5 Geprognosticeerde balans

Activa (bedragen x € 1.000) jaarrekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Vaste activa
Totaal immateriële vaste activa 55 41 27 13 6 0
Materiële vaste activa
- investeringen met een economisch nut 174.869 183.756 198.586 224.134 243.795 256.823
- investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 100.797 110.836 136.903 135.772 129.288 122.861
Totaal materiële vaste activa 275.666 294.592 335.489 359.906 373.083 379.684
Financiële vaste activa
- Deelnemingen 352 352 352 352 352 352
- Overige langlopende geldleningen 789 668 665 661 661 637
Totaal financiële vaste activa 1.141 1.020 1.017 1.013 1.013 989
Totaal vaste activa 276.862 295.653 336.533 360.932 374.102 380.673
Vlottende activa
Totaal voorraden (incl. verliesvoorziening) -306 9.563 2.717 7.468 4.216 1.488
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 42.633 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000
Liquide middelen (kas- en banksaldi) 263 260 260 260 260 260
Totaal overlopende activa 10.340 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Totaal vlottende middelen 52.930 61.823 54.977 59.728 56.476 53.748
Totaal activa 329.792 357.476 391.510 420.660 430.578 434.421
Passiva (bedragen x € 1.000) rekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2022 2023 2024 2025 2026 2027
Vaste passiva
Totaal eigen vermogen 76.633 72.120 73.080 74.887 69.076 62.630
Totaal voorzieningen 10.984 11.132 10.505 10.207 10.829 10.384
Totaal vaste schulden, met een rentetypische looptijd >= 1 jaar 208.534 230.624 264.325 291.966 307.073 317.807
Totaal vaste passiva 296.151 313.876 347.910 377.060 386.978 390.821
Vlottende passiva
Netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar
- Kasgeld 0 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
- Overige schulden 9.685 9.600 9.600 9.600 9.600 9.600
Totaal netto vlott. schulden, met een rentetypische looptijd < 1 jaar 9.685 19.600 19.600 19.600 19.600 19.600
Liquide middelen (kas- en banksaldi)
Overlopende passiva 23.956 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Totaal vlottende passiva 33.641 43.600 43.600 43.600 43.600 43.600
Totaal passiva 329.792 357.476 391.510 420.660 430.578 434.421