Programma 3. Sociaal domein

Portefeuillehouder Thema
Mariette Pennarts-Pouw Coördinatie Sociaal Domein, Wmo en Welzijn, Wijkgericht werken, Volksgezondheid.
Jacques Rozendaal Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd en jongeren, Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Armoedebeleid en bestaanszekerheid, Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de volgende opgaven:

1.    Doorontwikkeling inrichting sociaal domein
2.    Kansrijk Woerden
3.    Gezond en vitaal Woerden
4.    Leefbaar en ondernemend Woerden
5.    Regie

 

Taakvelden binnen programma 3 zijn:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - LHBT+ beleid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 WSW en beschut werk Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt (thuis of bij een aanbieder)
6.74c Gesloten plaatsing Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz
6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Ambities

Terug naar navigatie - Ambities

Door samen met onze partners te werken aan deze opgave zorgen wij voor elkaar én zorgen wij met elkaar dat onze inwoners naar vermogen kunnen meedoen in de samenleving. Onze inwoners kunnen werken, leren, sporten en ontspannen in eigen wijk of dorp en hebben toegang tot zorg en ondersteuning als dat nodig is. Daar waar zij hier (tijdelijk) niet toe in staat zijn, krijgen zij een steuntje in de rug.

Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Terug naar navigatie - Actuele ontwikkelingen en beleidsaanpassingen

Woerden is een sociaal sterke gemeente. We kijken naar elkaar om en hebben oog voor elkaar. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die zo veel mogelijk op maat en dichtbij. De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in het Sociaal Domein. We hebben gebouwd aan een sterke sociale basis. We zetten zo veel mogelijk in op preventie en organiseren zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk. 

De Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) is, in samenspraak met onze maatschappelijke partners en inwoners, herijkt. De geactualiseerde MAG 2023-2027 vormt de leidraad voor het brede Sociaal Domein in de komende jaren. We borduren daarbij voort op de koers die al was ingezet en volgen de kaders vanuit onder andere de hervormingsagenda Jeugd en doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. Samen met onze partners is bepaald wat er aanvullend op de doelen en ambities uit het bestuursakkoord de komende jaren nodig is. Vanuit het gedachtegoed ‘positieve gezondheid’ en de ‘inwoner centraal’ zijn onze uitdagingen uitgewerkt in concrete doelen, resultaten en actiepunten. In het integraal beleidskader Maatschappelijke Agenda 2023-2027 (vastgesteld door de gemeenteraad in april 2023) zijn de beleidskaders voor de komende vier jaar vastgelegd. Deze beleidskaders vormen de basis van het uitvoeringsplan. Aan het uitvoeringsplan zijn meetbare resultaten gekoppeld, die wij monitoren via een kwaliteitsmonitor. Het uitvoeringsplan is een dynamisch document en wordt gedurende de termijn van de MAG aangepast op basis van landelijke en lokale ontwikkelingen. De daaruit voortkomende resultaten en inspanningen (acties) worden jaarlijks in de begroting opgenomen. 

De komende jaren is het belangrijk om de inrichting van het Sociaal Domein door te ontwikkelen om een sterke ondersteuningsstructuur te organiseren. Deze structuur is het fundament onder ons Sociaal Domein en het hart van de koers voor de komende jaren. Met een samenhangende inrichting realiseren we een herkenbare en goed vindbare toegang tot welzijn, ondersteuning en advies voor Woerden. In 2026 staat er een lokale ondersteuningsstructuur die gebruikmaakt van (bestaande) lokale ontmoetingsplaatsen. Advies en hulpverlening is afgestemd op de behoefte van de wijk of het dorp en de inwoners. Ondersteuning wordt zo veel mogelijk indicatievrij en groepsgericht geboden. We richten ons daarbij op de volgende speerpunten:

 • Versterken sociale basis: de komende jaren blijven we, samen met inwoners, vrijwilligers, mantelzorgers en professionals, investeren in een sterke sociale basis die fungeert als eerste vangnet voor inwoners die vragen hebben of lichte ondersteuning nodig hebben. We blijven daarvoor net als in voorgaande jaren inzetten op sociaal werken in de wijk: de inzet van buurtverbinders en laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. Er is extra aandacht voor:
  1. Het ontwikkelen van vrij toegankelijk (groeps)aanbod voor inwoners die extra ondersteuning nodig hebben.
  2. Het vindbaarder, zichtbaarder en toegankelijker maken van aanbod en voorzieningen. Daarvoor zetten we in op de ontwikkeling van een laagdrempelige toegang en een ‘breed loket’-functie. We maken daarvoor gebruik van bestaande laagdrempelige ontmoetingsplaatsen. 
  3. Het versterken van de sociale basis, door informele verbindingen te ondersteunen en vrijwilligers(-organisaties) te versterken door het verkennen van vernieuwende mogelijkheden van vrijwilligerswerk, ondersteuning bij het vinden en binden van vrijwilligers, de inzet van de vrijwilligersacademie, ondersteuning bij de (vrijwillige) bedrijfsvoering en facilitering van samenwerking. Daarnaast willen we voorzien in verbinding tussen de brede sociale basis onderling (informele organisaties, cultuur, sport, vrijetijdsbesteding, ondernemers) en tussen de sociale basis, eerstelijnsvoorzieningen en geïndiceerde zorg. 
 • Doorontwikkeling lokaal team: afgelopen jaren hebben we ingezet op de invoering van casemanagement. Deze ontwikkeling zetten wij voort, waarbij we aansluiten op de kaders vanuit de hervormingsagenda Jeugd. Dit betekent dat WoerdenWijzer doorontwikkelt naar sterke en laagdrempelige lokale teams die (zelf) lichte begeleiding bieden. Dit doen we zo wijk-/dorpsgericht mogelijk.
 • Regionale samenwerking: we werken verder aan de doorontwikkeling van de regionale samenwerking en sluiten daarbij aan op de ambities vanuit het bestuursakkoord en de door het Rijk opgelegde kaders rondom zorginkoop en regionale samenwerking. Aanbieders van geïndiceerde zorg werken samen met organisaties in de sociale basis. Inkoopafspraken sluiten aan bij verschuiving van ingekochte geïndiceerde begeleiding naar een meer vrij toegankelijk aanbod en het zelf bieden van basiszorg vanuit het lokale team. 

Ambities opgaven: Kansrijk Woerden, Gezond en Vitaal Woerden en Leefbaar & Ondernemend Woerden
In het integraal beleidskader zijn doelen vastgesteld die bijdragen aan de opgaven Kansrijk Woerden, Gezond en vitaal Woerden en Leefbaar en ondernemend Woerden. Zo gaan we onder andere extra inzetten op:

 • Het voorkomen en verminderen van armoede door inzet op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, de invoering van de Woerden Pas en een gecoördineerde aanpak schuldhulpverlening. We zullen ervaringen van inwoners bij onze aanpak betrekken door het opzetten van een klankbord met ervaringsdeskundigen en het opzetten van een cliëntervaringsonderzoek voor deze doelgroep.
 • Acties vanuit de hervormingsagenda Jeugd en het vergroten van de kansengelijkheid van kinderen door:
  -    In te zetten op versterking van de sociale basis jeugd (o.a. uitbreiding van het jongerenwerk en meer inzet op maatjes/informele steunfiguren). 
  -    Meer groepsgericht (indicatievrij) aanbod voor kinderen en jongeren aan te bieden dat de mentale weerbaarheid vergroot. Zoals lesprogramma’s basisvaardigheden, grip op je dip, running therapy, en maatwerkaanbod door KUVO en het Klooster. 
  -    Meer ontmoeting voor jongeren te realiseren en via afspraken met maatwerkaanbieders in te zetten op meer kleinschalige en gezinsgerichte opvang.
  -    In te zetten op ondersteuning vanaf de geboorte, onder andere door de uitvoering van het programma kansrijke start, de inzet van een brugfunctionaris en de herijking en uitbreiding van het onderwijsachterstandenbeleid (waaronder aanbod voor doelgroep peuters). 
  -    Het opzetten van een jongerenraad om jongerenparticipatie te bevorderen.
 • Inzet op preventief aanbod en voorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners langer ondersteund thuis kunnen wonen. Hieronder vallen zowel acties vanuit de doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen (MOBW) als het uitvoeren van acties gericht op het ondersteunen van andere doelgroepen die langer thuis wonen. Concrete acties waar we op gaan inzetten zijn onder andere: valpreventie, mantelzorgondersteuning, eenzaamheidsbestrijding en het opzetten van aanbod en (indicatievrije) dagbesteding/inloop voor de MOBW-doelgroep en mensen met geheugenproblematiek. 
 • Inzet op acties die bijdragen aan het Gezond en Actief leven Akkoord, zoals bevordering van een gezonde leef- en woonomgeving door middel van een gezonde wijkaanpak en het bevorderen van een gezonde leefstijl. 

Bovenstaande ambities voeren wij samen met onze partners uit. De gemeente is daarbij regievoerder en opdrachtgever vanuit partnerschap met andere organisaties. De gemeente coördineert en stimuleert verbinding en samenwerking tussen partijen. We zijn kritisch op de uitgaven voor zorg en ondersteuning die de gemeente maakt en organiseren dit slimmer en efficiënter waar dat kan. We zetten daarbij in op acties met een zo groot mogelijk maatschappelijk rendement ten opzichte van de benodigde investering. Ook benutten we actief (extra) budgetten vanuit het Rijk en zoeken we actief naar overige financieringsbronnen zoals subsidieregelingen, de aanvraag voor de brede Specifieke Uitkering en afspraken over cofinanciering met partners om gestelde doelen te realiseren. Op deze manier zetten we ons in om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren en tegelijkertijd grip te houden op de kosten binnen het Sociaal Domein. 

Asielopvang Woerden 
In 2023 zijn we gestart met het bespreken van mogelijkheden voor het opvangen van asielzoekers in de gemeente Woerden. In samenspraak met het COA en de provincie worden scenario’s omtrent locatie en bijkomende sociale aspecten besproken. Het COA is verantwoordelijk voor de financiële dekking. Over mogelijke gemeentelijke verantwoordelijkheden en de bijbehorende financiële dekking worden nog afspraken gemaakt met het COA. Het betreft hier een domeinoverstijgende opgave. 

Opgave: Doorontwikkeling inrichting sociaal domein

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1  Er is een sterke sociale basis.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen.

3.3  Doorontwikkeling lokaal team Woerden.

3.4  Geïndiceerde zorg en ondersteuning op maat bieden. 

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 1.2.2 / 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Inspanningen

3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (2022: 7,8)).

Terug naar navigatie - 3.1.1 Er is een betere verbinding tussen zorg, ondersteuning, welzijn en wonen (sociale kracht op de indicatoren zelfredzaamheid, participatie, sociale samenhang en sociale cohesie is gestegen (2022: 7,8)).

Inspanningen

3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Terug naar navigatie - 3.1.2 Inwoners helpen elkaar meer en gaan gemakkelijker met elkaar in gesprek over dingen die spelen in hun leven, zoals (mentale) gezondheid, geldzaken, opvoeding, ouder worden, etc. (indicator participatie gestegen).

Inspanningen

3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022).

Terug naar navigatie - 3.1.3 De sociale basis is bekend en goed bereikbaar voor inwoners (monitor sociale kracht: cijfer 'bekendheid welzijnsvoorzieningen' is gestegen t.o.v. 2022).

Inspanningen

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd. Tevredenheid voorzieningen ...

Inspanningen

3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Terug naar navigatie - 3.3.1 Vanuit het Sociaal Team en Team Jeugd en Gezin bij Woerden Wijzer wordt kortdurende sociale basiszorg geboden. Wachtlijsten zijn korter, cliënttevredenheid is toegenomen en ervaren kwaliteit dienstverlening is verbeterd.

Inspanningen

Opgave: Kansrijk Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.5 / 5.5 Armoede verminderen en proberen dit zo veel mogelijk te voorkomen.

3.6  Voor inwoners voor wie betaald werk niet toegankelijk is, is er begeleiding op maat naar een zinvolle daginvulling.

3.7  De basisvaardigheden van inwoners vergroten.

3.8  Nieuwe Woerdenaren krijgen een warm welkom.

3.9 / 5.4  Kinderen en jongeren hebben al voor de geboorte en tijdens het opgroeien meer gelijke kansen.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Toename gebruik van de regelingen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken).

Terug naar navigatie - 3.5.1 Inwoners kunnen problemen over financiële zaken kenbaar maken bij en deze worden opgepakt door netwerkpartners. Toename gebruik van de regelingen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoeken).

Inspanningen

3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Terug naar navigatie - 3.5.3 / 5.5.1 Regelingen voor vrijetijdsvoorzieningen en aanbod van hulp bij financiële vragen zijn goed te vinden. Toename van het gebruik van vrijetijdsvoorzieningen (uitbreiding cliëntervaringsonderzoek).

Inspanningen

3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).

Terug naar navigatie - 3.6.1 Er is een afname van inwoners met een inkomensvoorziening en een toename van uitstroom van clienten bij Ferm Werk door het op maat aanbieden van diensten en begeleiding (rapportage Ferm Werk).

Inspanningen

3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

Terug naar navigatie - 3.8.1 Er is een stabiele keten, waarin zwakke schakels en alternatieven daarvoor bekend zijn bij alle betrokken partijen, zodat nieuwkomers zo snel mogelijk goed kunnen meedoen in de samenleving. Zelfregie en zelfredzaamheid worden hierdoor ...

Inspanningen

3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Terug naar navigatie - 3.9.1 / 5.4.1 Onderwijsvertragingen door COVID-19 zijn ingelopen (meting via de scholen).

Inspanningen

Opgave: Gezond en vitaal Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.10  Inwoners worden ondersteund om zelfstandig of in een woonvoorziening/ woonvorm te wonen.

3.11 / 5.6 Mentale weerbaarheid van jongeren is versterkt. 

3.12 / 5.7  Meer Woerdenaren hebben een gezonde leefstijl. 

3.13  Domeinoverstijgende samenwerking is geïntensiveerd.

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

Terug naar navigatie - 3.10.1 Er zijn meer lokale voorzieningen voor inwoners die beschermd wonen zodat zij zo lokaal en zo thuis mogelijk ondersteund worden (doordecentralisatie Beschermd Wonen).

Inspanningen

3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

Terug naar navigatie - 3.10.2 / 6.1.6 Zo veel mogelijk senioren en kwetsbare inwoners wonen in een voor hen passende en geschikte woning waar zo nodig ondersteuning op maat kan worden geboden. (Toename tevredenheid seniorenonderzoek GGD, afname eenzaamheid en ...

Inspanningen

3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Terug naar navigatie - 3.10.3 Ouderen wonen thuis met goede kwaliteit van leven en hebben passende (medische) zorg, ondersteuning en begeleiding (conform kader passende zorg).

Inspanningen

3.10.5 / 4.1.2 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.10.5 / 4.1.2 Ouderen die langer thuis wonen ervaren minder eenzaamheid. Mensen kijken naar elkaar om. Ouderen die langer thuis wonen maken gebruik van welzijnsactiviteiten (GGD-monitor).

Inspanningen

3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.10.6 Het sociale netwerk en de positie van mantelzorgers is versterkt en er is meer aandacht voor jonge mantelzorgers. Mantelzorgers ervaren meer steun en minder overbelasting (GGD-monitor).

Inspanningen

3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Terug naar navigatie - 3.10.8 Risico op vallen bij ouderen is verminderd. Signaleerders weten waar zij met hun signaal terecht kunnen. Inwoners bij wie een risico is gesignaleerd worden ondersteund door laagdrempelige toegang tot valpreventief aanbod.

Omschrijving (toelichting)

Veiligheid NL monitor:
14% thuiswonende ouderen krijgt risico-inschatting
3% thuiswonende ouderen waarbij verhoogd risico is vastgesteld, volgt erkende valpreventieve interventie

Inspanningen

3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Terug naar navigatie - 3.11.1 Inzet op het vergroten van het sociale netwerk van jeugdigen en jongvolwassenen (afname kinderen psycho-sociale problemen (2020: 13,1 %) en jongeren psychische klachten (2022: 28%))

Inspanningen

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Terug naar navigatie - 3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 Veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot. Kinderen en jongeren ervaren minder prestatiedruk (2021: 52% te hoge prestatiedruk GGD-onderz). Ook op gebied van mediawijsheid en gamegedrag. Daarbij is oog voor ...

Omschrijving (toelichting)

...  neurodiversiteit (indicator: Stabiel aantal trajecten individuele ambulante begeleiding, basis-GGZ en specialistische GGZ).

Inspanningen

3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD).

Terug naar navigatie - 3.12.1 De door inwoners ervaren gezondheid is vergroot en gezondheids-achterstanden zijn verkleind (verbetering cijfers monitor gezonde leefstijl GGD).

Inspanningen

3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.2 / 5.7.1 Het percentage inwoners dat rookt, is gedaald; inzet op een rookvrije generatie (afname % jongeren en volwassenen dat rookt; GGD-monitor).

Inspanningen

3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Terug naar navigatie - 3.12.5 / 5.7.3 Meer kinderen, jongeren en volwassenen bewegen en minder inwoners hebben overgewicht (GGD-monitor).

Inspanningen

Opgave: Leefbaar en ondernemend Woerden

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4  Een groene openbare ruimte met meer biodiversiteit. De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

3.15  Door een betere aansluiting/verbinding tussen zorg en veiligheid creëren we meer vroegsignalering, preventie en duurzame interventies. 

 

Resultaten binnen deze opgave worden bereikt in 2027, tenzij anders vermeld.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.8.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Inspanningen

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Terug naar navigatie - 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door het lokale bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatschappelijke partners op het gebied van welzijn, zorg, sport en cultuur. Stijging van deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.8.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Inspanningen

3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

Terug naar navigatie - 3.15.2 Inwoners en samenwerkingspartners weten snel en makkelijk WoerdenWijzer te vinden bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling (indicator: Toename aantal vragen/meldingen van scholen, huisartsen, politie Woerden Wijzer ...

Inspanningen

3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Terug naar navigatie - 3.15.3 Voor gezinnen en inwoners met langdurig en complexe problematiek zijn alle facetten van de hulpvraag in kaart gebracht en is passende hulp snel beschikbaar (indicator: Groter aantal langdurig complexe casussen dat duurzaam wordt afgesloten.

Inspanningen

3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Terug naar navigatie - 3.15.4 Er wordt passende hulp ingezet waarbij het sociale netwerk, de omgeving en alle professionele partners als team samenwerken (i.p.v. naar elkaar doorverwijzen).

Inspanningen

3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Terug naar navigatie - 3.15.5 Overlast voortkomend uit casuïstiek met multiproblematiek is verminderd (indicator: aantal meldingen overlast, veiligheidsmonitor).

Inspanningen

3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Terug naar navigatie - 3.15.6 Er is meer kleinschalige opvang voor kinderen in driemilieusvoorzieningen, gemiddelde groepsgrootte in driemilieusvoorzieningen is gedaald van 8,6 naar 5 jeugdigen.

Inspanningen

3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Terug naar navigatie - 3.15.7 Kinderen groeien 'zo thuis mogelijk' op en maken minder gebruik van hoogspecialistische verblijfsvoorzieningen; 20% minder kinderen maakt gebruik van hoogspecialistische voorzieningen van YEPH.

Inspanningen

Opgave: Regie

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Terug naar navigatie - 3.16.2 Bij beleidstrajecten of het opzetten van (nieuwe) initiatieven worden de ervaringen van inwoners op wie het beleid of initiatief impact heeft gehoord en benut bij de planvorming.

Inspanningen

Netto arbeidsparticipatie

Terug naar navigatie - Netto arbeidsparticipatie
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 73,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 70,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk
2022 76,4 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk 72,2 % van de beroepsbev (15-75 jr) heeft betaald werk

Lopende re-integratievoorzieningen

Terug naar navigatie - Lopende re-integratievoorzieningen
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 170,70 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 197,70 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar
2022 (voorlopig) 158,60 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar 197,70 per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Jongeren met jeugdhulp

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdhulp
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 11,2 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 11,4 % van alle jongeren tot 18 jaar 13,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Jongeren met jeugdbescherming

Terug naar navigatie - Jongeren met jeugdbescherming
Bron: CBS
Periode Woerden Nederland
2021 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar
2022 1,1 % van alle jongeren tot 18 jaar 1,2 % van alle jongeren tot 18 jaar

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren

Naast de genoemde (BBV-verplichte) indicatoren wordt nog een aantal zgn. eigen indicatoren gemonitord. Hierop wordt via de kwaliteitsmonitor Sociaal Domein gerapporteerd.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 7.932.408 6.983.859 9.442.327 9.456.717 14.390 9.471.221 9.280.624 9.273.230
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 1.560.625 1.770.477 2.216.824 1.974.307 -242.517 1.984.698 1.953.529 1.953.529
6.3 Inkomensregelingen 19.293.344 15.892.907 17.871.213 18.781.079 909.866 18.783.299 18.807.299 18.819.299
6.4 WSW en beschut werk 4.767.320 4.312.906 4.412.190 5.339.162 926.972 5.168.162 4.950.162 4.801.162
6.5 Arbeidsparticipatie 1.438.551 1.697.000 1.747.000 1.982.000 235.000 1.982.000 1.982.000 1.982.000
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.251.762 2.423.500 2.501.547 2.364.615 -136.932 2.364.615 2.364.615 2.364.615
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 8.570.961 0 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 4.846.511 4.891.349 4.790.356 -100.993 5.217.056 5.203.710 5.199.190
6.71B Begeleiding (WMO) 0 2.400.090 2.439.090 2.321.254 -117.836 2.321.254 2.321.254 2.321.254
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 1.879.177 1.961.625 3.043.821 1.082.196 3.043.821 3.043.821 3.043.821
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 10.453.530 0 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 4.843.415 5.567.032 5.450.712 -116.320 4.405.088 4.226.228 4.200.612
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 358.370 255.370 259.225 3.855 251.897 224.434 220.502
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 1.550.673 2.102.673 2.158.299 55.626 2.126.511 2.015.251 1.999.315
6.73A Pleegzorg 0 773.958 883.958 906.078 22.120 891.190 839.081 831.618
6.73B Gezinsgericht 0 275.586 312.586 325.551 12.965 326.535 326.535 326.535
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 1.573.549 1.995.549 2.049.274 53.725 2.020.338 1.911.895 1.896.363
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 3.154.611 2.948.611 2.939.533 -9.078 2.887.463 2.683.956 2.654.809
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 475.247 789.247 815.020 25.773 809.008 786.473 783.247
6.74C Gesloten plaatsing 0 854 854 887 33 887 887 887
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 160.438 0 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 57.210 390.935 33.088 -357.847 33.088 33.088 33.088
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 4.872.156 0 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 0 1.673.228 1.977.657 1.673.327 -304.330 1.673.327 1.673.327 1.673.327
6.82B Jeugdreclassering 0 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 2.446.172 2.217.044 2.241.742 2.576.667 334.925 2.568.947 2.568.947 2.568.947
Totaal Lasten 63.747.267 59.160.172 66.949.379 69.240.972 2.291.593 68.330.405 67.197.116 66.947.350
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.768.527 -612.198 -1.116.332 -2.010.573 -894.241 -1.482.348 -1.340.608 -1.340.608
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen -13.614 0 0 0 0 0 0 0
6.3 Inkomensregelingen -11.692.800 -9.086.381 -14.887.085 -9.331.975 5.555.110 -9.331.975 -9.331.975 -9.331.975
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -11.070 -282.604 -282.604 -293.626 -11.022 -293.626 -751.841 -747.319
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ -341.057 0 0 0 0 0 0 0
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 76.428 0 0 0 0 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -1.578 0 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 0 0 -331.722 0 331.722 0 0 0
6.82 Geëscaleerde zorg 18- -225.179 0 0 0 0 0 0 0
7.1 Volksgezondheid 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Baten -13.977.398 -9.981.183 -16.617.743 -11.636.174 4.981.569 -11.107.949 -11.424.424 -11.419.902
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 515.492 0 0 0 0 0 0 0
Totaal Stortingen 515.492 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -770.412 0 -50.000 0 50.000 0 0 0
Totaal Onttrekkingen -770.412 0 -50.000 0 50.000 0 0 0

Verschillenanalyse 2023 - 2024

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse 2023 - 2024

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Mutatie lasten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en een verschuiving onder de taakvelden van het sociaal domein. -230.000 voordeel
6.1 Deel van de uitvoering voor inburgering is ondergebracht bij Ferm Werk in taakveld 6.5. -50.000 voordeel
6.1 Incidenteel voordeel voor het Investeringsfonds (VJR 2023) -130.000 voordeel
6.1 Incidenteel voordeel accommodatiebeleid (Programmabegroting 2023-2027) -200.000 voordeel
6.1 Structureel budget voor de Maatschappelijke Agenda (MAG) (kadernota Maatschappelijke Agenda) 2.867.846 nadeel
6.1 Ten opzichte van de kadernota is het budget voor de MAG verlaagd. -764.314 voordeel
6.1 Incidenteel voordeel voor de opvang Oekraïense vluchtelingen (VJR 2023) -1.186.000 voordeel
6.1 Incidenteel voordeel voor vluchtelingen statushouders (VJR 2023) -350.000 voordeel
6.1 Indexering subsidies. 95.000 nadeel
6.2 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en een verschuiving onder de taakvelden van het sociaal domein. -135.000 voordeel
6.2 Incidenteel voordeel inhuurbudget (VJR 2023) -105.000 voordeel
6.2 Incidenteel voordeel Maatschappelijke Agenda (VJR 2023) -50.000 voordeel
6.2 Verschuiving structureel budget van toeslagenproblematiek naar Maatschappelijke Agende (kadernota toeslagenproblematiek) -117.000 voordeel
6.2 Verschuiving kosten Veilig Thuis van Samen Veilig Midden Nederland van taakveld 6.82A naar 6.2. 174.000 nadeel
6.2 Structurele verlaging van budget bedrijfsvoering sociaal domein. -30.000 voordeel
6.3 Hogere lasten programma inkomensregeling (ontwerpbegroting Ferm Werk). 1.967.000 nadeel
6.3 Hogere lasten programma aanvullende dienstverlening ( ontwerpbegroting Ferm Werk). 174.000 nadeel
6.3 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en een verschuiving onder de taakvelden van het sociaal domein. -51.000 voordeel
6.3 Hogere lasten programma overhead (ontwerpbegroting Ferm Werk). 910.000 nadeel
6.3 Incidenteel voordeel Opvang Oekraïnse vluchtelingen (VJR 2023) -1.912.000 voordeel
6.3 Strcuturele aframing budget armoedebeleid voor dekking toegenomen uitvoeringskosten Ferm Werk. -50.000 voordeel
6.4 Hogere lasten programma WSW (ontwerpbegroting Ferm Werk). 995.000 nadeel
6.4 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en een verschuiving onder de taakvelden van het sociaal domein. -68.000 voordeel
6.5 Hogere lasten programma arbeidsparticipatie (ontwerpbegroting Ferm Werk). 235.000 nadeel
6.6 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en een verschuiving onder de taakvelden van het sociaal domein. -193.000 voordeel
6.6 Indexering Wmo-voorzieningen. 57.000 nadeel
6.71 - 6.82 De lonen zijn aangepast aan actuele premies voor werkgeverslasten, autonome loonontwikkelingen en een verschuiving onder de taakvelden van het sociaal domein. 852.000 nadeel
6.71 - 6.82 Indexering Wmo en kosten Jeugd. 569.000 nadeel
6.71 - 6.82 Op basis van onderuitputting 2023 zijn budgetten op PGB's Wmo begeleiding, PGB's Jeugd, Samen Veilig Midden Nederland en YEPH structureel afgeraamd. (Een eventueel risico is een hogere inzet openeinde regelingen) -750.000 voordeel
6.81A Verschuiving kosten Beschermd Wonen naar de Maatschappelijke Agenda (taakveld 6.1). -332.000 voordeel
6.82A Verschuiving kosten Veilig Thuis van Samen Veilig Midden Nederland van taakveld 6.82A naar 6.2 van € 174.000. Daarnaast een kostenstijging van € 66.000. -108.000 voordeel
7.1 Hogere lasten (ontwerpbegroting GGD) 380.000 nadeel
Diverse -172.939 voordeel
Totaal mutaties lasten 2.291.593 nadeel
Taakveld Mutatie baten t.o.v. 2023 Bedrag voordeel - nadeel +
6.1 Hogere specifieke uitkering (SPUK) inburgering -61.000 voordeel
6.1 Structureel voordeel ten gunste van de uitvoering Maatschappelijke Agenda (kadernota voor beschermd wonen). -865.000 voordeel
6.3 Incidenteel nadeel opvang Oekraïnse vluchtelingen (VJR 2023) 5.800.000 nadeel
6.3 Stijging inkomsten BUIG (ontwerpbegroring Ferm Werk). -246.000 voordeel
6.81A Correctie taakveld in verband met wijziging in IV3. 332.000 nadeel
Diverse 21.569 nadeel
Totaal mutaties baten 4.981.569 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 7.273.162 nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Dit is een incidenteel nadeel op het investeringsfonds cf. door de raad besloten voorjaarsrapportage. 50.000 Nadeel
Totaal mutaties reserves 50.000 Nadeel