Voortgang inspanningen

Balans

Voortgang inspanningen

Bedragen x € 1.000
Activa 31-12-2023 31-12-2022
VASTE ACTIVA
Immateriële vaste activa
Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 41 55
Bijdrage aan activa in eigendom van derden
Totaal immateriële vaste activa 41 55
Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut 142.421 141.960
Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 33.369 32.909
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut 103.501 100.797
Totaal materiële vaste activa 279.291 275.666
Financiële vaste activa
Leningen woningbouwcorporaties
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 352
Overige langlopende leningen 698 788
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Totaal financiële vaste activa 1.050 1.141
TOTAAL VASTE ACTIVA 280.381 276.862
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraden
Gereed product en handelsgoederen
Onderhanden werk en bouwgronden in exploitatie 5.064 -306
Totaal voorraden 5.064 -306
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar
Vorderingen openbare lichamen 12.588 11.226
Overige vorderingen 1.902 2.401
Uitzetting Rijks schatkist 21.442 29.006
RC met het rijk
RC met niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < jaar 35.932 42.633
Liquide middelen 277 263
Totaal liquide middelen 277 263
Overlopende activa
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 973 4.989
Overige vooruitbetaalde bedragen 2.212 1.182
Overige nog te ontvangen bedragen 5.713 4.169
Totaal overlopende activa 8.898 10.340
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA 50.172 52.930
TOTAAL ACTIVA 330.553 329.792
Bedragen x € 1.000
Passiva 31-12-2023 31-12-2022
VASTE PASSIVA
Eigen vermogen
Algemene reserve 45.983 31.877
Bestemmingsreserves 31.063 39.106
Resultaat 7.420 5.649
Totaal eigen vermogen 84.466 76.633
Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's 6.705 7.884
Voorziening van derden verkregen middelen 2.846 3.100
Voorzieningen ter egalisatie van kosten 2.672
Voorzieningen bijdragen aan toekomstige verv inv, waarvoor een heffing wordt geheven
Totaal voorzieningen 12.223 10.984
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Waarborgsommen 1.942 514
Onderhandse leningen binnenlandse banken & overige financiële instellingen binnenland 193.840 208.020
Pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen binnenland
Totaal vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 195.782 208.534
TOTAAL VASTE PASSIVA 292.471 296.151
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen 0 0
Overige schulden 10.984 9.685
Bank- en girosaldi 0 0
Totaal netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 10.984 9.685
Overlopende passiva
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 14.484 10.048
Overige vooruitontvangen bedragen 1.617 1.697
Nog te betalen bedragen 10.997 12.211
Totaal overlopende passiva 27.098 23.956
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA 38.082 33.641
TOTAAL PASSIVA 330.553 329.792
Borg of garantiestellingen 109.323 110.157