Leeswijzer

De programmabegroting bestaat uit vier delen: algemene en financiële beschouwingen, de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. 

In het onderdeel algemene en financiële beschouwingen gaan we vooral in op algemene en financiële ontwikkelingen van de gemeente Woerden, in context en perspectief. Hierbij kijken we breder dan alleen de inhoud van deze begroting: ook onderwerpen die een plaats hebben gekregen in het collegewerkprogramma en andere aanvullende maatregelen die het college voorstelt, worden hierbij toegelicht.

In de programma’s staat centraal wat het bestuur – op hoofdlijnen – wil bereiken (maatschappelijke effecten), hoe dit concreet vorm krijgt (resultaten), wat daarvoor gedaan wordt (inspanningen) en welke middelen hiervoor beschikbaar zijn (lasten en baten). De raad stelt het totale bedrag per programma vast. De raad heeft gekozen voor een indeling in acht programma’s.

In de programma’s wordt eerst in een korte omschrijving/toelichting per taakveld beschreven waar het programma over gaat. Vervolgens herhalen we de eerder uitgesproken ambities aan het begin van elk programma (in verkorte vorm) en gaan we in op de actuele ontwikkelingen binnen het programma. Daarna worden maatschappelijke effecten weergeven, uitgewerkt in concrete resultaten en inspanningen. Door de resultaten te boeken, realiseren we de effecten om daarmee de ambities waar te maken. Ook worden de beleidsindicatoren behorende bij het programma benoemd.

De tekstuele opzet van elk programma is daarmee als volgt:

 • Overzicht verantwoordelijke portefeuillehouders;
 • Omschrijving / toelichting per taakveld;
 • Ambities;
 • Actuele ontwikkelingen;
 • Maatschappelijke effecten: wat wij willen bereiken;
 • Resultaten: met welke concrete resultaten willen we de maatschappelijke effecten bereiken;
 • Inspanningen: wat gaan wij in 2024 e.v. doen om de resultaten tot stand te brengen;
 • Overzicht baten en lasten per taakveld binnen het programma;
 • Analyse van financiële verschillen tussen de begroting 2024 en de (gewijzigde) begroting 2023.

Hiermee ontstaat een compleet maar tegelijk ook een compact beeld over wat binnen het programma wordt opgepakt, wat de prestaties zijn en welke financiële gevolgen dit heeft.

Daarna volgen de paragrafen. Deze hebben een programmaoverstijgend karakter en bieden een dwarsdoorsnede op een bepaald thema. De paragrafen bevatten informatie over:

 • lokale heffingen
 • weerstandsvermogen en risicobeheersing
 • onderhoud kapitaalgoederen
 • financiering
 • bedrijfsvoering
 • verbonden partijen
 • grondbeleid
 • de inwoner centraal in participatie en dienstverlening

De financiële begroting is een financiële samenvatting van de baten en lasten vanuit de programma's. Daarin zijn onder andere overzichten opgenomen van de reserves en voorzieningen en wordt aangegeven welke ramingen ten grondslag liggen aan de begroting 2024. Ook het investeringsplan 2024-2027 is onderdeel van de financiële begroting.