Voortgang inspanningen

Toelichting balans

Voortgang inspanningen

ALGEMEEN

Terug naar navigatie - ALGEMEEN

De balans met toelichting geeft informatie over de omvang en samenstelling van het vermogen - het verschil tussen de bezittingen en de schulden - van de gemeente Woerden - aan het eind van een boekjaar en over de ontwikkelingen daarin gedurende het jaar. De activa op de balans geven de bezittingen en de vorderingen weer en bestaan uit de vaste en vlottende activa. Op de passivazijde van de balans staan de schulden en het eigen vermogen. Deze zijn uit te splitsen in vaste en vlottende schulden. Vaste activa en passiva hebben een looptijd van langer dan een jaar. Zowel de beginbalans als eindbalans wordt gepresenteerd exclusief de bestemming van het rekeningresultaat om een juiste vergelijking van balansstanden mogelijk te maken.


Alle bedragen in overzichten zijn in duizenden euro’s, tenzij anders aangegeven.

VASTE ACTIVA

Terug naar navigatie - VASTE ACTIVA

Immateriële vaste activa
Dit betreft investeringen voor onderzoek en ontwikkeling die tot de realisatie van een actief zullen leiden en het betreft de kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen. Daarnaast betreft dit bijdragen aan activa in eigendom van derden.

Bedragen x € 1.000
Investeringen immateriële vaste activa Boekwaarde 1-1-2023 Investering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2023
Kosten onderz en ontw voor een bep actief 55 14 41
Bijdrage activa van derden 0 0
Totaal 55 0 0 14 41

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

 • Investeringen met economisch nut betreffen investeringen die verhandelbaar zijn en/of opbrengsten (kunnen) genereren.
 • Investeringen met economisch nut kunnen ook investeringen betreffen die niet verhandelbaar zijn (zoals bijvoorbeeld rioleringsvoorzieningen) waarvoor een heffing kan worden geheven.
Bedragen x € 1.000
MVA economisch nut Boekwaarde 1-1-2023 Investering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2023
Gronden en terreinen 19.310 19.310
Woonruimten 717 32 686
Bedrijfsgebouwen 106.266 2.313 3.421 105.158
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 5.623 748 226 323 5.822
Vervoermiddelen 704 345 109 940
Machines, apparaten en installaties 1.803 1.113 294 2.622
Overige materiële vaste activa 7.537 835 489 7.883
Totaal 141.960 5.354 226 4.667 142.421

BTW scholenclusters
In de afgelopen jaren zijn er landelijk diverse fiscale rechtszaken gevoerd over BTW-constructies bij schoolgebouwen. Voor Woerden speelde dit bij de scholenclusters Harmelen en Kamerik. Op basis van de meest recente uitspraken hebben wij geconcludeerd dat een verdere procedures niet kansrijk en niet wenselijk zijn. In 2023 is dit ook financieel afgehandeld met de belastingdienst. In eerdere jaren is op het scholencluster zowel overdrachtsbelasting als BTW betaald. Omdat wij dus nu hebben geaccepteerd dat deze scholen onder het BTW-regime vallen, hebben wij de betaalde overdrachtsbelasting ad € 311.000 terugontvangen. Omdat dit bedrag in het verleden is geactiveerd, is dit nu ook op de post MVA Economisch nut (bedrijfsgebouwen) verantwoord als negatieve investering.

Gronden uitgegeven in erfpacht
Conform artikel 35 lid 2 van het BBV dient afzonderlijk te zijn opgenomen welke gronden in erfpacht zijn uitgegeven. De gemeente Woerden heeft geen gronden die in erfpacht zijn uitgegeven.

Toelichting

Investeringen 2023 economisch nut
De belangrijkste investeringen (> € 100K) op investeringen economisch nut in 2023 betroffen:

Bedragen x € 1.000
Investeringen economisch nut Bedrag
Uitvoeringsplan Kbor 2021 208
Nieuwbouw politiebureau 471
Wilhelminaschool 1.485
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 492
Verduurzamen brandweerkazerne Zegveld 106
Brandveiligheidsmaatregelen Sporthal Snellerpoort 172
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023 219
Overige schoolgebouwen 240
Vervanging huisvuilwagen 295
Vervanging electriciteitkasten 148
Totaal 3.836

Het verloop van de investeringen economisch nut waarvoor ter bestrijding een heffing kan worden geheven, kan als volgt worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000
MVA economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten heffing kan worden geheven Boekwaarde 1-1-2023 Investering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2023
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 28.485 1.653 878 29.261
Overige materiële vaste activa 4.423 271 586 4.108
Totaal 32.909 1.924 0 1.464 33.369

De belangrijkste investeringen (> € 100K) op investeringen economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven, in 2023 betroffen:

Bedragen x € 1.000
Investeringen economisch nut heffing Bedrag
Vrijverval riolering 2021 193
Vrijverval riolering 2022 733
Vrijverval riolering 2023 728
Aanschaf en vervanging diverse (verzamel)containers 271
Totaal 1.924

Investeringen met maatschappelijk nut
Investeringen met een maatschappelijk nut betreffen investeringen die geen directe opbrengsten genereren en niet verhandelbaar zijn. Dit betreffen voornamelijk investeringen in de openbare ruimte.

Bedragen x € 1.000
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut Boekwaarde 1-1-2023 Investering Desinvestering Afwaardering Bijdrage derden Afschrijving Boekwaarde 31-12-2023
Bedrijfsgebouwen 0 0
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 97.485 7.020 927 4.487 99.092
Machines, apparaten en installaties 0 0
Overige materiële vaste activa 3.313 1.235 138 4.409
Totaal 100.797 8.255 0 927 4.625 103.501

De belangrijkste investeringen maatschappelijk nut (> € 100K) in 2023 betroffen:

Bedragen x € 1.000
Investeringen maatschappelijk nut Bedrag
Civiele kunstwerken 2023 154
Groeninvesteringen 2022 150
Groeninvesteringen 2023 782
Voorbereiding Snellerbrugcircuit 2021 142
Renovatie en vervanging verhardingen 2022 970
Renovatie en vervanging verhardingen 2023 1.787
Openbare verlichting masten 2021 309
Openbare verlichting masten 2022 353
Openbare verlichting masten 2023 331
Snelfietspad Snel & Polanen 2021 240
Verkeersmaatregelen 2021 208
Geluidsreducerend asfalt Hollandbaan 182
Bruggen Woerden West 2020 e.v. (Rembrandtbrug) 1.386
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020 479
Oevers en beschoeiingen 2022 111
Oevers en beschoeiingen 2023 298
Totaal 7.881

Financiële vaste activa

Bedragen x € 1.000
Verloop financiële vaste activa 1-1-2023 verstrekking aflossing 31-12-2023
Aandelen BNG 236 236
Aandelen Vitens 73 73
Effecten BNG 44 44
Totaal kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 352 0 0 352
Lening Woerden Sport 240 58 183
Voorziening Woerden Sport -125 -125
Leningen duurzaamheid 371 371
Lening stichting Hofstede Batenstein 120 120
Lening kunstencentrum Het Klooster 11 4 7
Leningen aan ambtenaren 2 2 0
BBZ bedrijfskrediet FERM Werk 53 44 9
Krediethypotheek PW Ferm Werk 73 4 69
TOZO bedrijfskrediet Ferm Werk 44 19 63
Totaal overige langlopende leningen u/g 789 19 111 697
Totaal Financiële vaste activa 1.141 19 111 1.050

 

Deelnemingen en effecten
De aandelen zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs, eventueel verminderd met terugbetaling van kapitaal. Zie ook de paragraaf Financiering.

Aandelen Bank voor Nederlandse Gemeenten
De gemeente Woerden heeft 123.201 aandelen ad € 2,50 nominaal; dit aantal is in 2023 niet gewijzigd.

Aandelen Vitens
De gemeente Woerden heeft 45.042 aandelen ad € 1,00 nominaal; dit aantal is in 2023 niet gewijzigd.

Toelichting overige leningen u/g
Er is een verliesvoorziening opgenomen t.b.v. de verstrekte geldlening aan Woerden Sport. Dit i.v.m. een te verwacht tekort bij afloop van de overeenkomst per 1 juli 2024.

VLOTTENDE ACTIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE ACTIVA

Voorraden GREX
De 'gronden die in exploitatie zijn genomen (BIE)' worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs, vermeerderd met de toegerekende algemene beheerskosten en verminderd met gerealiseerde verkopen. Voor de te verwachten verliezen op complexen is een voorziening gevormd. Deze wordt in mindering gebracht op de boekwaarden van de complexen. Voor de ontwikkelingen m.b.t. het grondbeleid wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

De complexen grondexploitatie van de gemeente Woerden bestaan uit deelcomplexen zoals in de tabel m.b.t. het verloop van de boekwaarden weergegeven:

Bedragen x € 1.000
Complexen gemeente Woerden boekwaarde 1-1-2023 2023 bij 2023 af 2023 winstuitname boekwaarde 31-12-2023
Snel en Polanen -3.358 3.470 -856 1.005 1.973
Kamerik Noord-Oost II -134 82 52 0
Brediuspark 1.866 148 2.014
Harmelen 1.256 1.159 3.088 919 246
De Pionier Zegveld -262 384 126 4 0
Putkop 358 149 508
Burg. van Zwietenweg 288 186 474
Kamerik Schoollocaties -50 170 41 161
Totaal -36 5.748 2.358 2.021 5.375

 

Verliesvoorziening grondexploitaties
Het verloop van de verliesvoorziening grondexploitaties is als volgt schematisch weer te geven:

Bedragen x € 1.000
Complexen gemeente Woerden verliesvoorz. Voorziening 1-1-2023 2023 bij 2023 af Voorziening 31-12-2023
Burg. van Zwietenweg 269 42 311
Totaal 269 42 0 311

Eind 2023 is het complex "De pionier Zegveld"  afgesloten met een verlies van  € 122.000..

Het complex Kamerik Noord-Oost II is met een winst van € 52.000 afgesloten.

Winstneming grondexploitaties
De winstneming m.b.t. grondexploitaties – conform hiervoor geldende regelgeving - in 2023 (€  2.017.000) en 2022 (€ 2.318.000) – is als volgt weer te geven:

 • Kamerik Noord-Oost II € 52.000 (2022: nihil);
 • Kamerik Schoollocaties € 41.000 (2022: € 167.000)
 • Harmelen 2023 € 919.000 (2022: € 69.000);
 • Snel en Polanen 2023 € 1.005.000 (2021 € 2.082.000).

Parameters grondexploitaties
Met betrekking tot de gehanteerde parameters en uitgangspunten voor de berekening van de grondexploitaties en de verwachte eindwaarden wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Overige voorraden
De overige voorraden zijn gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs.

Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar

Bedragen x € 1.000
Uitzetting met een typische rentelooptijd < 1 jaar 1-1-2023 31-12-2023
Vorderingen op openbare lichamen 11.226 12.588
Overige vorderingen 2.401 1.902
Uitzetting rijksschatkist 29.006 21.442
Rekening courant niet-financiële instellingen
Overige uitzettingen < 1 jaar
Totaal 42.633 35.932

 

Vorderingen openbare lichamen
De vorderingen openbare lichamen per 31-12-2023 betreffen voornamelijk de vorderingen op de Belastingdienst (€ 10.967K). 

Overige vorderingen
De overige debiteuren zijn voornamelijk onder te verdelen in:

 • Debiteuren regulier;
 • Debiteuren Belastingen (VRIS).

Onder de debiteuren Belastingen (VRIS) worden verstaan alle vorderingen die worden opgelegd d.m.v. de applicatie VRIS zoals aanslagen OZB, rioolrecht, afvalstoffenheffing, bouwleges, toeristenbelasting, naheffingsaanslagen parkeerbelasting, etc.

De overige vorderingen kunnen als volgt schematisch worden weergegeven:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving overige vorderingen 1-1-2023 31-12-2023
Debiteuren algemeen 1.526 1.247
Debiteuren Ferm Werk 1.546 1.537
Belastingdebiteuren VRIS 476 517
Voorziening dubieuze debiteuren -1.407 -1.486
Overig 260 86
Totaal 2.401 1.902

Voorziening dubieuze debiteuren
De vorderingen zijn na aftrek van de voorziening dubieuze debiteuren. De specificatie van de voorziening dubieuze debiteuren 31-12-2023 is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Voorzieningen dubieuze debiteuren 1-1-2023 31-12-2023
Voorziening dubieuze debiteuren algemeen 139 99
Voorziening dubieuze debiteuren Ferm Werk 1.208 1.308
Voorziening dubieuze belastingdebiteuren VRIS 59 79
Totaal 1.407 1.486

Toelichting dubieuze debiteuren algemeen en belastingdebiteuren VRIS
In de jaarrekening 2023 is een bedrag van € 76.000 onttrokken aan de voorziening reguliere debiteuren. Dit betreft kwijtschelding van de vordering op het Kaaspakhuis. Per 31-12-2023 is € 36.000 toegevoegd aan de voorziening. De dotatie aan voorziening belastingdebiteuren VRIS bedroeg € 27.000 en een bedrag van € 7.000 onttrokken i.v.m. afboeken van openstaande vorderingen.

Toelichting dubieuze debiteuren Ferm Werk

 • De gemeente Woerden heeft de uitvoering van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en Bbz 20014 uitbesteed aan Ferm Werk. Ten onrechte of te veel verstrekte bijstand wordt door Ferm Werk teruggevorderd van de cliënten;
 • In de jaarrekening 2023 zijn de vorderingen conform de opgave van Ferm Werk opgenomen.
 • Conform opgaven vanuit de gemeenschappelijke regeling Ferm Werk is de voorziening dubieuze debiteuren opgesteld. Dit heeft te maken met het feit dat de debiteuren met betrekking tot bijzondere bijstand volledig voor risico en rekening zijn van de gemeente Woerden en niet van de gemeenschappelijke regeling;
 • De voorziening dubieuze debiteuren wordt conform de financiële verordening opgesteld.

Uitzetting Rijksschatkist
Dit betreft het schatkistbankieren met het Ministerie van Financiën.

 • Op 15 december 2013 is de Wet financiering decentrale overheden (wet Fido) van kracht geworden, met als uitvloeisel de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden. Dit houdt in dat alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht zijn om hun overtollige middelen bij het Rijk te stallen. Belangrijkste uitzondering daarop is het drempelbedrag. Voor het bepalen van de overtollige middelen wordt een drempelbedrag berekend.
 • De hoogte van het drempelbedrag is afhankelijk van de financiële omvang van een decentrale overheid, afgemeten aan de omvang van de begroting (dezelfde maatstaf die ook wordt gebruikt voor de berekening van de kasgeldlimiet). De drempel is gelijk aan 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1 miljoen. In afwijking van dit bedrag heeft Woerden gekozen voor een drempelbedrag van € 250K.
 • De tabel schatkistbankieren is opgenomen in Paragraaf 6 Financiering.

Liquide middelen
Dit betreft de tegoeden bij de BNG en Rabobank per 31 december 2023, alsmede kasgeld.

Bedragen x € 1.000
Liquide middelen 1-1-2023 31-12-2023
Kassaldi 6 7
Bank- en girosaldi 258 269
Kruisposten 0 0
Totaal 263 277

Overlopende activa

Hieronder zijn opgenomen de op de balans nog te ontvangen respectievelijk vooruitbetaalde bedragen.

Bedragen x € 1.000
Overlopende activa 1-1-2023 31-12-2023
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen:
Europese overheidslichamen
Het Rijk 4.800 786
Overige Nederlandse overheidslichamen 189 187
Overige nog te ontvangen bedragen 4.169 5.713
Overige vooruitbetaalde bedragen 1.182 2.212
Totaal 10.340 8.898

Overige nog te ontvangen bedragen
Dit betreft onder meer bedragen waarvoor nog geen nota is verstuurd in 2023 maar waarvan de opbrengsten wel in het boekjaar thuishoren.

Overige vooruitbetaalde bedragen
Dit betreft onder meer facturen die in het boekjaar zijn ontvangen maar waarvan de lasten in 2024 thuishoren.

Overige nog te ontvangen voorschotbedragen specifieke uitkeringen

De specificatie van specifieke uitkeringen van overheidslichamen is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 1-1-2023 Bij Af Vrijval 31-12-2023
Provincie Utrecht: Snelfietsroute Snellerpoort 62 62
Provincie Utrecht: fietsroute Woerden West 61 61
Provincie Utrecht: gebiedsgericht grondwaterbeheer 19 19
Alphen aan den Rijn: stedelijke projecten bodemdaling (Levensduur EPS) 8 8
Alphen aan den Rijn (pr ZH): Veenweide in beweging 3e fase 3 3 0
Oudewater bijdrage kosten opvang Oekrainers 37 37
SISA: Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kindertoeslagaffaire 21 21
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toesl problematiek 2021 278 278 0
SISA: Specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toesl problematiek 2022 20 20
SISA: Specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen 8 8 0
SISA: Oekraïne normbedrag 2022 2.631 2.631 0
SISA: Oekraïne transititievergoeding 2022 1.453 1.421 33
SISA: Oekraïne uitvoering 2022 154 154 0
SISA: Oekraïne POO 2022 224 224 0
SISA; SPUK sport 2021 11 11 0
SISA; Opvang ontheemden Oekraine 0 498 498
SISA; Specifieke uitkering kwijtschelding schulden 0 5 5
SISA; Specifieke uitkering toeslagenproblematiek 0 169 169
SISA; SPUK sport 2023 0 41 41
TOTAAL 4.990 713 4.729 0 973

VASTE PASSIVA

Terug naar navigatie - VASTE PASSIVA

 

Het eigen vermogen bestaat uit:

• Algemene Reserve
• Algemene Reserve Grondbedrijf
• Jaarrekeningresultaat
• Bestemmingsreserves

Algemene Reserve
De Algemene Reserve is het financiële weerstandsvermogen van de gemeente en dient om incidentele tegenvallers op te vangen.

Het verloop van de Algemene Reserve is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 31-12-2022 Bestemming resultaat 1-1-2023 dotatie onttrekking 31-12-2023
Algemene Reserve 24.976 4.349 29.325 8.498 429 37.394
Algemene Reserve Grondbedrijf 6.901 6.901 2.110 422 8.589
Jaarrekeningresultaat 2022 5.649 -5.649 0 0
Totaal Algemene reserve 37.526 -1.300 36.226 10.608 851 45.983

De resultaatbestemming kan conform Raadsbesluit jaarrekening 2022 als volgt worden toegelicht:.

1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2022 met een positief resultaat van € 5.649.473 vast te stellen;
2. In totaal een bedrag van € 1.300.000 over te hevelen naar 2023, dit wordt onttrokken t.g.v. van de exploitatielasten;
3. Het netto saldo ad € 4.349.473 toe te voegen aan de Algemene Reserve.

Resultaat boekjaar
De jaarrekening 2023 sluit met een positief saldo van afgerond € 7.420.000. Een nadere analyse van het resultaat is opgenomen bij de financiele beschouwing in deze jaarrekening.

Toevoegingen en onttrekkingen algemene reserve
De toevoegingen en onttrekkingen in 2023 aan de algemene reserve op detailniveau zijn als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot onttrekking 2023 Werkelijk onttrekking 2023 Besluit
Dekking amendement uitstel OZB-verhoging 429 429 RB 17-11-2021
Primaire begroting 429 429
VJR 2023: Onttrekking investeringsfonds Sociaal Domein 50 0 RB 6-7-2023
Raadsbesluiten overig 50 0
TOTAAL 479 429
Bedragen x € 1.000
Omschrijving Begroot dotatie 2023 Werkelijk dotatie 2023 Besluit
Verkoop Carrosserieweg 1 258 258 RB 22-06-2017
Jaarlijkse storting ter versterking Eigen Vermogen / schuldpositie 2.000 2.000 Begroting 2023
Opheffen reserve TOZO 148 148 RB 21-12-2023
Opheffen reserve Onderwijskansenbeleid 38 38 RB 21-12-2023
Opheffen reserve Inventaris zwembaden 309 309 RB 21-12-2023
Opheffen reserve WW 3e jaar 219 219 RB 21-12-2023
Afromen reserve dekking kapitaallasten Maatschappelijk Nut 3.624 3.624 RB 21-12-2023
Afromen reserve dekking kapitaallasten Economisch Nut 1.902 1.902 RB 21-12-2023
TOTAAL 8.497 8.498

Toelichting mutaties algemene reserve (onttrekkingen):

 • Bij de behandeling van de Begroting 2023 is de OZB-opbrengst verlaagd met € 429.000, dit bedrag is conform raadsbesluit onttrokken uit de Algemene Reserve.
 • In de voorjaarsrapportage is een onttrekking voorzien van € 50.000 uit het gelabelde deel van het investeringsfonds SD. In 2023 hebben geen uitgaven plaatsgevonden, zodat de werkelijke onttrekking € 0 bedraagt.

Toelichting mutaties algemene reserve (dotaties)

 • In de begroting 2023 is opgenomen dat - als gevolg van de verkoop van Carrosserieweg 1 - een bedrag van € 257.000 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd. Conform raadsbesluit 22-06-2017 is dit bedrag aan de Algemene reserve toegevoegd.
 • In de begroting 2023 is opgenomen dat een bedrag van € 2.000.000 aan de Algemene reserve wordt toegevoegd ter verbetering van de schuldquote. Conform raadsbesluit is dit bedrag aan de Algemene reserve toegevoegd.
 • Bij raadsbesluit van 21 december 2023 Herijking reserves is besloten tot opheffing van de reserves TOZO, Onderwijskansenbeleid, Inventaris zwembaden, WW 3e jaar en de resterende saldo's van deze reserves toe te voegen aan de Algemene reserve.
 • Bij raadsbesluit van 21 december 2023 Herijking reserves is besloten tot afroming van de reserves Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut en dekking kapitaallasten economisch nut en deze bedragen toe te voegen aan de  Algemene reserve.

ALGEMENE RESERVE GRONDBEDRIJF

In de Nota vaste grond voor beleid (vastgesteld door de gemeenteraad in voorjaar 2023) zijn enkele spelregels vastgesteld m.b.t. de Algemene reserve Grondbedrijf. Deze spelregels zijn ook al reeds toegepast in deze jaarrekening

 • De Algemene reserve grondbedrijf wordt gevoed door voordelige saldi bij het sluiten van een complex alsmede tussentijdse winstnemingen van een complex
 • De minimale omvang van de Algemene reserve Grondbedrijf wordt bepaald op basis de uitgangspunten zoals geformuleerd in de Nota Grondbeleid. Dit wordt verder toegelicht in de paragraaf grondbeleid.

Toelichting toevoegingen en onttrekkingen Algemene Reserve Grondbedrijf

 • De winstnemingen uit de grondexploitaties 2023 ad € 2.110.000 zijn, conform de Nota Grondbeleid, toegevoegd aan de Algemene Reserve Grondbedrijf (ARG)
 • Een bedrag van  € 380.000 voor de Stationsomgeving is onttrokken uit de ARG, conform besluitvorming bij het Meerjarenprogramma Grondexploitaties (raad 6 juli 2023)
 • Een onttrekking tbv verliesvoorziening Burg van Zwietenweg van € 42.000.

BESTEMMINGSRESERVES
Bestemmingsreserves zijn, overeenkomstig het BBV, reserves waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. Onderstaand volgt een toelichting op de mutaties in de bestemmingsreserves.

De raad heeft in de vergadering van 21 december het besluit Herijking reserves vastgesteld.

In de financiële verordening 2023 is in artikel 17 omtrent bestemmingsreserves opgenomen dat de raad besluit tot het instellen en opheffen van reserves, en dat het instellen van reserves beperkt dient te blijven tot het hoogst noodzakelijke.
De raad is bevoegd de bestemming van een bestemmingsreserve te wijzigen en te besluiten tot toevoegingen en onttrekkingen aan een reserve.

Bij een voorstel voor de instelling van een bestemmingsreserve dient minimaal te worden aangegeven:

 • het specifieke doel van de reserve;
 • het beleidsproggramma en taakveld waaronder de reserve valt;
 • de voeding van de reserve;
 • de maximale hoogte van de reserve;
 • de instellingsdatum en maximale looptijd;
 • een onderbouwd en gekwantificeerd meerjarenplan voor besteding (activiteiten en euro's) van de reserve over de tijd dat de reserve naar verwachting in stand blijft;
 • de voorwaarden voor de onttrekking aan de reserve;
 • dat eventueel sprake is van een systeemreserve.

Op voorwaarde dat een bestemmingsreserve niet met juridisch onontkoombare verplichtingen is belast, komt het (restant)saldo van een bestemmingsreserve zonder voorafgaand raadsbesluit ten gunste van het resultaat als:

 • het doel waarvoor de bestemmingsreserve is gevormd vervalt; of
 • gedurende drie jaar niets aan de bestemmingsreserve is onttrokken of toegevoegd (inactieve reserve).
  In de jaarrekening wordt aan de raad een overzicht (van het verloop) van de reserves gepresenteerd conform de vereisten uit het BBV.

Verloop bestemmingsreserves 2023
Het verloop van de bestemmingsreserves in 2023 is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 31-12-2022 bestemming resultaat 1-1-2023 dotatie onttrekking 31-12-2023
BESTEMMINGSRESERVES
Groenfonds 759 759 9 1 767
Infrastructurele werken 4.164 4.164 199 4.364
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 19.583 19.583 4.169 15.414
Dekking kapitaallasten economisch nut 6.298 6.298 2.130 4.168
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 2.211 2.211 2.211 0
Inventaris zwembaden 309 309 309 0
Organisatieontwikkeling 910 910 910 0
Grote infrastructurele werken 1.482 1.482 1.482
Onderwijskansenbeleid 38 38 38 0
Gebiedsfonds Middelland 953 953 164 1.117
WW derde jaar 213 213 213 0
TOZO uitvoeringskosten 298 298 298 0
Budgetoverhevelingen 1.692 1.300 2.992 2.887 2.992 2.886
Onderwijshuisvesting 194 194 670 864
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES 39.106 1.300 40.406 3.928 13.271 31.063

Toelichting bestemmingsreserves

Reserve Groenfonds
Het groenfonds wordt gebruikt ter uitvoering van groenplannen, subsidie aan particulieren voor onderhoud van bijzondere status bomen, uitvoeringsbudget landschapsbeleid, landschapsbeleidsplan, groenstructuurplan en het aanleggen van ecologische verbindingszones.

De geraamde onttrekking van € 10.000 in de primaire begroting 2023 heeft betrekking op de kosten bijzondere bomen of boomgroepen. In werkelijkheid is de onttrekking € 1.000.

Op basis van de uitgangspunten van de reserve Groenfonds is de storting voor 2023 van € 10.000 reeds verwerkt.

Reserve infrastructurele werken
Het doel van deze reserve is het realiseren van bovenwijkse voorzieningen van veelal grote omvang.

In de primaire begroting 2023 is een  onttrekking geraamd van  €  70.000 voor Geluidsmaatregelen Hollandbaan. In 2023 zijn terzake geen uitgaven gedaan, zodat de onttrekking nihil is.
Op basis van de uitgangspunten van de reserve infrastructurele werken is de storting voor 2023 van € 199.000 reeds verwerkt.

Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut
De reserve diende ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen maatschappelijk nut die normaliter ten laste komen van overige bestemmingsreserves. Jaarlijks werd aan deze reserve rente toegevoegd. Bij raadsbesluit van 21 december 2023 Herijking reserves is besloten om geen geen rente meer te onttrekken en toe te voegen aan de reserve. Alleen afschrijvingslasten worden onttrokken.

Toelichting dotaties

 • In de (gewijzigde) begroting 2023 en in de jaarrekening 2023 is geen dotatie opgenomen.

Toelichting onttrekkingen

 • In de (gewijzigde) begroting 2023 is een verwachte onttrekking aan afschrijving opgenomen van € 545.000. De werkelijke onttrekking in 2023 is conform (gewijzigde) begroting;
 • Tevens is een afroming van de reserve begroot en gerealiseerd van € 3.624.000 overeenkomstig het raadsbesluit van 21 december 2023 Herijking reserves.

Reserve dekking kapitaallasten economisch nut
De reserve diende ter dekking van rente en afschrijving van eenmalige investeringen economisch nut. Jaarlijks werd aan deze reserve rente toegevoegd.  Bij raadsbesluit van 21 december 2023 Herijking reserves is besloten om geen rente meer te onttrekken en toe te voegen aan de reserve. Alleen afschrijvingslasten worden onttrokken.

Toelichting dotaties

 • In de (gewijzigde) begroting 2023 en in de jaarrekening 2023 is geen dotatie opgenomen.

Toelichting onttrekkingen

 • In de (gewijzigde) begroting 2023 is een verwachte onttrekking aan afschrijving opgenomen van € 228.000, De werkelijke onttrekking in 2023 is conform begroting;
 • Tevens is een afroming van de reserve begroot en gerealiseerd van € 1.902.000 overeenkomstig het raadsbesluit van 21 december 2023 Herijking reserves.

Reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed
Bij raadsbesluit van 30 maart 2023 is deze bestemmingsreserve opgeheven en een voorziening "Groot onderhoud gemeentelijk vastgoed" te vormen.

Reserve inventaris zwembaden
Bij raadsbesluit van 21 december 2023 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de Algemene reserve.

Reserve organisatieontwikkeling

Bij raadsbesluit van 21 december 2023 is besloten deze reserve op te heffen.

Reserve grote infrastructurele werken
De reserve is ingesteld ter dekking van de kosten van het realiseren van grote investeringen in de toekomst.

In de primaire begroting 2023 zijn geen dotaties en onttrekkingen opgenomen. In de jaarrekening zijn geen bedragen onttrokken of toegevoegd aan de reserve.

Reserve gebiedsfonds Middelland
De reserve gebiedsfonds is in 2019 ingesteld en wordt gebruikt om investeringen in de openbare ruimte te doen in het betreffende gebied. De reserve wordt gevuld door exploitatiebijdragen door initiatiefnemers, bijdrage door de gemeente en bijdrage (subsidie) door provincie en Rijk.

In de jaarrekening 2023 is € 165.000 toegevoegd aan deze reserve op basis van de uitgangspunten.

Reserve WW 3e jaar
Bij raadsbesluit van 21 december 2023 is besloten deze reserve op te heffen.

Reserve onderwijskansenbeleid
Bij raadsbesluit van 21 december 2023 is besloten deze reserve op te heffen en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve.

Reserve TOZO

Deze reserve is ingesteld bij vaststelling van de jaarrekening 2020.  in de najaarsnota  is onttrekking opgenomen van € 148.000 bij raadsbesluit van 21 december 2023 is vervolgens besloten de reserve op te heffen en het resterende saldo vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve.

Reserve budgetoverhevelingen

De dotaties en onttrekkingen zijn overeenkomstig het besluit tot vaststelling van de jaarrekening 2022 en de najaarsrapportage 2023.

Reserve onderwijshuisvesting

Bij het raadsbesluit over het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) heeft de raad ingestemd met de vorming van een reserve onderwijshuisvesting, ter egalisatie van de jaarlijkse kapitaallasten. Een bedrag van € 670.000 is gestort in deze reserve.

VOORZIENINGEN
Het verloop van de voorzieningen is in 2023 als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 1-1-2023 definitief 2023 dotatie 2023 onttrekking 2023 vrijval 31-12-2023 definitief
VOORZIENINGEN
Pensioen politieke ambtsdragers 6.818 272 6.546
Wachtgelden 490 260 127 103
grex De Pionier Zegveld 125 125 0
Spaarverlof 0 56 56
Zwembad 450 430 20 0
Subtotaal voorzieningen verplichtingen en verliezen 7.883 56 815 419 6.705
Egalisatie riolering 2.580 345 2.235
Egalisatie afvalstoffenheffing 520 91 611
Subtotaal voorzieningen middelen van derden 3.100 91 345 0 2.846
Onderhoud gemeentelijk vastgoed 0 3.419 747 2.672
Subtotaal voorzieningen egalisatie 0 3.419 747 0 2.672
Totaal voorzieningen 10.983 3.566 1.907 419 12.223

 

Onderstaand een toelichting op de mutaties in de voorzieningen.

Voorziening pensioen wethouders

Voorziening Wethouderspensioenen

De gemeente is eigenrisicodrager ten aanzien van de pensioenrechten van de wethouders. Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening in de begroting op te nemen. De storting in de voorziening moet ervoor zorgen dat de hoogte van de voorziening in ieder geval het berekende saldo betreft.

Voorziening wachtgelden

Op grond van het BBV is de gemeente verplicht hiervoor een voorziening op te nemen.

Verliesvoorziening De Pionier

De verliesvoorziening is afgewikkeld.

Voorziening spaarverlof

Door aanpassing van de CAO is het spaarverlof ingevoerd. Bovenwettelijk verlof, overwerkvergoeding, gekochte bovenwettelijke uren, verlofuren uit onregelmatig werken en beschikbaarheidsdienst kunnen door medewerkers worden omgezet in spaarverlof. In de najaarsnota 2023 is hiervoor een raming opgenomen van € 40.000. In de jaarrekening 2023 is een toevoeging aan deze voorziening opgenomen van  € 56.000.

Voorziening exploitatietekort Corona sport

Het saldo van deze voorziening per 1 januari 2023 bedraagt € 450.000. Uit de gecontroleerde jaarstukken van Woerden Sport blijkt dat de door de gemeente Woerden verstrekte huurvermindering € 430.000  is. Deze huurvermindering wordt ten laste gebracht van deze voorziening. Het resterende bedrag valt vrij.

Het Rijk heeft een specifieke uitkering (SPUK IJZ) beschikbaar gesteld om tegemoet te komen in het tekort van  zwembaden a.g.v. Corona voor de periode november 2021 - januari 2022.

In 2023 is dit niet meer van toepassing.

Voorziening egalisatie afvalstoffenheffing

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. afvalstoffenheffing/reinigingsrecht. De onttrekking betreft het negatieve exploitatieresultaat op dit product;
 • In de begroting 2023  is een storting verwacht van € 95.000 terwijl in de jaarrekening een toevoeging van € 91.000 is verantwoord. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening riolering

 • De voorziening wordt gebruikt voor de egalisatie van de overschotten of tekorten op de exploitatie van de kosten en baten m.b.t. het product riolering;
 • In de begroting 2023 is een onttrekking verwacht van € 359.000 terwijl in de jaarrekening een onttrekking is verantwoord van € 345.000. Zie verdere toelichting in de paragraaf Lokale heffingen.

Voorziening onderhoud gemeentelijk vastgoed
Op 30 maart 2023 heeft de raad het geactualiseerde meerjarenonderhoudsplan gemeentelijk vastgoed 2023-2030 vastgesteld. Hierin is aangegeven dat een nieuwe voorziening "onderhoud gemeentelijk vastgoed" wordt gevormd. Het vormen van de onderhoudsvoorziening zorgt ervoor dat de onderhoudslasten van kapitaalgoederen structureel over meerdere begrotingsjaren te egaliseren zijn. Door het egaliseren van de onderhoudslasten ontstaat een stabiele begrotingsdruk. Het saldo van de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijk vastgoed is omgezet naar deze voorziening.

Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar

Terug naar navigatie - Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Bedragen x € 1.000
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar Saldo 1-1-2023 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2023
Onderhandse leningen 208.020 14.180 193.840
Waarborgsommen 514 1.816 387 1.942
Totaal 208.534 1.816 14.567 195.782

Rentelast 2023
Conform artikel 56 BBV dient de rentelast van de vaste schulden voor het begrotingsjaar te worden vermeld. De totale rentelast 2023 bedraagt € 3.149.000.

Onderhandse leningen
De onderhandse leningen zijn de volgende:

Bedragen x € 1.000
Hoofdsom oorspronkelijk Referentie Jaar laatste aflossing Rente % 1-1-2023 Bedrag opgenomen 2023 Aflossing 2023 31-12-2023
14.000 bng 40.0098494 2023 4,72 700 700 0
15.000 nwb 23189 2024 4,28 1.500 750 750
10.000 bng 40.0100247 2025 3,83 1.500 500 1.000
5.427 bng 40.0089870 2029 4,90 2.373 292 2.080
4.992 bng 40.0089871 2029 5,04 2.783 342 2.441
7.000 bng 40.103571 2023 4,39 233 233 0
13.000 bng 40.106440 2026 4,13 2.817 867 1.950
6.000 bng 40.107888 2027 2,39 2.000 400 1.600
7.000 bng 40.108005 2032 2,80 3.500 350 3.150
6.000 bng 40.108159 2033 2,90 3.300 300 3.000
10.000 bng 40.108948 2024 2,06 2.000 1.000 1.000
10.000 bng.40.109176 2024 1,61 2.000 1.000 1.000
10.000 bng.40.110367 2025 0,75 4.000 1.000 3.000
15.000 bng 40.111036 2042 1,47 12.000 600 11.400
15.000 bng 40.112064 2043 1,31 12.600 600 12.000
30.000 bng 40.112302 2043 1,41 25.200 1.200 24.000
25.000 bng 40.113004 2044 0,69 22.000 1.000 21.000
30.000 bng 40.113769 2050 0,72 28.000 1.000 27.000
17.000 nwb 1-30893 2056 0,45 16.514 486 16.029
28.000 bng 40.115467 2072 1,03 28.000 560 27.440
35.000 bng 40.116152 2057 2,50 35.000 1.000 34.000
313.419 208.020 - 14.180 193.840

Waarborgsommen
De waarborgsommen, onder meer in het kader van intentieovereenkomsten en verkoop kavels, worden als volgt gespecificeerd:

Bedragen x € 1.000
Liquide middelen 1-1-2023 31-12-2023
Waarborgsommen grondbedrijf 463 1.890
Waarborgsommen overig 51 52
Totaal 514 1.942

VLOTTENDE PASSIVA

Terug naar navigatie - VLOTTENDE PASSIVA

Vlottende schulden < 1 jaar

De vlottende schulden < 1 jaar zijn als volgt gerubriceerd:

Bedragen x € 1.000
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar 1-1-2023 31-12-2023
Kasgeldleningen 0 0
Bank- en girosaldi 0 0
Overige schulden 9.685 10.984
Totaal 9.685 10.984

Bank- en girosaldo
Dit betreft voornamelijk saldi op bankrekeningen die in het rood staan.

Overige schulden
Dit betreffen voornamelijk facturen die van leveranciers ontvangen zijn en op balansdatum nog verschuldigd waren.

Overlopende passiva
De overlopende passiva worden als volgt gerubriceerd:

Bedragen x € 1.000
Overlopende passiva 1-1-2023 31-12-2023
Van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 10.048 14.484
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 1.697 1.617
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 12.211 10.997
Totaal 23.956 27.098

Nog te betalen bedragen
Dit betreft vooral facturen die in 2024 zijn ontvangen m.b.t. prestaties die in 2023 zijn geleverd waardoor de lasten of te activeren investeringen in 2023 opgenomen dienen te worden.

Overige vooruitontvangen bedragen
Dit betreft vooruitontvangen bedragen i.v.m. kostenverhaal en overige vooruitontvangen bedragen.

Het verloop van de van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor specifieke uitkeringen is als volgt:

Bedragen x € 1.000
Omschrijving 1-1-2023 Bij Af (gerea liseerd) Af (terug betaald) 31-12-2023
Provincie Utrecht: Veenweide in beweging 3e fase 12 -10 22
Hoogheemraadschap: Veenweiden in beweging 3e fase 2 2
Provincie Utrecht: subsidie gebiedsfonds Middelland 18 18
Provincie Utrecht: Cultuurhistorische en archeologische waardenkaart 3 3
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen Zebraportaal 1 1 0
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 104 104 0
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2021 - Tweede aanvraag 67 67 133
Provincie Utrecht: Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 19 19
Provincie Utrecht: Snelfietsroute Woerden Utrecht 2.551 204 240 2.514
Provincie Utrecht: Oversteek Steinhagenseweg 580 300 479 402
Provincie Utrecht: Groen doet goed 2020-2023 4 15 19 0
Provincie Utrecht: Versnelling woningbouw 2021-2024 Woerden Oudewater 8 8
Provincie Utrecht: Oortjespad 14 14
Provincie Utrecht: busbaan Stationsweg Woerden 152 152
Provincie Utrecht: Gebiedsproces ontwikkeling LOS LEADER Weidse Veenweiden 2023-2027 30 30 0
Provincie Utrecht: versterken merk Cheese Valley 10 10
Provincie Utrecht: Haltescans 2 2 0
Provincie Utrecht: Energietransitie 2021, Voucher isolatiemaatregelen 62 62 84 40
Provincie Utrecht: Inrichting poortgebouw Algemene Begraafplaats Hogewal 5 5 0
Provincie Utrecht, Subsidie fietsroutes doorstroom 142 142
Provincie Utrecht: gebiedsgericht grondwaterbeheer 0 225 30 195
Provincie Utrecht: subsidie verkenning Harmelerwaard 0 121 100 21
Provincie Utrecht: revitalisatie bedrijventerrein Kamerik 0 38 38
Provincie Utrecht: soortenmanagement energietransitie 0 40 40 0
Provincie Utrecht: bijdrage collectief vervoer 2023 0 8 8 0
Provincie Utrecht: bijdrage vergroening Pesetadreef 0 12 12
Provincie Utrecht: bijdrage kmipperbollen Polanerbaan 0 7 7
Provincie Utrecht: bijdrage pilot Fixbrigade 0 74 15 59
Provincie Utrecht: bijdrage Flexpool 0 79 79 0
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken (1e 40%) 2020-2024 484 301 183
Provincie Zuid Holland: Uitbreiding en monitoring proefvakken (2e 40%) 2020-2024 187 187
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging energie (1e tranche 40%) 45 45
Provincie Zuid Holland: Veenweiden in beweging energie (2e tranche 40%) 80 312 21 371
Provincie Zuid Holland: stedelijke projecten bodemdaling 0 0
Alphen aan de Rijn: stedelijke projecten bodemdaling (Mycobase) 4 4
Alphen aan de Rijn (provincie Zuid Holland): stedelijke projecten bodemdaling Mycobase 4 -8 12
Gemeente Utrecht: WEB 2021 lokale uitvoering reg programma Educatie 2021-2024 5 109 104 11
Gemeente Utrecht: BEN Middelen 31 31 0
Gemeente Utrecht: Pitstops 41 41 0
Gemeente Utrecht: Voortijdig Schoolverlaten (VSV) 19 19 0
Gemeente Utrecht: subsidie voortijdige schoolverlaters 0 64 64 0
Gemeente Utrecht: 0 15 15
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden, bijdrage impulsregeling waterkwaliteit Woerden 2021 80 80 0
SZW: diverse verrekeningen 1 0 1
Min. VWS: diverse verrekeningen 58 -58
Min. Infrastructuur en Waterstaat: sanering verkeerslawaai 0 92 92
SISA: A12 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen 28 28
SISA: A13 Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen 158 158 0
SISA A16: Ontheemden Oekraine 0 5.869 5.869 0
SISA B2 Hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 0 22 22
SISA: C9 Woningbouwimpuls 2021 Poort van Woerden 1.970 -3.274 5.243
SISA: C31 Maatregel huisvesting kwetsbare groepen 2020-2022 182 46 137
SISA: C32 specifieke uitkering ventilatie in scholen Kalsbeek Bredius 2 2 0
SISA: C32 specifieke uitkering ventilatie in scholen Kalsbeek Schilderpark 18 18 0
SISA: C32 specifieke uitkering ventilatie in scholen KBS De Schakel 57 57
SISA: C55 Specifieke uitkering Aanpak energiearmoede 566 235 241 560
SISA C92: Informatiepunten Digitale Overheid 0 51 51 0
SISA C94: Lokale aanpak Isolatie 0 845 845
SISA: C209 Meerjarige regeling huisvesting aandachtsgroepen 625 625
SISA: D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2021) 7 7 0
SISA: D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (jaarschijf 2022) 177 177 0
SISA: D8 Onderwijsachterstandenbeleid jaarschijf 2023 0 588 469 120
SISA: D14 Nationaal programma onderwijs (COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen) (jaarschijf 2021) 11 11
SISA: D14 Nationaal programma onderwijs (COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen) (jaarschijf 2022) 621 500 121
SISA: D14 Nationaal programma onderwijs (COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen) (jaarschijf 2023) 0 362 362
SISA: D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting Ontheemden 10 10 21 0
SISA: E20 Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 239 104 135
SISA E44BB: Tijdelijke impilsregeling klimaatadaptie 2021-2027 0 507 99 408
SISA: E84 Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 183 23 160
SISA F28: Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid 0 889 889 0
SISA: G3 BBZ 2021 (terugvordering kapitaalverstrekking) 5 6 11 0
SISA: G3 BBZ 2022 (terugvordering kapitaalverstrekking) 0 52 13 39
SISA G4: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) 2021 0 8 8 0
SISA: G10 Wet inburgering 2021 gemeentedeel 2022 146 -17 163
Sisa G12 Onderwijsroute - Rijksbijdrage 2022 45 145 9 181
SISA: H4 SPUK Stimulering Sport BTW 2022 112 112 0
SISA: H4 SPUK Stimulering Sport BTW 2023 0 780 780 0
SISA: H8 Regeling Sportakkoord 2020-2022 55 0 53 3 0
SISA: H12 Uitkering regeling lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 64 30 6 88
SISA H30: Specifieke Uitkering Breed Sport en Bewegen 2023-2026 0 767 713 53
SISA H31: Noodfonds energie sportverenigingen 0 36 36 0
SISA H32: Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2023 0 793 340 452
TOTAAL 10.048 13.839 9.230 173 14.483

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Terug naar navigatie - NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN

Borg- en garantstellingen

Voor een uitgebreidere specificatie van de borg- en garantstellingen, zie hoofdstuk 'Gewaarborgde geldleningen' elders in de jaarrekening.

Op basis van de financiële positie van de desbetreffende instellingen, zoals uit de meest recente jaarrekening van die instellingen blijkt, wordt het vormen van een voorziening m.b.t. deze garanties niet noodzakelijk geacht.

Bedragen x € 1.000
Gewaarborgde geldleningen Oorspronkelijke hoofdsom Percentage borgstelling Saldo 31-12-2022 Vermeer- deringen Aflossingen Saldo 31-12-2023 Aandeel gemeente
Borgstellingen maatschappelijke organisaties 19.087 100% 12.671 716 11.955 11.955
Borgstellingen gemeente/Stichting Waarborgfonds Sport (SWS) 845 div 541 71 470 218
Borgstellingen Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) - gemeente gemiddeld 43% achtervang 233.015 43% 223.217 223.217 96.746
Garantieregeling eigen woningen n.b. 100% 486 82 404 404
Totaal 252.947 236.915 0 868 236.047 109.323

Niet uit de balans blijkende verplichtingen
 De per 31-12-2023 nog lopende, niet uit de balans blijkende verplichtingen zijn de volgende:

Bedragen x € 1.000
Contracten (> € 100.000 per jaar)
Omschrijving Contractpartij Bedrag per jaar Resterende looptijd (jaar) Contractwaarde Verlengingsopties
Gevel tot Gevel contract - perceel 1 Groenaannemingsbedrijf Punt B.V. 1.535 3 4.605 3x 1 jaar
Gevel tot Gevel contract - perceel 2 Bunnik B.V. 1.685 3 5.055 3x 1 jaar
Rioolreiniging en inspectie Vandervalk+degroot 675 1 675 2x 1 jaar
Groenrenovaties Van Wijk Groenvoorziening 536 2 1.072 2x 1 jaar
Facilitaire dienstverlening FermWerk n.t.b.
Leerlingenvervoer Willems de Koning groep BV n.t.b.
IT-applicaties Centric n.t.b.
Energielevering Vattenfall n.t.b.
Netwerkomgeving / licenties PQR n.t.b.
Printers/Kopieerapparaten n.t.b.

Eigen bijdrage op grond van de Wmo
Een aanvrager van een voorziening op grond van de Wmo (zoals hulp in de huishouding, begeleiding, hulp- en vervoermiddelen of beschermd wonen) is op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK is om redenen van privacy beperkt, en niet toereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen.
Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door gemeenten geen zekerheid omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kan worden verkregen.

Gebeurtenissen na balansdatum
In het tijdpad van het opstellen en vaststellen van de jaarrekening moeten gunstige en ongunstige gebeurtenissen conform artikel 29 BBV die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, in de jaarrekening worden verwerkt als deze informatie onontbeerlijk is voor het inzicht van de gebruiker - bijvoorbeeld gemeenteraad - van de jaarrekening bij de vaststelling van de programmarekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten.

Op het moment van opstellen van de jaarrekening waren er geen bijzonderheden bekend.