Programma 7. Algemene inkomsten

Portefeuillehouder Thema
Jelmer Vierstra Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De opgave binnen programma 7 is: Gezonde financiën.

De taakvelden zijn:

Taakveld Omschrijving
0.5 Treasury Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten Reserveringen / algemene stelposten

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Belangrijkste ambitie is om Woerden financieel gezond te krijgen en te houden. Hiervoor zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet. Ondanks de lastige financiële omstandigheden blijft het uitgangspunt om een structureel sluitende begroting te presenteren.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Algemene uitkering Gemeentefonds

De Algemene Uitkering uit het Gemeentefonds laat tot en met het jaar 2025 een positieve trend zien. Dit wordt met name verklaard door het effect van de zgn. 'trap-op-trap-af'-systematiek: bij het stijgen of dalen van de rijksuitgaven stijgen of dalen ook de inkomsten van de gemeente uit het Gemeentefonds. Hiertegenover staan de negatieve effecten van de herijking van het Gemeentefonds voor Woerden.
Het jaar 2026 wordt het zgn. 'ravijnjaar'. De inkomsten uit het Gemeentefonds dalen dan, door met name de zgn. opschalingskorting die tot en met 2025 wordt bevroren maar die vanaf 2026 vooralsnog wel geldt. 
De Algemene Uitkering is erg gevoelig voor externe ontwikkelingen en kan dus ook fors afwijken van de huidige ramingen.

Financiële verordening 
Per 1 januari 2023 is de nieuwe Financiële Verordening in werking getreden. De implementatie hiervan heeft op diverse aspecten grote gevolgen. Op dit moment wordt nog in kaart gebracht welke zaken direct van toepassing kunnen zijn en voor welke onderdelen een langer tijdspad nodig is.

Rechtmatigheidsverantwoording 
In de jaarrekening 2023 moet het college voor het eerst verantwoording afleggen over de rechtmatigheid. Voorheen gaf de accountant hierover een oordeel, maar deze verantwoordelijkheid verschuift naar het college.

Opgave: Gezonde financiën

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Inspanningen

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.5 Treasury -1.560.456 -1.874.743 -1.874.743 -1.716.463 158.280 -1.860.229 -1.440.771 -1.359.641
0.61 OZB woningen 347.959 334.671 430.404 353.983 -76.421 353.983 353.983 353.983
0.62 OZB niet-woningen 151.411 122.228 127.024 122.449 -4.575 122.449 122.449 122.449
0.64 Belastingen overig 93.969 94.051 117.793 81.947 -35.846 81.947 81.947 81.947
0.8 Overige baten en lasten 28.374 4.375.093 2.347.635 3.345.569 997.934 2.068.584 3.166.035 4.095.922
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) -412 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Lasten -939.155 3.051.300 1.148.113 2.187.485 1.039.372 766.734 2.283.643 3.294.660
Baten
0.5 Treasury -289.337 -160.465 -160.465 -774.000 -613.535 -274.000 -274.000 -274.000
0.61 OZB woningen -8.942.786 -9.765.528 -9.965.528 -11.024.702 -1.059.174 -11.024.702 -11.024.702 -11.024.702
0.62 OZB niet-woningen -5.312.779 -5.776.442 -6.006.442 -6.658.345 -651.903 -6.658.345 -6.658.345 -6.658.345
0.64 Belastingen overig -259.627 -270.935 -270.935 -204.269 66.666 -204.269 -204.269 -204.269
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -96.342.787 -93.829.629 -96.429.729 -103.952.673 -7.522.944 -103.860.979 -96.247.543 -95.565.360
0.8 Overige baten en lasten -211.679 0 0 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie -93.514 -101.427 -101.427 -117.000 -15.573 -117.000 -117.000 -117.000
Totaal Baten -111.452.509 -109.904.426 -112.934.526 -122.730.989 -9.796.463 -122.139.295 -114.525.859 -113.843.676
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 3.600.501 2.323.647 2.323.647 1.162.497 -1.161.150 2.059.042 2.056.077 2.054.249
Totaal Stortingen 3.600.501 2.323.647 2.323.647 1.162.497 -1.161.150 2.059.042 2.056.077 2.054.249
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.398.634 -723.413 -1.123.413 -292.857 830.556 -256.689 -177.953 -177.353
Totaal Onttrekkingen -1.398.634 -723.413 -1.123.413 -292.857 830.556 -256.689 -177.953 -177.353

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 De begrote doorberekende rente aan de taakvelden en het grondbedrijf is lager dan in 2023. 88.314 nadeel
0.5 De rente op korte geldleningen is volledig afgeraamd omdat er geen kortlopende leningen zijn aangetrokken en dit ook in 2024 niet verwacht wordt. -498.829 voordeel
0.5 De rente op langlopende geldleningen is verhoogd door de aangetrokken geldlening eind 2022. 568.041 nadeel
0.61 In 2024 zijn de kosten voor taxaties voorlopig weer rond het gebruikelijke niveau opgenomen. in afwachting of het Rijk wat aan de "no cure no pay " gaat doen en de hoeveelheid bezwaren. In 2023 zijn de kosten voor taxaties verhoogd door de grote hoeveelheid bezwaren. -81.224 voordeel
0.64 De kosten voor invordering zijn vervallen vanwege afschaffen van de hondenbelasting per 2024. -29.778 voordeel
0.8 In 2023 was er een onvoorziene meevaller, dit betrof een belastingteruggave van een vermeend fiscaal feit in 2015. In 2024 is dit niet voorzien. 181.558 nadeel
0.8 Stelpost hervormingsagenda jeugd vervallen -600.000 voordeel
0.8 Stelpost loonkostenstijging opgenomen voor CAO-stijging 2024 2.012.120 nadeel
0.8 Stelpost voor de Wet Open Overheid ligt in 2024 licht hoger dan in 2023. 16.000 nadeel
0.8 Stelpost impuls integraal leren vervallen -7.866 voordeel
0.8 Stelpost loonkosten 2023 vervallen -91.100 voordeel
0.8 Stelpost voor raadsinitiatieven 2023 - 2026 25.000 nadeel
0.8 Stelpost BOA vervallen -38.143 voordeel
0.8 Stelpost Noodfonds Energiearmoede vervallen -1.400.000 voordeel
0.8 Stelpost voor de organisatieversterking 1.000.000 nadeel
0.8 Stelpost kapitaallasten -100.000 voordeel
Diverse -4.721 voordeel
Totaal mutaties lasten 1.039.372
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.5 Het bedrag aan te ontvangen dividend van BNG gaat omhoog o.b.v. het gemiddeld verkregen dividend van de afgelopen drie jaar. -113.535 voordeel
0.5 Op de rekening-courant resteert een fors creditsaldo. Tevens is de creditrentevergoeding in de afgelopen maanden fors gestegen. Dit resulteert in een renteresultaat in 2024. -500.000 voordeel
0.61 OZB woningen (hogere opbrengst, betreft indexatie). -1.059.174 voordeel
0.62 OZB niet-woningen (hogere opbrengst, betreft indexatie). -651.903 voordeel
0.64 Hondenbelasting afgeschaft per 2024, hiermee vervallen de inkomsten hondenbelasting. 74.961 nadeel
0.7 Door accresstijging stijgt de algemene uitkering ten opzichte van 2023. -7.216.930 voordeel
0.7 Door accresstijging ligt de Integratie-uitkering sociaal domein hoger dan in 2023. -306.014 voordeel
0.8 Baten toeristenbelasting stijgen door toename toeristen en indexatie. -15.573 voordeel
Diverse -8.295 voordeel
Totaal mutaties baten -9.796.463 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -8.757.091 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Toevoeging algemene reserve is verlaagd. -1.157.557 voordeel
0.10 In 2024 geen onttrekking vanuit Algemene Reserve begroot. 429.000 nadeel
0.10 Een licht voordeel door lagere dekking kapitaallasten. -2.037 voordeel
0.10 Geen reserve voor budgetoverhevelingen. 400.000 nadeel
Totaal mutaties reserves -330.594 voordeel