10 Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000) jaarrekening jaarrekening jaarrekening actueel begr begroting begroting begroting begroting
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Operationele kasstromen
Baten 142.125 145.253 177.271 178.394 181.927 180.580 168.286 165.784
Lasten -144.285 -141.677 -167.089 -182.907 -180.965 -178.774 -174.097 -172.231
Saldo van baten en lasten (excl. Reservemutaties) -2.160 3.576 10.182 -4.513 962 1.806 -5.811 -6.447
Mutaties in balansposities
Voorraden (grex), inclusief verliesvoorziening -3.799 -1.756 -5.334 -9.869 6.846 -4.751 3.252 2.728
Uitzettingen 960 1.503 -26.121 37.316 317 0 0 0
Overlopende activa -4.178 1.392 -4.638 340 0 0 0 0
Voorzieningen (excl. Grex) 207 -460 1.106 148 -627 -298 622 -445
Netto vlottende schulden -2.964 -536 -1.264 -85 0 0 0 0
Overlopende passiva 8.811 5.618 2.510 44 0 0 0 0
Afschrijvingslasten (geen kasstroom) 9.045 9.885 10.217 10.770 12.035 14.007 14.935 15.542
Totaal Operationele kasstromen 5.922 19.222 -13.342 34.151 19.533 10.764 12.998 11.378
Investeringen
Immateriële Vaste Activa -299 285 -31 14 14 14 7 6
Materiële Vaste Activa -21.172 -16.038 -18.347 -29.693 -53.036 -38.423 -28.111 -22.142
Financiële Vaste Activa 397 1.628 208 121 3 4 0 24
Totaal Investeringskasstromen -21.074 -14.125 -18.170 -29.558 -53.019 -38.405 -28.104 -22.112
Financiering
Aflossingen -14.174 -13.059 -21.337 -14.694 -13.279 -11.228 -10.780 -9.600
Nieuwe leningen 29.940 17.199 63.000 0 46.764 38.869 25.887 20.334
Netto vlottende schulden - kasgeld -600 -10.000 -10.000 10.000 0 0 0 0
Totaal Financieringskasstromen 15.166 -5.860 31.663 -4.694 33.485 27.641 15.107 10.734
Saldo Operationele + Financierings- + Investeringskasstromen (= mutatie liquide middelen) 14 -763 151 -101 -0 -0 0 0