8 Staat van reserves

Beleidsuitgangspunten

In aansluiting op de Kadernota Rechtmatigheid worden, in overeenstemming met de door uw raad vastgestelde beleidsuitgangspunten, eventuele over- of onderschrijdingen van enkele reserves in principe verrekend in de jaarrekening. Slechts in uitzonderlijke gevallen vindt tussentijds bijstelling plaats. Het betreft de reserves Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut, Dekking kapitaallasten economisch nut, Onderwijskansenbeleid, WW 3e jaar en Inventaris zwembaden. Met ingang van 2022 geldt dit ook voor de reserve Onderwijshuisvesting.

In het overzicht reserves 2024-2027 is rekening gehouden met genomen raadsbesluiten tot 1 augustus 2023.

Algemene en bestemmingsreserves
In deze paragraaf staat het door de raad vastgestelde beleid over de algemene en bestemmingsreserves. Een algemene reserve is vrij aanwendbaar. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor door de raad bepaalde bestemmingen. Deze reserves hebben specifiek een bestedingsfunctie.

In de begroting zijn de volgende reserves opgenomen:

Algemene reserves

Algemene Reserve
Doel: buffer voor calamiteiten, exploitatietekorten/incidentele uitgaven en neutraliseren negatieve reserves. Binnen de Algemene reserve is een bedrag gelabeld voor Volkshuisvesting en voor het Investeringsfonds SD. In 2024 wordt  een bedrag van 1,1 miljoen toegevoegd. Vanaf 2025 wordt structureel een bedrag van € 2,0 miljoen toegevoegd aan de Algemene Reserve ten behoeve van de verbetering van de schuldquote. 

Algemene Reserve Grondbedrijf
Doel: onvoorziene risico’s in de grondexploitaties op te vangen. De reserve wordt gevoed door winsten uit exploitatiegebieden en verliezen worden ten laste van deze reserve gebracht.

Bestemmingsreserves

Groenfonds
Doel: financiering van fysieke maatregelen aan de groene ruimte zoals die voortkomen uit; incidentele groenplannen, landschap ontwikkelingsplan (LOP), projecten groenblauw omgevingsplan, realiseren van ecologische verbindingszones, natuurontwikkeling of ‘groene’ burgerinitiatieven zoals stadslandbouw. De reserve wordt ook gebruikt voor dekking van een structurele begrotingspost subsidiebijdrage 'bijzondere bomen of boomgroepen'. In 2024 wordt hiervoor € 10.093 onttrokken. Toevoeging aan de reserve kan plaatsvinden vanuit verkopen snippergroen en vanuit kostenverhaal.

Grote infrastructurele werken
De reserve heeft als doel: dekking van grote infrastructurele werken. In de begroting 2024-2027 is geen mutatie opgenomen.

Infrastructurele werken
Doel: realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang. Er vindt aan deze reserve een afdracht plaats bij particuliere en gemeentelijke ontwikkelingen op basis van de Wro en de nota kostenverhaal, zoals vastgesteld door de raad. In de begroting 2024-2027 is geen mutatie opgenomen.

Dekking kapitaallasten met economisch nut
Investeringen met economisch nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan deze reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd gelijk aan de te onttrekken rente.

Dekking kapitaallasten met maatschappelijk nut
Investeringen met maatschappelijk nut moeten worden geactiveerd. Voor het bedrag van de investering mogen geen reserves in mindering worden gebracht. Ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten vindt onttrekking aan deze reserve plaats. Aan deze reserve wordt jaarlijks rente toegevoegd gelijk aan de te onttrekken rente.

Onderwijskansenbeleid
Betreft het niet-verplichte deel. In de begroting 2024-2027 is geen mutatie opgenomen.

Onderhoud gemeentelijk vastgoed
Bij raadsbesluit van 30 maart 2023 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de nieuwe voorziening 'Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed'.

Inventaris zwembaden
Structureel is een budget opgenomen voor inventaris van de zwembaden. Onder- of overschrijdingen van dit bedrag worden verrekend via de reserve in de jaarrekening. Tussentijds vindt geen bijstelling plaats. In de begroting 2024-2027 is geen mutatie opgenomen.

Organisatieontwikkeling
In het coalitieakkoord 2018-2022 is een bedrag van € 2.800.000 opgenomen voor organisatieontwikkeling. In diverse tranches is dit bedrag beschikbaar gesteld, zodat het saldo op 1-1-2024 nihil is. Na uitvoering/afwikkeling van deze besluiten zal deze reserve worden opgeheven.

WW 3e jaar
Met ingang van 1 januari 2018 is de CAR/UWO uitgebreid met artikel 10C 'Reparatie-uitkering bij werkloosheid'. Met ingang van 1 januari 2016 is in de Wet Werk en Zekerheid een aantal versoberingen in de WW-rechten aangebracht. Sindsdien is sprake van een vertraagde WW-opbouw en de maximale duur wordt geleidelijk teruggebracht van 38 naar 24 maanden. In de CAR/UWO is ter reparatie van deze achteruitgang van WW-rechten een reparatie-uitkering opgenomen. Om de reparatie-uitkering te bekostigen, regelt artikel 10c:7 van de CAR/UWO de bevoegdheid van de werkgever om een werknemerspremie te heffen voor de reparatie-uitkering. Deze premie wordt sinds 1 januari 2018 ingehouden op het salaris van de medewerkers en is specifiek bedoeld voor de betaling van WW-uitkeringen. De gemeente is eigenrisicodrager voor de ontstane WW-lasten. 
Bij het vaststellen van de jaarrekening 2018 heeft de raad besloten om de reserve WW 3e jaar in te stellen. In de begroting 2024-2027 wordt jaarlijks een bedrag van € 47.447 toegevoegd aan deze reserve.
De inzet van de mobiliteitsadviseur (jaarlijks € 41.560) wordt gedekt uit deze reserve.

Gebiedsfonds Middelland
Het gebiedsfonds wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen. Deze reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdragen door de gemeente en bijdragen/subsidies van provincie en Rijk. In de begroting 2024-2027 is geen mutatie opgenomen.

Onderhoud Onderwijshuisvesting
Met ingang van 2022 is deze reserve van toepassing. Bij raadsbesluit van 4 oktober 2018 is besloten tot instelling van de reserve Onderwijshuisvesting. Met ingang van 2022 wordt jaarlijks een bedrag geraamd in de begroting. De bedragen in de begroting 2024-2027 zijn gebaseerd op het raadsvoorstel 'Investeringen onderwijshuisvesting 2023 e.v.'. Ter dekking van kapitaallasten "nieuwe" investeringen wordt jaarlijks een bedrag onttrokken aan deze reserve.

Reserve TOZO
Bij vaststelling van de jaarrekening 2020 is de reserve TOZO ingesteld ter dekking van uitvoeringskosten. In de begroting 2024-2027 is geen mutatie opgenomen.

 

Voorzieningen
In de begroting zijn de volgende voorzieningen opgenomen:

Pensioen (oud-)wethouders
Bedragen worden uit deze voorziening onttrokken als de betreffende personen de AOW gerechtigde leeftijd hebben bereikt. Ook worden ontvangen overhevelingsbedragen toegevoegd en worden toekomstige pensioenaanspraken verwerkt.

Wachtgelden wethouders
Vanaf 2022 is een voorziening gevormd voor wachtgelden wethouders. Dit op basis van de notitie 'Arbeidskostengerelateerde verplichtingen' van de commissie BBV.

Afvalstoffenheffing
Doel: gelijkmatige heffing afvalstoffen d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op de reiniging/afvalstoffen.

Riolering
Doel: gelijkmatige heffing rioolrechten d.m.v. verrekening exploitatieoverschotten/-tekorten op het begrotingsonderdeel riolering.

Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed
Bij raadsbesluit van 30 maart 2023 is  besloten een voorziening 'Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed' te vormen en de bestemmingsreserve 'Onderhoud gemeentelijk vastgoed' op te heffen.

Exploitatietekort Woerden Sport
In 2020 is besloten tot instelling van deze voorziening om de verliezen van Woerden Sport te compenseren.

Rentepercentages
Het rentepercentage toe te rekenen aan de taakvelden (de zgn. omslagrente) bedraagt 1,5%. Het rentepercentage Grondexploitatie bedraagt 1,1%

Rentetoerekening:
Aan de volgende reserves wordt direct rente toegevoegd:

  • Dekking kapitaallasten investeringen met economisch nut
  • Dekking kapitaallasten investeringen met maatschappelijk nut
prognose 2023 begroting 2024 begroting 2025
Naam reserve saldo 1-1-2023 o.g.v. jaarrek. 2022, excl. resultaatbest. resultaat-bestemming 2022 vermeer-deringen i.v.m. bij-boeking rente overige vermeerderingen 2023 verminde-ringen 2023 saldo eind dienstjaar 31-12-2023 vermeer-deringen i.v.m. bijboeking rente overige vermeer-deringen verminde-ringen saldo eind dienstjaar 31-12-2024 vermeerde-ringen wegens bijboeking rente overige vermeerde-ringen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2025
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Kapitaallasten maatschappelijk nut 19.582.871 190.041 735.427 19.037.485 182.265 727.650 18.492.100 174.834 720.219 17.946.715
Groenfonds 758.819 9.714 749.105 10.093 739.012 10.093 728.919
Infrastructurele werken 4.164.461 70.000 4.094.461 4.094.461 4.094.461
Grote infrastructurele werken 1.481.716 1.481.716 1.481.716 1.481.716
Subtotaal 2 25.987.867 0 190.041 0 815.141 25.362.767 182.265 0 737.743 24.807.289 174.834 0 730.312 24.251.811
3. Sociaal Domein
TOZO 297.747 297.747 297.747 297.747
Subtotaal 3 297.747 0 0 0 0 297.747 0 0 0 297.747 0 0 0 297.747
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
Subtotaal 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Onderwijs en sport
Onderwijskansenbeleid 37.975 37.975 37.975 37.975
Onderwijshuisvesting 194.451 669.820 864.271 669.820 28.572 1.505.519 669.820 28.572 2.146.767
Inventaris zwembaden 309.253 309.253 309.253 309.253
Subtotaal 5 541.679 0 0 669.820 0 1.211.499 0 669.820 28.572 1.852.747 0 669.820 28.572 2.493.995
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Gebiedsfonds Middelland 953.253 953.253 953.253 953.253
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.211.433 2.211.433 0 0 0
Subtotaal 6 3.164.686 0 0 0 2.211.433 953.253 0 0 0 953.253 0 0 0 953.253
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 24.976.332 4.349.473 2.257.557 479.000 31.104.362 1.100.000 32.204.362 2.000.000 34.204.362
Algemene reserve grondbedrijf 6.900.985 6.900.985 6.900.985 6.900.985
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.298.163 66.090 294.413 6.069.840 62.497 292.857 5.839.480 59.042 256.689 5.641.833
Budgetoverhevelingen 1.691.920 1.300.000 2.991.920 0 0 0
Subtotaal 7 39.867.400 5.649.473 66.090 2.257.557 3.765.333 44.075.187 62.497 1.100.000 292.857 44.944.827 59.042 2.000.000 256.689 46.747.180
Overhead
Organisatieontwikkeling 910.388 910.388 0 0 0
Werkloosheidswet 3e jaar 213.389 45.666 40.000 219.055 47.447 41.560 224.942 47.447 41.560 230.829
Subtotaal Overhead 1.123.777 0 0 45.666 950.388 219.055 0 47.447 41.560 224.942 0 47.447 41.560 230.829
Totaal reserves € 70.983.156 € 5.649.473 € 256.131 € 2.973.043 € 7.742.295 € 72.119.508 € 244.762 € 1.817.267 € 1.100.732 € 73.080.805 € 233.876 € 2.717.267 € 1.057.133 € 74.974.815
begroting 2026 begroting 2027
Naam reserve vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2026 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2027
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Kapitaallasten maatschappelijk nut 214.840 1.051.908 17.109.647 202.284 1.039.352 16.272.579
Groenfonds 10.093 718.826 10.093 708.733
Infrastructurele werken 4.094.461 4.094.461
Grote infrastructurele werken 1.481.716 1.481.716
Subtotaal 2 214.840 0 1.062.001 23.404.650 202.284 0 1.049.445 22.557.489
2. Sociaal Domein
TOZO 297.747 297.747
Subtotaal 3 0 0 0 297.747 0 0 0 297.747
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
Subtotaal 4 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Onderwijs en Sport
Onderwijskansenbeleid 37.975 37.975
Onderwijshuisvesting 669.820 149.044 2.667.543 669.820 306.362 3.031.001
Inventaris zwembaden 309.253 309.253
Subtotaal 5 0 669.820 149.044 3.014.771 0 669.820 306.362 3.378.229
6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
Gebiedsfonds Middelland 953.253 953.253
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 0 0
Subtotaal 6 0 0 0 953.253 0 0 0 953.253
7. Algemene dekkingsmiddelen
Algemene reserve 2.000.000 36.204.362 2.000.000 38.204.362
Algemene reserve grondbedrijf 6.900.985 6.900.985
Dekking kapitaallasten economisch nut 56.077 177.953 5.519.957 54.249 177.353 5.396.853
Budgetoverhevelingen 0 0
Subtotaal 7 56.077 2.000.000 177.953 48.625.304 54.249 2.000.000 177.353 50.502.200
Overhead
Organisatieontwikkeling 0 0
Werkloosheidswet 3e jaar 47.447 41.560 236.716 47.447 41.560 242.603
Subtotaal Overhead 0 47.447 41.560 236.716 0 47.447 41.560 242.603 541602
Totaal reserves € 270.917 € 2.717.267 € 1.430.558 € 76.532.441 € 256.533 € 2.717.267 € 1.574.720 € 77.931.521 73535171