Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Stationsgebied (bouwen en wonen), Vastgoed (sportaccommodaties)
Ad de Regt Grondbeleid en grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Water en waterketen

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma omvat de opgave Bouwen en wonen, en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
8.1 Ruimtelijke ordening Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen- - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Woningbouw
De druk op de woningmarkt overstijgt onze gemeentegrenzen. In de ‘Woondeal 2022 - 2030’ hebben het Rijk, de provincie Utrecht, de corporaties en 16 gemeenten in de regio Utrecht vastgelegd langjarig samen te werken om de woningbouwproductie te versnellen en de betaalbaarheid te vergroten. Voor Woerden is dit een belangrijk speerpunt. Daarom is in het bestuursakkoord prioriteit gelegd bij het versneld bouwen van woningen. De ambitie is om per jaar 300-400 woningen op te leveren in de gemeente. Dit wordt gemonitord in de strategische woningbouwplanning.

Het college vindt het belangrijk dat alle doelgroepen kans maken op een woning. Daarom wordt het aandeel betaalbare woningen verhoogt van 50% naar 60% van het woningbouwprogramma. Het aandeel sociale huur stijgt naar 25%. De financiële consequenties hiervan, zoals voor de GREX, worden in beeld gebracht. Dit zal worden verankerd in de woonvisie. Er staat een stevige organisatie om deze ambities waar te maken samen met onze strategische partners, zoals projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties (Cazas Wonen en Habion). Wij werken met Cazas samen om de leefbaarheid in de wijken op niveau te houden en aan het bereiken van doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en inclusie.


Poort van Woerden
In de Poort van Woerden, bestaande uit de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en het Stationsgebied, kunnen 3.500 tot 5.000 woningen worden gerealiseerd. Een substantieel deel van onze woningbouwopgave tot aan 20240. Om de woningbouw in het gebied te versnellen, hebben we € 7,1 miljoen ontvangen uit de Woningbouwimpuls van het Rijk. We blijven in gesprek over extra bijdragen. Hierbij richten wij ons in eerste instantie op het formaliseren van de toegezegde € 10 miljoen uit de Versnellingsafspraken. 

Inhoudelijk werken we aan een integraal programma gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden. In het programma is onder andere aandacht voor leefbaarheid, mobiliteit en duurzaamheid. Wij ontwikkelen het gebied met de zeven kernwaarden uit de Woerdense omgevingsvisie in ons achterhoofd. Het deelgebied Snellerpoort kent onherroepelijke bestemmingsplannen en de bouwvelden worden gefaseerd uitgegeven en ontwikkeld. Bij de transformatie van Nieuw-Middelland ondersteunen en stimuleren wij de markt. De ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan voor het Stationsgebied kent nauwe samenhang met het integraal programma en zijn in tempo van elkaar afhankelijk.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Wonen
De woningmarkt in Woerden staat onder druk; de prijzen van de koopwoningen zijn hoog en de wachttijd voor een sociale huurwoning is lang. Ondertussen wachten we op de nieuwe wetgeving van het Rijk dat door de val van het kabinet vertraagd is. Deze nieuwe wetgeving begrenst onder andere de middenhuur, wat de betaalbaarheid van de woningen in dit segment vergroot. In 2024 gaan we in Woerden stevig aan de slag met volkshuisvesting. Zo wordt in 2024 de woonvisie vernieuwd en worden nieuwe prestatieafspraken gemaakt met Cazas Wonen en Habion. 

Naast de druk op de woningmarkt zien we stijgende materiaalkosten en een hogere hypotheekrente dan in de afgelopen jaren. Daarnaast raken de stimuleringspotjes bij het Rijk op en is er door de val van het kabinet onzekerheid over deze geldstromen. Wel stellen wij steeds hogere eisen aan een toekomstbestendige leefomgeving. De financierbaarheid van woningbouwprojecten staat onder druk. Dit geldt voor Snellerpoort, Nieuw-Middelland en zeker ook voor het Stationsgebied, waar wij voor de verwezenlijking van onze visie (financieel) afhankelijk zijn van externe belanghebbenden. In tijden van toenemende schaarste is het belangrijk om de juiste keuzes te maken. Vandaar dat wij inzetten op programmasturing, waarmee we integraal sturen op de ontwikkelingen in de Poort van Woerden. We leggen eerst een startnotitie voor programmasturing voor aan de gemeenteraad. In 2024 wordt dit verankerd in een programmaplan.

Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging
Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Omgevingswet vereist een nieuwe manier van werken, waarbij participatie centraal staat en een digitaal systeem alles rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving inzichtelijk maakt. De Wkb heeft als gevolg dat het toetsen van bouwplannen en het toezicht tijdens bouwprojecten in veel gevallen door een marktpartij wordt uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat er taken voor de gemeente wegvallen, maar ook nieuwe taken bijkomen. 
Voor inwoners, bedrijven en de organisatie verandert er veel met de komst van deze wetten. In 2024 verwachten we de eerste voorbereidingen te treffen voor een gebiedsdekkend omgevingsplan. Daarbij wordt conform de wens van de raad het college verzocht een voorstel te doen op welke wijze de eisen en regels rondom vergunningaanvraag en haalbaarheidsverzoek kunnen worden vereenvoudigd. Ondertussen zal de organisatie ervaring opdoen met een hernieuwd werkproces vergunningverlening en verkennen begeleiden initiatief. 

Opgave: Bouwen en wonen

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1  De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners. 

6.2  Er komt een uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3  Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Terug naar navigatie - 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Inspanningen

6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Inspanningen

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Terug naar navigatie - 3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden.

Inspanningen

6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Inspanningen

6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Terug naar navigatie - 6.2.2 Gebiedsgerichte, programmatische aanpak voor de binnenstedelijke gebiedsontwikkeling Poort van Woerden, die de deelgebieden Snellerpoort, Nieuw-Middelland en Stationsgebied omvat.

Inspanningen

6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 Een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Kwaliteit (toelichting)

In de volgende raadsperiode.

Inspanningen

6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Inspanningen

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Terug naar navigatie - 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Terug naar navigatie - 6.5.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.

Inspanningen

Nieuw gebouwd woningen

Terug naar navigatie - Nieuw gebouwd woningen
Bron: BAG
Periode Woerden Nederland
2021 4,3 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 8,9 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen
2022 8,7 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen 9,3 nieuwgebouwde woningen per 1.000 woningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 444.007 5.934.931 5.934.931 4.786.739 -1.148.192 4.948.694 1.297.471 1.185.962
5.5 Cultureel erfgoed 344.695 352.797 348.180 398.612 50.432 399.112 398.501 398.109
8.1 Ruimte en leefomgeving 3.272.582 1.846.763 2.012.583 2.169.781 157.198 1.983.026 2.083.026 1.983.026
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 14.285.444 8.666.021 8.636.021 7.449.221 -1.186.800 6.534.691 5.834.712 4.126.949
8.3 Wonen en bouwen 3.913.629 3.496.570 7.661.078 3.668.285 -3.992.793 3.759.927 3.731.896 3.730.753
Totaal Lasten 22.260.357 20.297.082 24.592.793 18.472.638 -6.120.155 17.625.450 13.345.606 11.424.799
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -546.104 -5.934.931 -5.934.931 -4.786.739 1.148.192 -4.948.694 -1.297.471 -1.185.962
5.5 Cultureel erfgoed -14.685 -17.458 -17.458 -18.191 -733 -18.191 -18.191 -18.191
8.1 Ruimte en leefomgeving -3.092.895 -1.141.072 -1.141.072 -966.044 175.028 -966.044 -966.044 -966.044
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -16.209.592 -8.636.021 -8.636.021 -7.449.043 1.186.978 -6.534.513 -5.834.534 -4.126.771
8.3 Wonen en bouwen -1.749.930 -1.909.142 -1.733.142 -1.533.699 199.443 -1.693.699 -1.681.698 -1.681.698
Totaal Baten -21.613.206 -17.638.624 -17.462.624 -14.753.716 2.708.908 -14.161.141 -9.797.938 -7.978.666
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 4.217.711 908.468 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 4.217.711 908.468 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -696.958 0 -2.295.433 0 2.295.433 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -696.958 0 -2.295.433 0 2.295.433 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 De grondexploitatie-bedrijventerreinen Burg. van Zwietenweg en Putkop zijn aangepast aan de laatst herziene MPG. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal. -1.159.787 voordeel
5.5 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6 onder taakveld 8.3. 45.733 nadeel
8.1 Er wordt in 2024 budget opgenomen voor het opstellen van een Woonvisie 40.000 nadeel
8.1 Door herverdeling van de ureninzet in 2024 wordt verwacht dat minder uren worden doorbelast aan de projecten kostenverhaal. -261.443 voordeel
8.1 Door herverdeling van de ureninzet in 2024 wordt verwacht dat meer uren worden doorbelast aan Ruimtelijke Ordening algemeen. 263.951 nadeel
8.1 Er is budget toegekend voor de uitvoering van de Transitie Landelijk Gebied 100.000 nadeel
8.2 De grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) zijn aangepast aan de laatst herziene MPG. Tegenover deze lasten staan baten, dit is budgetneutraal. -1.186.800 voordeel
8.3 De dotatie aan de voorziening MOP (Meerjaren Onderhoudsplan) stond in 2023 als één post begroot onder dit taakveld. Deze is nu verdeeld onder de verschillende bijbehorende posten in de gehele programmabegroting. Daarnaast heeft er eenmalig een dotatie (€ 2,2 mln.) vanuit de reserve MOP aan de voorziening MOP plaatsgevonden in 2023. -3.218.139 voordeel
8.3 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond zoals hierboven geschetst, in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. Dit is de dotatie aan de voorziening die specifiek betrekking heeft op taakveld 8.3 Wonen en Bouwen. 27.983 nadeel
8.3 Nog geen duidelijkheid over ontvangsten vanuit het Rijk in 2024 voor implementatie Omgevingswet, daarom is hier voorzichtigheidshalve geen budget voor opgenomen. -435.000 voordeel
8.3 In 2023 incidenteel budget beschikbaar voor de motie Woerdense 100 dagen challenge € 50.000. -50.000 voordeel
8.3 Omgevingsvergunningen: in 2023 lagen kosten externe inhuur hoger dan begroot in 2024 door de noodzakelijke extra inhuur van een vergunningverlener en handhavingsjurist. -100.000 voordeel
8.3 Conform Kadernota; extra kosten kadaster € 13.600 en kosten luchtfoto's tweejaarlijks € 10.307. 23.907 nadeel
8.3 Lagere kapitaallasten Basisregistratie Adressen en Gebouwen. 21.014 nadeel
8.3 In 2023 is eenmalig budget beschikbaar gesteld voor de Woonzorgvisie (€ 25.000) en de Verkenningsstudie Harmelerwaard (€ 234.000). -259.000 voordeel
Diverse Programma 6 27.426 nadeel
Totaal mutaties lasten -6.120.155 voordeel
Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
3.2 De grondexploitatie-bedrijventerreinen Burg. van Zwietenweg en Putkop zijn aangepast aan de laatst herziene MPG. Tegenover deze baten staan lasten, dit is budgetneutraal. 1.148.192 nadeel
8.1 Voor de projecten kostenverhaal wordt niet meer doorbelast dan de werkelijke kosten. Deze kosten zijn in totaal gedaald, zie ook onder lasten. 175.028 nadeel
8.2 De grondexploitaties (niet-bedrijventerreinen) zijn aangepast aan de laatst herziene MPG. Tegenover deze baten staan lasten, dit is budgetneutraal. 1.186.978 nadeel
8.3 De inkomsten leges omgevingsvergunningen nemen toe door indexatie. -54.490 voordeel
8.3 Uit onderzoek is gebleken dat de omgevingsvergunningen vanaf 2018 niet voldoen aan de archiefwet en dat we deze archiefwaardig moeten ontsluiten. Hiervoor is in 2024 inhuur noodzakelijk. 160.000 nadeel
8.3 In 2023 is voor de Verkenningsstudie Harmelerwaard eenmalig een bijdrage van de provincie begroot van € 100.000. 100.000 nadeel
Diverse Programma 6 -6.800 voordeel
Totaal mutaties baten 2.708.908 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -3.411.247 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Een eenmalige onttrekking In 2023 begroot uit de reserve MOP (t.b.v. groot onderhoud gemeentelijk vastgoed) om te doteren aan de in 2023 ingestelde voorziening hiervoor. 2.211.433 nadeel
0.10 Onttrekking reserve budgetoverhevelingen uit 2023, voor 2024 wordt deze vastgesteld bij de NJR 2024. 84.000 nadeel
Totaal mutaties reserves 2.295.433 nadeel