Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Portefeuillehouder Thema
Victor Molkenboer Bestuurlijke zaken, Burgerzaken, Juridische zaken, Openbare orde en veiligheid, Handhaving en toezicht, Communicatie, Citymarketing, Iedereen doet mee, Dierenwelzijn.
Mariëtte Pennarts-Pouw Inwonersparticipatie en gebiedsgericht werken, Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief), Samenwerking Woerden-Oudewater
Arjan Noorthoek Vergunningverlening en handhaving
Ad de Regt Regionale samenwerking

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Programma 1 omvat twee opgaven uit het bestuursakkoord:

- Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

- Fitte gemeentelijke organisatie

 

Taakvelden binnen programma 1 zijn:

Taakveld Omschrijving
0.1 Bestuur Facilitering van de bestuursorganen: - college van burgemeester en wethouders (loonkosten, reis- en verblijfskosten e.d.) - raad en raadscommissies (vergoedingen, excursies e.d) - de ondersteuning van de raad, griffie - regionale, landelijke en internationale bestuurlijke samenwerking - lokale rekenkamer, lokale ombudsfunctie, accountantscontrole
0.2 Burgerzaken Producten burgerzaken: - paspoorten en rijbewijzen - bevolkingsregister - straatnaamgeving en kadastrale informatie - burgerschap - verkiezingen, referenda - burgerzaken leges opbrengsten (economische categorie baten: 3.7)
1.1 Crisisbeheersing en brandweer Taken van de brandweer en taken in verband met het beperken en bestrijden van rampen en zware ongevallen
1.2 Openbare orde en veiligheid Taken op het gebied van de openbare orde en veiligheid: - toezicht en handhaving openbare orde, BOA's - Wet Bibob en (bestuurlijke) aanpak georganiseerde criminaliteit - bureau Halt - preventie van criminaliteit - opstellen en handhaven APV - leges drank & horeca - wet wapen en munitie (voorheen vuurwapenwet) - beleid, toezicht en ruiming van conventionele explosieven - veilige woon- en leefomgeving - doodsschouw (door de officier van Justitie gelast onderzoek i.v.m. de mogelijk niet-natuurlijke doodsoorzaak) - tegengaan van radicalisering - huiselijk geweld - Persoonsgerichte Aanpak (PGA) - nazorg ex-gedetineerden
5.4 Musea Activiteiten gericht op het verwerven, behouden, wetenschappelijk onderzoeken en presenteren van kunst en cultuur: gemeentelijk archief en RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Vertrouwen, betrokkenheid en participatie 
Woerden, dat zijn we samen! Met deze zin begint het bestuursakkoord dat CDA Woerden, Lijst van der Does, Progressief Woerden en ChristenUnie-SGP na de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hebben vastgesteld. Vertrouwen en betrouwbaarheid zijn voorwaarden voor goed bestuur. Voor inwoners, verenigingen en ondernemers is er maar één gemeente. Daarom investeren we in de samenwerking en rolverdeling tussen de bestuursorganen. We geven bewonersparticipatie concreter invulling en gaan op alle beleidsterreinen meer werken vanuit de samenleving. Vertellen wat we doen, maar ook wat er niet kan, om vervolgens samen te bekijken wat wél kan. Een overheid die luistert en meedenkt, en die initiatieven van betrokken inwoners serieus en in samenhang benadert. Inclusie is een uitgangspunt in onze werkwijze. We verduidelijken de rol en positie van de wijk- en dorpsplatforms, werken daar intensiever mee samen waar dat kan en dagen hen uit om met een actuele wijk- of dorpsagenda te komen. 

Investeren in dienstverlening en organisatie
Om samenleving en bestuur adequaat te ondersteunen bij de opgaven waarvoor we staan, investeren we in (de kwaliteit van) de organisatie. De balans tussen ambities, geld en ambtelijke capaciteit wordt daarbij hersteld en bewaakt. Er wordt een aanpak op dienstverlening uitgewerkt. We versterken het strategisch vermogen van de organisatie. We gaan toe naar een meer integrale manier van werken, waarbij complexe projecten integraal worden opgepakt. We monitoren periodiek de tevredenheid van de inwoners op het gebied van onze communicatie, dienstverlening en participatie.

Veiligheid door integrale samenwerking met partners
Wat betreft openbare orde en veiligheid werkt de gemeente samen met ketenpartners, inwoners en ondernemers aan een veilig Woerden. De gemeente Woerden streeft naar een veilige, leefbare, inclusieve en gezonde samenleving voor haar inwoners en bezoekers. De beleving van bewoners is een belangrijk ijkpunt bij een veilige en leefbare samenleving. De prioriteiten worden door de raad vastgesteld in het Integraal Veiligheidsplan. Deze prioriteiten vormen in de huidige bestuursperiode de kern van het veiligheidsbeleid. Handhaven van de openbare orde gebeurt in samenwerking met ketenpartners (politie, RIEC, belastingdienst, jongerenwerk etc.). We streven naar een zo veilig mogelijke woon-en leefomgeving waarin niet alleen criminaliteitscijfers zo laag mogelijk zijn maar inwoners zich ook daadwerkelijk veilig voelen.

Regionale samenwerking: richten op de gedeelde belangen
Veel van de uitdagingen waar lokale overheden voor staan, overstijgen de eigen gemeentegrenzen. Bodemdaling, omgang met landschap, stikstof, inkoop van zorg, luchtkwaliteit en behoefte aan woningen zijn hier voorbeelden van. Bovendien stimuleert het Rijk regionale samenwerking, via instrumenten als regiodeals en regionale energiestrategieën. Deze ervaringen en ontwikkelingen zorgen voor een toenemende dynamiek in de regionale samenwerkingen van gemeenten en zeker ook voor Woerden.

Woerden is onderdeel van zowel het Groene Hart als de regio Utrecht. Naast de samenwerkings-as Alphen aan den Rijn-Gouda-Woerden is na een succesvolle lobby in 2022 de bestuursovereenkomst NOVEX Groene Hart gesloten tussen het Rijk, drie provincies, drie waterschappen en 32 gemeenten. De inbreng van Woerden en andere gemeenten daarbij is dat in het Groene Hart óók gewerkt en gewoond moet kunnen worden. Er komt een Regionale Investeringsagenda (met rijksmiddelen) waarvoor gemeenten in het Groene Hart projecten kunnen indienen die niet langs andere weg gerealiseerd kunnen worden. 

In de regio Utrecht (U10) is de uitdaging om de verstedelijking van de regio in goede banen te leiden. Hierbij wordt gezocht naar een goede balans tussen landschap, wonen, werken, mobiliteit en energie, zodat de kwaliteiten van de regio op deze thema’s worden behouden of versterkt. In 2021 is hiervoor een Ruimtelijk Economisch Perspectief, ook wel Integraal Ruimtelijk Perspectief genoemd, opgesteld. In 2022 is dit perspectief vertaald naar een Ruimtelijk Economisch Programma. Wij richten ons hierbij op lokale belangen, die aansluiten op regionale opgaven. Woerden wil een goede balans vinden in woningbouw voor eigen gemeente en regio, de vitaliteit van bedrijfsterreinen op peil houden en goed bereikbaar blijven. In dit verband is de bediening van station Woerden van belang evenals de aansluiting van het snelfietsnetwerk van de regio Utrecht op het Groene Hart. Ook wordt onderzocht welke oplossingen voor automobiliteit nodig zijn. Op deze manier kunnen zowel Woerden als de regio profiteren van onze inzet.

De samenwerking met de gemeente Oudewater neemt een bijzondere plek in. De dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Woerden en Oudewater loopt tot 1 januari 2026. Op 1 januari 2025 moeten de twee gemeenten overeenstemming hebben over (verlenging van) de DVO. De huidige samenwerking wordt eerst geëvalueerd. Bij een eventuele nieuwe DVO is voor Woerden het uitgangspunt dat de ambtelijke inzet voor Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd. 

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Participatie en dienstverlening

In 2024 worden diverse methoden ingezet om de interactie met de samenleving te verbeteren. De methoden zijn uiteenlopend, klein en groot, bijvoorbeeld het maken van verbeterde afspraken met wijk- en dorpsplatforms, het aanjagen van wijk- en dorpsagenda's, het voorbereiden van de Omgevingswet op participatieniveau, maar ook het herschrijven van de meest gestuurde brieven en e-mails, en het uitvoeren van de aanpak op dienstverlening. De aanpak op dienstverlening zal in 2024 worden afgerond. De verschillende domeinen gaan de kaders van deze aanpak gebruiken om hun product, kwaliteit en proces zó vorm te geven dat het past bij de organisatie en de gewenste samenwerking vanuit het bestuursakkoord.

In 2024 blijven we inzetten op duidelijke, toegankelijke en inclusieve communicatie. Extra aandacht voor begrijpelijke taal hebben we bij de communicatie over schuldhulpverlening. Verder gaan we door met het herschrijven van de meest verstuurde brieven en e-mails. Inclusie zal een vast onderwerp worden in raad- en collegebesluiten.

Ambtenaren zullen ook in 2024 geholpen worden om participatietrajecten in te richten volgens het in 2021 vastgestelde participatiekader. Tegelijkertijd zal deze gewenste werkwijze verder geborgd worden.

Vanuit het Gebiedsgericht Werken zal een aantal vraagstukken die de interactie met de samenleving positief beïnvloeden, een stap verder worden gebracht. We noemen: een proces en loket voor inwonerinitiatieven, een visie met als uitgangspunt vitale wijken en dorpen, en het faciliteren van bewonersplatforms bij het maken van wijk- en dorpsagenda's. Bij al deze vraagstukken zal ook een slag worden gemaakt om de kennis en werkwijze in processen te borgen voor de gehele organisatie.

In 2024 blijven we, net als in voorgaande jaren, onze klantcontacten monitoren. Vanuit de verschillende domeinen wordt hierover gerapporteerd aan de raad.

 

Regionale samenwerking

De U10-gemeenten, waaronder Woerden, gaan gezamenlijk reageren op het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Landelijk Gebied.

Woerden, Gouda en Alphen aan den Rijn organiseren in 2024 het VNG-congres in het Groene Hart. De regiogemeenten worden daar ook bij betrokken, bijvoorbeeld bij het traditionele excursieprogramma. Een mooie kans om Woerden, Harmelen, Zegveld en Kamerik op de kaart te zetten bij bestuurlijk Nederland.

Het Bestuurlijk Platform Groene Hart heeft in februari 2023 de inhoudelijke scope voor het ontwikkelperspectief vastgesteld. Het perspectief legt de nadruk op drie kernopgaven, te weten het stabiliseren van veenbodems, het robuust inrichten van het watersysteem en het doorontwikkelen van waardevolle gebiedskenmerken. Hierbij worden alle ruimtelijke opgaven, zoals landbouw, woningbouw, bedrijventerreinen, energie, recreatie, natuurontwikkeling, economie, etc. integraal opgenomen. In aanloop naar het ontwikkelperspectief zijn een beleidsanalyse en een expertadvies Toekomstperspectief Groene Hart opgesteld. Beide vormen bouwstenen voor het ontwikkelperspectief waarvan de contouren gedeeld zijn tijdens het Groene Hart Jaarevent op 7 september 2023. Naar verwachting wordt het ontwikkelperspectief 1.0 in december 2023 ter vaststelling aangeboden aan het Bestuurlijk Platform Groene Hart, en uitgevoerd in 2024 en verder. Voor het NOVEX-gebied wordt een ontwikkelperspectief, uitvoeringsagenda en regionale investeringsagenda opgesteld. 

 

Veiligheid

Op 22 juli 2023 heeft de gemeenteraad het Integraal Veiligheidsplan (IVP) 2023-2026 besproken tijdens de Politieke Avond. Met betrekking tot het IVP is het advies aan de raad om een integrale afweging te maken, met alle andere beleidskeuzes, om zodoende tot een sluitende begroting te komen. Het benodigde incidentele budget voor 2023 ad € 30.000 is via de voorjaarsrapportage beschikbaar gesteld.

De voorgestelde lokale prioriteiten voor Woerden zijn: 1. Aanpak ondermijning en georganiseerde criminaliteit; 2. Cybercrime en digitale veiligheid; 3. Zorg en veiligheid; 4. Aanpak Schilderskwartier. 

Daarnaast wordt structurele inzet gepleegd op overige facetten, voorbeelden hiervan zijn: 1. Openbare orde en veiligheid verbeteren en waarborgen; 2. Monitoren lokale veiligheidssituatie; 3. Crisisbeheersing en brandweerzorg; 4. Evenementen en demonstraties.

Met de uitwerking van bovenstaande lokale prioriteiten en uitgelichte thema’s wordt invulling gegeven aan de missie van het IVP 2023-2026, namelijk: Inwoners, ondernemers (veiligheids)partners en maatschappelijke organisaties werken integraal samen aan een gemeente waar het op sociaal én fysiek vlak veilig is en iedereen zich veilig voelt. 
 

Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.1  Inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers betrekken we meer bij en hebben invloed op wat de gemeente in hun wijk of dorp doet.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

1.3  Initiatiefnemers die zich bezighouden met het versterken van wijk of dorp zijn beter gefaciliteerd waardoor hun initiatieven kansrijker zijn om te realiseren. 

1.4  Er worden zichtbare resultaten geboekt in de wijken en dorpen.

1.5  Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Terug naar navigatie - 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.

Inspanningen

1.1.2 in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Terug naar navigatie - 1.1.2 in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.

Inspanningen

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Inspanningen

1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Terug naar navigatie - 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.

Inspanningen

1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Terug naar navigatie - 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.

Inspanningen

Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

1.6  De gemeente is gericht op haar inwoners en ondernemers en heeft een open houding voor maatschappelijk initiatief. 

1.7  De samenleving heeft vertrouwen in het functioneren van de gemeente 

1.8  De samenwerking tussen de gemeenten Woerden en Oudewater biedt inwoners van Woerden het voordeel van kennisdeling en kostenefficiency.

1.9  De gemeente is gericht op haar inwoners, en het gemeentebestuur kent een open, herkenbare, daadkrachtige en op onderlinge samenwerking gerichte bestuurscultuur.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Terug naar navigatie - 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.

Inspanningen

1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Terug naar navigatie - 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.

Inspanningen

1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Terug naar navigatie - 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.

Inspanningen

1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Terug naar navigatie - 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.

Inspanningen

1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Terug naar navigatie - 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.

Inspanningen

1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Terug naar navigatie - 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.

Inspanningen

1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Terug naar navigatie - 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.

Inspanningen

1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Terug naar navigatie - 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.

Inspanningen

Demografische druk

Terug naar navigatie - Demografische druk
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2022 76,6 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr
2023 76,1 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr 70,3 % inw. <21 én 65+ t.o.v. aantal inw. 20-64 jr

Verwijzingen Halt

Terug naar navigatie - Verwijzingen Halt
Bron: Bureau Halt
Periode Woerden Nederland
2021 30 per 10.000 inw 12-17jr 80 per 10.000 inw 12-17jr
2022 70 per 10.000 inw 12-17jr 80 per 10.000 inw 12-17jr

Jongeren met jeugdreclassering

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdreclassering
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 0,2 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar
2022 0,1 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar 0,3 % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

Jongeren met een delict voor de rechter

Terug naar navigatie - Jongeren met een delict voor de rechter
Bron: Verweij Jonker Instituut
Periode Woerden Nederland
2020 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar
2021 0 % van de jongeren van 12 - 23 jaar 1 % van de jongeren van 12 - 23 jaar

Formatie

Terug naar navigatie - Formatie
Bron: Eigen gegevens
Periode Woerden
2022 7,0 fte per 1.000 inwoners
2023 (begroting) 7,2 fte per 1.000 inwoners
2024 (begroting) 7,7 fte per 1.000 inwoners

Bezetting

Terug naar navigatie - Bezetting
Bron: Eigen gegevens
Periode Woerden
2022 6,3 fte per 1.000 inwoners
2023 (begroting) 7,2 fte per 1.000 inwoners
2024 (begroting) 7,7 fte per 1.000 inwoners

Externe inhuur

Terug naar navigatie - Externe inhuur
Bron: Eigen begroting
Periode Woerden
2022 13,7 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
2023 (begroting) 5,9 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur
2024 (begroting) 5,9 % van pers.kosten (incl.inhuur) besteed aan inhuur

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Bron: Eigen begroting
Periode Woerden
2021 8,0 % van totale lasten
2022 7,5 % van totale lasten
2023 (begroting) 7,1 % van totale lasten
2024 (begroting) 7,1 % van totale lasten

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.1 Bestuur 3.992.225 2.981.978 3.092.558 2.878.523 -214.035 2.875.633 2.938.107 2.938.107
0.2 Burgerzaken 1.281.993 1.204.207 1.262.209 1.535.421 273.212 1.539.546 1.424.459 1.424.068
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 3.421.256 3.392.596 3.711.125 3.998.916 287.791 4.170.160 4.334.914 4.323.687
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.199.303 1.149.151 1.328.161 1.471.523 143.362 1.539.954 1.699.933 1.728.826
3.4 Economische promotie 0 0 72.000 100.000 28.000 0 0 0
5.4 Musea 281.914 329.179 329.179 364.901 35.722 378.239 390.992 397.260
Totaal Lasten 10.176.691 9.057.111 9.795.232 10.349.284 554.052 10.503.532 10.788.405 10.811.948
Baten
0.1 Bestuur -8.825 0 0 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken -805.919 -689.089 -689.089 -905.187 -216.098 -915.187 -915.165 -915.165
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -25.697 -11.210 -11.210 -5.762 5.448 -5.762 -5.762 -5.762
1.2 Openbare orde en veiligheid -55.457 -113.161 -113.161 -162.527 -49.366 -373.097 -373.097 -373.097
5.4 Musea 0 -20.768 -20.768 -21.607 -839 -21.607 -21.607 -22.752
Totaal Baten -895.898 -834.228 -834.228 -1.095.083 -260.855 -1.315.653 -1.315.631 -1.316.776
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 60.025 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 60.025 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -50.000 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -50.000 0 0 0 0 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.1 Toename loonkosten burgemeester en wethouders 49.116 nadeel
0.1 In 2023 is incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de evaluatie samenwerking met gemeente Oudewater. In 2024 vervalt dit budget. -50.000 voordeel
0.1 In 2024 is sprake van een onttrekking aan de voorziening voor pensioenen, in 2023 werd er geld toegevoegd aan de voorziening. Dit levert een voordeel op. De gestegen pensioenen (EUR 33.000) hebben een licht verlagend effect op dit voordeel. -233.282 voordeel
0.1 De bijdrage aan de U10 wordt verhoogd door de participatie van gemeente Woerden in het Integraal Ruimtelijk Perspectief (€ 40.900). Tevens is sprake van 7,4% indexatie van de lopende bijdrage. 46.894 nadeel
0.1 De contributie aan VNG ligt hoger door prijsaanpassingen in 2024. 10.168 nadeel
0.1 Door de donatie t.g.v. aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië is in 2023 sprake van eenmalig hogere respresentatiekosten van de raad. In 2024 liggen de representatiekosten weer op het normale niveau. -24.914 voordeel
0.2 Een verhoogde inzet aan fte's bij persoonsdocumentatie en dienstverlening en een stijging loonkosten bij burgerzaken. 146.129 nadeel
0.2 Voor de verkiezingen is vanuit het Rijk geld vrijgemaakt voor de nieuwe procedure vaststelling verkiezingsuitslag. Deze nieuwe procedure zal ook leiden tot extra kosten. Tevens is sprake van de gebruikelijke indexatie en start in 2024 de rente en afschrijving van de nieuwe stemhokjes. 18.968 nadeel
0.2 De afdrachten leges reisdocumenten aan het Rijk zullen in 2024 toenemen omdat er sprake is van een forse verhoging van de aantal aanvragen reisdocumenten. 95.000 nadeel
1.1 De bijdrage van de Veiligheidsregio Utrecht neemt in 2024 toe vanwege loon- en prijscompensatie. 162.300 nadeel
1.1 Uit recent onderzoek van de Veiligheidsregio Utrecht is gebleken dat op een aantal plekken in de gemeente onvoldoende bluswaterdekking is. De kosten voor brandputten zijn verhoogd om overal brandveiligheid te garanderen. 33.250 nadeel
1.1 In 2023 was de doorbelasting loonkosten in 'crisisbeheersing en brandweer algemeen' hoger dan in 2024 omdat er in 2023 inhuur was bij crisisbeheersing voor opvang vluchtelingen Oekraïne. In 2024 vallen deze kosten vooralsnog weg. -32.736 voordeel
1.1 Dotatie aan de voorziening MOP. Deze stond in 2023 voor het totaal van alle dotaties onder programma 6 onder taakveld 8.3. 80.820 nadeel
1.1 Marktconforme inschaling c.q. verdeling in senioriteit resulteert in een noodzakelijke aanpassing van de totale loonsom voor BOA's. 85.000 nadeel
1.1 Door investeringen in verduurzaming van de brandweerkazerne Woerden stijgen de kapitaallasten. 32.188 nadeel
1.2 Per 2024 zal structureel meer geïnvesteerd worden in materieel voor BOA's zodat men met adequaat materieel kan handhaven. 18.000 nadeel
1.2 In 2023 was er eenmalig een budget beschikbaar gesteld voor frictieversterking, een budget voor het aangaan van twee vaststellingsovereenkomsten. Dit bedrag vervalt in 2024. -80.000 voordeel
1.2 Het aantal lijkschouwingen neemt toe en daarmee ook de kosten. Deze taak ligt bij de GGDrU, gemeente Woerden betaalt hen hiervoor. 19.087 nadeel
1.2 In het nieuwe Integraal VeiligheidsPlan is sprake van verhoogde inzet op een aantal terreinen ter bevordering van de veiligheid in de gemeente. 66.000 nadeel
1.2 Door de hogere inzet op veiligheid in combinatie met de CAO loonontwikkelingen, is er sprake van hogere doorbelasting loonkosten naar het taakveld 'algemeen veiligheidsbeleid'. 41.542 nadeel
3.4 Het zwaartepunt van de kosten voor het VNG-congres ligt in 2024; daarom zijn in dit begrotingsjaar hogere kosten begroot dan in 2023. 28.000 nadeel
5.4 De bijdrage aan het Regionaal Historisch Centrum neemt toe door loon- en prijsaanpassingen. 34.413 nadeel
Diverse 8.109 nadeel
Totaal mutaties lasten 554.052 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
0.2 In de begroting van 2024 houden wij rekening met hogere inkomsten reisbewijzen vanwege de paspoortenpiek. In deze piek worden meer reisbewijzen aangevraagd dan voorgaande jaren. Dit is het eerste jaar van de paspoortenpiek die naar verwachting nog enkele jaren zal doorzetten. -190.000 voordeel
1.1 Hogere (secretarie)legesinkomsten vanwege 8% indexatie. -25.922 voordeel
1.2 In 2024 liggen de huuropbrengsten van politiekantoor Woerden hoger omdat het een geheel jaar betreft ten opzichte van 2023. -49.287 voordeel
Diverse 4.354 nadeel
Totaal mutaties baten -260.855 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 293.197 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0