Voortgang inspanningen

Verantwoording Wet Normering Topinkomens (WNT)

Voortgang inspanningen

Doel van het verantwoordingsmodel WNT
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) publiceert jaarlijks een verantwoordingsmodel voor de Wet normering topinkomens (hierna: WNT). Instellingen die onder de reikwijdte van de WNT vallen, kunnen het model gebruiken om te voldoen aan de openbaarmakingsplicht zoals opgenomen in de WNT. De WNT stelt het gebruik van het model niet verplicht. De openbaarmakingsplicht zoals geregeld in de artikelen 5 tot en met 5d van de Uitvoeringsregeling WNT zoals die op 1 januari 2020 luidden, is leidend. De WNT is van toepassing op de gemeente Woerden. Het voor de gemeente Woerden toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 (algemeen bezoldigingsmaximum).


Bezoldiging topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling alsmede degenen die op grond van hun voormalige functie nog vier jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) M.H. Brander M.J.W. Tobeas F.E.H.M. Backerra
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2023 1-1 – 31-12 1-1 – 14-3 15-9 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 128.849 21.791 29.524
Beloningen betaalbaar op termijn 21.817 3.595 5.037
Subtotaal 150.667 25.386 34.561
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 223.000 44.600 65.984
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 150.667 25.386 34.561
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Gegevens 2022 (bedragen x € 1) M.H. Brander M.J.W. Tobeas
Functiegegevens Gemeentesecretaris Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1-1 – 31-12 1-1 – 31-12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1,0 1,0
Dienstbetrekking? ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 123.531 103.028
Beloningen betaalbaar op termijn 22.092 18.272
Subtotaal 145.623 121.300
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 216.000 216.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t. n.v.t.
Bezoldiging 145.623 121.300

Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking

Terug naar navigatie - Leidinggevende topfunctionaris zonder dienstbetrekking
Gegevens 2023 (bedragen x € 1) A. van der Werf
Functiegegevens Griffier (waarnemend)
Kalenderjaar 2023
Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde) 1-3 – 30-9
Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar 7
Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar 938
Bezoldiging
Maximum uurtarief in het kalenderjaar 212
Maxima op basis van de normbedragen per maand 199.400
Individueel toepasselijk maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 198.856
Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)
Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief? Ja
Bezoldiging in de betreffende periode 121.940
Bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12 121.940
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag n.v.t.
Bezoldiging 121.940
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan n.v.t.