Uitgaven

2,14%
€ 4.064
x €1.000
2,14% Complete

Inkomsten

61,13%
€ -120.890
x €1.000
61,13% Complete

Saldo

1574,56%
€ -116.826
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 7. Algemene inkomsten

Uitgaven

2,14%
€ 4.064
x €1.000
2,14% Complete

Inkomsten

61,13%
€ -120.890
x €1.000
61,13% Complete

Saldo

1574,56%
€ -116.826
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Jelmer Vierstra Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

De opgave binnen programma 7 is: Gezonde financiën.

De taakvelden zijn:

Taakveld Omschrijving
0.5 Treasury Rente en dividenden
0.61/0.62 OZB OZB woningen en niet-woningen
0.64 Belasting overige Overige belastingen
0.7 Algemene Uitkering Algemene uitkeringen Gemeentefonds
0.8 Overige baten en lasten Reserveringen / algemene stelposten

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Actuele ontwikkelingen

Algemene uitkering Gemeentefonds

Vanaf 2026 heeft Woerden net als veel andere gemeenten te maken met een forse terugval van de Algemene Uitkering, het zogenaamde 'ravijnjaar'. De inkomsten uit het Gemeentefonds dalen dan door onder andere de opschalingskorting die tot en met 2025 wordt bevroren, maar vanaf 2026 vooralsnog wel geldt. De Algemene uitkering is erg gevoelig voor externe ontwikkelingen en kan dus ook afwijken van de huidige ramingen.

Beleidsaanpassingen

Financiële verordening

Per 1 januari 2023 is de nieuwe Financiële Verordening ingegaan. De implementatie hiervan heeft op diverse aspecten grote gevolgen. In 2023 zijn de nodige stappen gezet om te voldoen aan nieuwe bepalingen in deze Financiële Verordening, zoals:

  • De budgetoverhevelingen zijn bij de Najaarsrapportage meegenomen.
  • De (bestemmings)reserves zijn herijkt. Een aantal reserves zijn vrijgevallen of verminderd. Ook zijn de spelregels per reserve duidelijk geformuleerd.
  • Het treasurystatuut is geactualiseerd.

In 2024 gaan wij hier verder uitvoering aan geven. Tegelijk gaan wij ook in gesprek met de gemeenteraad om een aantal zaken uit de Financiële Verordening te vereenvoudigen, omdat deze een grote impact hebben op de financiële functie.

Opgave: Gezonde financiën

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Terug naar navigatie - 7.2.1 Baten en lasten zijn reëel en structureel in evenwicht.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Het meerjarenperspectief is niet sluitend, omdat de rijksbijdrage (Algemene Uitkering) vanaf 2026 veel lager is dan in eerdere jaren, het zogeheten ravijnjaar.

Inspanningen

7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Terug naar navigatie - 7.2.2 Onze financiële ratio's voldoen aan de minimale eisen uit de financiële verordening.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De schuldquote is op dit nog binnen de signaalwaarden uit de Financiële Verordening. Echter het langetermijn perspectief geeft een zorgelijk beeld. Hierover is de raad via de RIB 'plan van aanpak verbetering schuldquote' en de Kadernota / Begroting 2024 reeds geïnformeerd.

De overige financiële ratio's bevinden zich binnen de streefwaarden.

Inspanningen

7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Terug naar navigatie - 7.2.3 Financiële verordening geïmplementeerd.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De Financiële Verordening is per 1.1.2023 in werking getreden. Op een aantal aspecten vindt nog nadere afstemming plaats met de auditcommissie.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
0.5 Treasury -1.652 -1.077 -575
0.61 OZB woningen 430 506 -76
0.62 OZB niet-woningen 127 100 27
0.64 Belastingen overig 118 101 17
0.8 Overige baten en lasten 121 -338 459
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 25 13 12
Totaal Lasten -831 -695 -136
Baten
0.5 Treasury -462 -1.180 718
0.61 OZB woningen -9.966 -10.035 69
0.62 OZB niet-woningen -6.006 -6.014 8
0.64 Belastingen overig -296 -313 17
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -99.681 -100.239 558
0.8 Overige baten en lasten 0 -1 1
3.4 Economische promotie -146 -149 3
Totaal Baten -116.557 -117.931 1.374
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 4.760 4.760 0
Totaal Stortingen 4.760 4.760 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -2.959 -2.959 0
Totaal Onttrekkingen -2.959 -2.959 0

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
0.5 Minder rente doorberekend aan taakvelden omdat het investeringsniveau van 2022 lager is uitgevallen dan oorspronkelijk begroot. -337 nadeel
0.5 Door een aangetrokken geldlening eind 2022 is de rente op langlopende geldleningen fors toegenomen. Door nihil rentelasten op kortlopende geldleningen is dit nadeel grotendeels gecompenseerd. De aangetrokken geldlening resulteerde bovendien in een hoger renteresultaat op de (tijdelijke) liquiditeitspositie, dit is te zien aan de batenzijde van dit programma. -233 nadeel
0.61 Zowel de advies-, heffings- , invorderings- taxatiekosten van de OZB zijn toegenomen dit houdt voor een groot deel verband met de vele bezwaar- en beroepszaken. Tevens wordt een deel van deze kosten verhaald op Oudewater (zie baten) -101 nadeel
0.61 Minder interne loonkosten doorberekend aan de OZB door vacatures. 34 voordeel
0.8 De onvoorziene inkomsten lagen iets hoger dan in de voor- en najaarsrapportage bijgeraamd (€ 13K). Deze 'inkomsten' zijn gelegen in o.a. een teruggave van een fiscale boete in 2015, omzetbelasting over 2016 en overdrachtsbelasting van een scholencluster. Bovendien begroten we een bedrag van 50 cent per inwoner voor onvoorziene uitgave (ca € 27K). Hier is geen gebruik van gemaakt. 40 voordeel
0.8 Niet aangesproken stelposten: Wet Open Overheid, robuust rechtsbeschermingssysteem, systeemleren, impuls integraal leren, raadsinitiatieven 2023 - 2026, BOA en impulsgelden weerbaar bestuur. 419 voordeel
Diverse 42 voordeel
Totaal mutaties lasten -136 nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
0.5 Door een aangetrokken geldlening eind 2022 was er in 2023 een (tijdelijk) surplus in de liquiditeitspositie. De liquiditeiten werden aangehouden in 's Rijks schatkist en door met name ECB-renteverhogingen was er sprake van een alsmaar stijgende rentevergoeding op de liquiditeiten. Dit resulteert in een fors renteresultaat. 716 voordeel
0.61 Betreft terug ontvangen kosten taxaties en heffings- en invorderingskosten OZB van de gemeente Oudewater (zie lasten) 72 voordeel
0.7 In de decembercirculaire namen de algemene uitkering en een aantal decentralisatieuitkeringen toe. Deze toename lag aan het eind van 2023 en om deze reden konden we dit niet meenemen in de najaarsrapportage en resulteert dit in een voordeel in de jaarrekening. 558 voordeel
Diverse 28 voordeel
Totaal mutaties baten 1.374 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 1.238 voordeel