Uitgaven

9,64%
€ 18.349
x €1.000
9,64% Complete

Inkomsten

7,29%
€ -14.410
x €1.000
7,29% Complete

Saldo

53,08%
€ 3.939
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Uitgaven

9,64%
€ 18.349
x €1.000
9,64% Complete

Inkomsten

7,29%
€ -14.410
x €1.000
7,29% Complete

Saldo

53,08%
€ 3.939
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Arjan Noorthoek Ruimtelijke ordening, Bouwen en wonen, Stationsgebied (bouwen en wonen)
Roy Luca Grondbeleid en grondbedrijf, Vastgoed (exclusief sportaccommodaties), Water en waterketen, Bodem, Landelijk Gebied/Plattelandsagenda (Praktijk)
Mariëtte Pennarts-Pouw Landelijk Gebied/Plattelandsagenda (Provinciale/regionale bijeenkomsten)

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma omvat de opgave Bouwen en wonen, en bevat de volgende taakvelden:

Taakveld Omschrijving
8.1 Ruimtelijke ordening Taken op grond van de Wet ruimtelijke ordening: - voorbereiden van vaststellen structuurplannen en - visies - BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) - voorbereiden en vaststellen bestemmingsplannen- - CAI-, breedband- en glasvezelaanleg - faciliterend grondbeleid (passief grondbeleid)
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) Activiteiten op het gebied van gemeentelijke bouwgrondexploitatie: - grondverwerving, bouw- en woonrijp maken - bovenwijkse voorzieningen ten behoeve van de bouwgrondcomplexen - verkoop van bouwrijpe gronden - in het voorkomende geval onschadelijk maken en verwijderen van explosieven
8.3 Wonen en bouwen Gebiedsontwikkeling, woningvoorraad en huisvestingsvoorziening: - (leges) omgevingsvergunning - bouwtoezicht - basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) - woningbouw en woningverbetering, renovatie - woonruimteverdeling, woningsplitsingsvergunning, woonvergunning - stedelijke vernieuwing: gebiedsgerichte aanpak woningvoorraad, woonomgeving en voorzieningen - uitkoopregeling hoogspanningsverbindingen

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Omgevingswet
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Omdat de inwerkingtreding van de wet was uitgesteld van 1 januari 2023 tot 1 januari 2024, zijn de doelen van 2023 doorgeschoven naar 2024. Wel zijn in 2023 de minimale acties voor inwerkingtreding van de wet afgerond. De interne processen rondom vergunningsaanvragen en principeverzoeken zijn beschreven en ingericht. Daarnaast zijn een aantal raadsbesluiten genomen over het adviesrecht van de raad, het delegatie en participatie. Ook heeft de raad een nieuwe legesverordening vastgesteld. De communicatie op de website is aangepast, een stappenplan voor principeverzoeken en aanvragen is ontwikkeld en voor initiatiefnemers is een handreiking voor participatie opgesteld. Tot slot is het nieuwe VTH-zaaksysteem ingericht en in gebruik genomen en zijn in regionaal verband samenwerkingsafspraken gemaakt. De implementatie van de Omgevingswet stopt niet, de werkzaamheden 2024 en verder zullen zicht richten op werken mét de Omgevingswet.

Opgave: Bouwen en wonen

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Wonen:
Ook in 2023 is er een ongekende druk op de woningmarkt. In het jaar 2023 zijn er 305 woningen opgeleverd. Dit is in lijn met de ambitie van het college om jaarlijks minimaal 300 woningen op te leveren. Deze productie voorziet in de woningbehoefte van de inwoners. In alle kernen behalve in Zegveld is de doelstelling behaald. In onderstaande tabel staan de woningen verdeeld voor de categorieën:

Sociale huurwoningen 77 25%
Midden huurwoningen 99 32%
Dure huurwoningen 1 0%
Goedkope koopwoningen 0 0%
Betaalbare koopwoningen 38 12%
Middel dure koopwoningen 46 15%
Dure koopwoningen 21 7%
Onbekend 23 8%

 

Poort van Woerden:
In de Poort van Woerden, meer specifiek Nieuw-Middelland, zijn twee woningbouwprojecten opgeleverd. De projecten The Mill en De Houttuin zijn samen goed voor meer dan 224 woningen. Daarnaast is in Snellerpoort de eerste paal van het project De Waag geslagen en zijn in 2023 diverse voorbereidende werkzaamheden, zoals aanleg van riolering, kabels en leidingen, voor woningbouw uitgevoerd. Hiermee is de basis gelegd voor de woningbouwprojecten in de komende jaren.

Vereenvoudigen vergunning en principeverzoek:
Het proces van de behandeling van vergunningen en principeverzoeken is duidelijk en 'lean' en aangepast op de Omgevingswet. Voor initiatiefnemers is helder op welke wijze initiatieven door middel van een vergunning of principeverzoek mogelijk gemaakt kunnen worden. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Wonen:
In 2023 is met de provincie Utrecht en de U16 de woondeal geëvalueerd om te kijken hoe deze woondeal nog past. De samenwerking met de woningcorporaties wordt steeds essentiëler om de taken en verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt met de nieuwe wet ‘Versterking Regio op de volkshuisvesting’ te realiseren. 

Passende woningen voor inwoners en uitbreiding van woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers:

In de binnenstad zijn er 22 woningen gerealiseerd door transformatie van veelal boven winkels. In Kamerik is gestart met de bouw van 20 appartementen en aan de houtdijk. Voor max 43 woningen (De Opkamer en Mijzijde 88) is het bestemmingsplan vastgesteld. In Harmelen is gestart met de bouw van 17 woningen aan de Willem Alexanderlaan. Het bestemmingsplan voor de Willem Alexanderlaan dat in 2023 is vastgesteld voorziet ook in de bouw van de 25 appartementen van Cazas. De zullen volgend jaar naar verwachting gebouwd gaan worden. Het bestemmingsplan voor de Raadhuislaan is afgerond in 2023 en een partij geselecteerd voor de bouw van 22 appartementen.  Het bestemmingsplan voor Hof van Harmelen is vastgesteld. Deze ligt nu als gevolg van twee beroepen voor bij de Raad van State. Het project zal hierdoor vertraagd worden. De woningen van Witt zijn eind 2023 opgeleverd en het bestemmingsplan van Wittlaan12 bcd is in procedure gegaan. 

10 Woningen aan de Rembrandtlaan zijn getransformeerd in sociale huurwoningen voor de doelgroep die in het kader van Veilig thuis een acute woningbehoefte hebben. Er zijn 7 woningen in het buitengebied gerealiseerd.

In het ontwikkelgebied Nieuw-Middelland zijn twee nieuwe intentieovereenkomsten gesloten. Deze overeenkomsten zijn gericht op de ontwikkeling van het ziekenhuisterrein en de percelen gelegen aan Houttuinlaan 5 en Watermolenlaan 4. Daarnaast is het bestemmingsplan voor Watermolen 1 vastgesteld. In het Stationsgebied is voor de ontwikkeling van bouwveld B op de hoek Minkemalaan en Beneluxlaan een ontwikkelovereenkomst afgesloten. In het ontwikkelgebied Snellerpoort zijn afgelopen jaar een koop-realisatieovereenkomst en twee ontwikkelovereenkomsten afgesloten. Ook heeft een voorselectie plaatsgevonden voor de uitbreiding van het winkelcentrum en bijbehorende woningbouw.

Voor zowel de uitbreiding van het bedrijventerrein De Putkop als het nieuwe bedrijventerrein Burgemeester van Zwietenweg is het bestemmingsplan in procedure gegaan. 

Vereenvoudigen vergunning en principeverzoek:
In 2023 zijn de procedures rondom vergunningen en principeverzoek  ter voorbereiding op de Omgevingswet beschreven en 'lean' gemaakt. Daarnaast is de communicatie op de website aangepast en is voor initiatiefnemers een stappenplan voor het indienen van een vergunningaanvraag en principeverzoek ontwikkeld en op de website geplaatst. 

Omgevingsplan en verordening fysieke leefomgeving:
Doordat de inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2024, is nog geen start gemaakt met het opstellen van een gebied dekkend omgevingsplan. Dit is opgeschoven naar 2024. Wel is er een start gemaakt aan een plan van aanpak voor het opstellen voor het gebied dekkend omgevingsplan. Omdat de verordening fysieke leefomgeving onderdeel is van het omgevingsplan, wordt in dat plan van aanpak ook de verordening fysieke leefomgeving meegenomen. 

 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

6.1 De gemeente Woerden biedt voldoende passende woningen voor haar inwoners. 

6.2 Er komt een uitbreiding van  woongebieden voor inwoners en werkgebieden voor ondernemers.

6.3 Er komt meer ruimte voor maatschappelijk initiatief. Burgers en ondernemers kunnen straks meedenken en meebeslissen over de inrichting van de fysieke leefomgeving. De Omgevingswet maakt de vergunningverlening voor de initiatiefnemer ook eenvoudiger, overzichtelijker en sneller.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Terug naar navigatie - 6.1.2 In 2026 is in de woningbouwplanning het aandeel huur en betaalbare koop gestegen van 50% naar maximaal 60%.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

Start in 2024.

Inspanningen

6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Terug naar navigatie - 6.1.3 Er is in 2024 een kader voor goede huisvesting en maatschappelijke ondersteuning voor arbeidsmigranten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Terug naar navigatie - 6.1.5 We versnellen de taakstelling voor de huisvesting van statushouders conform de opdracht van het Rijk.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 zijn inspanningen verricht om tot woonvormen te komen waarmee de mogelijkheden voor huisvesting van statushouders worden uitgebreid, zoals de mogelijkheden voor flexwoningen of een tussenvoorziening. Deze zijn ook met de raad besproken. In 2023 heeft dit uiteindelijk niet tot realisatie van extra woningen voor statushouders geleid. In 2024 wordt de verkenning voortgezet. Indien zich een mogelijkheid voordoet, wordt dit aan de raad voorgelegd.

Inspanningen

6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Terug naar navigatie - 6.2.1 Voor Kamerik, Harmelen en Zegveld zijn afspraken gemaakt over nieuwe woningbouwlocaties in buitenstedelijk gebied.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.2.2 In 2023 wordt een integraal beleidsprogramma, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad.

Terug naar navigatie - 6.2.2 In 2023 wordt een integraal beleidsprogramma, inclusief doelen, indicatoren en (benodigde) financiering, gericht op de brede gebiedsontwikkeling in de Poort van Woerden ter besluitvorming voorgelegd aan college en gemeenteraad.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In het eerste kwartaal van 2024 zal een startnotitie aan de gemeenteraad worden voorgelegd, waarin de doelen en de benodigde capaciteit en middelen voor het opstellen van het programma worden voorgelegd.

Inspanningen

6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Terug naar navigatie - 6.2.4 De bestemmingsplannen Putkop en de Burgemeester van Zwietenweg zijn onherroepelijk.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Bestemmingsplan ligt ter inzag tot 1 februari 2024.  Vervolg naar vaststelling door gemeenteraad staat voor 1e helft 2024 gepland. Dit is wel afhankelijk van de zienswijzen.

Inspanningen

6.3.1 In 2026 beschikken we over een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Terug naar navigatie - 6.3.1 In 2026 beschikken we over een gebiedsdekkend omgevingsplan nieuwe stijl.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Bij het opstellen van het collegewerkprogramma is er vanuit gegaan dat de Omgevingswet op 1 januari 2023 in werking zou treden. De inwerkingtreding van de Omgevingswet is met een jaar uitgesteld en op 1 januari 2024 in werking getreden. Daarom schuift de planning ook op met een jaar. In 2024 wordt een start gemaakt met het omgevingsplan. Hiertoe wordt eerst een plan van aanpak opgesteld in Q1 2024.

Inspanningen

6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Terug naar navigatie - 6.3.3 In deze collegeperiode ontstaat meer ruimte voor maatschappelijk initiatief, zowel binnenstedelijk als in het buitengebied.

Kwaliteit (indicator)

-

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Terug naar navigatie - 6.3.4 Geluidswal langs de A12 bij woonwijken Harmelen en Woerden.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.

Terug naar navigatie - 6.3.5 In 2023 wordt een verkenningsstudie naar de Harmelerwaard ter besluitvorming voorgelegd aan college en raad.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De verkenningsstudie naar het toekomstperspectief van het glastuinbouwgebied Harmelerwaard is in december 2023 aan het college voorgelegd en zal op 18 en 25 januari 2024 in de gemeenteraad worden behandeld.

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur 11.182 377 10.805
5.5 Cultureel erfgoed 366 424 -59
8.1 Ruimte en leefomgeving 2.013 3.068 -1.055
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) 11.500 4.199 7.301
8.3 Wonen en bouwen 7.935 7.664 271
Totaal Lasten 32.996 15.732 17.264
Baten
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -11.182 -335 -10.847
5.5 Cultureel erfgoed -17 -20 3
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.141 -2.560 1.419
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -11.025 -5.973 -5.052
8.3 Wonen en bouwen -1.733 -2.310 576
Totaal Baten -25.099 -11.197 -13.902
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 133 2.617 -2.484
Totaal Stortingen 133 2.617 -2.484
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -3.266 -3.213 -53
Totaal Onttrekkingen -3.266 -3.213 -53

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
3.2 Uitgaven voor de bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg (grondexploitaties). Tegenover deze uitgaven staan inkomsten vanuit de betreffende grondexploitaties onder de batenkant. Deze post is budgetneutraal. De inschatting was dat eind va het jaar een minnelijke verwerving van de gronden zou kunnen worden geëffectueerd. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. 10.847 voordeel
3.2 Verliesvoorziening Burgemeester van Zwietenweg zie toelichting over grondexploitaties onder 8.2. -42 nadeel
5.5 De overschrijding heeft hoofdzakelijk te maken doordat van de personele inzet minder kon worden doorbelast aan projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende taakvelden in de begroting. -55 nadeel
8.1 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende taakvelden in de begroting. -441 nadeel
8.1 Inzet CAZAS voor huisvesting kwetsbare doelgroepen. Hier staan inkomsten vanuit het Rijk tegenover (SPUK huisvesting kwetsbare doelgroepen). -46 nadeel
8.1 Inzet personeel ten behoeve van de woningbouwimpuls. Hier staan inkomsten vanuit het rijk tegenover (SPUK WBI) -207 nadeel
8.1 Kosten voor het begeleiden van initiatieven die uiteindelijk ook weer verhaald worden op initiatiefnemers. Hier zijn minder uitgaven voor gedaan in verband met een tekort aan personele capaciteit. Zie ook 8.1 aan de batenkant. -325 nadeel
8.2 Voor de uitvoering van de grondexploitaties zijn minder uitgaven gedaan dan begroot in 2023. Aan de batenkant staan de inkomsten van de grondexploitaties. Er is een positief saldo van € 1.687K, veroorzaakt door diverse winstnemingen en de verliesvoorziening (€ -42K) onder taakveld 3.2 zoals opgenomen in de parargraaf grondbedrijf. De begrootte onttrekking van € 475K voor de Poort van Woerden zorgt boekhoudkundig voor een voordeel van € 2.162K. 7.257 voordeel
8.3 Voorbereidingskosten Omgevingswet. Hiervoor is van het Rijk een bijdrage ontvangen. Door gebrek aan capaciteit zijn de werkzaamheden nog niet uitgevoerd, maar zijn wel noodzakelijk voor een goede implementatie. Voorgesteld wordt om door middel van resultaatbestemming € 216K toe te voegen aan de begroting 2024 216 voordeel
8.3 Van de personele inzet kon minder worden doorbelast aan projecten dan begroot. Deze kosten worden nu verdeeld over de verschillende taakvelden in de begroting. -285 nadeel
8.3 Woerdense 100 dagen challenge is in verband met gebrek aan capaciteit niet uitgevoerd. 50 voordeel
8.3 Door personeelsverloop bij WABO (vergunningsverlening) zijn de doorbelaste loonkosten lager dan verwacht. Hiertegenover stond hogere kosten aan inhuur, dit heeft echter niet de gehele niet-doorbelaste loonkosten gecompenseerd. 213 voordeel
8.3 Er zijn voor GEO informatievoorziening en BAG minder loonkosten doorbelast in verband met vacatures. 81 voordeel
8.3 De verkenningsstudie Harmelerwaard is afgerond, het resterende bedrag valt vrij. 60 voordeel
8.3 Voor verschillende gebouwen is meer uitgegeven aan belastingen en verzekeringen, hoofdzakelijk door een stijging van de WOZ waarde. De begroting is hier niet op aangepast. -26 nadeel
Diversen -33 nadeel
Totaal mutaties lasten 17.264 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
3.2 Betreft mutaties van kosten die als onderhanden werk in de grondexploitaties bedrijventerreinen Putkop en Burgemeester van Zwietenweg worden geboekt. Deze post is budgetneutraal. -10.849 nadeel
8.1 Vanuit de SPUK WBI (Woningbouwimpuls)is subsidie ontvangen voor de realisatie van woningen in Poort van Woerden. 447 voordeel
8.1 Vanuit de SPUK Huisvesting kwetsbare doelgroepen is subsidie ontvangen. 46 voordeel
8.1 Betreft inkomsten die ontvangen worden van initiatiefnemers door middel van kostenverhaal. Een deel van deze inkomsten wordt gestort in de reserve RIW en het gebiedsfonds Middelland. 921 voordeel
8.2 Zie toelichting bij lasten. Voor de grondexploitaties zijn minder inkomsten gerealiseerd dan begroot. -5.052 nadeel
8.3 De personele inzet voor de implementatie van de Omgevingswet is in rekening gebracht bij de gemeente Oudewater. 97 voordeel
8.3 Van de provincie Utrecht is een bijdrage voor de personele inzet voor het realiseren van woningen en inzet rond vluchtelingen/statushouders ontvangen. 71 voordeel
8.3 Meer ontvangsten uit pachten, verhuur van grond en verkoop van snippergroen. 110 voordeel
8.3 In de laatste maand van 2023 zijn er nog enkele grote projecten vergund, waaronder een project dat voor € 143K aan extra inkomsten gaf. Hierdoor is er sprake van hogere baten uit vergunningsverlening. 265 voordeel
Diversen 42 voordeel
Totaal mutaties baten -13.902 nadeel
Totaal mutaties lasten en baten 3.362 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 Vanuit het project Plane Minkemalaan en het project Watermolenlaan 1 is een bijdrage gestort in de Reserve Infrastructurele werken. -199 nadeel
0.10 Vanuit het project Watermolenlaan 1 is een bijdrage gestort in het gebiedsfonds Middelland. -165 nadeel
0.10 Bijdrage groenfonds 2023 -10 nadeel
0.10 Winstneming Schoollocatie Kamerik -41 nadeel
0.10 Winstneming Afsluiting Kamerik NO II -52 nadeel
0.10 Winstneming diverse locaties Harmelen -919 nadeel
0.10 Winstneming afsluiting Pionier 2023 -4 nadeel
0.10 Winstneming Snel & Polanen -1.005 nadeel
0.10 Opbrengst groencompensatie Poort van Woerden -89 nadeel
0.10 Minder onttrokken voor de Poort van Woerden -53 nadeel
Totaal mutaties reserves -2.537 nadeel