Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit

Portefeuillehouder Thema
Ad de Regt Openbare ruimte, Natuur, Water en waterketen, Verkeer en mobiliteit, Begraven en begraafplaatsen
Jelmer Vierstra Circulaire economie en afval
Arjan Noorthoek Rembrandtbrug

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat twee opgaven: Onderhoud van de openbare ruimte en mobiliteit + parkeren

Het programma bestaat uit de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
0.63 - Parkeerbelasting parkeerbelasting: - heffing en invordering; - opbrengsten parkeerfaciliteiten; - opbrengsten boetes
2.1 - Verkeer en vervoer verkeer te land (inclusief voetgangers) en bijbehorende droge infrastructuur
2.2 – Parkeren ontwikkeling en beheer van parkeervoorzieningen en parkeerbeleid: - parkeerzone, ontheffingen en vergunningen; - inrichting en onderhoud open en gesloten parkeervoorzieningen; - baten en lasten die betrekking hebben op parkeervoorzieningen (excl. opbrengst parkeerbelasting, zie taakveld 0.63); - parkeermeters; - fietsenstalling; - algemene parkeervoorzieningen die door gehandicapten kunnen worden gebruikt
2.4 - Economische havens en waterwegen (beroeps)scheepvaart en de bijbehorende infrastructuur
3.4 - Economische promotie activiteiten gericht op het 'op de kaart zetten' van de gemeente: kermis, evenementen en coördinatie binnenstad
5.6 - Media de zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: mediabeleid
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie algemene voorzieningen gericht op participatie: multifunctionele centra
7.2 - Riolering afvalwater en waterhuishouding
7.3 - Afval inzameling en verwerking van bedrijfs- en huishoudelijk afval
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria taken op het terrein van de lijkbezorging

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Integraal Beheer van de Openbare Ruimte (IBOR)

De openbare ruimte vormt het woon-, werk- en leefklimaat voor onze inwoners en ondernemers en legt de basis voor recreatie, toerisme en bedrijvigheid. Het is de onmisbare schakel om de ambities uit andere gemeentelijke programma’s te realiseren.  In het Bestuursakkoord 2022 zijn richtingen gekozen om toe te werken naar een sobere en doelmatige openbare ruimte, die haar functie als verbinder van mensen en verbinder van gemeentelijke ambities kan blijven vervullen. Binnen deze context gaat de gemeente zich vooralsnog richten op  een veilige openbare ruimte totdat de beheerplannen vastgesteld zijn. Daarom zetten we in op vier thema's. Het eerste thema is het sober en doelmatig beheren van de bestaande openbare ruimte. Het tweede thema is kritisch zijn op hoe toekomstige openbare ruimte ingericht wordt. Als derde: veel aandacht voor vergroening en maatregelen om de openbare ruimte klimaatbestendig te maken. Het vierde thema is het ruimte geven aan bewoners en ondernemers om actief bij te dragen aan een betaalbare openbare ruimte.

Bodemdaling, klimaatbestendigheid, biodiversiteit

Bodemdaling is niet alleen een probleem van de gemeente. Een eerlijke verdeling van de kosten tussen samenleving, ontwikkelaars en overheid maakt dit voor iedereen draagbaar. Met Alphen a/d Rijn, Gouda, provincies en het Rijk werken we aan de verschillende projecten vanuit de regiodeal Bodemdaling, zodat onze investeringen op het gebied van bodemdaling ook daar op financiële steun kunnen rekenen.

We werken aan een klimaatbestendig Woerden in 2050. Ons streven is dat de openbare ruimte kan functioneren, ondanks extreme weersomstandigheden als gevolg van de klimaatverandering.  Het voorkomen van hittestress en het aanpassen van het watersysteem passen binnen die ambitie.

Woerden heeft groene gebieden in eigendom en beheer. Dat geeft ons de mogelijkheid om hard te werken aan de verbetering van de biodiversiteit en het vergroten van de ecologische waarde. Deze verbetering bereiken we onder andere door gericht beheren en  investeren in de openbare ruimte. Met het aantrekken van specialistische kennis op het gebied van ecologie (ecoloog) wordt een grote slag gemaakt in het werk maken van dit speerpunt. 

Naar een circulaire economie

Het programma circulaire economie reduceert de kosten voor afvalverwerking, door met lokale  bedrijven (groen) afval lokaal te verwerken en te gebruiken. In AVU-verband werken wij aan het circulair maken van afvalstromen.  Het doel is een volledig circulaire economie in Nederland in 2050.

Resultaten boeken in mobiliteit en bereikbaarheid

Om Woerden nu en in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden, gaan wij aan de slag met de uitwerking en uitvoering van de Verkeersvisie 2030 en de Strategienota Verkeersvisie 2030. De uitvoeringsagenda hiervan is het Meerjaren-verkeersmaatregelenplan dat elk jaar opnieuw een update krijgt en met de raad wordt gedeeld. Komend jaar gaan we in ieder geval aan de slag met de volgende punten: We werken aan verkeersveiligheid in wijken en nabij scholen. Om tot een andere mobiliteit te komen zetten we in op het gebruik van en voorzieningen voor de fiets. De hoofdontsluiting aan de oostkant van Woerden wordt verder vormgegeven. En we werken aan duurzaamheid door de laadvisie verder uit te gaan werken met de daarbij horende uitvoeringsagenda.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

In opdracht van de gemeenteraad wordt een herijking van het integraal beheer van de openbare ruimte uitgevoerd in de periode 2023-2025. Hiermee is in 2023 begonnen in de vorm van een startnotitie om het proces vast te stellen. 

Er zijn drie redenen die de aanleiding vormen voor de herijking:

1. Maatschappelijk: De belangen en behoeften van de maatschappij om ons heen veranderen. Als organisatie zoeken we hierin dagelijks naar de balans tussen de verschillende behoeften van belanghebbenden en de betaalbaarheid en realiseerbaarheid hiervan. We moeten gezamenlijk bepalen welke waarde wij willen realiseren met de openbare ruimte en hoe we daarin omgaan met bijvoorbeeld klimaat, ecologie en duurzaamheid.

2. Financieel: Het recente rekenkameronderzoek geeft aan dat de huidige situatie om verbetering vraagt; het trekt hierbij meerdere conclusies en stelt maatregelen voor . Als reactie op het rekenkameronderzoek heeft de gemeenteraad de urgentie van verandering erkend en aangegeven het ingeslagen pad richting assetmanagement te willen blijven volgen. Daarnaast is de wens uitgesproken om als raad goed aangesloten te blijven bij het ontwikkeltraject. 

3. Formatie: Team Realisatie & Beheer heeft van de directie de opdracht gekregen zich verder te professionaliseren op het gebied van assetmanagement. Assetmanagement helpt bij het bepalen en realiseren van de waarden die de openbare ruimte moet leveren. De assetmanagement-methodiek die wij willen volgen is de landelijke standaard van iAMPro. (assetmanagement openbare ruimte). Hierdoor kunnen wij op basis van de te realiseren waarden kiezen voor de juiste maatregelen en helder uitleggen waarom deze keuzes gemaakt worden. Dit moet ons in staat stellen om de beschikbare middelen in te zetten waar ze de meeste waarde opleveren voor de gemeente. Het gaat om de juiste balans tussen kosten, prestaties en risico’s. Alleen zo krijgen we GRIP op IBOR.

Begin 2022 is er een formatiescan gedaan om een beeld te vormen van de verwachte benodigde formatie voor een efficiënte en effectieve assetmanagementorganisatie. Op basis hiervan is een verzoek gedaan voor het op orde brengen van de formatie en tegelijkertijd zijn verschillende initiatieven en ideeën ontstaan om werkwijzen af te stemmen en integraliteit te verbeteren. 

Opgave: Onderhoud openbare ruimte

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.1  Een openbare ruimte die veilig, doelmatig en sober is.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4  Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

2.3  Woerden gaat efficiënter met grondstoffen om waardoor we minder nieuwe grondstoffen hoeven te winnen en minder afval hoeven te verbranden. 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Terug naar navigatie - 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Inspanningen

2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Terug naar navigatie - 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.

Inspanningen

Opgave: Mobiliteit

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Terug naar navigatie - 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.

Inspanningen

Terug naar navigatie - 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 11.846.017 12.624.775 14.097.272 14.205.284 108.012 15.158.821 15.449.816 15.350.958
2.2 Parkeren 1.719.258 1.618.855 1.671.000 1.806.188 135.188 1.827.204 1.824.495 1.811.425
2.4 Economische havens en waterwegen 929.833 1.391.802 1.409.712 1.515.666 105.954 1.750.789 1.740.159 1.729.529
3.4 Economische promotie 230.448 234.274 242.573 237.719 -4.854 237.719 237.719 237.719
5.6 Media 80.318 85.298 85.298 90.751 5.453 90.751 90.751 90.751
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 4.106.818 4.422.957 4.580.387 5.106.450 526.063 5.296.210 5.265.651 5.246.661
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 223.663 0 0 0 0 0 0 0
7.2 Riolering 4.519.084 4.592.081 4.689.636 5.169.308 479.672 5.360.245 5.631.327 5.631.673
7.3 Afval 5.169.667 5.223.162 5.223.162 5.594.922 371.760 5.585.663 5.586.246 5.585.728
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 640.917 654.151 733.237 820.163 86.926 820.155 817.550 809.644
Totaal Lasten 29.466.023 30.847.355 32.732.277 34.546.451 1.814.174 36.127.557 36.643.714 36.494.088
Baten
0.63 Parkeerbelasting -1.668.155 -2.301.060 -1.938.310 -2.397.706 -459.396 -2.397.706 -2.397.706 -2.397.706
2.1 Verkeer en vervoer -1.264.263 -78.111 -58.239 -48.409 9.830 -48.409 -48.409 -48.409
2.2 Parkeren -19.572 0 0 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen -59.598 -62.558 -62.558 -67.410 -4.852 -67.410 -67.410 -67.410
3.4 Economische promotie -33.709 -60.445 -60.445 -65.281 -4.836 -65.281 -65.281 -65.281
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -76.228 -41.471 -41.471 -78.174 -36.703 -78.174 -78.174 -78.174
7.2 Riolering -6.096.309 -6.699.180 -6.699.180 -7.504.003 -804.823 -7.765.527 -8.036.206 -8.036.206
7.3 Afval -6.851.580 -6.933.727 -6.933.727 -7.363.113 -429.386 -7.363.113 -7.363.113 -7.365.883
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -761.426 -769.429 -769.429 -811.653 -42.224 -804.916 -804.916 -804.916
Totaal Baten -16.830.840 -16.945.981 -16.563.359 -18.335.749 -1.772.390 -18.590.536 -18.861.215 -18.863.985
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 327.790 190.041 190.041 182.265 -7.776 174.834 214.840 202.284
Totaal Stortingen 327.790 190.041 190.041 182.265 -7.776 174.834 214.840 202.284
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.109.281 -815.141 -1.556.141 -737.743 818.398 -730.312 -1.062.001 -1.049.445
Totaal Onttrekkingen -1.109.281 -815.141 -1.556.141 -737.743 818.398 -730.312 -1.062.001 -1.049.445

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 In de begroting 2023 is eenmalig extra budget van € 100.000 voor actualisering HIOR (Handboek inrichting openbare ruimte ) voor jaarschijf 2024 beschikbaar gesteld. 100.000 nadeel
2.1 Een jaarlijkse update, actualisatie HIOR en licenties datapakketen zijn structureel noodzakelijk (kadernota 2023). 50.000 nadeel
2.1 Budget voor de calamiteitendienst (zie kadernota); voor een goede calamiteitendienst zijn hulpmiddelen, lampen, schrikhekken etc. t.b.v. veiligheid medewerkers en omgeving nodig. 38.000 nadeel
2.1 Elementenverharding: In 2023 is incidenteel extra budget voor IBOR beschikbaar gesteld - resultaatbestemming degeneratievergoeding € 419.000. -376.975 voordeel
2.1 Civiele kunstwerken: schrappen taakstelling optimaliseren brugbedieningstijden en hogere doorbelasting loonkosten i.v.m. cao-stijging. 75.319 nadeel
2.1 In 2023 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor Verkeerszaken; planstudie verbreden fietspad Kamerik-Woerden, planstudie kruispunt Europabaan-Steinhagense weg, planstudie fietspad Rembrandtlaan-Leidsestraatweg en laadpalenvisie in 2023. -116.000 voordeel
2.1 Kadernota 2023 Verkeerszaken; Incidenteel budget voor onderzoek Oostelijke randweg € 100.000 (dat is € 50.000 extra tov 2023) en voor de planstudie fietsmaatregelen meerjarenverkeersplan € 100.000 (2024) 150.000 nadeel
2.1 In 2023 eenmalig budget € 70.000 ivm amendement geluidsmaatregelen Hollandbaan. -70.000 voordeel
2.1 Laadinfrastructuur. Nieuw beleid uit de kadernota en afzonderlijk raadsbesluit. Personele lasten € 66.000 en inrichten elektrische oplaadpunten € 118.000.(eenmalig met € 100.000 in 2023 verlaagd). Tevens eenmalige lasten laadpalenvisie deel 2 € 176.000. 149.000 nadeel
2.2 Parkeren; betreft loon- en prijsindexering Parkeerservice. 57.605 nadeel
2.2 Parkeren; vaste storting in voorziening MOP. Dit jaar voor het eerst op producten/decentraal geraamd. 77.583 nadeel
2.4 Verhoging budgetten beschoeiingen en baggeren i.v.m. indexering en verhoging doorbelasting loonkosten. 105.954 nadeel
5.7 Openbaar groen verhoging budgetten bomen, beplanting en gras i.v.m. prijsstijging 3,9%, areaaluitbreiding (€ 84.000) en het schrappen van de taakstelling bomenonderhoud € 50.000. 288.719 nadeel
5.7 Openbaar groen verhoging budgetten onderhoud watergangen i.v.m. prijsstijging 3,9% en areaaluitbreiding (€ 34.000). 52.431 nadeel
5.7 Openbaar groen verhoging budget speelplaatsen. Doorbelasting loonkosten, verhoging lasten i.v.m. stijging areaal (€ 34.000) en indexering 3,9%. 92.586 nadeel
5.7 Ecologie; nieuw beleid. Aanstelling ecoloog € 70.000 en uitbesteed werk € 12.000 (zie ook de batenzijde, daar deel doorbelast naar investeringen). 82.000 nadeel
7.2 Riolering; lagere onttrekking uit de voorziening riolering. 140.441 nadeel
7.2 Hogere exploitatielasten vrijvervalriolering. 100.000 nadeel
Hogere kapitaallasten vrijvervalriool i.v.m. nieuwe investeringen. 65.148 nadeel
7.2 Hogere lasten hoofdgemalen en mini-gemalen i.v.m. onderhoud en reparatie (2x € 50.000). 126.214 nadeel
7.3 Afval algemeen beleid ; hogere doorbelasting loonkosten i.v.m. hogere CAO € 94.000, hogere kosten huisvesting stadserf € 57.000. 151.270 nadeel
7.3 Hogere storting in de voorziening afvalstoffenheffing. 98.984 nadeel
7.3 Hogere lasten verwerking rest- en gft-afval AVU. 82.832 nadeel
7.5 Begraafplaatsen; vaste storting in voorziening MOP. Dit jaar voor het eerst op de producten geraamd. 80.476 nadeel
Diverse 212.587 nadeel
Totaal mutaties lasten 1.814.174 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.63 Parkeerbelasting. De parkeerbaten zijn in 2023 incidenteel afgeraamd met € 363.000. Tarieven zijn in 2024 met 4,2% geindexeerd. -459.936 voordeel
5,7 Ecologie; doorbelasting loonkosten naar investeringen. -35.000 voordeel
7.2 Hogere baten rioolheffing 11,5 % (index 8%, voorgenomen meerjarenverhoging 1% en 2,5% uit het GWP). -804.823 voordeel
7.3 Hogere baten afvalstoffenheffing 8%. -511.549 voordeel
7.3 Overige baten afvalstoffen. -13.199 voordeel
7.3 Lagere baten oud papierinzameling (via de AVU) door daling prijzen oudpapier. 95.362 nadeel
7.5 Hogere baten begraafplaatsrechten door indexering tarieven met 8%. -44.936 voordeel
Overige baten 1.691 voordeel
Totaal mutaties baten -1.772.390 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 41.784 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Lagere storting in reserve kapitaallasten maatschappelijk nut -7.776 voordeel
0.10 Hogere onttrekking aan het Groenfonds -379 voordeel
0.10 Lagere onttrekking aan het FIW 70.000 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan reserve budgetoverhevelingen (eenmalig in 2023) 741.000 nadeel
0.10 Lagere onttrekking aan de reserve kapitaallasten maatschappelijk nut 7.777 nadeel
Totaal mutaties reserves 810.622 nadeel