.2.4 Het strategisch vermogen en projectmanagementvaardigheden van medewerkers versterken via sturing door management en training.
       5. Blz. 64 1.7.2.5 In geval van spoedeisende (crisis)taken vanuit het Rijk gaat het college over tot inzet, vooruitlopend op de reëel te verwachten rijksbijdrage en begrotingswijziging. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeenteraad.
       6. Blz. 65 1.7.2.6 De ambtelijke organisatie versterken daar waar de grootste formatieve knelpunten zitten.
       7. Blz. 66 1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.
      5. Blz. 67 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.
       1. Blz. 68 1.7.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente op B1-niveau schrijven.
       2. Blz. 69 1.7.3.2 Jaarlijks minimaal 40 ambtenaren trainen in begrijpelijk schrijven.
       3. Blz. 70 1.7.3.3 Jaarlijks minimaal 30 van de meest verstuurde standaardbrieven naar niveau B1 herschrijven.
       4. Blz. 71 1.7.3.4 Vijftig ambtenaren die veel teksten voor inwoners schrijven krijgen een licentie voor software om het taalniveau van hun teksten te meten.
      6. Blz. 72 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.
       1. Blz. 73 1.7.4.1 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid.
       2. Blz. 74 1.7.4.2 We maken een plan waarin we vastleggen welke stappen we organisatiebreed moeten nemen om de communicatie op dit punt te verbeteren.
       3. Blz. 75 1.7.4.3 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid opnieuw, om te zien of deze gestegen is.
      7. Blz. 76 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.
       1. Blz. 77 1.8.1.1 Afstemmen van het proces met gemeente Oudewater.
       2. Blz. 78 1.8.1.2 Evalueren huidige samenwerking (kostenverdeling Woerden-Oudewater 50-50).
       3. Blz. 79 1.8.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.
       4. Blz. 80 1.8.1.4 Een toekomstscenario opstellen waaruit blijkt of en hoe de gemeenten vanaf 1-1-2026 hun samenwerking vervolgen.
      8. Blz. 81 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
       1. Blz. 82 1.9.1.1 Goede afspraken maken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
       2. Blz. 83 1.9.1.2 Uitlijnen van een werkproces voor grote en/of nieuwe beleidsontwikkelingen, waarbij de raad startnotities en indien mogelijk scenario’s krijgt voorgelegd.
       3. Blz. 84 1.9.1.4 Een themasessie organiseren met raad, college en ambtelijke organisatie over de wisselwerking en samenwerking.
       4. Blz. 85 1.9.1.5 In het inwerkprogramma aandacht besteden aan de rol van de ambtenaar in relatie tot samenleving, andere overheden, de ambtelijke organisatie, raad en college.
       5. Blz. 86 1.9.1.6 Evalueren van de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
    7. Blz. 87 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 88 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   4. Blz. 89 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
    1. Blz. 90 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 91 Omschrijving
    3. Blz. 92 Ambities
    4. Blz. 93 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 94 Opgave: Onderhoud openbare ruimte
     1. Blz. 95 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 96 Resultaat
      1. Blz. 97 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.
       1. Blz. 98 2.1.1.1 Het proces om te komen tot een visie op de openbare ruimte doorloopt de volgende stappen: startnotitie, beleid (keuzeknoppendocument) en beheerplannen.
       2. Blz. 99 2.1.1.2 Een beleidsplan openbare verlichting laten vaststellen en een uitvoeringsplan opstellen.
       3. Blz. 100 2.1.1.3 Het onderhoud openbare ruimte invullen door middel van (nieuwe) contracten.
       4. Blz. 101 2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.
      2. Blz. 102 2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.
       1. Blz. 103 2.1.2.2 Het HIOR actualiseren en vaststellen door het college als levend document.
      3. Blz. 104 2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
       1. Blz. 105 2.1.3.1 Een beleidsnotitie opstellen over welke gerichte acties de gemeente kan ondernemen.
       2. Blz. 106 2.1.3.2 Het Orakelplein opknappen en versterken van ontmoeting in de wijk Molenvliet.
      4. Blz. 107 2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte
       1. Blz. 108 2.2.1.1 Opstellen en vaststellen van een beleidsplan en een beheerplan. Diversificatie van beheer, maaibeheer en klimaat zijn criteria bij de voorgestelde keuzen.
      5. Blz. 109 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
       1. Blz. 110 2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoefte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).
       2. Blz. 111 2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)
      6. Blz. 112 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.
       1. Blz. 113 2.3.1.3 Bevorderen van circulariteit door het actief communiceren en promoten van maatregelen uit het afvalbeleidsplan.
       2. Blz. 114 2.3.1.4 Inzet van het Circulair Ambachtscentrum zodat er meer wordt hergebruikt en spullen niet onnodig worden aangeboden op de milieustraat.
       3. Blz. 115 2.3.1.5 Bij de milieustraat het afval nog beter scheiden in (evt. nieuw te onderscheiden) fracties van herbruikbaar afval (zoals luiers, opblaasbare producten e.a.).
      7. Blz. 116 2.6.1 Richtinggevende uitspraken van college en raad over de toekomstige inrichting/locatie van het Stadserf.
       1. Blz. 117 2.6.1.1 Scenario-onderzoek laten uitvoeren.
       2. Blz. 118 2.6.1.2 Voorstel ter besluitvorming aan de raad voorleggen.
      8. Blz. 119 2.7.1 Aula Rijnhof als onderdeel van de begraafplaats van de toekomst.
       1. Blz. 120 2.7.1.1 Startnotitie voorleggen aan de raad.
       2. Blz. 121 2.7.1.2 Scenario-onderzoek uitvoeren binnen de kaders van de startnotitie.
    6. Blz. 122 Opgave: Mobiliteit
     1. Blz. 123 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 124 Resultaat
      1. Blz. 125 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.
       1. Blz. 126 2.4.1.1 Inrichten van de centrumring tot fiets- en voetgangersvriendelijke toegang van Woerden.
       2. Blz. 127 2.4.1.2 Bij reconstructies van wijken deze verkeersveilig inrichten conform de 30 km/uur norm.
       3. Blz. 128 2.4.1.3 Onderzoeken uitvoeren voor de aanleg/verbreding van fietspaden, zoals (o.a.) Kamerik-Woerden, Rembrandtlaan-Leidsestraatweg, Stationsweg-Oostdam.
       4. Blz. 129 2.4.1.3.b Onderzoeken uitvoeren voor de aanleg/verbreding van fietspaden, zoals langs de Hoge Rijndijk, Polderbaan en Van der Valk Bouwmanlaan.
       5. Blz. 130 2.4.1.4 Verkeersveiligheid rondom scholen. Uitgangspunt is dat iedere school binnen de gemeente een schoolzone heeft/krijgt.
       6. Blz. 131 2.4.1.5 Participatietraject 'parkeren in de schilwijken' afronden met als resultaat een richtinggevend document ter besluitvorming.
      2. Blz. 132 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.
       1. Blz. 133 2.4.3.1 Het onderzoek naar en lobby voor de aanleg van de verschillende varianten van een oostelijke randweg voortzetten. Prioriteit bij aansluiting Steinhagenseweg op de randweg bij Harmelen en de hele oostelijke ontsluiting, waaronder ...
       2. Blz. 134 2.4.3.2 Voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug voortzetten. Besluitvorming en bestemmingsplan op elkaar afstemmen en aan de raad voorleggen.
      3. Blz. 135 2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn uitgewerkt.
       1. Blz. 136 2.5.1.2 Laadvisie deel 2 opstellen, voor o.a. deelmobiliteit, logistiek en OV.
       2. Blz. 137 2.5.1.3 Opstellen van voorwaarden voor en uitwerking van een eigen concessiemodel voor plaatsing van laadpunten.
    7. Blz. 138 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 139 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   5. Blz. 140 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 141 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 142 Omschrijving
    3. Blz. 143 Ambities
    4. Blz. 144 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 145 Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
     1. Blz. 146 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 147 Resultaat
      1. Blz. 148 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
       1. Blz. 149 1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Verstevigen van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en verstevigen van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.
      2. Blz. 150 3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (2022: 7,8)).
       1. Blz. 151 3.1.1.1 Visie sociale basis opstellen en in samenwerking met partijen bepalen welke acties nodig zijn om de sociale basis te versterken en integraal onderdeel te laten zijn van de lokale ondersteuningsstructuur.
       2. Blz. 152 3.1.1.2 Onderzoek mogelijkheden om welzijn, zorg en ondersteuning fysiek dichter bij elkaar te brengen (onder 1 dak), centrale informatieplekken inrichten, onderzoek digitale beslisboom, trainingen voor vrijw. en professionals over de sociale basis.
      3. Blz. 153 3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).
       1. Blz. 154 3.1.2.1 Ervaringsdeskundige inzetten en voorlichting over maatschappelijke ontwikkelingen (bv. schaarste zorg, vergrijzing) organiseren voor inwoners/organisaties.
      4. Blz. 155 3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022).
       1. Blz. 156 3.1.3.1 Zorgen dat informatie over voorzieningen/regelingen fysiek/digitaal beschikbaar is (sociale kaart). Toegankelijkheid van informatie voor ouderen/laaggeletterden verbeteren o.a. door inzet B1-taal en fysiek laagdrempelige informatieplekken.
      5. Blz. 157 3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.
      6. Blz. 158 3.2.1 Betere herkenbaarheid en bekendheid van ontmoetingsplaatsen (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen).
       1. Blz. 159 3.2.1.1 Herkenbaarheid/bekendheid van de ontmoetingsplaatsen vergroten door het opzetten van een communicatiestrategie.
      7. Blz. 160 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...
       1. Blz. 161 3.2.2.1 Samenwerking en verbinding tussen partijen stimuleren door meer fte inzet buurtverbinders.
       2. Blz. 162 3.2.2.2 Meer groepsgericht (indicatievrij) aanbod voor langer thuiswonende inwoners (voor o.a. de doelgroep maatsch. opvang, beschermd wonen en oudere inwoners met geheugenproblematiek), voorliggend aan geïndiceerde dagbesteding.
       3. Blz. 163 3.2.2.3 / 4.3.1.2 / 5.1.1.1 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoeften (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven)
      8. Blz. 164 3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.
       1. Blz. 165 3.3.1.1 Lichte begeleiding bieden vanuit het lokaal team. Hiervoor een project opstarten, plan van aanpak en implementatieplan opstellen. Gemeenteraad en participatieraad hierbij betrekken.
      9. Blz. 166 3.4.1 Inwoners die dat nodig hebben, kunnen na verwijzing gebruikmaken van passende zorg en ondersteuning vanuit de Jeugdwet en de Wmo.
       1. Blz. 167 3.4.1.1 Evalueren van proces en resultaten regionale inkoop Wmo begeleiding en Jeugd, en intensiveren regionale samenwerking aansluitend op kaders uit hervormingsagenda.
    6. Blz. 168 Opgave: Kansrijk Woerden
     1. Blz. 169 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 170 Resultaat
      1. Blz. 171 3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Toename gebruik van de regelingen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken).
       1. Blz. 172 3.5.1.1 Binnen het netwerk 'geld op orde' afspraken maken over doorverwijzingen. Uitbreiden cliëntervaringsonderzoek, continueren van de coördinatie aanpak schuldhulpverlening.
      2. Blz. 173 3.5.2 Inwoners hebben een gezondere leefstijl (stijging indicator gezonde leefstijl GGD-monitor).
       1. Blz. 174 3.5.2.1 Samen met inwoners, maatschappelijke partners en eerstelijnszorg een integraal plan ontwikkelen gericht op een lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van een gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden, ...
      3. Blz. 175 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).
       1. Blz. 176 3.5.3.1 / 5.5.1.1 Onderzoek haalbaarheid Stadspas/Woerdenpas. Nagaan of we huidig aanbod Declaratieregeling (sport, cultuur en onderwijs) kunnen uitbreiden met (welzijns)activiteiten van andere organisaties en verenigingen, en kortingen op ...
      4. Blz. 177 3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).
       1. Blz. 178 3.6.1.1 Continueren van de samenwerking tussen Ferm Werk en Woerden Wijzer.
       2. Blz. 179 3.6.1.2 Ontwikkelen van een standaard zelfredzaamheid die door Ferm Werk en Woerden Wijzer eenduidig wordt gehanteerd.
      5. Blz. 180 3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.
      6. Blz. 181 3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...
       1. Blz. 182 3.8.1.1 Hulpvragen en beschikbaar aanbod in beeld brengen; website ontwikkelen die als wegwijzer fungeert voor statushouders en ketenpartners.
       2. Blz. 183 3.8.1.2 Knelpunten in de keten tijdig signaleren, inrichten escalatiemodel, definiëren zwakke schakels en alternatieven, en hierop rapporteren.
       3. Blz. 184 3.8.1.3 Benodigde rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden definiëren en hierover duidelijke afspraken maken binnen de samenwerkingsketen nieuwkomers.
       4. Blz. 185 3.8.1.4 Eenduidige aanpak/werkwijze ontwikkelen, schotten tussen doelgroepen (statushouders oude/nieuwe wet, gezinsherenigers/vormers, kinderen, Oekraïners) weghalen, inzetten op scholing.
      7. Blz. 186 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).
       1. Blz. 187 3.9.1.2 / 5.4.1.2 Samenwerkingsagenda opstellen t.b.v. betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijn en jeugdhulp.
       2. Blz. 188 3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden ...
       3. Blz. 189 3.9.1.5 / 5.4.1.5 De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verkleinen, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool.
      8. Blz. 190 3.9.2 Er is een Kansrijke Start voor kinderen en gezinnen, de zelf- en samenredzaamheid op het gebied van opvoeden en opgroeien is versterkt.
       1. Blz. 191 3.9.2.1 Continueren kansrijke start lokale coalitie door het opstellen van het Actieplan Kansrijke Start 2023-2025.
      9. Blz. 192 1.1.3 / 3.9.3 Kinderen en jongeren zijn betrokken bij beleidsvoorbereiding, besluitvorming en uitvoering.
       1. Blz. 193 1.1.3.1 / 3.9.3.1 Opzetten jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen. Jongeren denken mee over fysieke woon- en leefomgeving, voorzieningen en advies- en hulpverlening. De jongerenraad adviseert de gemeente hierover gevraagd en ongevraagd.
      10. Blz. 194 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek.
       1. Blz. 195 3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.
    7. Blz. 196 Opgave: Gezond en vitaal Woerden
     1. Blz. 197 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 198 Resultaat
      1. Blz. 199 3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).
       1. Blz. 200 3.10.1.1 Taken vanuit de doordecentralisatie Maatschappelijke opvang en beschermd wonen uitvoeren en richten op: opzet projecten met lichte zorg, extra expertise/capaciteit Woerden Wijzer voor aanvragen, regionale/lokale afspraken ...
      2. Blz. 201 3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...
       1. Blz. 202 3.10.2.1 / 6.1.6.1 Een extra beleidsadviseur wonen en zorg inzetten voor de verbinding tussen sociaal domein/wonen; nieuwe woonzorginitiatieven toetsen en waar mogelijk tot uitvoer brengen.
       2. Blz. 203 3.10.2.2 / 6.1.6.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuiswensen en plannen; continueren van ...
      3. Blz. 204 3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).
       1. Blz. 205 3.10.3.1 Een lokaal hitteplan maken.
       2. Blz. 206 3.10.3.2 Samenwerken met de bestuurders van zorgaanbieders en de woonsector, en afspraken maken over langer thuis wonen: bestuurlijke MAG-tafels.
       3. Blz. 207 3.10.3.3 Meewerken aan passende (medische) zorg, deelname project Inzet gespecialiseerde ouderengeneeskunde, MAG-tafel, informeren zorgprofessionals en sociale basis.
      4. Blz. 208 3.10.4 De inzet van technologische hulpmiddelen en innovatie neemt toe evenals inzet van technologie bij het monitoren.
       1. Blz. 209 3.10.4.1 Mogelijkheden m.b.t. technologische hulpmiddelen en innovatie onderzoeken en bepalen wie wat doet binnen het medisch/sociaal domein (MAG-tafels).
      5. Blz. 210 3.10.5 / 4.1.2 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).
       1. Blz. 211 3.10.5.1 / 4.1.2.2 Meer inzet op bestrijding eenzaamheid o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/functies in grote wooncomplexen, verruiming aanpak welzijn op recept, opzetten dagbesteding zonder indicatie en borgen kunstmenu Zilver.
      6. Blz. 212 3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).
       1. Blz. 213 3.10.6.1 Mantelzorgwaardering/-activiteiten uitbreiden door o.a: herhalen van de bewustwordingscampagne mantelzorgers, mantelzorgverklaringen t.b.v. mantelzorgwoningen/urgenties/vrijstellingen, herijken samenwerkingsafspraken t.b.v. ...
      7. Blz. 214 3.10.7 Inwoners met dementie nemen langer deel aan de samenleving en worden daarbij ondersteund.
       1. Blz. 215 3.10.7.1 Meer inzet op activiteiten voor inwoners met dementie, onderzoeken hoe meer wijken/dorpen dementievriendelijk kunnen worden (met Harmelen als voorbeeld) en informeren inwoners over ondersteuningsmogelijkheden.
      8. Blz. 216 3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.
       1. Blz. 217 3.10.8.1 Ketenaanpak valpreventie ontwikkelen met zorgverzekeraars en (zorg)professionals; aanbieden beweegactiviteiten voor 65-plussers zonder verhoogd valrisico (bv. bestaande wandelgroepen); projectleider valpreventie aanstellen die ...
      9. Blz. 218 3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))
       1. Blz. 219 3.11.1.1 Uitbreiden projecten gericht op maatjes, informele steunfiguren (coaches) sociale basisvaardigheden en ontmoeting.
      10. Blz. 220 3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...
       1. Blz. 221 3.11.2.1 / 4.1.3.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVO, groepsgericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, ...
       2. Blz. 222 3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en ...
      11. Blz. 223 3.11.3 Jongeren worden actief begeleid in hun weg naar zelfstandigheid (afname % thuiszitters en % jongeren met geldproblemen).
       1. Blz. 224 3.11.3.1 Sluitende aanpak 16-27 opzetten op gebied van wonen, werk, zorg, sociale relaties. O.a project kamers met aandacht continueren/uitbreiden, project Kwikstart, koppeling informele steunfiguren.
      12. Blz. 225 3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD).
       1. Blz. 226 3.12.1.1 Plan ontwikkelen voor verbeteren lokale preventieve infrastructuur ter bevordering van gezonde leefstijl en het terugdringen van gezondheidsachterstanden o.b.v. het IJslands preventiemodel. Inzet op gezonde wijkaanpak/ ...
      13. Blz. 227 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).
       1. Blz. 228 3.12.2.1 / 5.7.1.1 Inzet op preventieve voorlichting middelengebruik (roken), deelnemen aan STOPtober, voorlichtingsactiviteiten over middelengebruik door jongerenwerk. Blijven inzetten op rookvrije sportterreinen/verenigingen en meer ...
      14. Blz. 229 3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.
       1. Blz. 230 3.12.3.1 / 5.7.2.1 Inzet op preventieve voorlichting over alcoholgebruik op school aan leerlingen/ouders. We zetten in op het normaliseren van een 0.0 lifestyle, Dry January en Ik Pas. Stimuleren alcoholvrije ontmoeting.
      15. Blz. 231 3.12.4 Percentage jongeren en volwassen dat verslavende middelen gebruikt, is gedaald.
       1. Blz. 232 3.12.4.1 Aanpak ontwikkelen voor vroegsignalering en preventie alcoholproblematiek en middelengebruik.
      16. Blz. 233 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).
       1. Blz. 234 3.12.5.1 / 5.7.3.1 Inzet op meer bewegen en minder overgewicht door bekender maken van beweegrichtlijnen, inwoners inspireren om meer te bewegen en zorgen voor passend beweegaanbod voor 55-plussers.
       2. Blz. 235 3.12.5.2 / 5.7.3.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (gezonde leefstijlinterventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).
       3. Blz. 236 3.12.5.3 / 5.7.3.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).
      17. Blz. 237 3.13.1 We dragen bij aan de uitvoering van het integraal zorgakkoord en zetten daarvoor in op minder schotten in wetgeving en financiering van medisch, sociaal en welzijnsdomein.
       1. Blz. 238 3.13.1.1 Een regiobeeld en regioplan ontwikkelen i.s.m. regio Utrecht West.
      18. Blz. 239 3.13.2 Samenwerking tussen huisartsen, WoerdenWijzer en algemene voorzieningen is verbeterd. Huisartsen zijn beter op de hoogte van voorzieningen.
       1. Blz. 240 3.13.2.1 Intensiveren van samenwerking tussen huisartsen-Woerden Wijzer-gemeente en afspraken maken over verwijzingen en over de bredere inzet van POH'ers.
    8. Blz. 241 Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden
     1. Blz. 242 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 243 Resultaat
      1. Blz. 244 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
       1. Blz. 245 2.2.2.1 / 3.14.1.1 Behoefte per wijk voor een gezondere leefomgeving en vergroening onderzoeken; pilots uitwerken i.s.m. inwoners/bedrijven/maatschappelijk partners (bv. buurttuin).
       2. Blz. 246 2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)
      2. Blz. 247 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...
       1. Blz. 248 3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, ...
      3. Blz. 249 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.
       1. Blz. 250 3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.
      4. Blz. 251 3.15.1 De Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams) is geïmplementeerd.
       1. Blz. 252 3.15.1.1 Voorbereiding op de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein en in gang zetten van daarvoor benodigde acties.
      5. Blz. 253 3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...
       1. Blz. 254 3.15.2.1 Het piket van WoerdenWijzer uitbreiden zodat inwoners met zorgen over veiligheid snel terechtkunnen. Meer bekendheid geven aan meldcode veiligheid via bijeenkomsten/ gesprekstraining voor scholen en het medisch domein.
      6. Blz. 255 3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.
       1. Blz. 256 3.15.3.1 Inzet van bemoeizorg (Eropaf-team) WoerdenWijzer voor ondersteuning complexe problematiek uitbreiden.
       2. Blz. 257 3.15.3.2 Maatwerkbudget inzetten voor de financiering van creatieve oplossingen die wets-/kaderoverstijgend zijn om inwoners op maat te helpen.
       3. Blz. 258 3.15.3.3 Beleidskader aanpak woonhygiënische problematiek (hoarding/vervuiling) opstellen en inzetten op integrale aanpak tussen sociaal domein en domein veiligheid.
      7. Blz. 259 3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).
       1. Blz. 260 3.15.4.1 De beschikbaarheidswijzer inzetten als tool om snel passende hulp te vinden/in te zetten. Afspraken maken tussen (zorg)partijen en Woerden Wijzer over bewust wel/niet ingrijpen in zorg- en veiligheidssituaties.
       2. Blz. 261 3.15.4.2 Plan van aanpak regionale agenda jeugd uitvoeren waarbij we inzetten op 'zo thuis mogelijk' opgroeien.
      8. Blz. 262 3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).
       1. Blz. 263 3.15.5.1 Versterken van de samenwerking tussen WoerdenWijzer en de Persoonsgerichte Aapak (PGA). De escalatieladder inzetten (wie doet wat en wie heeft doorzettingsmacht bij escalatie). Inzetten op effectieve overlegstructuur en ...
      9. Blz. 264 3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.
       1. Blz. 265 3.15.6.1 SPUK 3-milieuvoorzieningen (middelen vanuit het Rijk voor residentiële instellingen jeugd) uitvoeren in U16-verband.
      10. Blz. 266 3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.
       1. Blz. 267 3.15.7.1 Inzet op kleinschalige en gezinsgerichte opvang en passende, sluitende zorgvormen voor jeugdigen en gezinnen die dit nodig hebben.
    9. Blz. 268 Opgave: Regie
     1. Blz. 269 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 270 Resultaat
      1. Blz. 271 3.16.1 Tweemaal per jaar wordt een kwaliteitsmonitor opgeleverd, gekoppeld aan de resultaten uit de uitvoeringsagenda.
       1. Blz. 272 3.16.1.1 Kwaliteitsmonitor opzetten, gekoppeld aan de P&C-cyclus, en de daarvoor benodigde onderzoeken uitvoeren.
      2. Blz. 273 3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.
       1. Blz. 274 3.16.2.1 Inwoners en ervaringsdeskundigen betrekken bij initiatieven/beleidsontwikkeling via klankbordgroepen en een digitaal initiatievenplatform.
      3. Blz. 275 3.16.3 Op alle beleidsdoelen worden partners gefaciliteerd om in gesprek te blijven met elkaar en met de gemeente.
       1. Blz. 276 3.16.3.1 Partners doorlopend betrekken bij de uitvoering van ons beleid via MAG-tafels, bijeenkomsten en gesprekken.
      4. Blz. 277 3.16.4 Er is financiële ruimte voor innovatie en het opzetten van vernieuwende initiatieven die bijdragen aan doelen van de MAG.
       1. Blz. 278 3.16.4.1 Innovatiebudget instellen met de niet-bestede middelen hervormingsagenda Jeugd.
    10. Blz. 279 Eigen indicatoren
    11. Blz. 280 Specificatie taakvelden
    12. Blz. 281 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   6. Blz. 282 Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
    1. Blz. 283 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 284 Omschrijving
    3. Blz. 285 Ambities
    4. Blz. 286 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 287 Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
     1. Blz. 288 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 289 Resultaat
      1. Blz. 290 4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.
       1. Blz. 291 4.1.1.1 Uitvoeringsagenda cultuur opstellen.
       2. Blz. 292 4.1.1.2 / 5.8.1.1 Digitale kaart ontwikkelen met daarop accommodaties/evenemententerreinen/ sport/recreatieroutes en in beeld brengen wat er is. QR-codes met beweegtips in de openbare ruimte aanbieden en een publiciteitscampagne opzetten.
       3. Blz. 293 4.1.1.3 Uitvoeren van de uitvoeringsagenda cultuur
       4. Blz. 294 4.1.1.4 Voorwaarden over deelname en toegankelijkheid opnemen in uitvoeringsovereenkomst subsidie aan culturele instellingen.
      2. Blz. 295 3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.
       1. Blz. 296 4.1.2.1 Continueren van de (tijdelijke) financiering van cultuuractiviteiten voor talentontwikkeling voor o.a meer muziek in de klas, maatwerkprogramma Klooster, cultuureducatie/combinatiefunctionaris cultuur.
       2. Blz. 297 3.10.5.1 / 4.1.2.2 Meer inzet op bestrijding eenzaamheid o.a. door onderzoeken mogelijkheid aanjaagteams/functies in grote wooncomplexen, verruiming aanpak welzijn op recept, opzetten dagbesteding zonder indicatie en borgen kunstmenu Zilver.
      3. Blz. 298 3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.
       1. Blz. 299 3.11.2.1 / 4.1.3.1 Lokaal plan maken voor het vergroten van de mentale gezondheid (o.a. continueren maatwerkprogramma KUVO, groepsgericht aanbod zoals running therapy/grip op je dip/think op school, lesprogramma's sociale basisvaardigheden, ...
      4. Blz. 300 3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.
       1. Blz. 301 4.1.4.1 Een half extra fte subsidiëren voor bibliotheek Het Groene Hart voor het uitvoeren van de coördinatiefunctie basisvaardigheden.
       2. Blz. 302 4.1.4.2 Maatwerkpakket Laaggeletterdheid & basisvaardigheden in de scholen blijft geborgd in prestatieafspraken met bibliotheek. Hiermee worden blijvend extra uren leesconsulent, uitbreiding flexibele schil vakdocenten en extra collecties boeken ...
      5. Blz. 303 4.1.5 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
       1. Blz. 304 4.1.5.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.
      6. Blz. 305 4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.
       1. Blz. 306 4.1.6.1 We stimuleren wandelen, fietsen en skeeleren zowel utilitair als recreatief. Onze recreatieve routestructuren en andere recreatieve voorzieningen houden we up-to-date en ontwikkelen we verder door.
       2. Blz. 307 4.1.6.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas wordt ontwikkeld en gerealiseerd.
      7. Blz. 308 3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.
       1. Blz. 309 4.2.1.1 Door inzet van een cultuurmakelaar meer verbinding organiseren tussen het sociaal domein en het culturele veld. Ontmoetingen tussen partners organiseren.
      8. Blz. 310 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.
       1. Blz. 311 4.3.1.1 Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de verbinding van de bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen na uitvoering van een nulmeting.
       2. Blz. 312 3.2.2.3 / 4.3.1.2 / 5.1.1.1 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoeften (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven)
      9. Blz. 313 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
       1. Blz. 314 1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Verstevigen van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en verstevigen van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.
      10. Blz. 315 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).
       1. Blz. 316 4.4.2.1 Op basis van de Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 brengen we focus in onze citymarketing-activiteiten.
       2. Blz. 317 4.4.2.2 Organiseren van kaasmarkten in het zomerseizoen door Agrarisch Centrum Woerden/Kaasmarkt.
       3. Blz. 318 4.4.2.3 Stabiliseren van de exploitatie van Kaaspakhuis / VVV / Woerden Marketing ten behoeve van promotie van Woerden voor onze inwoners en de regio.
      11. Blz. 319 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
       1. Blz. 320 2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)
      12. Blz. 321 3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.
       1. Blz. 322 3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.
    6. Blz. 323 Opgave: Sterke economie
     1. Blz. 324 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 325 Resultaat
      1. Blz. 326 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.
       1. Blz. 327 4.6.1.1 Vaart maken met de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Van Zwietenweg (zie ook 6.2.4). We zetten bij de inrichting van deze terreinen in op circulair.
      2. Blz. 328 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.
       1. Blz. 329 4.6.2.1 Uitvoeren behoefteonderzoek gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.
       2. Blz. 330 4.6.2.2 Uitvoering herstructureringsplannen.
      3. Blz. 331 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.
       1. Blz. 332 4.6.3.1 Opstellen herstructureringsplannen gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.
      4. Blz. 333 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.
       1. Blz. 334 4.6.4.1 Opstellen behoefteonderzoek naar nieuwe (schuif-)ruimte voor lokale ondernemers tot 2040.
       2. Blz. 335 4.6.4.2 Locatie-onderzoek en -keuze worden voorgelegd aan de raad. Hierin worden de provinciale en U10-regionale opgaven en planning werklocaties meegenomen. Er vindt bestuurlijke afstemming plaats met Utrecht-West-gemeenten inzake (...)
      5. Blz. 336 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
       1. Blz. 337 4.7.2.1 Via doelgerichte projecten inzetten op een vitale arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. CIV Smart Technology, CIV Zorg en welzijn, VMBO on stage.
       2. Blz. 338 4.7.2.2 Via deelname aan U10 regio Economie inzetten op de regionale opgave t.a.v. vitale arbeidsmarkt (Utrecht Talenten Alliantie (UTA) en werklocaties Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)).
      6. Blz. 339 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
       1. Blz. 340 4.7.3.1 Samenwerken met TechnoHUB om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen voor onze techniek- en maakindustrie in de gemeente en de regio.
       2. Blz. 341 4.7.3.2 Afspraken maken tussen gemeente, FermWerk, UWV, de TechnoHUB en Ondernemend Woerden.
      7. Blz. 342 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.
       1. Blz. 343 4.8.1.1 Actieplan Vitale Binnenstad opstellen i.s.m. inwoners, ondernemers en initiatiefnemers met Uitvoeringsagenda tot 2030.
       2. Blz. 344 4.8.1.2 Uitvoering van de Uitvoeringsagenda behorend bij het actieplan Vitale Binnenstad.
      8. Blz. 345 4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.
       1. Blz. 346 4.8.2.1 Uitwerken van het gebiedsgericht werken via de as wijkambtenaar, accountmanagement EZ en beleid. Detailhandelsstructuurvisie en horecabeleidskader gebiedsgericht uitwerken.
      9. Blz. 347 4.10.1 Vitale dorpen en wijken (programma 1 in the lead).
       1. Blz. 348 4.10.1.1 Samen met ondernemers onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en mogelijkheid om een lokaal pakketsysteem in te richten.
      10. Blz. 349 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...
       1. Blz. 350 3.14.2.1 / 4.10.2.1 Inzet van betrokken ondernemers Woerden op verbinding met Sociaal Domein. Meer bekendheid en waardering voor betrokken ondernemen door o.a. kennissessies, campagnes, ...
    7. Blz. 351 Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)
     1. Blz. 352 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 353 Resultaat
      1. Blz. 354 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.
       1. Blz. 355 4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website.
       2. Blz. 356 4.11.1.3 De doelgroepen actief benaderen m.b.t. besparen.
      2. Blz. 357 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.
       1. Blz. 358 4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.
       2. Blz. 359 4.11.2.3 Isolatieprogramma (eigen woningen) uitvoeren
       3. Blz. 360 4.11.2.5 Verkenning met betrokkenen over een mogelijk warmtenet Molenvliet en Snel & Polanen.
       4. Blz. 361 4.11.2.6 Handelingsperspectief bieden aan alle inwoners van Woerden, door concreet aan te geven per wijk/gebied wat beperkingen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de toekomstige warmtevoorziening.
       5. Blz. 362 4.11.2.7 Inwoners activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.
      3. Blz. 363 4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
       1. Blz. 364 4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.
       2. Blz. 365 4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.
      4. Blz. 366 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
       1. Blz. 367 4.11.4.1 Het programma CO2-neutraal met de CO2-prestatieladder uitvoeren.
       2. Blz. 368 4.11.4.2 Van de Routekaart verduurzamen gemeentelijk vastgoed 2030: uitvoering tranches 3, 4 en 5 en beleidsvoorbereiding tranche 6 e.v.
      5. Blz. 369 4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.
       1. Blz. 370 4.11.5.1 Jaarlijks rapporteren en indien nodig bijsturen.
      6. Blz. 371 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.
       1. Blz. 372 4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.
       2. Blz. 373 4.12.1.3 De gebiedsprocessen voor 'grootschalige zon en wind te realiseren tot 2030' uitvoeren in de aangewezen gebieden.
       3. Blz. 374 4.12.1.4 Inwoners en lokale burgerinitiatieven gedurende het hele proces informeren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteunen bij de mogelijkheden tot lokaal eigendom.
      7. Blz. 375 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.
       1. Blz. 376 4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.
       2. Blz. 377 4.12.2.2 Inwoners informeren.
      8. Blz. 378 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.
       1. Blz. 379 4.12.3.1 In het project Veenboeren in Beweging onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden in veenweidegebied.
       2. Blz. 380 4.12.3.2 Onderzoek naar grootschalig zon in combinatie met andere opgaven in deze gebieden zoals recreatie en bodemdaling.
      9. Blz. 381 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
       1. Blz. 382 4.12.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16, m.n. over netcongestie.
       2. Blz. 383 4.12.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.
      10. Blz. 384 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.
       1. Blz. 385 4.12.5.1 Beleid voor middelgrote opwek evenals kleine windmolens bestemmingswijziging (hoogte) opnemen in omgevingsplan. Hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen.
       2. Blz. 386 4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.
       3. Blz. 387 4.12.5.3 Er is regelmatig overleg met ondernemers(verenigingen) waarbij de gemeente met de ondernemers verkent hoe de gemeente hen kan ondersteunen bij middelgrote zon op dak.
      11. Blz. 388 4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.
       1. Blz. 389 4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.
      12. Blz. 390 4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.
       1. Blz. 391 4.13.1.1 Alle mogelijke inspraak, bezwaar en beroep tegen de gaswinning door Vermilion benutten.
      13. Blz. 392 4.14.2 Uitvoering voorstel om luchtverontreiniging te verminderen (PvA in 2023 door college vast te stellen).
       1. Blz. 393 4.14.2.1 Uitvoeren van maatregelen om luchtverontreiniging te verminderen conform plan van aanpak.
       2. Blz. 394 4.14.2.2 Uitvoeren meerjarige communicatiecampagne 'Houtstook'.
    8. Blz. 395 Specificatie taakvelden
    9. Blz. 396 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   7. Blz. 397 Programma 5. Onderwijs en Sport
    1. Blz. 398 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 399 Omschrijving
    3. Blz. 400 Ambities
    4. Blz. 401 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 402 Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
     1. Blz. 403 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 404 Resultaat
      1. Blz. 405 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.
       1. Blz. 406 3.2.2.3 / 4.3.1.2 / 5.1.1.1 Project ontmoetingsplaatsen/activiteiten voor kinderen/jongeren/ouders opzetten, aansluitend bij wensen/behoeften (aansluiting cultuur, sport, fysieke leefomgeving, activiteiten door jongerenorganisaties/ouderinitiatieven)
      2. Blz. 407 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.
       1. Blz. 408 1.2.2.1 / 3.2.3.1 / 4.3.2.1 / 5.1.2.1 Verstevigen van huidige ontmoetingsplaatsen (focuswijken Molenvliet, Schilderskwartier, Binnenstad, Harmelen). Onderzoeken en verstevigen van ontmoetingsbehoeften en -plaatsen binnen bestaande mogelijkheden.
    6. Blz. 409 Opgave: Kansrijk Woerden
     1. Blz. 410 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 411 Resultaat
      1. Blz. 412 3.9.4 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.
       1. Blz. 413 3.9.4.1 / 5.2.4.1 Jongeren in staat stellen om zelf activiteiten/evenementen te organiseren. Alleen inzet op Cruyff-court of soortgelijke voorziening.
      2. Blz. 414 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.
       1. Blz. 415 5.3.1.2 Het herijkte IHP van 2022 uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen, met als belangrijkste aandachtspunten de inspanningen die genoemd worden onder 5.3.1.3 t/m 5.3.1.7.
       2. Blz. 416 5.3.1.3 Aan de raad kaders ter vaststelling voorleggen waarbinnen het college kan besluiten over toekenning van budgetten voor het zgn. Plusscenario duurzaamheid en 'In Woerden doet iedereen mee' (inclusie).
       3. Blz. 417 5.3.1.4 In overleg met besturen basisonderwijs nadenken over een evenwichtig aanbod van openbaar en bijzonder onderwijs in een passend aantal (grotere) schoolgebouwen (de zgn. opgave PO).
       4. Blz. 418 5.3.1.5 Met de VO-besturen in gesprek gaan over een gemeenschappelijke visie op het onderwijsaanbod en over evt. consequenties voor onderwijsprestatie en huisvesting van de twee grote VO-scholen (de zgn. opgave VO).
       5. Blz. 419 5.3.1.6 Met de VO-besturen in gesprek gaan over beschikbaarheid, gebruik en huurprijs van de aanwezige sportvoorzieningen (de zgn. opgave VO).
       6. Blz. 420 5.3.1.7 Eenduidig beleid vaststellen over de positie die de gemeente wil innemen bij investeringen in integrale kindcentra (IKC’s) en het afsprakenkader met partijen in het veld dat daarbij passend is.
      3. Blz. 421 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).
       1. Blz. 422 5.4.1.1 Continueren en uitbreiden van de functie van brugfunctionaris.
       2. Blz. 423 3.9.1.2 / 5.4.1.2 Samenwerkingsagenda opstellen t.b.v. betere samenwerking tussen gemeente, onderwijs, welzijn en jeugdhulp.
       3. Blz. 424 3.9.1.3 / 5.4.1.3 Integrale arrangementen tussen onderwijs en ondersteuning opzetten voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben. Er zijn vaste casemanagers van Woerden Wijzer op scholen, er is casuïstiekbespreking en we verbreden ...
       4. Blz. 425 5.4.1.4 Inzet op meer buitenschoolse opvang voor kinderen die extra aandacht, structuur en begeleiding nodig hebben (BSO+).
       5. Blz. 426 3.9.1.5 / 5.4.1.5 De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs verkleinen, o.a. door inzet jongerenwerk in groep 7/8 basisschool.
      4. Blz. 427 5.4.2 Meer kinderen/jongeren die gebruikmaken van jeugd- en/of leerlingenvervoer reizen zelfstandig.
       1. Blz. 428 5.4.2.1 Herijken van de verordening leerlingenvervoer en Beleidsregels vergoeding kosten schoolbezoek. Nadruk op zelfstandig leren reizen en de voordelen daarvan voor leerlingen.
      5. Blz. 429 5.4.3 Onderwijsachterstanden voor kinderen (met een risico hierop) zijn verkleind.
       1. Blz. 430 5.4.3.1 Herijken van het onderwijsachterstandenbeleid en inzetten op uitbreiding peuteropvang van 5 naar 8 uur, taalaanbod/taalvisite, wijkgerichte aanpak onderwijsachterstanden, meer personele inzet voorschoolse educatie doelgroeppeuters.
      6. Blz. 431 5.4.4 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven (link naar programma 3).
       1. Blz. 432 5.4.4.1 In samenwerking met onze partners een samenwerkingsagenda Passend onderwijs opstellen waarin inclusief onderwijs nadrukkelijk aandacht krijgt.
      7. Blz. 433 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).
       1. Blz. 434 3.5.3.1 / 5.5.1.1 Onderzoek haalbaarheid Stadspas/Woerdenpas. Nagaan of we huidig aanbod Declaratieregeling (sport, cultuur en onderwijs) kunnen uitbreiden met (welzijns)activiteiten van andere organisaties en verenigingen, en kortingen op ...
    7. Blz. 435 Opgave Gezond en vitaal Woerden
     1. Blz. 436 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 437 Resultaat
      1. Blz. 438 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.
       1. Blz. 439 3.11.2.2 / 5.6.1.1 Uitbreiden jongerenwerk en daarbij inzetten op o.a.: talenthouses, coaching, talentontwikkeling, weerbaarheidstraining, ondersteuning jongeren bij opvang wachtlijst/ afschaling Woerden Wijzer, schooljongerenwerk en ...
      2. Blz. 440 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).
       1. Blz. 441 3.12.2.1 / 5.7.1.1 Inzet op preventieve voorlichting middelengebruik (roken), deelnemen aan STOPtober, voorlichtingsactiviteiten over middelengebruik door jongerenwerk. Blijven inzetten op rookvrije sportterreinen/verenigingen en meer ...
      3. Blz. 442 3.12.3 / 5.7.2 Percentage jongeren en volwassenen dat (overmatig) alcohol drinkt, is gedaald.
       1. Blz. 443 3.12.3.1 / 5.7.2.1 Inzet op preventieve voorlichting over alcoholgebruik op school aan leerlingen/ouders. We zetten in op het normaliseren van een 0.0 lifestyle, Dry January en Ik Pas. Stimuleren alcoholvrije ontmoeting.
      4. Blz. 444 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).
       1. Blz. 445 3.12.5.1 / 5.7.3.1 Inzet op meer bewegen en minder overgewicht door bekender maken van beweegrichtlijnen, inwoners inspireren om meer te bewegen en zorgen voor passend beweegaanbod voor 55-plussers.
       2. Blz. 446 3.12.5.2 / 5.7.3.2 Mogelijkheden voor het aanbieden van GLI (gezonde leefstijlinterventie) onderzoeken; hiermee bevorderen we gezond gedrag (voeding, bewegen en slapen).
       3. Blz. 447 3.12.5.3 / 5.7.3.3 Mogelijkheden voor het uitvoeren van 'Stapje Fitter' onderzoeken (interventie voor mensen langdurig in bijstand).
    8. Blz. 448 Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden
     1. Blz. 449 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 450 Resultaat
      1. Blz. 451 4.1.1 / 5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.
       1. Blz. 452 4.1.1.2 / 5.8.1.1 Digitale kaart ontwikkelen met daarop accommodaties/evenemententerreinen/ sport/recreatieroutes en in beeld brengen wat er is. QR-codes met beweegtips in de openbare ruimte aanbieden en een publiciteitscampagne opzetten.
      2. Blz. 453 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
       1. Blz. 454 2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)
      3. Blz. 455 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.
       1. Blz. 456 3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.
      4. Blz. 457 5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.
       1. Blz. 458 5.8.4.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.
       2. Blz. 459 5.8.4.2 Definitief besluit toekomst zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten o.a. bereikbaarheid voor onze inwoners, voldoende aanbod zwemlessen, voldoende ruimte voor verenigingsleven dat a.h. zwembad verbonden is, betaalbaarheid voor alle inwoners...
    9. Blz. 460 Specificatie taakvelden
    10. Blz. 461 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   8. Blz. 462 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
    1. Blz. 463 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 464 Omschrijving
    3. Blz. 465 Ambities
    4. Blz. 466 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 467 Opgave: Bouwen en wonen
     1. Blz. 468 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 469 Resultaat
      1. Blz. 470 6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden 300-400 woningen per jaar opgeleverd.
       1. Blz. 471 6.1.1.1 In de periode 2023-2026 jaarlijks 300-400 woningen opleveren. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.
       2. Blz. 472 6.1.1.2 Het winkelcentrum in Tournoysveld vernieuwen.
      2. Blz. 473 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.
       1. Blz. 474 6.1.2.1 Bij de herijking van de woonvisie worden de percentages sociale huur, middenhuur, goedkope en betaalbare koop herijkt. In totaal zijn er 60% betaalbare koop- en huurwoningen. Het percentage van 25% sociale huur geldt niet voor ...
       2. Blz. 475 6.1.2.2. De nieuwe uitgangspunten voor sociale huur en betaalbare koop zijn leidend in de nieuw te sluiten intentieovereenkomsten met ontwikkelaars .
      3. Blz. 476 6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
       1. Blz. 477 6.1.3.1 Het vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Hiervoor wordt een raadsvoorstel opgesteld, waarin de aanpak en de benodigde middelen worden beschreven en na goedkeuring worden uitgevoerd.
       2. Blz. 478 6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader stellen voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
      4. Blz. 479 6.1.4 We vergroten de kansen voor starters en middeninkomens om in Woerden zelf een woning te kopen.
       1. Blz. 480 6.1.4.2 De mogelijkheden voor het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding onderzoeken.
      5. Blz. 481 6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.
       1. Blz. 482 6.1.5.1 Verschillende mogelijkheden voor de extra huisvesting van statushouders binnen de gemeente Woerden onderzoeken en voorleggen aan de gemeenteraad.
      6. Blz. 483 3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.
       1. Blz. 484 3.10.2.1 / 6.1.6.1 Een extra beleidsadviseur wonen en zorg inzetten voor de verbinding tussen sociaal domein/wonen; nieuwe woonzorginitiatieven toetsen en waar mogelijk tot uitvoer brengen.
       2. Blz. 485 3.10.2.2 / 6.1.6.2 Minimaal twee geclusterde woonvormen senioren realiseren; faciliteren en informeren makelaars en organisaties over geschikte huisvesting voor senioren; inzet op begeleiding bij verhuiswensen en plannen; continueren van ...
      7. Blz. 486 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.
       1. Blz. 487 6.2.1.1 De mogelijkheid onderzoeken voor nieuwe woninglocaties, mede op basis van de omgevingsvisie en waar de ontwikkelingen op o.a. stikstof nadrukkelijk bij betrokken worden.
       2. Blz. 488 6.2.1.2 De dorpsplatforms worden door de dorpsambtenaar nadrukkelijk betrokken bij het zoekproces.
       3. Blz. 489 6.2.1.3 De woningbouwprojecten in Harmelen vlottrekken en de volgende locaties voor woningbouw aanwijzen.
      8. Blz. 490 6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.
       1. Blz. 491 6.2.2.1 Een integraal programmaplan, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, voorleggen aan de gemeenteraad. Dit onder voorbehoud van goedkeuring startnotitie voor ...
       2. Blz. 492 6.2.2.2 Snellerpoort: Koop-realisatieovereenkomst sluiten voor bouwveld B2.
       3. Blz. 493 6.2.2.3 Snellerpoort: Ontwikkelovereenkomst sluiten voor bouwveld B3.
       4. Blz. 494 6.2.2.4 Nieuw-Middelland: Voor de ontwikkeling van de locatie van het St. Antonius ziekenhuis een Nota van Uitgangspunten voorleggen aan de gemeenteraad.
       5. Blz. 495 6.2.2.5 Nieuw-Middelland: een intentieovereenkomst en een anterieure exploitatieovereenkomst afsluiten voor nieuwe woningbouwontwikkeling.
       6. Blz. 496 6.2.2.6 In samenhang, zowel inhoudelijk als in volgordelijkheid, met het programmaplan voor de Poort van Woerden toewerken naar een stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied.
       7. Blz. 497 6.2.2.7 Stationsgebied: Het participatietraject voor de oude Minkema-locatie opstarten.
      9. Blz. 498 6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.
       1. Blz. 499 6.2.4.1 De gronden verwerven bij de Putkop en bij de Burgemeester van Zwietenweg.
       2. Blz. 500 6.2.4.2 Bestemmingsplan voor de Putkop ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
       3. Blz. 501 6.2.4.3 Bestemmingsplan voor de Burgemeester van Zwietenweg ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
      10. Blz. 502 6.2.5 Er is een bouwveld aangewezen waarop een CPO project kan worden getenderd.
       1. Blz. 503 6.2.5.2 De ingezette lijn meenemen in de herijking van de woonvisie.
      11. Blz. 504 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.
       1. Blz. 505 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen, na inwerkingtreding van de omgevingswet per 1 januari 2024.
       2. Blz. 506 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
       3. Blz. 507 6.3.1.3 Op basis van de ervaringen met de eerste onderdelen van het omgevingsplan een planning opstellen voor de komende jaren.
      12. Blz. 508 6.3.2 Raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.
       1. Blz. 509 6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.
      13. Blz. 510 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.
       1. Blz. 511 6.3.3.1.a Cf. inspanning 1.6.2.1: Onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. Hierover een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.
       2. Blz. 512 6.3.3.1.b Cf. inspanning 1.6.2.2: onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning of haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht.
       3. Blz. 513 6.3.3.4 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.
      14. Blz. 514 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.
       1. Blz. 515 6.3.4.1 Het college gaat met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek of zij de mogelijkheden voor een geluidswal bij de woonwijken van Harmelen en Woerden willen onderzoeken.
       2. Blz. 516 6.3.4.2 Onderzoeken of dit gecombineerd kan worden met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het zonnelint A12 (4.12.2).
      15. Blz. 517 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).
       1. Blz. 518 2.2.2.2 / 3.14.1.2 / 4.5.1.1 / 5.8.2.1 / 6.4.1.1 Bij besluiten fysieke leefomgeving (ruimtel. planvorming) inzetten op en aandacht hebben voor gezonde leefomgeving (gezondh.bevordering: groen/bewegen/ontmoeten en -bescherming: geluid- en luchtkwal.)
      16. Blz. 519 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.
       1. Blz. 520 3.14.3.1 / 4.5.1.1 / 5.7.3.1 / 6.4.2.1 Inzet op domeinoverstijgend strategisch overleg over een meerjarenvisie m.b.t. de groei van Woerden (gebiedsontwikkeling) en betekenis voor prognoses m.b.t. onderwijs/ ontmoetingsplaatsen/ sport/cultuur.
    6. Blz. 521 Opgave: Sterke economie
     1. Blz. 522 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 523 Resultaat
      1. Blz. 524 6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.
       1. Blz. 525 6.5.1.1 Startnotitie landelijk gebied opstellen en financiering voor Plattelandsagenda organiseren bij provincie.
       2. Blz. 526 6.5.1.2 Samen met agrariërs, provincie, waterschap, gebiedscommissie en natuur- en milieuorganisaties een plattelandsagenda opstellen om de opgaven in het landelijk gebied te concretiseren en vorm te geven.
    7. Blz. 527 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 528 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   9. Blz. 529 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 530 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 531 Omschrijving
    3. Blz. 532 Ambities
    4. Blz. 533 Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen
    5. Blz. 534 Opgave: Gezonde financiën
     1. Blz. 535 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 536 Resultaat
      1. Blz. 537 7.1.1 Woonlastenstijging beperken tot kostenstijging en inflatie, niet voor nieuwe ambities.
       1. Blz. 538 7.1.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat dit uitgangspunt leidend is.
      2. Blz. 539 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
       1. Blz. 540 7.2.1.1 Begroot en realiseer een structureel saldo van baten en lasten rond de nullijn.
       2. Blz. 541 7.2.1.2 Nieuwe voorstellen worden alleen naar de raad gestuurd als er dekking is voor de eventuele extra lasten. Als er geen dekkingsbron is, wordt expliciet aangegeven dat de kosten t.l.v. het begrotingssaldo komen.
      3. Blz. 542 7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.
       1. Blz. 543 7.2.2.1 Bij de begroting en jaarrekening de financiële ratio's berekenen. Indien nodig maatregelen nemen om de ratio's op het gewenste niveau te krijgen.
      4. Blz. 544 7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.
       1. Blz. 545 7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.
       2. Blz. 546 7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.
       3. Blz. 547 7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.
       4. Blz. 548 7.2.3.5 Herijken bestemmingsreserves (doel, omvang, spelregels).
       5. Blz. 549 7.2.3.6. Versterken beheersingsmaatregelen omtrent garanties en leningen, conform Financiële Verordening.
       6. Blz. 550 7.2.3.7 Opstellen en implementeren nota Verbonden Partijen inclusief toetsing conform Financiële Verordening.
    6. Blz. 551 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 552 Verschillenanalyse 2023 - 2024
   10. Blz. 553 Programma 8. Overhead
    1. Blz. 554 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 555 Omschrijving
    3. Blz. 556 Specificatie taakvelden
    4. Blz. 557 Verschillenanalyse 2023 - 2024
  2. Blz. 558 Paragrafen
   1. Blz. 559 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 560 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 561 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 562 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 563 Lokale lastendruk
    5. Blz. 564 A. Belastingen
    6. Blz. 565 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 566 C. Rechten
    8. Blz. 567 D. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 568 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 569 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 570 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 571 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 572 Inleiding
    4. Blz. 573 Risico's
     1. Blz. 574 Risico's
     2. Blz. 575 Fraude- en continuïteitsrisico’s
     3. Blz. 576 Niet kwantificeerbare risico's
    5. Blz. 577 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 578 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 579 Kengetallen
     1. Blz. 580 Kengetallen
   3. Blz. 581 Paragraaf 3 Onderhoud kapitaalgoederen
    1. Blz. 582 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 583 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 584 3. Beleid en belangrijkste projecten per hoofdonderwerp
    4. Blz. 585 4. Kwaliteitsniveaus vertaald naar de begroting
    5. Blz. 586 5. Overzicht hoeveelheden
    6. Blz. 587 6. Belangrijkste aandachtspunten
    7. Blz. 588 7. Vastgoed
   4. Blz. 589 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 590 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 591 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 592 3. Ontwikkelingen
    4. Blz. 593 4. Kasgeldlimiet
    5. Blz. 594 5. Renterisiconorm
    6. Blz. 595 6. Renteresultaat op treasury
    7. Blz. 596 7. Financieringsbehoefte en leningenportefeuille
    8. Blz. 597 8. Uitgangspunten
    9. Blz. 598 9. Verwachting
   5. Blz. 599 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 600 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 601 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht
    3. Blz. 602 3. Informatiebeleid
    4. Blz. 603 4. Juridische zaken
    5. Blz. 604 5. Rechtmatigheid
    6. Blz. 605 6. DVO en UVO met gemeente Oudewater
    7. Blz. 606 7. Indicatoren personeel en overhead
    8. Blz. 607 8. Stelposten
   6. Blz. 608 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 609 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 610 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 611 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 612 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 613 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 614 Afvalverwerking Utrecht (AVU)
     4. Blz. 615 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)
     5. Blz. 616 Ferm Werk
     6. Blz. 617 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     7. Blz. 618 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 619 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 620 Coöperatie Parkeerservice U.A. Amersfoort
     2. Blz. 621 Bank Nederlandse Gemeenten
     3. Blz. 622 Vitens
    5. Blz. 623 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 624 Stichting Urgentieverlening West Utrecht
    6. Blz. 625 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 626 U10
   7. Blz. 627 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 628 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 629 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 630 3. Uitgangspunten voor grondexploitaties
    4. Blz. 631 4. Toelichting per exploitatiegebied
   8. Blz. 632 Paragraaf 8 De inwoner centraal in participatie en dienstverlening
    1. Blz. 633 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 634 Ontwikkelingen
  3. Blz. 635 Financiële begroting
   1. Blz. 636 1 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 637 Baten en lasten
    2. Blz. 638 Totaaloverzicht
    3. Blz. 639 Algemene dekkingsmiddelen
   2. Blz. 640 2 Incidentele lasten en baten
    1. Blz. 641 Incidentele baten en lasten
   3. Blz. 642 3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
    1. Blz. 643 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves
   4. Blz. 644 4 Ramingsgrondslagen
    1. Blz. 645 Ramingsgrondslagen
   5. Blz. 646 5 Geprognosticeerde balans
    1. Blz. 647 Activa
    2. Blz. 648 Passiva
   6. Blz. 649 6 EMU-saldo
    1. Blz. 650 EMU-saldo
   7. Blz. 651 7 Investeringsplanning
    1. Blz. 652 Investeringsplanning
   8. Blz. 653 8 Staat van reserves
    1. Blz. 654 Beleidsuitgangspunten
    2. Blz. 655 Overzicht reserves tot en met 2024
    3. Blz. 656 Overzicht reserves 2025 en 2026
   9. Blz. 657 9 Staat van voorzieningen
    1. Blz. 658 Overzicht van voorzieningen tot en met 2024
    2. Blz. 659 Overzicht van voorzieningen 2025 en 2026
   10. Blz. 660 10 Kasstroomoverzicht
    1. Blz. 661 Kasstroomoverzicht
   11. Blz. 662 11 Afschrijvingstermijnen
    1. Blz. 663 Tabel afschrijvingstermijnen
  4. Inspanningen
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap