Sitemap

 1. Blz. 1 Jaarstukken 2023
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 I. JAARVERSLAG
   2. Blz. 4 Leeswijzer
    1. Blz. 5 leeswijzer
   3. Blz. 6 Financiële beschouwing
    1. Blz. 7 Samenvatting
     1. Blz. 8 1. Inleiding
   4. Blz. 9 Programma 1 Bestuur, dienstverlening en veiligheid
    1. Blz. 10 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 11 Omschrijving
    3. Blz. 12 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 13 Opgave: Vitale wijken, dorpen en het buitengebied
     1. Blz. 14 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 15 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 16 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 17 Resultaat
      1. Blz. 18 1.1.1 Als inwoners, ondernemers, en organisaties dat willen, praten ze mee, beslissen ze mee, of werken ze samen met de gemeente aan projecten in hun wijk of dorp. De uitgangspunten van het participatiekader zijn hier leidend.
       1. Blz. 19 1.1.1.1 De raad neemt het initiatief tot het opstellen van een Agenda Lokale Democratie.
      2. Blz. 20 1.1.2. in de wijken en dorpen waar een stabiel en divers platform is met draagvlak vanuit de wijk/dorp is verbeterde samenwerking en interactie met de gemeente.
       1. Blz. 21 1.1.2.1 Met elk platform afspraken maken over de rol die zij willen vervullen zodat helder is op welke terreinen wordt samengewerkt (en op welke niet en welke alternatieve vormen van participatie gekozen kunnen worden).
       2. Blz. 22 1.1.2.2 Het (subsidie)kader aanscherpen waardoor de rol en positie van de platforms duidelijker worden .
       3. Blz. 23 1.1.2.3 De dorps- en wijkplatforms uitdagen om een actuele dorps- of wijkagenda te komen.
      3. Blz. 24 1.1.3. De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h uit bestuursakkoord) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
       1. Blz. 25 1.1.3.1 De onderwerpen onderbrengen in het domein waar ze thuishoren, en het werk hierop zo integraal mogelijk oppakken. De projectleider zoekt daarbij telkens de verbinding met de (generalistische) omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.
      4. Blz. 26 1.1.4 De punten 3a t/m 3h uit het bestuursakkoord zijn verwerkt in de programma's 2, 3, 4, 5 en 6.
      5. Blz. 27 1.2.1 Er is een accommodatiebeleid voor maatschappelijke voorzieningen.
      6. Blz. 28 1.3.1 Het is voor initiatiefnemers helder op welke wijze zij initiatieven kunnen indienen, welke criteria er zijn voor de initiatieven en welke eventuele budgetten beschikbaar zijn.
       1. Blz. 29 1.3.1.1 Inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke organisaties beter faciliteren door een loket in te stellen waar inwoners met initiatieven terechtkunnen.
       2. Blz. 30 1.3.1.2 Meedenken en ondersteunen bij het aanvragen van cofinanciering van initiatieven, bijvoorbeeld door de inzet van een subsidiecoördinator.
      7. Blz. 31 1.4.1 De actuele onderwerpen (doelen 3a t/m 3h) worden integraal opgepakt in samenwerking met de bewonersplatforms die hierbij betrokken willen zijn, en voor wie het ook een belangrijk onderwerp is.
       1. Blz. 32 1.4.1.1 De onderwerpen onderbrengen in het domein waar ze thuishoren, en het werk hierop zo integraal mogelijk oppakken. De projectleider zoekt daarbij telkens de verbinding met de (generalistische) omgevingsmanager, wijkambtenaar en buurtverbinder.
      8. Blz. 33 1.5.1 Inclusie is zichtbaar in college- en raadsvoorstellen.
       1. Blz. 34 1.5.1.1 We nemen inclusie als apart aandachtspunt op bij college- en raadsvoorstellen.
      9. Blz. 35 1.5.2 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms.
       1. Blz. 36 1.5.2.1 Inclusie is een standaard gespreksonderwerp tussen de ambtenaar en het platform.
       2. Blz. 37 1.5.2.2 Accounthouders en netwerkers binnen onze organisatie leren hoe zij inclusie tot een structureel onderwerp van gesprek kunnen maken in het contact met onze partners.
      10. Blz. 38 1.5.3 In de domeinen/teams is inclusie een vast onderwerp van gesprek in de verschillende sociale en fysieke opgaven.
       1. Blz. 39 1.5.3.1 Het onderwerp ‘werken vanuit de samenleving’ is minimaal tweemaal per jaar geagendeerd op de team- en domeinoverleggen die er zijn binnen onze organisatie.
    5. Blz. 40 Opgave: Fitte gemeentelijke organisatie
     1. Blz. 41 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 42 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 43 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 44 Resultaat
      1. Blz. 45 1.6.1 De inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners staan meer centraal in onze werkwijze en dienstverlening.
       1. Blz. 46 1.6.1.1 Een aanpak op dienstverlening uitwerken in samenhang met Huis op Orde en Huis van de Toekomst.
       2. Blz. 47 1.6.1.2 Daarbij maken we onder andere gebruik van de ‘Gebruiker Centraal’ om te bepalen hoe de organisatie het doet op het gebied van het betrekken van gebruikers, en om ambities voor de toekomst te bepalen.
       3. Blz. 48 1.6.1.3 Voorstel opstellen hoe we bestaande en/of nieuwe monitoringsinstrumenten kunnen gebruiken om de waardering van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties van de gemeentelijke dienstverlening te meten.
       4. Blz. 49 1.6.1.4 De samenlevingsgerichte aanpak implementeren in de gemeentelijke organisatie.
      2. Blz. 50 1.6.2 Waar mogelijk vereenvoudigen we de eisen en procedures rondom de verstrekking van vergunningen. De administratieve lasten voor initiatiefnemers nemen waar mogelijk af.
       1. Blz. 51 1.6.2.1 We onderzoeken of de regels en eisen aan een vergunningsaanvraag kunnen worden vereenvoudigd. We leggen hiervoor een voorstel voor aan de gemeenteraad.
       2. Blz. 52 1.6.2.2 We onderzoeken of het proces rondom de verstrekking van een vergunning dan wel een haalbaarheidsverzoek efficiënter kan worden ingericht. Dit doen we in samenhang met het werkproces ' Initiatieven van gebiedsgericht werken'.
       3. Blz. 53 1.6.2.3 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.
      3. Blz. 54 1.7.1 De verhouding tussen ambities, geld, en benodigde ambtelijke capaciteit is in balans.
       1. Blz. 55 1.7.1.1 De prioritering van de ambities voorleggen aan de raad en indien nodig en mogelijk scenario’s voorleggen en daarbij de consequenties van eventuele keuzes in beeld brengen.
       2. Blz. 56 1.7.1.2 Het bestuursakkoord uitwerken en toetsen op haalbaarheid in een collegewerkprogramma met meetbare resultaten, en opnemen in de begroting.
       3. Blz. 57 1.7.1.3 Voorstel opstellen over de structuur waarin complexe, interdisciplinaire projecten georganiseerd kunnen worden.
       4. Blz. 58 1.7.1.4 Per nieuw project zorgen voor een realistische integrale raming en daarbij ook middelen voor ondersteunende en aanpalende functies meenemen.
       5. Blz. 59 1.7.1.5 Een ‘grote-projecten-kalender' op gemeentelijk niveau opstellen. Hierdoor wordt een integrale afweging en prioritering door directie en college mogelijk.
      4. Blz. 60 1.7.2 We hebben een fittere organisatie ten opzichte van 2022.
       1. Blz. 61 1.7.2.1 Een tweejaarlijks preventief medisch onderzoek naar de gezondheid uitvoeren, waaraan medewerkers op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen.
       2. Blz. 62 1.7.2.2 Een tweejaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek uitvoeren om vervolgens aandacht te schenken aan de aandachtsgebieden.
       3. Blz. 63 1.7.2.3 Het strategisch vermogen van de organisatie versterken door het samenstellen van een strategisch overleg dat het bestuur integraal adviseert over gemeentebrede vraagstukken.
       4. Blz. 64 1.7.2.4 Het strategisch vermogen en projectmanagementvaardigheden van medewerkers versterken via sturing door management en training.
       5. Blz. 65 1.7.2.5 In geval van spoedeisende (crisis)taken vanuit het Rijk gaat het college over tot inzet, vooruitlopend op de reëel te verwachten rijksbijdrage en begrotingswijziging. Hierover worden afspraken gemaakt met de gemeenteraad.
       6. Blz. 66 1.7.2.6 De ambtelijke organisatie versterken daar waar de grootste formatieve knelpunten zitten.
       7. Blz. 67 1.7.2.7 Structureel aandacht besteden aan organisatieontwikkeling.
       8. Blz. 68 1.7.2.8 Daar waar de oorspronkelijk beoogde besparingen uit de bestuursopdracht een onevenredige impact hebben op de organisatie worden deze niet doorgezet.
      5. Blz. 69 1.7.3 Inwoners begrijpen de informatievoorziening van de gemeente over activiteiten, projecten en dienstverlening beter.
       1. Blz. 70 1.7.3.1 Teksten voor de website, het redactionele deel van de informatiepagina in de krant en social media van de gemeente op B1-niveau schrijven.
       2. Blz. 71 1.7.3.2 Jaarlijks minimaal 40 ambtenaren trainen in begrijpelijk schrijven.
       3. Blz. 72 1.7.3.3 Jaarlijks minimaal 30 van de meest verstuurde standaardbrieven naar niveau B1 herschrijven.
       4. Blz. 73 1.7.3.4 Vijftig ambtenaren die veel teksten voor inwoners schrijven krijgen een licentie voor software om het taalniveau van hun teksten te meten.
      6. Blz. 74 1.7.4 De waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid stijgt.
       1. Blz. 75 1.7.4.1 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid.
       2. Blz. 76 1.7.4.2 We maken een plan waarin we vastleggen welke stappen we organisatiebreed moeten nemen om de communicatie op dit punt te verbeteren.
       3. Blz. 77 1.7.4.3 We meten de waardering van inwoners voor de gemeentelijke communicatie wat betreft betrouwbaarheid, transparantie, volledigheid en tijdigheid opnieuw, om te zien of deze gestegen is.
      7. Blz. 78 1.8.1 Er ligt eventueel een nieuwe, duidelijke dienstverleningsovereenkomst met heldere samenwerkingsafspraken waarbij de inzet van de ambtelijke organisatie voor de gemeente Oudewater tegen reële kosten wordt gefactureerd.
       1. Blz. 79 1.8.1.1 Afstemmen van het proces met gemeente Oudewater.
       2. Blz. 80 1.8.1.2 Evalueren huidige samenwerking (kostenverdeling Woerden-Oudewater 50-50).
       3. Blz. 81 1.8.1.3 Uitgangspunten van de samenwerking formuleren.
       4. Blz. 82 1.8.1.4 Onderhandelen en overeenkomst sluiten.
      8. Blz. 83 1.9.1 Er zijn goede afspraken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
       1. Blz. 84 1.9.1.1 Goede afspraken maken over de samenwerking tussen de raad, het college en de ambtelijke organisatie.
       2. Blz. 85 1.9.1.2 Uitlijnen van een werkproces voor grote en/of nieuwe beleidsontwikkelingen, waarbij de raad startnotities en indien mogelijk scenario’s krijgt voorgelegd.
       3. Blz. 86 1.9.1.3 In de ambtelijke organisatie duidelijk maken wat de kaders zijn voor het werken met en voor de raad.
       4. Blz. 87 1.9.1.4 Een themasessie organiseren met raad, college en ambtelijke organisatie over de wisselwerking en samenwerking.
       5. Blz. 88 1.9.1.5 In het inwerkprogramma aandacht besteden aan de rol van de ambtenaar in relatie tot samenleving, andere overheden, de ambtelijke organisatie, raad en college.
       6. Blz. 89 1.9.1.6 Evalueren van de samenwerking tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
    6. Blz. 90 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 91 Financiële analyse
   5. Blz. 92 Programma 2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
    1. Blz. 93 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 94 Omschrijving
    3. Blz. 95 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 96 Opgave: Onderhoud openbare ruimte
     1. Blz. 97 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 98 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 99 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 100 Resultaat
      1. Blz. 101 2.1.1 De kwaliteit van de openbare ruimte voldoet aan het vastgestelde beleid.
       1. Blz. 102 2.1.1.1 Het proces om te komen tot een visie op de openbare ruimte doorloopt de volgende stappen: startnotitie, beleid (keuzeknoppendocument) en beheerplannen.
       2. Blz. 103 2.1.1.2 Een beleidsplan openbare verlichting laten vaststellen en een uitvoeringsplan opstellen.
       3. Blz. 104 2.1.1.3 Het onderhoud openbare ruimte invullen door middel van (nieuwe) contracten.
       4. Blz. 105 2.1.1.4 De personele bezetting voor IBOR versterken.
      2. Blz. 106 2.1.2 Nieuwe openbare ruimte wordt ingericht conform vooraf gestelde eisen met als doel lage onderhoudskosten.
       1. Blz. 107 2.1.2.1 Een beleidskader voor nieuwe openbare ruimte laten vaststellen.
       2. Blz. 108 2.1.2.2 Het HIOR actualiseren en vaststellen door het college als levend document.
      3. Blz. 109 2.1.3 Ondernemers en bewoners nemen hun medeverantwoordelijkheid bij het onderhoud en beheer van de openbare ruimte.
       1. Blz. 110 2.1.3.1 Een beleidsnotitie opstellen over welke gerichte acties de gemeente kan ondernemen.
       2. Blz. 111 2.1.3.2 Het Orakelplein opknappen en versterken van ontmoeting in de wijk Molenvliet.
      4. Blz. 112 2.2.1 Flora en fauna hebben meer ruimte
       1. Blz. 113 2.2.1.1 Opstellen en vaststellen van een beleidsplan en een beheerplan. Diversificatie van beheer, maaibeheer en klimaat zijn criteria bij de voorgestelde keuzen.
      5. Blz. 114 2.3.1 Een groter percentage van het afval wordt hergebruikt of gerecyceld.
       1. Blz. 115 2.3.1.1 Het afvalbeleid herzien, met als uitgangspunten: (1) er ontstaat zo min mogelijk afval en (2) het afval dat toch ontstaat wordt zo veel mogelijk gescheiden aangeboden en zo veel mogelijk hergebruikt.
       2. Blz. 116 2.3.1.2 Regels opstellen voor reductie van plastic bekers voor eenmalig gebruik op evenementen.
    5. Blz. 117 Opgave: Mobiliteit
     1. Blz. 118 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 119 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 120 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 121 Resultaat
      1. Blz. 122 2.4.1 De uitvoering van de verkeersvisie en - strategie krijgt komende jaren verder vorm. Fietsen heeft hierbij een hoge prioriteit.
       1. Blz. 123 2.4.1.1 Inrichten van de centrumring tot fiets- en voetgangersvriendelijke toegang van Woerden.
       2. Blz. 124 2.4.1.2 Bij reconstructies van wijken deze verkeersveilig inrichten conform de 30 km/uur norm.
       3. Blz. 125 2.4.1.3 Onderzoeken uitvoeren voor de aanleg/verbreding van fietspaden, zoals (o.a.) Kamerik-Woerden, Rembrandtlaan-Leidsestraatweg, Stationsweg-Oostdam.
       4. Blz. 126 2.4.1.4 Verkeersveiligheid rondom scholen. Uitgangspunt is dat iedere school binnen de gemeente een schoolzone heeft/krijgt.
       5. Blz. 127 2.4.1.5 Participatietraject 'parkeren in de schilwijken' afronden met als resultaat een richtinggevend document ter besluitvorming.
      2. Blz. 128 2.4.2 Het parkeerbeleid is geëvalueerd en mogelijke optimalisaties zijn voorgelegd aan de raad.
       1. Blz. 129 2.4.2.1 Het parkeerbeleid evalueren. de hoofdlijn van het beleid blijft in principe overeind en wordt tezamen met optimalisaties aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.
      3. Blz. 130 2.4.3 Voor de missing links in het hoofdwegennet zijn wegen aangelegd of er is planvorming.
       1. Blz. 131 2.4.3.1 Het onderzoek naar en lobby voor de aanleg van de verschillende varianten van een oostelijke randweg voortzetten. Prioriteit bij aansluiting Steinhagenseweg op de randweg bij Harmelen en de hele oostelijke ontsluiting, waaronder ...
       2. Blz. 132 2.4.3.2 Voorbereiding van de aanleg van de Rembrandtbrug voortzetten. Besluitvorming en bestemmingsplan op elkaar afstemmen en aan de raad voorleggen.
      4. Blz. 133 2.5.1 Mogelijkheden voor verduurzaming mobiliteit zijn onderzocht.
       1. Blz. 134 2.5.1.1 Het beleid voor het plaatsen van laadpalen herijken aan de hand van gebruikerservaringen. Het beleid voor laadpalen, een laadvisie en bijbehorende beleidsregels worden vastgesteld.
    6. Blz. 135 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 136 Financiële analyse
   6. Blz. 137 Programma 3. Sociaal domein
    1. Blz. 138 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 139 Omschrijving
    3. Blz. 140 Overige ontwikkeling
    4. Blz. 141 Opgave: Zorgzame samenleving
     1. Blz. 142 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 143 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 144 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 145 Resultaat
      1. Blz. 146 3.1.1 De maatschappelijke agenda is vernieuwd. Er is een startfoto, integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en monitor opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de nieuwe MAG.
       1. Blz. 147 3.1.1.1 De gemeente en organisaties bepalen op basis van de startfoto samen aan welke doelen en acties gewerkt wordt en op basis van welke indicatoren de resultaten gemeten worden.
       2. Blz. 148 3.1.1.2 Integraal beleidskader (de nieuwe MAG) voorleggen aan de raad.
      2. Blz. 149 3.1.2 We sturen op de kwaliteit en kosten binnen het Sociaal Domein.
       1. Blz. 150 3.1.2.1 Het integrale beleidskader (nieuwe MAG) uitwerken in een uitvoeringsagenda die jaarlijks wordt opgenomen in de P&C-cyclus.
       2. Blz. 151 3.1.2.2 Een tweejaarlijkse monitor ontwikkelen waarin gezamenlijk met partners nader te bepalen indicatoren zijn opgenomen, gekoppeld aan de doelen uit de maatschappelijke agenda.
       3. Blz. 152 3.1.2.3 Sturingsmaatregelen uit de strategische heroriëntatie en 1e tranche impuls Jeugd/Wmo monitoren (gekoppeld aan de P&C-cyclus) en zo nodig bijsturen en/of aanvullen met maatregelen via de 2e tranche impuls Jeugd/Wmo en de MAG.
       4. Blz. 153 3.1.2.4 De inkomenstoets voor hulp bij het huishouden vanaf januari 2023 toepassen voor alle nieuwe indicaties en herindicaties. Bij bestaande indicaties het protocol toepassen zodra de indicatie afloopt.
      3. Blz. 154 3.2.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.
       1. Blz. 155 3.2.1.1a Een inventarisatie maken van aanwezige ontmoetingsplaatsen en wat hierop aanvullend nodig is om de doelen binnen het SD te behalen. Hierop integraal accommodatiebeleid ontwikkelen.
       2. Blz. 156 3.2.1.1b Het fysiek inrichten en het onder inwoners kenbaar maken van het bestaan van de betreffende nieuwe locaties.
       3. Blz. 157 3.2.1.2 Aanvullend op 3.2.1.1 onderzoeken of ook de schoollocaties beter benut kunnen worden.
       4. Blz. 158 3.2.1.3 Op basis van de in 3.2.1.1 genoemde inventarisatie en het op te stellen accommodatiebeleid invulling geven aan en besluitvorming voorbereiden over:
       5. Blz. 159 3.2.1.4 Woerden Wijzer is op structurele basis fysiek aanwezig op de ontmoetingsplaatsen in de wijken en dorpen en/of bij vindplaatsen zoals onderwijs en huisartsen.
       6. Blz. 160 3.2.1.5 Op structurele basis samenwerking en overleg organiseren met de diverse partijen (zoals buurtverbinders, maatschappelijke organisaties, Ferm Werk en Woerden Wijzer) die in de wijken en dorpen actief zijn.
      4. Blz. 161 3.2.2 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2023 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).
       1. Blz. 162 3.2.2.1 Het aanbod van organisaties, buurtverbinders en WoerdenWijzer is primair gericht op preventie, vroegsignalering van problematiek, bevorderen van sociale samenhang in wijken/dorpen en bieden van kwalitatief goede ondersteuning als dat nodig is
      5. Blz. 163 3.2.3 We realiseren voorzieningen en diensten die aansluiten bij de wensen en behoeften van jongeren.
       1. Blz. 164 3.2.3.1 Een aanpak ontwikkelen om beter aan te sluiten op de wensen en behoeften van jongeren. Dit wordt gekoppeld aan de doelen uit de nieuw op stellen maatschappelijke agenda.
      6. Blz. 165 3.2.4 Inclusie is zichtbaar op college- en raadsvoorstellen.
      7. Blz. 166 3.2.5 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms en andere partijen. Partijen kennen het begrip.
      8. Blz. 167 3.3.1 Zorgaanbieders zetten in overleg met Woerden Wijzer effectieve interventies in: -De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020. -De gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020
       1. Blz. 168 3.3.1.1 Bij inkooptrajecten specifieke kwaliteitseisen vaststellen die wij stellen aan hulp en zorgverleners.
       2. Blz. 169 3.3.1.2 In de MAG nader uitwerken hoe we voorkomen dat zorgaanbieders niet-effectieve interventies inzetten, hoe we hier beter op kunnen sturen en welke indicatoren we hiervoor moeten ontwikkelen en monitoren (...)
       3. Blz. 170 3.3.1.3 Op basis van maandelijkse dashboards en prognoses analyseren we de inzet van zorg en of effectieve interventies worden ingezet, zo nodig sturen we hierop bij.
      9. Blz. 171 3.3.2 Het percentage inwoners dat zegt dat zij de ondersteuning als goed ervaren blijft minimaal gelijk (was 81% in 2020 in de ervaringswijzer).
       1. Blz. 172 3.3.2.1 Extern onderzoek laten uitvoeren naar hoe begeleiding bij Woerden Wijzer beter gepositioneerd kan worden en welke organisatievorm daarvoor het best passend is.
       2. Blz. 173 3.3.2.2 We zetten ons in voor versterking van het zorgaanbod binnen het ziekenhuisterrein. Dag- en nacht beschikbaarheid van huisartsenzorg in avond- en weekend,
      10. Blz. 174 3.4.1 Vanaf de eerste dag krijgen nieuwkomers begeleiding en wordt met hen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waaronder inbegrepen taalonderwijs via een van de leerroutes.
       1. Blz. 175 3.4.1.1 In gesprek met de gemeenteraad bepalen op welke wijze we de nieuwe Wet inburgering ‘ruimhartig’ kunnen toepassen.
       2. Blz. 176 3.4.1.2 Afspraken maken met de uitvoeringsorganisaties zodat zij ieder vanuit hun rol bijdragen om de doelstellingen uit het PIP te realiseren.
       3. Blz. 177 3.4.1.3 Taallessen aanbieden, gegeven door professionele organisaties, conform de inkoopafspraken in U16-verband.
      11. Blz. 178 3.5.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit.
       1. Blz. 179 3.5.1.1 De afspraken uit het preventieakkoord zijn opgenomen in de nieuwe Maatschappelijke agenda. Hieraan is een uitvoeringsagenda met concrete doelen en resultaten gekoppeld.
       2. Blz. 180 3.5.1.2 De afspraken uit het sportakkoord zijn opgenomen in de nieuwe Maatschappelijke agenda. Hieraan is een uitvoeringsagenda met concrete doelen en resultaten gekoppeld (link naar programma 5).
       3. Blz. 181 3.5.1.3 In ons beleid onderzoeken wij welke maatregelen (aanvullend op de reeds bestaande maatregelen), nodig zijn om sporten ook voor inwoners met een kleine portemonnee toegankelijk te laten blijven (link naar programma 5).
      12. Blz. 182 3.5.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.
       1. Blz. 183 3.5.2.1 Een voorstel incl. financiële consequenties voorleggen aan de raad om de huurtarieven voor buitensportverenigingen alleen met inflatiecorrectie te verhogen.
       2. Blz. 184 3.5.2.2 Een voorstel incl. financiële consequenties voorleggen aan de raad om de uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen te schrappen.
      13. Blz. 185 3.5.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.
       1. Blz. 186 3.5.3.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.
       2. Blz. 187 3.5.3.2 Definitief besluit voor over de toekomst van de zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten zijn onder andere bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemlessen, (...)
    5. Blz. 188 Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.
     1. Blz. 189 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 190 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 191 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 192 Resultaat
      1. Blz. 193 3.6.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO-overleg (consensusoverleg).
       1. Blz. 194 3.6.1.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan ter besluitvorming aan de raad voorgelegd. Langere gebruiksduur en getemporiseerde bouw van schoolgebouwen bij de herijking van het IHP meenemen.
       2. Blz. 195 3.6.1.2 Het herijkte IHP uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen.
       3. Blz. 196 3.6.1.3 Mogelijkheden inzake investeringen in duurzaamheid door scholen verkennen, in overleg met de schoolbesturen.
       4. Blz. 197 3.6.1.4 Onderzoeken hoe we de bereikbaarheid van zowel openbaar als bijzonder onderwijs voor alle inwoners kunnen vergroten.
      2. Blz. 198 3.6.2. In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven.
       1. Blz. 199 3.6.2.1. In samenwerking met onze partners een samenwerkingsagenda Passend onderwijs opstellen waarin inclusief onderwijs nadrukkelijk aandacht krijgt.
      3. Blz. 200 3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.
       1. Blz. 201 3.7.1.1 Inzetten op een vitale en goed functionerende lokale arbeidsmarkt met passend werk voor alle inwoners. Samenwerken met TechnoHUB om het tekort aan technisch geschoold personeel te verkleinen voor onze techniek-
      4. Blz. 202 3.7.2 Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk.
       1. Blz. 203 3.7.2.1 Samenwerken met maatschappelijke partners bij de begeleiding van inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is naar (vrijwilligers)werk of maatschappelijke activiteiten.
       2. Blz. 204 3.7.2.2 Bij de uitvoering van de participatiewet staat de inwoner centraal, regels zijn dienstbaar hieraan. We kunnen via de hardheidsclausule afwijken van regels als dit zorgt voor een betere uitkomst.
       3. Blz. 205 3.7.2.3 Onderzoeken of we, tegen de huidige landelijke wetgeving in, flexibel kunnen omgaan met de sollicitatieplicht voor inwoners van 65 jaar en ouder.
      5. Blz. 206 3.8.1 We versterken de bestrijding van armoede door het minimabeleid op onderdelen bij te stellen op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Dit wordt ook opgenomen in de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda.
       1. Blz. 207 3.8.1.1 Starten met het herijken van het minimabeleid.
       2. Blz. 208 3.8.1.2 Afspraken maken en samenwerken met organisaties die maatschappelijk actief zijn op dit onderwerp over de uitvoering en het meten van de effectiviteit van de diverse inspanningen.
       3. Blz. 209 3.8.1.3 Continueren van de afspraken met Cazas wonen over vroegsignalering.
       4. Blz. 210 3.8.1.4 Afspraken maken met Cazas wonen over het nemen van energiebesparende maatregelen om zo het energieverbruik van inwoners te verlagen.
    6. Blz. 211 Eigen indicatoren
    7. Blz. 212 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 213 Financiële analyse
   7. Blz. 214 Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie
    1. Blz. 215 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 216 Omschrijving
    3. Blz. 217 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 218 Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme
     1. Blz. 219 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 220 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 221 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 222 Resultaat
      1. Blz. 223 4.1.1 Iedereen kan cultuur bezoeken en eraan deelnemen
       1. Blz. 224 4.1.1.1 Voorwaarden hierover opnemen in uitvoeringsovereenkomst subsidie aan culturele instellingen.
      2. Blz. 225 4.1.2 De gesubsidieerde culturele instellingen fungeren als vliegwiel en werkplaats voor samenwerking met allerlei initiatiefnemers.
       1. Blz. 226 4.1.2.1 Professionalisering Cultuur Platform Woerden.
      3. Blz. 227 4.2.1 Inzicht in ruimtebehoefte voor culturele activiteiten.
       1. Blz. 228 4.2.1.1 Onderzoek naar ruimtebehoefte (vraag en aanbod).
      4. Blz. 229 4.3.1 Betere verbinding bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen en laagdrempelige toegang.
       1. Blz. 230 4.3.1.1 Onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering van de verbinding van de bibliotheek met bestaande ontmoetingsplaatsen na uitvoering van een nulmeting.
      5. Blz. 231 4.4.1 Een gezamenlijk opgestelde actualisatie van het toeristisch-recreatieve beleid om ons toeristisch-recreatieve aanbod en de verbinding te versterken.
       1. Blz. 232 4.4.1.1 Een Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 opstellen i.s.m. onze partners.
      6. Blz. 233 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).
       1. Blz. 234 4.4.2.1 Op basis van de Agenda Toerisme & Recreatie 2023-2028 brengen we focus in onze citymarketing-activiteiten.
       2. Blz. 235 4.4.2.2 Organiseren van kaasmarkten in het zomerseizoen door Agrarisch Centrum Woerden/Kaasmarkt.
       3. Blz. 236 4.4.2.3 Stabiliseren van de exploitatie van Kaaspakhuis / VVV / Woerden Marketing ten behoeve van promotie van Woerden voor onze inwoners en de regio.
      7. Blz. 237 4.5.1 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.
       1. Blz. 238 4.5.1.1 Wandelen, fietsen en skeeleren, zowel utilitair als recreatief, stimuleren. Onze recreatieve routestructuren en andere recreatieve voorzieningen up-to-date houden en verder doorontwikkelen.
       2. Blz. 239 4.5.1.2 Recreatie-eiland Cattenbroekerplas ontwikkelen en realiseren.
    5. Blz. 240 Opgave: Sterke economie
     1. Blz. 241 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 242 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 243 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 244 Resultaat
      1. Blz. 245 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.
       1. Blz. 246 4.6.1.1 Vaart maken met de realisatie van nieuwe bedrijfsruimte bij de Putkop en de Van Zwietenweg (zie ook 6.2.4). We zetten bij de inrichting van deze terreinen in op circulair.
      2. Blz. 247 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.
       1. Blz. 248 4.6.2.1 Uitvoeren behoefteonderzoek gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.
       2. Blz. 249 4.6.2.2 Uitvoering herstructureringsplannen.
      3. Blz. 250 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.
       1. Blz. 251 4.6.3.1 Opstellen herstructureringsplannen gericht op verbetering van de bedrijventerreinen op het vlak van zorgvuldig ruimtegebruik, functionaliteit, aantrekkelijkheid en duurzaamheid.
      4. Blz. 252 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.
       1. Blz. 253 4.6.4.1 Opstellen behoefteonderzoek naar nieuwe (schuif-)ruimte voor lokale ondernemers tot 2040.
       2. Blz. 254 4.6.4.2 Locatie-onderzoek en -keuze worden voorgelegd aan de raad. Hierin worden de provinciale en U10-regionale opgaven en planning werklocaties meegenomen. Er vindt bestuurlijke afstemming plaats met Utrecht-West-gemeenten inzake (...)
      5. Blz. 255 4.7.1 Economische visie voor versterking van de economische ontwikkeling samen met Ondernemend Woerden, en een bijbehorend actieplan.
       1. Blz. 256 4.7.1.1 Economische visie en actieplan opstellen.
      6. Blz. 257 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.
       1. Blz. 258 4.7.2.1 Via doelgerichte projecten inzetten op een vitale arbeidsmarkt en betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, o.a. CIV Smart Technology, CIV Zorg en welzijn, VMBO on stage.
       2. Blz. 259 4.7.2.2 Via deelname aan U10 regio Economie inzetten op de regionale opgave t.a.v. vitale arbeidsmarkt (Utrecht Talenten Alliantie (UTA) en werklocaties Integraal Ruimtelijk Perspectief (IRP)).
      7. Blz. 260 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.
       1. Blz. 261 4.7.3.1 Samenwerken met TechnoHUB om het tekort aan technisch geschoold personeel terug te dringen voor onze techniek- en maakindustrie in de gemeente en de regio.
       2. Blz. 262 4.7.3.2 Afspraken maken tussen gemeente, FermWerk, UWV, de TechnoHUB en Ondernemend Woerden.
      8. Blz. 263 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.
       1. Blz. 264 4.8.1.1 Actieplan Vitale Binnenstad opstellen i.s.m. inwoners, ondernemers en initiatiefnemers met Uitvoeringsagenda tot 2030.
       2. Blz. 265 4.8.1.2 Uitvoering van de Uitvoeringsagenda behorend bij het actieplan Vitale Binnenstad.
      9. Blz. 266 4.8.2 Er is een gebiedsgerichte aanpak voor detailhandel en horeca uitgewerkt.
       1. Blz. 267 4.8.2.1 Uitwerken van het gebiedsgericht werken via de as wijkambtenaar, accountmanagement EZ en beleid. Detailhandelsstructuurvisie en horecabeleidskader gebiedsgericht uitwerken.
      10. Blz. 268 4.9.1 Plattelandsagenda landelijk gebied.
       1. Blz. 269 4.9.1.1 Startnotitie landelijk gebied opstellen en financiering voor Plattelandsagenda organiseren bij provincie.
       2. Blz. 270 4.9.1.2 Samen met agrariërs, provincie, waterschap, gebiedscommissie en natuur- en milieuorganisaties een plattelandsagenda opstellen om de opgaven in het landelijk gebied te concretiseren en vorm te geven.
      11. Blz. 271 4.10.1 Vitale dorpen en wijken (nog te doen overnemen resultaat uit programma 1)
       1. Blz. 272 4.10.1.1 Samen met ondernemers onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid en mogelijkheid om een lokaal pakketsysteem in te richten.
    6. Blz. 273 Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)
     1. Blz. 274 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 275 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 276 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 277 Resultaat
      1. Blz. 278 4.11.1 Inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn geïnformeerd over energie besparen en subsidies.
       1. Blz. 279 4.11.1.1 Vernieuwen van de gemeentelijke website.
       2. Blz. 280 4.11.1.2 Communicatiestrategie- en plan opstellen waarin via doelgroepenbenadering stimulering/bewustwording energiebesparing wordt opgepakt.
       3. Blz. 281 4.11.1.3 De doelgroepen actief benaderen m.b.t. besparen.
      2. Blz. 282 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.
       1. Blz. 283 4.11.2.1 Ontwikkelen aanpak energie-armoede.
       2. Blz. 284 4.11.2.2 Uitvoeren aanpak energie-armoede.
       3. Blz. 285 4.11.2.3 Isolatiefonds opzetten.
       4. Blz. 286 4.11.2.4 Subsidies aanvragen voor bv. isolatie e.a.
       5. Blz. 287 4.11.2.5 Verkenning met betrokkenen over een mogelijk warmtenet Molenvliet en Snel & Polanen.
       6. Blz. 288 4.11.2.6 Handelingsperspectief bieden aan alle inwoners van Woerden, door concreet aan te geven per wijk/gebied wat beperkingen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de toekomstige warmtevoorziening.
       7. Blz. 289 4.11.2.7 Inwoners activeren tot gezamenlijke initiatieven voor toekomstige warmtevoorzieningen.
      3. Blz. 290 4.11.3 Met lokale initiatieven en energiecoöperaties zijn afspraken gemaakt over de samenwerking.
       1. Blz. 291 4.11.3.1 Afspraken maken met initiatiefnemers over hoe we samenwerken.
       2. Blz. 292 4.11.3.2 (Nieuwe) initiatieven faciliteren.
      4. Blz. 293 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.
       1. Blz. 294 4.11.4.1 Het programma CO2-neutraal met de CO2-prestatieladder uitvoeren.
      5. Blz. 295 4.11.5 Monitoringssysteem lokaal o.b.v. landelijke ontwikkelingen.
       1. Blz. 296 4.11.5.1 Jaarlijks rapporteren en indien nodig bijsturen.
      6. Blz. 297 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.
       1. Blz. 298 4.12.1.1 Uitvoeren gebiedsvergelijking voor grootschalige windenergie in Reijerscop en Barwoutswaarder.
       2. Blz. 299 4.12.1.2 Voorstel voorleggen aan de raad op basis waarvan hij kan besluiten welke locaties aangemerkt worden als zoekgebied grootschalige windenergie.
       3. Blz. 300 4.12.1.3 De gebiedsprocessen voor 'grootschalige zon en wind te realiseren tot 2030' uitvoeren in de aangewezen gebieden.
       4. Blz. 301 4.12.1.4 Inwoners en lokale burgerinitiatieven gedurende het hele proces informeren over de te nemen stappen en zo nodig ondersteunen bij de mogelijkheden tot lokaal eigendom.
      7. Blz. 302 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.
       1. Blz. 303 4.12.2.1 Afstemming met omliggende gemeenten, de provincie en RWS.
       2. Blz. 304 4.12.2.2 Inwoners informeren.
       3. Blz. 305 4.12.2.3 Bij de verkenning rekening houden met de gebiedsprocessen in andere (mogelijke) zoekgebieden voor zon en wind.
      8. Blz. 306 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.
       1. Blz. 307 4.12.3.1 In het project Veenboeren in Beweging onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor zonnevelden in veenweidegebied.
       2. Blz. 308 4.12.3.2 Onderzoek naar grootschalig zon in combinatie met andere opgaven in deze gebieden zoals recreatie en bodemdaling.
      9. Blz. 309 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.
       1. Blz. 310 4.12.4.1 Regelmatig afstemming met Stedin en RES U16.
       2. Blz. 311 4.12.4.2 Inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties informeren over consequenties en mogelijkheden van netgebruik.
      10. Blz. 312 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.
       1. Blz. 313 4.12.5.1 Beleid voor middelgrote opwek evenals kleine windmolens bestemmingswijziging (hoogte) opnemen in omgevingsplan. Hierbij gebruikmaken van de uitkomsten van het ontwerpend onderzoek Landschappen van Verlangen.
       2. Blz. 314 4.12.5.2 Beeldkwaliteitsplan voor middelgrote zonnevelden opstellen.
       3. Blz. 315 4.12.5.3 Er is regelmatig overleg met ondernemers(verenigingen) waarbij de gemeente met de ondernemers verkent hoe de gemeente hen kan ondersteunen bij middelgrote zon op dak.
      11. Blz. 316 4.12.6 Binnen RES U16: herijken RES 2.0 en ontwikkelen RES 3.0.
       1. Blz. 317 4.12.6.1 Bijdrage leveren aan de herijking van RES-doelstellingen.
       2. Blz. 318 4.12.6.2 Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van RES 3.0.
      12. Blz. 319 4.13.1 Bezwaar, inspraak en beroep tegen gaswinning door Vermilion.
       1. Blz. 320 4.13.1.1 Alle mogelijke inspraak, bezwaar en beroep tegen de gaswinning door Vermilion benutten.
      13. Blz. 321 4.14.1 Voorstel om luchtverontreiniging te verminderen.
       1. Blz. 322 4.14.1.1 Onderzoek verrichten (o.a. bij andere gemeenten) naar best practices voor bevordering schone lucht en vermindering van hinder door houtstook.
       2. Blz. 323 4.14.1.2 Plan van aanpak opstellen met maatregelen gericht op het verminderen van de luchtverontreiniging
      14. Blz. 324 4.14.2 Uitvoering voorstel.
       1. Blz. 325 4.14.2.1 Uitvoeren van maatregelen om luchtverontreiniging te verminderen conform plan van aanpak.
    7. Blz. 326 Specificatie taakvelden
    8. Blz. 327 Financiële analyse
   8. Blz. 328 Programma 5. Onderwijs en Sport
    1. Blz. 329 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 330 Omschrijving
    3. Blz. 331 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 332 Opgave: Zorgzame samenleving
     1. Blz. 333 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 334 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 335 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 336 Resultaat
      1. Blz. 337 5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.
       1. Blz. 338 5.1.1.1 Onderzoeken of ook de schoollocaties beter benut kunnen worden.
       2. Blz. 339 5.1.1.2 Een besluit voorbereiden over de eventuele aanleg van een Cruijff-court voor jongeren in de wijk Schilderskwartier.
      2. Blz. 340 5.2.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit (tevens link naar programma 3).
       1. Blz. 341 5.2.1.1 De afspraken uit het sportakkoord opnemen in de nieuwe Maatschappelijke agenda. Hieraan een uitvoeringsagenda met concrete doelen en resultaten koppelen .
       2. Blz. 342 5.2.1.2 In ons beleid onderzoeken wij welke maatregelen (aanvullend op de reeds bestaande maatregelen), nodig zijn om sporten ook voor inwoners met een kleine portemonnee toegankelijk te laten blijven.
      3. Blz. 343 5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.
       1. Blz. 344 5.2.2.1 Een voorstel inclusief financiële consequenties aan de raad voorleggen om de huurtarieven voor buitensportverenigingen alleen met inflatiecorrectie te verhogen.
       2. Blz. 345 5.2.2.2 Een voorstel inclusief financiële consequenties aan de raad voorleggen om de uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen te schrappen.
      4. Blz. 346 5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.
       1. Blz. 347 5.2.3.1 Onderzoek doen naar een exploitatiemodel, waarin de optie sportbedrijf ook meegenomen wordt.
       2. Blz. 348 5.2.3.2 Definitief besluit over de toekomst van de zwembaden voorbereiden. Uitgangspunten zijn onder andere bereikbaarheid voor onze inwoners, beschikbaarheid van voldoende aanbod voor zwemlessen, (...)
    5. Blz. 349 Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen
     1. Blz. 350 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 351 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 352 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 353 Resultaat
      1. Blz. 354 5.3.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO overleg (consensusoverleg) (link naar programma 3).
       1. Blz. 355 5.3.1.1 Het herijkte integraal huisvestingsplan ter besluitvorming aan de raad voorleggen. Langere gebruiksduur en getemporiseerde bouw van schoolgebouwen is bij de herijking van het IHP meegenomen.
       2. Blz. 356 5.3.1.2 Het herijkte IHP uitvoeren in samenspraak met de schoolbesturen.
       3. Blz. 357 5.3.1.3 Mogelijkheden inzake investeringen in duurzaamheid door scholen verkennen, in overleg met de schoolbesturen.
       4. Blz. 358 5.3.1.4 Onderzoeken op welke wijze we de bereikbaarheid van zowel openbaar als bijzonder onderwijs voor alle inwoners kunnen vergroten.
      2. Blz. 359 5.3.2 In de samenwerkingsagenda Passend onderwijs is beschreven hoe inclusief onderwijs wordt vormgegeven (link naar programma 3).
       1. Blz. 360 5.3.2.1 In samenwerking met onze partners een samenwerkingsagenda Passend onderwijs opstellen waarin inclusief onderwijs nadrukkelijk aandacht krijgt.
    6. Blz. 361 Specificatie taakvelden
    7. Blz. 362 Financiële analyse
   9. Blz. 363 Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
    1. Blz. 364 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 365 Omschrijving
    3. Blz. 366 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 367 Opgave: Bouwen en wonen
     1. Blz. 368 Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
     2. Blz. 369 Wat heeft Woerden gedaan?
     3. Blz. 370 Maatschappelijk effect
     4. Blz. 371 Resultaat
      1. Blz. 372 6.1.1 Er worden in de gemeente Woerden worden 300-400 woningen per jaar opgeleverd.
       1. Blz. 373 6.1.1.1 In de periode 2023-2026 jaarlijks 300-400 woningen opleveren. Dit wordt gerapporteerd in de woningbouwplanning.
       2. Blz. 374 6.1.1.2 Het winkelcentrum in Tournoysveld vernieuwen.
      2. Blz. 375 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.
       1. Blz. 376 6.1.2.1 Bij de herijking van de woonvisie worden de percentages sociale huur, middenhuur, goedkope en betaalbare koop herijkt. In totaal zijn er 60% betaalbare koop- en huurwoningen. Het percentage van 25% sociale huur geldt niet voor ...
       2. Blz. 377 6.1.2.2. De nieuwe uitgangspunten voor sociale huur en betaalbare koop zijn leidend in de nieuw te sluiten intentieovereenkomsten met ontwikkelaars .
      3. Blz. 378 6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
       1. Blz. 379 6.1.3.1 Het vraagstuk arbeidsmigranten projectmatig oppakken. Hiervoor wordt een raadsvoorstel opgesteld, waarin de aanpak en de benodigde middelen worden beschreven en na goedkeuring worden uitgevoerd.
       2. Blz. 380 6.1.3.2 Op basis van de resultaten van het plan van aanpak een kader stellen voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.
      4. Blz. 381 6.1.4 We vergroten de kansen voor starters en middeninkomens om in Woerden zelf een woning te kopen.
       1. Blz. 382 6.1.4.1 De mogelijkheden voor het invoeren van de opkoopbescherming onderzoeken.
       2. Blz. 383 6.1.4.2 De mogelijkheden voor het uitbreiden van de zelfbewoningsplicht en antispeculatiebeding onderzoeken.
      5. Blz. 384 6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.
       1. Blz. 385 6.1.5.1 Verschillende mogelijkheden voor de extra huisvesting van statushouders binnen de gemeente Woerden onderzoeken en voorleggen aan de gemeenteraad.
      6. Blz. 386 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.
       1. Blz. 387 6.2.1.1 De mogelijkheid onderzoeken voor nieuwe woninglocaties, mede op basis van de omgevingsvisie en waar de ontwikkelingen op o.a. stikstof nadrukkelijk bij betrokken worden.
       2. Blz. 388 6.2.1.2 De dorpsplatforms worden door de dorpsambtenaar nadrukkelijk betrokken bij het zoekproces.
       3. Blz. 389 6.2.1.3 De woningbouwprojecten in Harmelen vlottrekken en de volgende locaties voor woningbouw aanwijzen.
      7. Blz. 390 6.2.2 In 2023 wordt een integraal beleidsprogramma, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad.
       1. Blz. 391 6.2.2.1 Werken aan het integrale beleidsprogramma voor de Poort van Woerden.
       2. Blz. 392 6.2.2.2 Koop-realisatieovereenkomst sluiten voor bouwveld B1.
       3. Blz. 393 6.2.2.3 Ontwikkelovereenkomst sluiten voor bouwveld B2.
       4. Blz. 394 6.2.2.4 Op Middelland 225 woningen opleveren.
       5. Blz. 395 6.2.2.5 Nieuw-Middelland: een intentieovereenkomst en een anterieure exploitatieovereenkomst afsluiten voor nieuwe woningbouwontwikkeling.
       6. Blz. 396 6.2.2.6 Het stedenbouwkundig plan voor het stationsgebied voorleggen aan de gemeenteraad.
       7. Blz. 397 6.2.2.7 Stationsgebied: Het participatietraject voor de oude Minkema-locatie opstarten.
      8. Blz. 398 6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.
       1. Blz. 399 6.2.4.1 De gronden verwerven bij de Putkop en bij de Burgemeester van Zwietenweg.
       2. Blz. 400 6.2.4.2 Bestemmingsplan voor de Putkop ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
       3. Blz. 401 6.2.4.3 Bestemmingsplan voor de Burgemeester van Zwietenweg ter vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad.
      9. Blz. 402 6.2.5 Er is een bouwveld aangewezen waarop een CPO project kan worden getenderd.
       1. Blz. 403 6.2.5.1 Randvoorwaarden voor CPO in Woerden opstellen en voorleggen aan de gemeenteraad.
      10. Blz. 404 6.3.1 In 2026 beschikken we over een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.
       1. Blz. 405 6.3.1.1 Het omgevingsplan opbouwen na inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023. Het streven is om dit proces in vier jaar te doorlopen. In 2023 een start maken met het omgevingsplan.
       2. Blz. 406 6.3.1.2 Een deel van het gebiedsdekkend omgevingsplan voorleggen aan de gemeenteraad.
      11. Blz. 407 6.3.2 In 2024 wordt de raamverordening fysieke leefomgeving vastgesteld.
       1. Blz. 408 6.3.2.1 Voorbereidingen voor de verordening fysieke leefomgeving treffen.
      12. Blz. 409 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.
       1. Blz. 410 6.3.3.1 De adviezen uit het klanttevredenheidsonderzoek vergunningen en haalbaarheidsonderzoeken implementeren in de organisatie om zo de dienstverlening richting inwoners te verbeteren.
       2. Blz. 411 6.3.3.2 Op basis van de afwijzingsgronden van initiatieven bekijken in hoeverre de geldende regels knellend zijn om maatschappelijk initiatief toe te staan.
       3. Blz. 412 6.3.3.3 Op basis van de bevindingen vanuit het ‘nieuwe’ vergunningproces Omgevingswet bekijken waar mogelijke vereenvoudigingen in het proces kunnen worden doorgevoerd.
       4. Blz. 413 6.3.3.4 De benodigde aanpassingen in de regelgeving, op basis van de analyse 2024 en 2025, meenemen in het gebiedsdekkend omgevingsplan en voorleggen aan de gemeenteraad.
      13. Blz. 414 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.
       1. Blz. 415 6.3.4.1 Het college gaat met Rijkswaterstaat en de provincie in gesprek of zij de mogelijkheden voor een geluidswal bij de woonwijken van Harmelen en Woerden willen onderzoeken.
       2. Blz. 416 6.3.4.2 Onderzoeken of dit gecombineerd kan worden met het onderzoek naar de mogelijkheden voor het zonnelint A12 (4.12.2).
      14. Blz. 417 6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.
       1. Blz. 418 6.3.5.1 In samenwerking met de provincie een verkenningsstudie uitvoeren naar de Harmelerwaard.
    5. Blz. 419 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 420 Financiële analyse
   10. Blz. 421 Programma 7. Algemene inkomsten
    1. Blz. 422 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 423 Omschrijving
    3. Blz. 424 Overige ontwikkelingen
    4. Blz. 425 Opgave: Gezonde financiën
     1. Blz. 426 Maatschappelijk effect
     2. Blz. 427 Resultaat
      1. Blz. 428 7.1.1 Woonlastenstijging beperken tot kostenstijging en inflatie, niet voor nieuwe ambities.
       1. Blz. 429 7.1.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat dit uitgangspunt leidend is.
      2. Blz. 430 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.
       1. Blz. 431 7.2.1.1 Het begrotingsproces zo inrichten dat een sluitend meerjarenperspectief leidend is. Indien nodig nemen wij maatregelen om de begroting sluitend te krijgen.
       2. Blz. 432 7.2.1.2 Nieuwe voorstellen worden alleen naar de raad gestuurd als er dekking is voor de eventuele extra lasten.
      3. Blz. 433 7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.
       1. Blz. 434 7.2.2.1 Bij de begroting en jaarrekening de financiële ratio's berekenen. Indien nodig maatregelen nemen om de ratio's op het gewenste niveau te krijgen.
      4. Blz. 435 7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.
       1. Blz. 436 7.2.3.1 Opstellen en implementeren Nota Risicobeleid conform Financiële Verordening.
       2. Blz. 437 7.2.3.2 Opstellen en implementeren inkoopbeleid inclusief toetsing conform Financiële Verordening.
       3. Blz. 438 7.2.3.3 Opstellen Meerjarenonderhoudsprogramma per categorie kapitaalgoederen.
       4. Blz. 439 7.2.3.4 Opstellen Nota treasury.
       5. Blz. 440 7.2.3.5 Herijken bestemmingsreserves (doel, omvang, spelregels).
       6. Blz. 441 7.2.3.6. Versterken beheersingsmaatregelen omtrent garanties en leningen, conform Financiële Verordening.
       7. Blz. 442 7.2.3.7 Opstellen en implementeren nota Verbonden Partijen inclusief toetsing conform Financiële Verordening.
       8. Blz. 443 7.2.3.8 Opstellen en implementeren nota Grondbeleid inclusief toetsing of deze conform Financiële Verordening is.
    5. Blz. 444 Specificatie taakvelden
    6. Blz. 445 Financiële analyse
   11. Blz. 446 Programma 8. Overhead
    1. Blz. 447 Tabel portefeuillehouders
    2. Blz. 448 Omschrijving
    3. Blz. 449 Specificatie taakvelden
    4. Blz. 450 Financiële analyse
   12. Blz. 451 Afkortingenlijst
    1. Blz. 452 Afkortingenlijst
  2. Blz. 453 Paragrafen
   1. Blz. 454 Paragraaf 1 Lokale heffingen
    1. Blz. 455 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 456 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader
    3. Blz. 457 Geraamde opbrengsten
    4. Blz. 458 Lokale lastendruk
    5. Blz. 459 A. Belastingen
    6. Blz. 460 B. Bestemmingsheffingen
    7. Blz. 461 C. Rechten
    8. Blz. 462 4. Vergelijking met andere gemeenten
   2. Blz. 463 Paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 464 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 465 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 466 Beschikbare weerstandscapaciteit
     1. Blz. 467 Inleiding
    4. Blz. 468 Risico's
     1. Blz. 469 Risico's
     2. Blz. 470 Fraude- en continuïteitsrisico’s
     3. Blz. 471 Niet kwantificeerbare risico's
    5. Blz. 472 Weerstandsvermogen
     1. Blz. 473 Weerstandsvermogen
    6. Blz. 474 Kengetallen
     1. Blz. 475 Kengetallen
   3. Blz. 476 Paragraaf 3 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 477 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 478 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 479 3. Openbare Ruimte
    4. Blz. 480 Openbare Ruimte - inzicht in exploitatie
    5. Blz. 481 Openbare Ruimte - inzicht in investeringen
    6. Blz. 482 Groen
    7. Blz. 483 Riolering
    8. Blz. 484 Civiele kunstwerken
    9. Blz. 485 Vastgoed
   4. Blz. 486 Paragraaf 4 Financiering
    1. Blz. 487 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 488 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 489 3. Schatkistbankieren
    4. Blz. 490 4. Financieringspositie
    5. Blz. 491 5. Risicobeheer
    6. Blz. 492 6. Kasgeldlimiet
    7. Blz. 493 7. Langlopende geldleningen
    8. Blz. 494 8. Renteresultaat
    9. Blz. 495 9. Verwachting
   5. Blz. 496 Paragraaf 5 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 497 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 498 2. Organisatieontwikkeling en bestuursopdracht
    3. Blz. 499 3. Informatiebeleid
    4. Blz. 500 4. Rechtmatigheidsverantwoording
    5. Blz. 501 Begrotingscriterium
    6. Blz. 502 Vervolg begrotingscriterium
    7. Blz. 503 5. DVO met gemeente Oudewater
    8. Blz. 504 6. Indicatoren personeel en overhead
   6. Blz. 505 Paragraaf 6 Verbonden partijen
    1. Blz. 506 Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 507 Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 508 Gemeenschappelijke regelingen
     1. Blz. 509 Veiligheidsregio Utrecht (VRU)
     2. Blz. 510 Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC)
     3. Blz. 511 Afvalverwerking Utrecht (AVU)
     4. Blz. 512 Recreatieschap Stichtse Groenlanden (RSG)
     5. Blz. 513 Ferm Werk
     6. Blz. 514 Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht (GGDrU)
     7. Blz. 515 Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
    4. Blz. 516 Vennootschappen en coöperaties
     1. Blz. 517 Coöperatie Parkeerservice U.A. Amersfoort
     2. Blz. 518 Bank Nederlandse Gemeenten
     3. Blz. 519 Vitens
    5. Blz. 520 Stichtingen en verenigingen
     1. Blz. 521 Stichting Urgentieverlening West Utrecht
    6. Blz. 522 Overige verbonden partijen
     1. Blz. 523 U10
   7. Blz. 524 Paragraaf 7 Grondbeleid
    1. Blz. 525 1. Wat is het doel van deze paragraaf?
    2. Blz. 526 2. Wettelijk kader en gemeentelijk beleid
    3. Blz. 527 Bouwgrond in exploitatie (BIE)
    4. Blz. 528 Rekenparameters
    5. Blz. 529 Verloop boekwaarde 2023
    6. Blz. 530 Resultaatbestemming
    7. Blz. 531 Meerjarenperspectief
   8. Blz. 532 Paragraaf 8 De inwoner centraal in participatie en dienstverlening
    1. Blz. 533 Inleiding
  3. Blz. 534 II. JAARREKENING
   1. Blz. 535 Balans
    1. Blz. 536 Activa
    2. Blz. 537 Passiva
   2. Blz. 538 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
    1. Blz. 539 Grondslagen
   3. Blz. 540 Toelichting balans
    1. Blz. 541 ALGEMEEN
    2. Blz. 542 VASTE ACTIVA
    3. Blz. 543 VLOTTENDE ACTIVA
    4. Blz. 544 VASTE PASSIVA
    5. Blz. 545 Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
    6. Blz. 546 VLOTTENDE PASSIVA
    7. Blz. 547 NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
   4. Blz. 548 Overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 549 Staat van baten en lasten
    2. Blz. 550 Totaaloverzicht
    3. Blz. 551 Algemene dekkingsmiddelen
    4. Blz. 552 Toelichting
   5. Blz. 553 Begrotingsrechtmatigheid
    1. Blz. 554 Begrotingsrechtmatigheid
   6. Blz. 555 Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)
    1. Blz. 556 Toelichting
    2. Blz. 557 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
    3. Blz. 558 Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking
   7. Blz. 559 Overzicht incidentele baten en lasten
    1. Blz. 560 Toelichting
    2. Blz. 561 lasten
    3. Blz. 562 toevoegingen en ontrekkingen
   8. Blz. 563 Overzicht op taakvelden
    1. Blz. 564 Overzicht op taakvelden
   9. Blz. 565 Gewaarborgde geldleningen
    1. Blz. 566 Staat van gewaarborgde geldleningen, stichtingen en verenigingen
   10. Blz. 567 EMU saldo
    1. Blz. 568 EMU
   11. Blz. 569 SISA
    1. Blz. 570 SISA
   12. Blz. 571 Rechtmatigheidsverantwoording 2023
    1. Blz. 572 Rechtmatigheidsverantwoording
  4. Inspanningen
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap