Paragraaf 7 Grondbeleid

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Doel van deze paragraaf is om inzicht te geven in de resultaten en risico’s van de grondexploitatie. Deze paragraaf is een van de onderdelen van het gemeentelijk grondbeleid, naast onder meer het Meerjarenperspectief Grondbedrijf (MPG) dat jaarlijks in de raad wordt behandeld.

In deze paragraaf komen de volgende onderdelen aan de orde:
•    Een beschrijving van het wettelijk kader en het gemeentelijk beleid met een blik op de ontwikkelingen op de vastgoedmarkt;
•    De uitgangspunten ten aanzien van rekenparameters en risicoafdekking die in de grondexploitaties worden gehanteerd;
•    Een stand van zaken en vooruitblik van elk grondexploitatiegebied, waarbij ook eventuele risico’s worden benoemd;
•    De financiële relatie tussen de Algemene Reserve Grondbedrijf en de Algemene Reserve;
•    Aandachtspunten bij de grondexploitatie en kostenverhaal bij particuliere locatieontwikkelingen.

2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Terug naar navigatie - 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk grondbeleid is ondersteunend aan de door het bestuur geformuleerde beleidsdoelstellingen. Grondverwerving, -productie, -uitgifte en -beheer zijn onmisbare en logische ingrediënten van elke ontwikkeling met ruimtelijke consequenties. Het gaat bijvoorbeeld om het bouwen van woningen, bedrijven, de aanleg van wegen of het realiseren van scholen en andere maatschappelijke voorzieningen. In april 2023 is de Nota Grondbeleid Woerden 2023 unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Woerden. De belangrijkste zaken uit de nota zijn de keuze voor situationeel grondbeleid, de systematiek voor de bepaling van de minimale omvang de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG) en de keuze voor een strategisch verwervingsbeleid (afwijking Financiële verordening 2023). In de nota staan de gemeentelijke doelstellingen van en werkwijzen binnen het grondbeleid genoemd. Voor particuliere locatieontwikkelingen is tevens in 2014 de nota Kostenverhaal door de raad vastgesteld. Het grondprijsbeleid wordt uitgewerkt in de elk jaar, en dus ook dit jaar, door het college vast te stellen grondprijsbrief.  Jaarlijks worden ook het Meerjarenperspectief Grondbedrijf en de herziene grondexploitaties naar de raad gestuurd. Ook in 2024 wordt deze cyclus doorlopen.

Ontwikkelingen economie en woningmarkt
De marktomstandigheden zijn sinds vorig jaar enorm gewijzigd. De Europese Centrale Bank heeft de rentestanden verhoogd om de inflatie af te remmen. Dit betekent dat de rentelasten hoger worden, waardoor het minder aantrekkelijk is om geld te lenen. Dit geldt aan de ontwikkelkant voor ontwikkelaars en beleggers, maar ook voor de huizenkopers. De hypotheekrente is immers ook verhoogd. Hoewel van de coronapandemie geen sprake meer is, zorgt de oorlog in Oekraïne en de sancties die zijn getroffen tegen Rusland indirect voor economische schade. De sancties zorgen ervoor dat bepaalde producten uit andere landen geïmporteerd moeten worden, wat een prijsopdrijvend effect heeft. Dit is bijvoorbeeld te zien in de bouwsector. Als gevolg van de genoemde ontwikkelingen verwacht het Centraal Planbureau dat de economie in 2023 zal afkoelen. Dit wordt bevestigd door de cijfers van het CBS van het eerste en tweede kwartaal van 2023: een krimp van 0,7% in het eerste kwartaal en 0,3 in het tweede kwartaal. Desondanks verwacht het CPB in de augustusraming van 2023 dat de economie over heel 2023 met 0,7% zal groeien.
De situatie op de woningmarkt is ook enorm gewijzigd sinds vorig jaar. De afgelopen jaren stegen de woningprijzen jaarlijks, maar daarin is sinds vorig jaar een kentering te zien. De woningprijzen daalden zelfs als gevolg van de gestegen hypotheekrente. Met name in nieuwbouwplannen liepen de verkopen van de woningen terug, waardoor woningbouwplannen worden vertraagd of zelfs uitgesteld. Sinds het tweede kwartaal van 2023 zijn de woningprijzen weer licht aan het stijgen. Volgens het Centraal Planbureau heeft dit te maken met het feit dat de hypotheekrentestijgingen worden gecompenseerd door hoge loonstijgingen, waardoor de leencapaciteit van huizenkopers toeneemt. Dit laat ook het consumentenvertrouwen zien dat door de Vereniging Eigen Huis wordt bijgehouden (Eigen Huis Monitor). Hierin is in het tweede kwartaal van 2023  een lichte stijging te zien ten opzichte van het eerste kwartaal. Ondanks de genoemde ontwikkelingen is de woningmarkt nog steeds zeer krap te noemen. Er zijn de komende jaren veel nieuwe woningen nodig om aan de vraag te kunnen voldoen. De ontwikkelingen op de woningmarkt gingen het afgelopen jaar zeer snel. Op de middellange en lange termijn is het lastig te voorspellen hoe de situatie op de woningmarkt zich zal ontwikkelen. Middels de Monte Carlo Simulatie zijn de mogelijke effecten van stijgende bouwkosten en dalende woningprijzen (in relatie tot de grondwaarden) op de grondexploitaties, zoals opgenomen in MPG 2023, doorgerekend.

Marktsituatie Woerden
Woningen
In augustus 2023 stonden op Funda 115 woningen te koop in Woerden, 26 in Harmelen, 3 in Kamerik en 2 in Zegveld.
Kijkend naar de historische transactieprijzen van NVM van bestaande woningen is in de regio Utrecht een daling te zien van 9,6% ten opzichte van vorig jaar. Op kwartaalbasis is een stijging van 1,5% te zien in het tweede kwartaal van 2023. De gemiddelde verkooptijd van bestaande woningen bedraagt in de regio 30 dagen.

Kantoren 
In Woerden worden nauwelijks nog nieuwe kantoren ontwikkeld. De marktomstandigheden hebben ook effect op de opname van kantoorvastgoed. Hierdoor blijkt het mede van belang om terughoudend te zijn ten aanzien van nieuw kantoorareaal.
In 2014 hebben de gemeenten van de U10 onderling afspraken gemaakt om de kantorenleegstand aan te pakken en de regionale kantorenmarkt weer gezond te maken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de ‘Regionale Overeenkomst Kantoren 2014-2030’. Gemeenten ondersteunen actief de transformatie van leegstaande en boventallige kantoorpanden naar bijvoorbeeld woningen of bedrijfsruimte, en bovenal: bestaande plannen voor nieuwe kantoren worden sterk beperkt.
Door de verandering in wet- en regelgeving is een trend zichtbaar op de kantoorterreinen in Woerden als het gaat om verduurzaming. Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Voldoet het gebouw niet aan de eisen dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruikt worden. 

Bedrijventerreinen
In het bestuursakkoord 2022-2026 is opgenomen dat in samenhang met herstructurering van bestaande bedrijventerreinen vaart wordt gemaakt met de aanleg van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg. Voor kleinschalige uitbreiding en herstructurering van bedrijventerrein Kamerik en Zegveld zal het college een voorstel voorleggen aan de gemeenteraad.

3. Uitgangspunten voor grondexploitaties

Terug naar navigatie - 3. Uitgangspunten voor grondexploitaties

a. Parameters
De gemeentelijke grondexploitaties worden jaarlijks herzien. In de grondexploitaties wordt uitgegaan van de boekwaardes per 31 december 2022, zoals opgenomen in de jaarrekening 2022. Daarnaast zijn de laatst bekende wijzigingen doorgevoerd waardoor meevallers en tegenvallers zijn ontstaan.
De huidige geactualiseerde exploitatieopzetten hebben als prijspeil 2023. Voor alle gemeentelijke grondexploitaties wordt vanaf 1 januari 2023 gerekend met een intern rentepercentage van 1,04%. De rente van een project wordt berekend over de boekwaarde die wordt geactualiseerd. Naast de renteparameter worden door het college jaarlijks de te hanteren rekenparameters in de grondexploitaties vastgesteld. De parameters zijn door het college vastgesteld (Parameters 2023 (Z/23/055391 D/23/087026)) en verwerkt in de grondexploitaties.

b. Reserves
De gemeente Woerden kende het gebruik om vanuit de grondexploitaties afdrachten te doen aan de Reserve Infrastructurele Werken en het Groenfonds. In 2016 is door de Commissie BBV bepaald dat deze werkwijze aangepast moest worden. De bijdragen aan de genoemde reserve en fondsen moeten sindsdien uit de algemene middelen komen nadat tussentijds winst is genomen uit de grondexploitaties of via resultaatsbestemming, na afsluiting van een grondexploitatie.
Bij initiatieven van derden verhaalt de gemeente haar (apparaats)kosten en de bovenwijkse voorzieningen via een exploitatieovereenkomst. De kosten worden in rekening gebracht indien op grond van een exploitatieovereenkomst medewerking wordt verleend aan particuliere plannen. De bedragen zijn gebaseerd op de structuurvisie en de daarop volgende ‘Nota bovenwijks’. 

c. Winstnemingen
In 2018 is de Commissie BBV met een nadere toelichting gekomen over de verplichte werkwijze bij tussentijdse winstnemingen in grondexploitaties. Voor winstneming hanteert de Commissie BBV de percentage of completion (POC) methode: voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, moet verplicht tussentijds, naar rato van de voortgang van de grondexploitatie, winst worden genomen. Hieruit volgde de verplichting tot tussentijdse winstneming in drie grondexploitaties, te weten Snel en Polanen, Harmelen en Kamerik Schoollocaties. Voor verdere toelichting zie MPG 2023.

d. Risicovoorzieningen
Berekening Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)
In de Nota Grondbeleid Woerden 2023 staat de systematiek beschreven die zorgt voor de bepaling van de minimale ondergrens van de Algemene Reserve Grondbedrijf. De hoogte van de benodigde weerstandscapaciteit, ofwel de minimale omvang van de ARG, wordt bepaald aan de hand van de hoogste IFLO-norm van het afgelopen jaar en waarbij tevens wordt gekeken naar de komende jaren. De norm van de Inspectie Financiën Lagere Overheden, beter bekend als de IFLO-norm, is ontwikkeld door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is een relatief snelle en eenvoudige methode die door veel provincies en gemeenten wordt gebruikt voor de bepaling van de minimaal noodzakelijk weerstandscapaciteit. De IFLO-norm is uitermate geschikt als deze wordt gecombineerd met de Monte Carlo-simulatie. In het raadsbesluit behorende bij het MPG 2023 is besloten om voor de komende vier jaar de minimale ondergrens van de ARG vast te stellen op afgerond € 6.200.000. 


Per 31 december 2022 is het geïnvesteerde vermogen als volgt:

Complex Boekwaarde
31-12-2022
Snel en Polanen € -3.357.836
Defensie-eiland € -
Kamerik Noordoost II € -134.263
Brediuspark € 1.865.610
Harmelen € 1.255.512
Pionier € -262.275
Putkop Harmelen € 358.275
Burg. van Zwietenweg € 288.372
Kamerik Schoollocaties € -49.666
Totale boekwaarde complexen per 31-12-2022 € -36.270

De stand van de ARG per 31-12-2022 is € 6.900.986. hieronder is het verloop van 2022 te zien. 

Algemene Reserve Grondbedrijf Bedrag mutatie Stand ARG
Beginstand ARG per 31-12-2021 € 5.062.545
Verliesvoorziening 2021 -187.804
Poort van Woerden, kredietaanvraag MPG 2022, kosten 2022 -238.673
Winstneming 2022 Kamerik Schoollocaties 167.299
Winstneming 2022 Snel en Polanen 2.081.744
Winstneming 2022 Harmelen 68.792
Verliesvoorziening Defensie-eiland -125.166
Verliesvoorziening Pionier -29.846
Verliesvoorziening Burgemeester van Zwietenweg 102.096
Totaal mutaties 2022 € 1.838.442
Stand ARG per 31-12-2022 € 6.900.986

4. Toelichting per exploitatiegebied

Terug naar navigatie - 4. Toelichting per exploitatiegebied

In het navolgende overzicht zijn de geprognosticeerde resultaten van de in exploitatie genomen complexen weergegeven per 1-1-2023:

In exploitatie genomen complex Boekwaarde 31-12-2022 Geraamde nog te maken kosten Geraamde te realiseren opbrengsten Geraamd eindresultaat (eindwaarde) Voorziening
Snel en Polanen -3.357.836 33.654.657 -34.275.147 -2.760.405
Defensie-eiland 0 0 0 0 0
Kamerik Noordoost II -134.263 129.550 0 -5.019
Brediuspark 1.865.610 580.755 -2.869.793 -371.887
Harmelen 1.255.512 2.137.819 -5.026.864 -1.601.532
Pionier -262.275 390.808 0 125.805 125.805
Putkop Harmelen 358.275 8.601.288 -10.020.618 -707.574
Burg. van Zwietenweg 288.372 15.141.500 -15.810.575 269.396 269.396
Kamerik Schoollocaties -49.666 1.795.936 -4.561.914 -2.831.586
Totaal € -36.270 € 62.432.313 € -72.564.911 € -7.882.802 € 395.201

Ad 1: Snel en Polanen

Snel en Polanen Boekwaarde 31 december 2022 -€ 3.357.836

Dit betreft een samengestelde gebiedsexploitatie bestaande uit meerdere deelexploitaties (Waterrijk (afgerond), Snellerpoort, Recreatiegebied Cattenbroek en Snel en Polanen Algemeen).

Toelichting per deelgebied 
Snel en Polanen
Dit betreft een samengestelde grondexploitatie bestaande uit meerdere deelexploitaties: 

Cattenbroek 
Voor het deelgebied Cattenbroek is door een ondernemer het recreatief concept ontwikkeld en de fysieke invulling van het plan van de ondernemer uitgewerkt. Er is zowel over de erfpachtovereenkomst als over het bestemmingsplan nog geen overeenstemming bereikt.

Snellerpoort
In 2018 is het ambitiedocument 'Snellerpoort, een ander perspectief' vastgesteld. Hiervoor zijn in 2021 twee bestemmingsplannen vastgesteld (Snellerpoort en Winkelcentrum Snellerpoort). Inmiddels zijn beide bestemmingsplannen onherroepelijk.
In 2021 is begonnen met de aanleg van de verlenging van de Beneluxlaan om Snellerpoort; deze is eind 2022 opgeleverd. Daarnaast is gestart met het bouwrijp maken van de bouwblokken die gepland staan om de komende jaren uit te geven en wordt de huidige Steinhagenseweg heringericht; dit zal in de loop van 2023/begin 2024 zijn voltooid. 

Bouwveld B1: Begin 2022 is een ontwikkelovereenkomst gesloten met Cazas (voorheen GroenWest) voor Bouwveld B1 gelegen achter Het Baken. In 2023 is een koopovereenkomst gesloten. Inmiddels is door Cazas een bouwer geselecteerd, naar verwachting wordt eind 2023 gestart met de bouw.  
Bouwveld B2 (aan de Nieheimerstraat en de Steinhagenseweg): In het eerste kwartaal van 2023 is een marktpartij geselecteerd. Met BEMOG is een ontwikkelovereenkomst gesloten. In Bouwveld B2 worden o.a. 80 woningen gerealiseerd in verschillende prijsklassen.
Bouwveld B3: De selectie voor een ontwikkelaar is gestart. De verwachting is dat eind 2023 een ontwikkelaar geselecteerd is, waarna een ontwikkelovereenkomst gesloten kan worden. 
Bouwveld 5/6: Met de eigenaar van winkelcentrum Snellerpoort is in 2022 onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van uitbreiding van het winkelcentrum met een extra supermarkt en 100 huurwoningen. In het kader van het zogenoemde 'Didam-arrest' beraadt de gemeente zich op hoe zij verdergaat met deze ontwikkeling. In 2023 is besloten om voor dit bouwveld een marktselectie op te starten. 

De verwachting is dat de totale ontwikkeling van Snel & Polanen eind 2030 zal worden afgerond.

De financiële hoofdlijn grondexploitatie Snel en Polanen kort samengevat:
De bestedingen 2022 betreffen hoofdzakelijk de kosten van bouw- en woonrijp maken en de planontwikkelingskosten t.b.v. Snellerpoort, en de (verplichte) winstneming die gedaan is ter grootte van € 2.081.744. De opbrengsten betreffen subsidie WBI en er is een rentebate geboekt over de boekwaarde per 31-12-2022.

De geraamde kosten vanaf 2023 bedragen ca. € 32 miljoen (exclusief rente en index). De grootste kostenposten hebben betrekking op de inrichting van het gebied. De geraamde opbrengsten na 2023 bedragen € 34 miljoen (exclusief rente en index); deze opbrengsten ontstaan door de verkoop van gronden ten behoeve van bebouwing. De voornaamste categorie is woningbouw, verdeeld in categorieën conform de Nota Wonen 2022. Het aantal woningen kan bij de verdere uitwerking van het deelgebied mogelijk nog geoptimaliseerd worden. Door de kosten en opbrengsten te faseren in de tijd wordt de invloed van rente en inflatie doorgerekend. Middels de dynamische eindwaardeberekening wordt het saldo op eindwaarde berekend. Dat saldo bedraagt € 2.760.405 (positief).

Ad 2: Defensie-eiland

Defensie-eiland Afgesloten per 31 december 2022 € -

Ad 3: Kamerik Noord-Oost II

Kamerik Noord-Oost II Boekwaarde 31 december 2022 -€ 134.263

Kamerik Noord-Oost is een uitbreidingslocatie voor woningbouw aan de noordoostzijde van de kern Kamerik. Het plan bevat circa 57 woningen en een zorgcomplex. In 2019 is de gemeente een overeenkomst aangegaan met betrekking tot het CPO-project (10 woningen). De CPO-kavel en de grond voor nog eens twee woningen zijn inmiddels verkocht. Daarmee zijn alle gronden verkocht. De inrichting  van de openbare ruimte is voltooid en de grondexploitatie wordt in 2023 afgesloten.

Ad 4: Brediuspark

Brediuspark Boekwaarde 31 december 2022 € 1.865.610

De grondexploitatie Brediuspark bestaat uit twee woningbouwontwikkelingen; vier bouwkavels aan de Veste (voormalig polobadterrein) en twee kavels aan de zijde van de Van Kempensingel. Tevens zijn kosten opgenomen voor aanpassing van de entree aan de zijde van de Van Kempensingel. Na de start van de herstelwerkzaamheden aan de Hofstede is deze begin 2022 opgeleverd. Daarnaast is in 2022 het (centrum)gebied rondom het park heringericht. De school op voormalige polobadterrein is medio 2023 afgebroken. De kavels worden naar verwachting na de zomer bouwrijp gemaakt en in verkoop gebracht. Voor de kavels aan de zijde van de Van Kempensingel wordt dezelfde planning aangehouden.

Ad 5: Harmelen diverse locaties

Harmelen Boekwaarde 31 december 2022 € 1.255.512

De grondexploitatie Harmelen bestaat uit meerdere gebieden: de voormalige zwembadlocatie, de Fonteinschoollocatie, de voormalige Raadhuislocatie, de Mauritshof, de Triaq-locaties en de Kind&Co-locatie. Op deze locaties worden in totaal 88 woningen, een nieuw kinderdagverblijf en een beweegpark gerealiseerd. Het betreft de realisatie van sociale huur, sociale koop en vrije sector huur- en koop-woningbouw waaronder een CPO-project voor senioren. De woningen op de Mauritshof zijn in 2020 opgeleverd waarna de gemeente het openbaar gebied woonrijp heeft gemaakt. Voor de Raadhuislocatie wordt na de zomer 2023 de omgevingsvergunning aangevraagd en wordt in het eerste kwartaal van 2024 begonnen met de bouwwerkzaamheden. De bouwwerkzaamheden van de zes CPO-woningen en de 11 patio’s op de zwembad- en de Kind&Co-locatie zullen na de zomer 2023 beginnen. CAZAS Wonen start met haar 25 appartementen direct na de zomer van 2024. In 2025 worden naar verwachting alle deellocaties woonrijp gemaakt, waarna de grondexploitatie kan worden afgesloten.

Ad 6: Pionier

Pionier Boekwaarde 31 december 2022 -€ 262.275

De voormalige basisschool De Pionier in Zegveld (Clausstraat 22) is gesloopt, het terrein is door de gemeente bouwrijp gemaakt en verkocht. Er zijn 24 appartementen gerealiseerd door GroenWest, waarvan 18 in de sociale sector. In 2023  wordt de inrichting van het openbaar gebied afgerond en wordt de grondexploitatie afgesloten.

Ad 7: Putkop Harmelen

Putkop Harmelen Boekwaarde 31 december 2022 € 358.275

In de zoektocht naar schuifruimte voor lokale bedrijven die groeien, is als een van de locaties Putkop Harmelen naar voren gekomen. Plangebied Putkop III grenst aan het bestaande bedrijventerrein De Putkop. Het plangebied betreft ruim 7,1 ha, waarvan 3,2 ha uitgeefbaar. De rand van het bestaande bedrijventerrein De Putkop, aan de kant van het plangebied voor de nieuwe ontwikkeling, kenmerkt zich door een rafelrand van achterkanten in de richting van het aangrenzende kleinschalige landschap. Mede daarom is gekozen om met het ontwerp het bestaande bedrijventerrein ruimtelijk af te ronden en zo ook de landschappelijke inpassing van het gehele bedrijventerrein te verbeteren. Het ontwerp is aan de raad voorgelegd.  
Op dit moment is een ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Indien de gronden niet zijn verworven en geen anterieure overeenkomst met de grondeigenaar is gesloten, dient parallel aan het bestemmingsplan ook een exploitatieplan te worden vastgesteld. Aan zowel het bestemmingsplan als het exploitatieplan wordt gewerkt, zodat deze nog in 2023 (onder de Wro als wettelijk regime) kunnen worden vastgesteld. De onderhandelingen met de grondeigenaar over aankoop van de gronden voor de ontwikkeling  lopen ondertussen. Op basis van de huidige planning is de eerste gronduitgifte voorzien in 2025 en kan de grondexploitatie in 2029 worden afgesloten.

Ad 8: Burgemeester van Zwietenweg

Burgemeester van Zwietenweg Boekwaarde 31 december 2022 € 288.372

Behalve de locatie Putkop (Harmelen) is uit het schuifruimteonderzoek ook de locatie Burgemeester van Zwietenweg naar voren gekomen. Deze ligt in de oksel tussen de A12, de Burgemeester van Zwietenweg en ten zuiden van de Kromwijkerdijk. Het plangebied is circa 9 ha groot. Daarvan is ruim 5,7 ha uitgeefbaar. Het ontwerp is aan de raad voorgelegd. 
Belangrijke kostenposten betreffen de verwerving van de gronden en het bouw- en bedrijfsgereedmaken (inrichting openbaar gebied). 
Op dit moment is een ontwerpbestemmingsplan in voorbereiding. Indien de gronden niet zijn verworven en geen anterieure overeenkomsten met de grondeigenaren zijn gesloten, dient parallel aan het bestemmingsplan ook een exploitatieplan te worden vastgesteld. Aan zowel het bestemmingsplan als exploitatieplan wordt gewerkt, zodat deze nog in 2023 (onder de Wro als wettelijk regime) kunnen worden vastgesteld. Op basis van de huidige planning is de eerste gronduitgifte voorzien in 2026 en kan de grondexploitatie in 2030 worden afgesloten. 

Ad 9: Kamerik Schoollocaties

Kamerik Schoollocaties Boekwaarde 31 december 2022 -€ 49.666

De grondexploitatie Kamerik Schoollocaties is per 01-01-2021 geopend. Deze grondexploitatie bestaat uit meerdere gebieden, te weten Mijzijde 76-A, Mijzijde 88 en Overstek 1. Op deze gezamenlijke locaties worden minimaal 51 woningen gerealiseerd. In 2022 is de koopovereenkomst gesloten voor de ontwikkeling van 20 appartementen op de Mijzijde 76-A. Eind 2022 is de selectie opgestart voor woningbouw aan de Overstek 1. De selectie is afgerond en er is een ontwikkelaar geselecteerd. Op deze kavel worden 37 woningen gebouwd. Voor Mijzijde 88 wordt gewerkt aan een bestemmingsplan.