6 EMU-saldo

Omschrijving 2022 2023 2024
bedragen x € 1.000 Volgens realisatie t/m sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1. Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV art. 17c) -218 -4.095 -7.712
2. Mutatie (im)materiële vaste activa 21.817 23.276 21.844
3. Mutatie voorzieningen -430 -521 -201
4. Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie) 17.787 4.000 3.114
5. Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
Berekend EMU-saldo (x 1.000) -€ 40.252 -€ 31.892 -€ 32.871