Programma 5. Onderwijs en Sport

Portefeuillehouder Thema
Jacques Rozendaal Onderwijs en onderwijshuisvesting
Arjan Noorthoek Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:
1. Doorontwikkeling inrichting sociaal 
2. Kansrijk Woerden
3. Gezond en vitaal Woerden
4. Leefbaar en ondernemend Woerden 
5. Regie

Taakvelden binnen programma 5 zijn:

Taakveld Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Onze gemeente heeft een toegankelijk aanbod aan activiteiten en voorzieningen op het gebied van onderwijs en sport. Zo hebben onze inwoners voldoende mogelijkheden voor ontwikkeling, ontspanning en plezier en moeten zij, ongeacht hun achtergrond, de kans krijgen om via onderwijs en sport het beste uit zichzelf te halen. De gemeente stimuleert, faciliteert en verbindt partijen zodat er een samenhangend en sluitend stelsel van voorzieningen aanwezig is. De geactualiseerde Maatschappelijke Agenda 2023-2027 vormt de leidraad voor het brede Sociaal Domein in de komende jaren. Samen met onze partners is bepaald wat er aanvullend op de doelen en ambities uit het bestuursakkoord de komende jaren nodig is. Vanuit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en de ‘inwoner centraal’, zijn onze uitdagingen uitgewerkt in concrete doelen, resultaten en actiepunten. Sport en onderwijs maken hier deel van uit.

Door samen met onze partners te werken aan de opgaven zorgen wij voor elkaar én zorgen wij met elkaar dat onze inwoners naar vermogen kunnen meedoen in een gezonde samenleving. Onze inwoners kunnen werken, leren, sporten en ontspannen in hun eigen wijk of dorp. Daar waar zij hier (tijdelijk) niet toe in staat zijn, krijgen zij een steuntje in de rug.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Onderwijs
Goed onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren. We zetten in op betere onderwijskansen voor kinderen met een (risico op een) onderwijsachterstand. Dit doen we door het onderwijsachterstandenbeleid van 2020 te herijken. Samen met onze partners vanuit het onderwijs, de kinderopvang en andere maatschappelijke partijen zijn speerpunten bepaald voor de komende jaren. 

Peuteropvang blijft toegankelijk voor alle peuters. Als ouders hiervoor geen kinderopvangtoeslag vanuit het Rijk krijgen, krijgen zij via de gemeente een vergoeding. Het aantal uren waarvoor zij een vergoeding krijgen wordt verhoogd van vijf naar acht uur per week. 

We onderzoeken of het taalaanbod voor kinderen jonger dan 2 jaar uitgebreid kan worden en willen ouderbetrokkenheid meer stimuleren. Jaarlijks vindt een dialoog plaats tussen basisscholen, aanbieders van voorschoolse educatie en de gemeente, gericht op versterking van de kwaliteit van taalondersteuning voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar die thuis de Nederlandse taal niet of te weinig spreken en horen. Kinderen krijgen hiervoor een indicatie die door het consultatiebureau wordt afgegeven. Dit gebeurt op basis van criteria die door de gemeente bepaald zijn. Wij bekijken kritisch of deze criteria nog aansluiten bij de herijking van het onderwijsachterstandenbeleid. In samenwerking met onze partners onderzoeken wij of een wijkgerichte aanpak beter helpt om onderwijsachterstanden te voorkomen of te verkleinen.  

Met de beschikbare (t/m juli 2025) NPO-middelen blijven we scholen ondersteunen bij hun inzet op herstel en ontwikkeling van het onderwijs en de versterking van de mentale weerbaarheid van hun leerlingen. 
De komende periode richten we ons op borging van activiteiten die succesvol bijdragen aan de ontwikkeling en groei van kinderen en jongeren en die voorkomen dat zij (mentale) problemen krijgen. 

Het integraal huisvestingsplan onderwijshuisvesting (IHP) wordt periodiek – in het algemeen eens in de vier jaar – geactualiseerd. Nieuwe ontwikkelingen die nu nog niet te voorspellen zijn, maar die wel van invloed zijn op de dynamiek van ruimtevraag en -aanbod, worden dan verwerkt en voorgelegd aan college en raad. In het meest recente IHP (door de raad in augustus 2022 vastgesteld) is de planontwikkeling met ca. 3.650 woningen in de Poort van Woerden al wel verwerkt. 

Een belangrijke ambitie voor de komende periode is dat gemeente en partners – voor een betere leefbaarheid en sociale samenhang – aanwezig zijn op de ontmoetingsplaatsen in de wijken en dorpen. We onderzoeken in welke wijken en dorpen dat nodig is en welke taak de schoolgebouwen hierin kunnen vervullen, bijvoorbeeld in de vorm van Integrale Kindcentra met voorschoolse educatie.

Sport
Bewegen en sporten dragen bij aan fitte en gezonde inwoners, en brengt mensen dichter bij elkaar. Daarom vinden we het belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Wij blijven de sportverenigingen ondersteunen en bewaken dat onze sportverenigingen levendig en betaalbaar blijven. 
We zijn met de sportaanbieders in gesprek gegaan om de behoefte aan de invulling van het Sportoverleg of een andere participatievorm van het sportwerkveld te verkennen. De aanwezigen gaven unaniem aan op dit moment geen behoefte te hebben aan een nieuwe invulling van het Sportoverleg. De voorkeur gaat uit naar het periodiek samenkomen om kennis uit te wisselen en elkaar op te zoeken om activiteiten te ontwikkelen en te versterken. Aan de hand van deze input zal in 2024 verder invulling gegeven worden aan de ambitie om in nauw contact te zijn met de sportaanbieders. Wellicht is de oprichting van een nieuw (sport)platform een optie. 

Daarnaast gaan we verder met de uitvoering van de projecten uit het Sportakkoord 2.0 Woerden 2023–2026 en blijven we samen met onze lokale partners extra inzetten op een gezond Woerden. Over de toekomst van de zwembaden gaan we met de gemeenteraad in gesprek en we zullen WoerdenSport hierbij betrekken, we werken daarbij meerdere scenario’s uit.

Onderzoeksbureau Synarchis heeft een onderzoek uitgevoerd naar de bezettingsgraad van zowel de gemeentelijke binnen- als de buitensportaccommodaties. Hiermee is in beeld gebracht hoe de bezetting van de accommodaties er op de korte en lange termijn uitziet en welke kwaliteit ervaren wordt. De resultaten van dit onderzoek worden met de raad gedeeld.

De rubberkorrels die in kunstgrasvoetbalvelden worden gebruikt, worden waarschijnlijk vanaf 2029 verboden. Ondertussen worden er volop alternatieven ontwikkeld en getest. We zullen deze ontwikkelingen nauwgezet volgen, zodat we voorbereid zijn als er nieuwe toplagen voor deze kunstgrasvoetbalvelden aangelegd moeten worden. Zowel de investerings- als de exploitatielasten van ander infillmateriaal zijn waarschijnlijk duurder.

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur en de programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Inspanningen

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

5.3  Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.9 / 5.4 Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

3.5 / 5.5 Armoede is verminderd en we proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Terug naar navigatie - 5.3.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan (IHP) van 2022 wordt uitgevoerd in samenspraak met de schoolbesturen.

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Inspanningen

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Terug naar navigatie - 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Er is een toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Inspanningen

Opgave Gezond en vitaal Woerden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Inspanningen

Opgave Leefbaar en ondernemend Woerden

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Inspanningen

5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.8.4 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Inspanningen

% Niet-sporters

Terug naar navigatie - % Niet-sporters
Bron: Div.
Periode Woerden Nederland
2020 43,3 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks 49,2 % van bevolking > 18jr sport niet wekelijks

Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - Absoluut verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2020 0,8 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven 2,7 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven
2021 0,6 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven 2,7 leerpl. /1.000 niet bij een school ingeschreven

Relatief verzuim

Terug naar navigatie - Relatief verzuim
Bron: DUO/Ingrado
Periode Woerden Nederland
2021 14 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 20 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig
2022 12 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig 24 per 1000 leerlingen verzuimen veelvuldig

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 408.299 402.240 406.595 404.882 -1.713 404.882 404.882 404.882
4.2 Onderwijshuisvesting 4.433.532 4.674.927 4.730.662 4.644.166 -86.496 4.241.983 4.091.365 4.085.638
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.180.099 2.718.857 3.989.722 2.714.867 -1.274.855 2.336.860 2.236.197 2.245.564
5.1 Sportbeleid en activering 795.222 647.896 683.935 727.742 43.807 727.742 720.050 720.050
5.2 Sportaccommodaties 5.230.121 4.211.859 4.814.851 5.003.262 188.411 5.196.610 4.834.729 4.746.880
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 0 0 0 140.925 140.925 140.925 140.925 140.925
Totaal Lasten 14.047.273 12.655.779 14.625.765 13.635.844 -989.921 13.049.002 12.428.148 12.343.939
Baten
4.2 Onderwijshuisvesting -49.393 -34.216 -34.216 -35.653 -1.437 -35.653 -35.652 -35.652
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -989.365 -538.527 -1.661.361 -856.100 805.261 -615.000 -520.000 -520.000
5.1 Sportbeleid en activering -131.445 0 -262.437 -262.432 5 -262.432 -246.961 -246.961
5.2 Sportaccommodaties -2.567.897 -1.996.930 -2.072.550 -2.097.917 -25.367 -2.415.047 -2.085.049 -2.085.049
Totaal Baten -3.738.100 -2.569.673 -4.030.564 -3.252.102 778.462 -3.328.132 -2.887.662 -2.887.662
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 246.926 669.820 669.820 669.820 0 669.820 669.820 669.820
Totaal Stortingen 246.926 669.820 669.820 669.820 0 669.820 669.820 669.820
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -561.449 0 0 -28.572 -28.572 -28.572 -149.044 -306.362
Totaal Onttrekkingen -561.449 0 0 -28.572 -28.572 -28.572 -149.044 -306.362

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
4.2 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. 28.840 nadeel
4.2 Afschrijvingslasten dak Prinses Margrietschool. 73.603 nadeel
4.2 Hogere lasten voor de tijdelijke lease van het Bruggebouw van het Kalsbeekcollege (conform VJR 2023) 59.464 nadeel
4.2 De Wilhelminaschool is opgeleverd en daarom is geen budget voor tijdelijke huisvesting meer benodigd. Daar staat tegenover dat in verband met de geplande bouw van de St. Bavoschool (zie ook Raadsvoorstel over het nieuwe IHP) budget benodigd is. Daarnaast nog een toevoeging voor de R. de Jagerschool (NJR2022) opgenomen. Per saldo een voordeel t.o.v. 2023. -182.895 voordeel
4.2 Indexaties -65.508 voordeel
4.3 De SGBW (Stichting Gebouwenbeheer Woerden) is opgeheven. De lasten en baten stonden gedeeltelijk in programma 5 (SGBW) en programma 4 (Kindcentrum Kallameer en Brede School Schilderskwartier). De lasten en baten die onder SGBW staan zijn budgetneutraal overgeheveld naar programma 4. -516.398 voordeel
4.3 Onderwijsachterstandenbeleid; Bij de Voorjaarsrapportage 2023 is per abuis te veel geraamd waardoor het verschil met 2024 groot is. Bij de NJR 2023 wordt dit rechtgetrokken. -603.715 voordeel
4.3 Bij de Najaarsraportage 2023 wordt incidenteel € 15.000 aangevraagd voor notariskosten t.b.v. de overdracht van scholen aan de gemeente. Deze lasten komen in 2024 niet terug. -15.000 voordeel
4.3 Doorbelasting loonkosten leerlingenvervoer. 39.140 nadeel
4.3 In RIB D/23/086905 is de verdeling van het totale NPO budget ad € 1,241 mln. over de jaren 2023-2025 opgenomen. Hieruit blijkt dat in 2023 een totaal beschikbaar budget van € 502.834 is begroot en in 2024 € 336.100. -166.734 voordeel
5.1 Doorbelasting loonkosten beleidsvoorbereiding sport. 18.515 nadeel
5.1 De middelen ten behoeve van Combinatiefunctionarissen Welzijn Woerden en buurtsportcoaches zijn met 4,2% geïndexeerd. 21.985 nadeel
5.2 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. 511.518 nadeel
5.2 Huisvesting Stadserf sportvelden en tractie sportvelden. 12.821 nadeel
5.2 Minder personele lasten toebedeeld aan sportaccommodaties. -55.569 voordeel
5.2 Meer personele lasten toebedeeld aan beleidvorming rond zwembaden. 22.917 nadeel
5.2 In 2023 is incidenteel conform RIB D/23/108223 een aanvullende exploitatiebijdrage aan Woerden Sport verleend begroot op € 300.000. De structurele subsidie aan Woerden Sport is met 4,2% geïndexeerd. -251.012 voordeel
5.2 Er is in 2023 incidenteel € 100.000 beschikbaar voor een projectleider op het gebied van vernieuwing zwembaden. -100.000 voordeel
5.2 Er is voor 2024 € 37.000 begroot voor de instandhouding van gymzaal Noord, omdat de sloop in 2024 mogelijk niet plaats gaat vinden. 37.000 nadeel
6.1 De middelen van Kinderopvang zijn verschoven vanuit Programma 4 conform voorjaarsnota 2023 125.340 nadeel
Diverse Programma 5 15.767 nadeel
Totaal mutaties lasten -989.921 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
4.3 Rijksbijdrage Onderwijsachterstandenbeleid (zie ook lastenzijde). 620.000 nadeel
4.3 Rijksbijdrage Nationaal programma onderwijs (zie ook lastenzijde. 166.734 nadeel
4.3 De SGBW (Stichting Gebouwenbeheer Woerden) is opgeheven. De lasten en baten stonden gedeeltelijk in programma 5 (SGBW) en programma 4 (Kindcentrum Kallameer en Brede School Schilderwkwartier). De lasten en baten die onder SGBW staan zijn budgetneutraal overgeheveld naar programma 4. 18.527 nadeel
5.2 Zwembaden indexatie huur -34.247 voordeel
5.2 Sport- en gymzalen indexatie huur en pachtopbrengsten. -14.889 voordeel
Diverse Programma 5 22.337 nadeel
Totaal mutaties baten 778.462 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten -211.459 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.1 Onttrekking kapitaalslasten i.v.m. geplande nieuwe investeringen onderwijshuisvesting. -28.752 voordeel
Totaal mutaties reserves -28.752 voordeel