Programma 8. Overhead

Portefeuillehouder Thema
Mariëtte Pennarts-Pouw Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief)
Jelmer Vierstra Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Taakveld Omschrijving
0.4 Overhead Tot dit taakveld behoren de kosten van overhead, d.w.z. alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces: - leidinggeven primair proces (hiërarchisch) - financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie, waaronder planning & control, verantwoording en auditing - personeel en organisatie (P&O / HRM) en organisatie- en formatieadvies - inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement) - juridische zaken - bestuurszaken - informatievoorziening en automatisering - facilitaire zaken en huisvesting - documentaire informatievoorziening (DIV) - managementondersteuning en secretariaten primair proces

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
0.4 Overhead 19.580.342 20.199.160 21.969.845 22.580.585 610.740 22.527.540 22.148.322 21.727.526
Totaal Lasten 19.580.342 20.199.160 21.969.845 22.580.585 610.740 22.527.540 22.148.322 21.727.526
Baten
0.4 Overhead -7.057.408 -6.896.139 -6.940.139 -7.753.157 -813.018 -7.753.157 -7.753.157 -7.753.157
Totaal Baten -7.057.408 -6.896.139 -6.940.139 -7.753.157 -813.018 -7.753.157 -7.753.157 -7.753.157
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 124.560 45.666 45.666 47.447 1.781 47.447 47.447 47.447
Totaal Stortingen 124.560 45.666 45.666 47.447 1.781 47.447 47.447 47.447
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -337.005 -540.000 -950.000 -41.560 908.440 -41.560 -41.560 -41.560
Totaal Onttrekkingen -337.005 -540.000 -950.000 -41.560 908.440 -41.560 -41.560 -41.560

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024
LASTEN EN BATEN (inclusief mutaties reserves)
Verdeling overhead Begroting 2024 Begroting 2023 Verschil
Personeel 9.613.687 10.027.547 -413.860
Communicatie 81.627 79.649 1.978
Automatisering en informatiebeleid 2.964.999 2.831.625 133.024
Facilitair 407.405 460.629 -52.874
Organisatie 254.269 300.280 -46.011
Huisvesting 1.505.441 1.329.976 175.465
Reserves 14.827.428 15.029.706 -202.278
Saldo 29.654.856 30.059.412 -404.556
LASTEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting 2024 Begroting 2023 Verschil
Personeel 16.720.115 16.345.829 374.286
Communicatie 81.627 79.649 1.978
Automatisering en informatiebeleid 3.235.528 3.091.999 143.179
Facilitair 487.293 537.518 -49.875
Organisatie 335.865 378.813 -42.948
Huisvesting 1.720.157 1.536.037 184.120
Saldo 22.580.585 21.969.845 610.740 276.203
BATEN OVERHEAD
Verdeling overhead Begroting 2024 Begroting 2023 Verschil
Personeel -7.106.428 -6.318.282 -788.146
Communicatie 0 0 0
Automatisering en informatiebeleid -270.529 -260.374 -10.155
Facilitair -79.888 -76.889 -2.999
Organisatie -81.596 -78.533 -3.063
Huisvesting -214.716 -206.061 -8.655
Saldo -7.753.157 -6.940.139 -813.018
SALDO BATEN EN LASTEN 14.827.428 15.029.706 -202.278
LASTEN
Overhead Hogere lasten in verband met indexering 61.380 nadeel
Overhead Minder loonkosten doorbelast aan overhead -878.073 voordeel
Overhead Minder incidentele inhuur -202.000 voordeel
Overhead Personele uitbreiding conform Kadernota 1.000.000 nadeel
Overhead In 2023 is door de raad een eenmalig bedrag voor 'Huis op Orde' beschikbaar gesteld. -340.000 voordeel
Overhead In 2023 is door de raad eenmalig een bedrag beschikbaar gesteld voor GRIP -70.000 voordeel
Overhead In 2023 is sprake van een bestuursopdracht met een besparing van € 50.000. Dit is in 2024 niet van toepassing 50.000 nadeel
Overhead In de voorjaarsrapportage 2023 is eenmalig extra geld voor opleidingen toegekend. -81.000 voordeel
Overhead Hogere doorbelasting salarissen Oudewater. Dit in verband met stijging cao en premies. 628.949 nadeel
Overhead Doordat minder uren worden toegerekend aan projecten en investeringen wordt de doorbelasting van de overheadskosten ook minder. 37.471 nadeel
Overhead Het aantal personeelsleden dat deelneemt aan het generatiepact is gestegen. 183.629 nadeel
Overhead Overige -16.070 voordeel
Totaal mutaties lasten personeel 374.286
Taakveld Analyse lasten: communicatie voordeel/ nadeel
Overhead Indexatie van de lasten 1.978 nadeel
Totaal mutaties lasten communicatie 1.978 nadeel
Taakveld Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid voordeel/ nadeel
Overhead Hogere lasten in verband met indexering 81.732 nadeel
Overhead Hogere kapitaallasten 135.751 nadeel
Overhead De nieuwe websites van Woerden en Oudewater zijn in oktober 2022 live gegaan. In 2023 waren er nog kosten voor aanpassingen en het toegankelijk maken van documenten en teksten. In 2024 worden deze kosten niet meer gemaakt. -76.004 voordeel
Overhead Overige kosten ICT 1.700 nadeel
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid 143.179 nadeel
Taakveld Analyse lasten: facilitair voordeel/ nadeel
Overhead Hogere lasten in verband met indexering 15.758 nadeel
Overhead Hogere verzekeringspremies 2.367 nadeel
Overhead In 2023 is een eenmalige post kosten aansluiting E-depot opgenomen in de begroting. -80.000 voordeel
Overhead Betreft huur externe archiefruimte conform kadernota 12.000 nadeel
Totaal mutaties lasten facilitair -49.875 voordeel
Taakveld Analyse lasten: organisatie voordeel/ nadeel
Overhead Hogere lasten in verband met indexering 11.052 nadeel
Overhead De voorlopige kosten voor aanpak dienstverlening zijn geraamd op € 126.000. Het merendeel van deze kosten ligt in 2023 (€ 90.000), een restant in 2024 (€ 36.000). Dit resulteert in een voordeel in 2024. -54.000 voordeel
Totaal mutaties lasten organisatie -42.948 voordeel
Taakveld Analyse lasten: huisvesting voordeel/ nadeel
Overhead Hogere lasten in verband met indexering 34.061 nadeel
Overhead Doorbelasting interne uren naar gemeentehuis 94.800 nadeel
Overhead Dotatie aan de voorziening MOP 62.303 nadeel
Overhead Overige kosten huisvesting -7.044 voordeel
Totaal mutaties lasten huisvesting 184.120 nadeel
BATEN
Taakveld Analyse baten: personeel voordeel/ nadeel
Overhead Hogere baten in verband met indexering -12.107 voordeel
Overhead Hogere bijdrage loonkosten, betreft werkzaamheden voor de gemeente Oudewater -699.900 voordeel
Overhead Voordeel salariskosten generatiepact (bijdrage deelnemers) door toename deelnemers -76.139 voordeel
Totaal mutaties baten personeel -788.146 voordeel
Taakveld Analyse baten: automatisering en informatiebeleid voordeel/ nadeel
Overhead Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten -10.155 voordeel
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid -10.155 voordeel
Taakveld Analyse baten: facilitair voordeel/ nadeel
Overhead Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten -2.999 voordeel
Totaal mutaties baten facilitair -2.999 voordeel
Taakveld Analyse baten: organisatie voordeel/ nadeel
Overhead Betreft voornamelijk de indexering van de inkomsten -3.063 voordeel
Totaal mutaties baten organisatie -3.063 voordeel
Taakveld Analyse baten: huisvesting voordeel/ nadeel
Overhead Betreft de indexering van de inkomsten -8.655 voordeel
Totaal mutaties baten huisvesting -8.655 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Toename storting in de reserve WW 3e jaar 1.781 nadeel
0.10 Verhoging onttrekking uit de reserve WW 3e jaar -1.560 voordeel
0.10 In 2024 zijn er in principe geen uitgaven meer die ten laste van de reserve Organisatieontwikkeling komen. 910.000 nadeel
Totaal mutaties reserves 910.221 nadeel