Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Portefeuillehouder Thema
Jelmer Vierstra Cultuur, Binnenstad, Energietransitie en gaswinning, Duurzaamheid, Economische zaken (detailhandel, binnenstad)
Arjan Noorthoek Economische zaken (schuifruimte/herstructurering bedrijventerreinen)
Jacques Rozendaal Coördinerend wethouder Economische zaken
Ad de Regt Milieu, Bodem, Natuur- en milieueducatie, Monumenten en archeologie
Mariëtte Pennarts-Pouw Toerisme en recreatie
Victor Molkenboer Citymarketing en evenementen

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Programma 4 omvat drie opgaven uit het bestuursakkoord:

- Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

- Sterke Economie

- Een duurzame toekomst (Energietransitie).

 

Taakvelden binnen het programma zijn:

Taakveld Omschrijving
2.1 Verkeer en vervoer Advies en instemmingsbesluit kabel- en leidingenbeheer
3.1 Economische ontwikkeling Algemeen beleid ter versterking van ondernemersklimaat en arbeidsmarkt, en uitvoering van het Economisch Actieplan
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen (Dienstverlening ondernemers) Op bedrijven en ondernemers gerichte ondersteuning en dienstverlening: - accountmanagement; - financiële steunregelingen voor bedrijven in samenwerking Ferm Werk; - regelen straathandel, markten incl. Koeiemart; - uitvoering BIZ-en (via baten categorie 2.2.1); - marktgelden en staanplaatsgelden markt (via baten categorie 3.7); - kosten en overige opbrengsten van nutsbedrijven.
3.4 Economische promotie Koeiemart
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid: peuteropvang en peuterspeelzalen
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Bevordering van beeldende kunst, muziek, dans en toneel
5.4 Musea Materieel en immaterieel erfgoed onderzoeken, verzamelen, conserveren en tentoonstellen. Musea staan open voor publiek (toegankelijk en inclusief) participeren, delen kennis, educatie: Stadsmuseum Woerden
5.6 Media - Zorg voor fysieke en elektronische cultuurdragers: bibliotheek en artotheek - Professionalisering en versterking lokale journalistiek: RPL
5.7 Openbaar groen en (openlucht-) recreatie Openbaar groen, natuur en recreatie
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie - Algemene voorzieningen gericht op participatie - Kinderopvang: toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de kinderopvang en peuterspeelzalen
7.4 Milieubeheer, energietransitie Taken ter bescherming van het milieu, kwaliteit leefomgeving: - voorbereidingen voor grootschalige vormen van duurzame elektriciteit - faciliteren van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties t.b.v. beperking van energiegebruik in de gebouwde omgeving en de overgang naar duurzaam verwarmen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Culturele en recreatieve voorzieningen
Voor vitale dorpen en wijken willen we dat onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen meegroeien met de toename van inwoners. Naast het hebben van deze voorzieningen is belangrijk dat hierover meer wordt gecommuniceerd. Samen met onze partners zorgen we dat onze inwoners en bezoekers op de hoogte zijn van onze aantrekkelijke vrijetijdsvoorzieningen.  

Economische en brede welvaartsontwikkeling
Voor een sterke, vitale economie werken we samen met partners aan brede welvaartsontwikkeling. We zetten in op kwalitatief goede en toekomstbestendige vitale werklocaties. Dit betekent zowel het vitaliseren van bestaande werklocaties als zorgen voor benodigde schuifruimte, nieuwe werklocaties. De ruimtebehoefte aan werklocaties voor de periode tot 2040 brengen we in beeld met daarbij de impact van brede welvaartsambities: zorgvuldig ruimtegebruik, duurzaamheid, ‘juiste bedrijf op de juiste plek’, om voldoende goed functionerende en aantrekkelijke werklocaties te realiseren. Voor de (regionale) opgave werklocaties, regionale bedrijventerreinen werken we samen met de Utrecht-West gemeenten, U10 en de provincie. Iedereen dient toegang te hebben tot passend werk en het arbeidsproces.
We zetten in op de balans wonen-werken: evenredige groei van werkgelegenheid bij toename van het aantal inwoners door woningbouw. 
We zetten in op een vitale binnenstad waar werken, wonen, bezoeken en jezelf ontwikkelen centraal staan. Dit doen we met een aanpak Vitale binnenstad, samen met partners. Daarnaast zien we toe op vitale dorps- en wijkcentra.
Onze dienstverlening richten we zo in dat flexibel kan worden ingespeeld op economische vraagstukken, veranderingen en doen wat nodig is voor de brede welvaartsontwikkeling.

Samenwerken aan de energietransitie 
Stap voor stap werken we aan de overgang naar duurzame energie. We werken aan energie besparen en duurzaam verwarmen van de gebouwen, en de energie die we nog gebruiken, wekken we duurzaam op met windenergie en zonnepanelen. De energietransitie raakt iedereen, het is een gezamenlijke opgave; we werken daarom samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Iedereen moet kunnen meedoen en iedereen doet wat hij kan. Dankzij de rijkssubsidie voor de uitvoeringskosten klimaatakkoord, zijn we beter in staat plannen uit te voeren. 
We streven ernaar gaswinning onder Woerden te voorkomen. We zullen de samenleving informeren over de mogelijkheden van inspraak en beroep tegen de gaswinning.

Milieu zorgt voor een gezonde leefomgeving
Toezien op milieu betekent toezien op een gezonde leefomgeving. Schone lucht is belangrijk voor een gezonde leefomgeving. Waar mogelijk gaan we luchtverontreiniging tegen.

Erfgoed
Om strategische ruimtelijke keuzes te maken is het van belang de identiteit en cultuurhistorische waarden te kennen van zowel de kernen als het landschap. We maken gebruik van de identiteit en verhalen/tradities van plekken bij ontwikkelingen en recreatie & toerisme.  Cultuurhistorisch, landschappelijk en/of archeologisch onderzoek is noodzakelijk bij omgevingsplannen en bij keuzes als energietransitie. 

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Cultuur

De kerndoelen voor cultuurbeleid zijn vastgelegd in het Cultuurmanifest ‘Culturele Stad met creatief vermogen'. In 2023 is begonnen met de uitwerking van een uitvoeringsagenda cultuur in samenhang met de actualisatie van de Maatschappelijke Agenda. De uitvoeringsagenda cultuur wordt begin 2024 aan de raad ter besluitvorming voorgelegd.

Eind 2023 wordt de Uitvoeringsagenda Cultureel Erfgoed 2024-2030 Woerden aan de raad voorgelegd. Vanaf 2024 kan dan gestart worden met de uitvoering.   

 

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

3.1 / 4.2  Er is een sterke sociale basis.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen

4.4  Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - 4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Inspanningen

3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - 3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Inspanningen

3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Terug naar navigatie - 3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Inspanningen

4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Terug naar navigatie - 4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Inspanningen

3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Terug naar navigatie - 3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Inspanningen

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Inspanningen

3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Inspanningen

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Terug naar navigatie - 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.6  Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7  Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8  Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

(4.9 was Transitie Landelijk gebied, dit is verplaatst naar programma 6.)

4.10  Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Inspanningen

4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Terug naar navigatie - 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Inspanningen

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Inspanningen

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Terug naar navigatie - 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Inspanningen

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Terug naar navigatie - 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Inspanningen

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.11  Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed.

4.12  In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030  42-50 GWh. 

4.13  Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14  Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Terug naar navigatie - 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Inspanningen

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Inspanningen

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Inspanningen

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Terug naar navigatie - 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Inspanningen

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Inspanningen

Banen

Terug naar navigatie - Banen
Bron: CBS / LISA
Periode Woerden Nederland
2021 889,3 per 1.000 inwoners 15-64 jr 805,5 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2022 896,4 per 1.000 inwoners 15-64 jr 825,4 per 1.000 inwoners 15-64 jr

Functiemenging

Terug naar navigatie - Functiemenging
Bron: Stichting LISA
Periode Woerden Nederland
2021 57,0 verhouding banen : woningen 53,3 verhouding banen : woningen
2022 57,1 verhouding banen : woningen 53,8 verhouding banen : woningen

Vestigingen (van bedrijven)

Terug naar navigatie - Vestigingen (van bedrijven)
Bron: LISA
Periode Woerden Nederland
2021 194,4 per 1.000 inwoners 15-64 jr 165,1 per 1.000 inwoners 15-64 jr
2022 199,6 per 1.000 inwoners 15-64 jr 174,1 per 1.000 inwoners 15-64 jr

Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - Hernieuwbare elektriciteit
Bron: RWS
Periode Woerden Nederland
2020 12,7 % van totale elektriciteit 26,9 % van totale elektriciteit
2021 14,3 % van totale elektriciteit 33,2 % van totale elektriciteit

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 528.989 318.240 342.939 483.042 140.103 483.042 483.042 483.042
3.1 Economische ontwikkeling 483.609 404.085 455.694 536.678 80.984 557.458 557.459 557.069
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 413.834 742.813 847.786 570.898 -276.888 570.673 570.448 592.216
3.4 Economische promotie 233.489 258.968 163.720 169.056 5.336 169.056 169.056 169.056
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 228.939 56.014 88.795 576.496 487.701 567.781 568.345 568.911
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 1.652.222 1.572.762 1.571.481 1.497.881 -73.600 1.497.079 1.488.074 1.438.955
5.4 Musea 239.160 239.723 237.788 274.563 36.775 274.563 274.563 274.563
5.5 Cultureel erfgoed 0 0 28.600 0 -28.600 0 0 0
5.6 Media 1.169.959 1.197.002 1.259.296 1.345.007 85.711 1.288.444 1.209.707 1.208.757
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 853.542 649.651 788.520 763.131 -25.389 763.131 763.132 731.962
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 104.185 123.611 124.380 0 -124.380 0 0 0
7.4 Milieubeheer 2.822.164 3.135.654 4.440.908 3.735.464 -705.444 3.672.597 3.178.176 3.162.591
Totaal Lasten 8.730.092 8.698.523 10.349.907 9.952.216 -397.691 9.843.824 9.262.002 9.187.122
Baten
0.5 Treasury 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1 Verkeer en vervoer -317.583 -94.357 -94.357 -101.906 -7.549 -101.906 -101.906 -101.906
3.1 Economische ontwikkeling -5.000 0 0 0 0 0 0 0
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -254.450 -305.273 -305.273 -340.581 -35.308 -340.581 -340.581 -340.581
3.4 Economische promotie -28.270 -33.233 -33.233 -35.892 -2.659 -35.892 -35.892 -35.892
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -202.895 -26.719 -26.719 -47.091 -20.372 -47.091 -47.090 -47.090
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -224.902 -212.244 -212.244 -221.158 -8.914 -221.158 -221.158 -221.158
5.6 Media -213.776 -248.014 -298.836 -309.164 -10.328 -309.164 -309.164 -309.164
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -19.903 0 0 0 0 0 0 0
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -4.620 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer -434.290 -610.333 -2.039.743 -1.314.010 725.733 -1.128.737 -664.776 -664.776
Totaal Baten -1.705.688 -1.530.173 -3.010.405 -2.369.802 640.603 -2.184.529 -1.720.567 -1.720.567
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 466.758 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 466.758 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -83.341 0 -75.000 0 75.000 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -83.341 0 -75.000 0 75.000 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutaties lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 In de kadernota is een structureel budget van € 200.000 opgenomen voor 2 fte informatiedeskundigen (incl overhead), voor de wettelijke verwerking van ondergrondgegevens. 200.000 nadeel
2.1 De doorbelasting van loonkosten naar kabels en leidingen -60.514 voordeel
3.1 Met name hogere loon- en prijscompensatie 53.059 nadeel
3.1 In het Bestuursakkoord zijn extra middelen gereserveerd voor het Actieplan vitale binnenstad 27.925 nadeel
3.3 Voor het herstructureringsprogramma bedrijventerreinen is in 2023 eenmalig budget toegekend -309.908 voordeel
3.3 Kapitaallasten elektriciteitskasten en prijscompensatie 33.020 nadeel
4.3 De SGBW (Stichting Gebouwenbeheer Woerden) is opgeheven. De lasten en baten stonden gedeeltelijk in programma 5 (SGBW) en programma 4 (Kindcentrum Kallameer en Brede School Schilderskwartier). De lasten en baten die onder SGBW staan zijn budgetneutraal overgeheveld naar programma 4. 516.398 nadeel
4.3 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. 5.099 nadeel
5.3 De doorbelasting loonkosten naar Cultuur. 18.644 nadeel
5.3 De subsidie voor het Klooster is geïndexeerd met 4,2% over € 1,070 mln. 44.921 nadeel
5.3 In RIB D/21046466 uit 2022 is de vanuit het Rijk ontvangen coronasteun verdeeld over een aantal jaren. In betreffende RIB was € 177.500 plus index (6,2%) toegekend aan 2023 ten behoeve van 3 zaken: Het versterken en professionaliseren van het Cultuur platform Woerden (CPW) (€ 20.000) en de makelaarsfunctie op het gebied van cultuur (30.000) en € 127.500 ten behoeve van meer vierkante meters cultuur. In 2024 daalt het budget terug naar het niveau van voor corona ad € 7.644. -180.265 voordeel
5.3 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. 43.646 nadeel
5.4 De subsidie van het stadsmuseum is geïndexeerd met 4.2% over € 231.425. Daarnaast zijn bij de kadernota middelen aangevraagd ten behoeve van versterking van de bedrijfsvoering ad € 20.000. 29.720 nadeel
5.4 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. 5.062 nadeel
5.5 In 2023 is eenmalig budget toegekend voor cultuurhistorische polderbeschrijvingen. -28.600 voordeel
5.6 de subsidie van de bibliotheek is geindexeerd met 4,2% over € 1,048 mln. Daarnaast is bij de kadernota incidenteel € 25.000 aangevraagd om de versterking van landelijk bibliotheekstelsel te realiseren door versterking van de interne organisatie van de regiobibliotheek. 69.009 nadeel
5.6 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6. 16.244 nadeel
5.7 In 2023 is op basis van het college werkprogramma eenmalig budget toegekend voor de Agenda Recreatie en toerisme -30.000 voordeel
6.1 De middelen van Kinderopvang zijn verschoven naar Programma 5 conform voorjaarsnota 2023 -124.380 voordeel
7.4 ODRU: Hogere lasten i.v.m. het zich voordoen van het risico op niet kunnen ombuigen (zie RV D23/095186) en indexatie. 99.615 nadeel
7.4 De inzet van personeel op het gebied van de energietransitie wordt verhoogd. Deze extra lasten worden grotendeels gedekt door middelen van het Rijk en ca. € 123.000 wordt gedekt door het budget CO2 neutraal en Klimaatneutraal in 2030 te verlagen. 262.675 nadeel
7.4 Een aantal subsidies van het Rijk (energiearmoede, lokale aanpak isolatie) en de provincie (vouchers isolatiemaatregelen) voor het uitvoeren van een aantal maatregelen zijn eind 2023 afgelopen of worden minder in 2024. De uitgaven worden hierop aangepast. Een gedeelte van deze middelen mag ingezet worden in 2024 en zullen, na instemming van de raad, worden overgeheveld. -1.436.776 voordeel
7.4 in 2024 is budget opgenomen voor het Soortenmanagementplan 50.000 nadeel
7.4 Betreft de budgetoverheveling van het restantbudget voor het Klimaatakkoord. Deze is overigens bij de VJR 2023 vrijgevallen. 336.758 nadeel
Diverse Programma 4 -39.043 voordeel
Totaal mutaties lasten -397.691 voordeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
2.1 Prijsindexaties leges -7.549 voordeel
3.3 Prijsindexaties huren -15.308 voordeel
3.4 Prijsindexaties huren -2.659 voordeel
4.3 Prijsindexaties huren -1.845 voordeel
4.3 De SGBW (Stichting Gebouwenbeheer Woerden) is opgeheven. De lasten en baten stonden gedeeltelijk in programma 5 (SGBW) en programma 4 (Kindcentrum Kallameer en Brede School Schilderskwartier). De lasten en baten die onder SGBW staan zijn budgetneutraal overgeheveld naar programma 4. -18.527 voordeel
5.3 Prijsindexaties huren -8.914 voordeel
5.6 Prijsindexaties huren -10.328 voordeel
7.4 Een aantal subsidies van het Rijk (energiearmoede, lokale aanpak isolatie) en de provincie (vouchers isolatiemaatregelen) voor het uitvoeren van een aantal maatregelen zijn eind 2023 afgelopen of worden minder in 2024. De uitgaven worden hierop aangepast. Een gedeelte van deze middelen mag ingezet worden in 2024 en zullen, na instemming van de raad, worden overgeheveld. 809.131 voordeel
7.4 Voor het Soortenmanagementplan wordt € 25.000 subsidie ontvangen, in 2023 stond deze verkeerd geraamd. -75.000 voordeel
Diverse Programma 4 -28.398 voordeel
Totaal mutaties baten 640.603 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 242.912 nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Onttrekking reserve budgetoverhevelingen uit 2023, voor 2024 wordt deze vastgesteld bij de NJR 2024. 75.000 nadeel
Totaal mutaties reserves 75.000 nadeel