Voortgang inspanningen

Overzicht incidentele baten en lasten

Voortgang inspanningen

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie Structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV. NB: conform de financiële verordening (ex art. 212 Gemeentewet) worden alleen incidentele lasten en baten van € 50.000 euro en hoger afzonderlijk gespecificeerd in het overzicht opgenomen. Lasten en baten beneden dit normbedrag worden niet opgenomen.
Incidentele lasten en baten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. In de toelichting op het BBV staat als hulpmiddel dat voor een nadere invulling van het begrip 'incidenteel' gedacht kan worden aan lasten en baten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. De scheidslijn tussen drie jaar en langer is zoals gezegd een hulpmiddel bij het bepalen of er sprake is van incidenteel of structureel; de soort of eigenschap van een begrotingspost van het taakveld gaat altijd boven dit hulpmiddel, bijv. bij verkoop van gemeentelijke eigendommen is er altijd sprake van een incidentele opbrengst. Dit ondanks het feit dat een dergelijke opbrengst mogelijk langer dan drie jaar geraamd kan worden.

 

Bedragen x € 1.000
2023
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
VNG congres 115
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Onderhoudscontracten 2024 en samenwerking teams Wijkonderhoud en R&B (externe inhuur) 113
3. Sociaal domein
Vluchtelingen/statushouders 156
4. Cultuur, economie en milieu
Isolatiemaatregelen 91
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Grondexploitaties 4.196
Verkenningstudie Harmelerwaard 263
Poort van Woerden (Stationsomgeving) 380
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten 5.198
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
3. Sociaal domein
4. Cultuur, economie en milieu
Isolatiemaatregelen 84
5. Sport en onderwijs
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Grondexploitaties, incl. winstnemingen 6.219
Verkoop snippergroen 54
Verkenningstudie Harmelerwaard 100
7. Algemene inkomsten
Totaal incidentele baten 6.457
Saldo lasten minus baten -1.259

Toelichting per post

Lasten

In de voorjaarsrapportage 2023 is een bedrag opgenomen voor de organisatie van het VNG congres.

In de begroting 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor onderhoudscontracten.

In de voorjaarsrapportage 2023 is een incidenteel budget opgenomen voor Vluchtelingen/statushouders.

Voor de post Isolatiemaatregelen is een budget opgenomen in de voorjaarsrapportage 2023.  Zie ook de baten.

Het onderdeel Grexen is opgenomen is zowel aan de lasten- als batenkant verantwoord. Zie ook de paragraaf Grondbeleid.

Via de voorjaarsrapportage 2023 is een bedrag opgenomen in de (gewijzigde) begroting voor een verkenningstudie Harmelerwaard. Zie ook de baten.

Bij raadsbesluit van 6 juli 2023 is een budget beschikbaar gesteld voor de Poort van Woerden (Stationsomgeving).

Baten

Voor isolatiemaatregelen is een bijdrage ontvangen van de provincie Utrecht.

Snippergroen: in 2023zijn strookjes snippergroen verkocht voor een totaalbedrag van € 54.000

Bij het onderdeel Grexen heeft een winstneming plaatsgevonden  en zijn verliesvoorzieningen gemuteerd. Zie ook de paragraaf Grondbeleid.

Voor de verkenningstudie Harmelerwaard is een bijdrage ontvangen van de provincie Utrecht.

 

Bedragen x € 1.000
2023
Gerealiseerd resultaat 7.420
Af:
Incidentele baten -6.457
Incidentele onttrekkingen reserves: -13.396
Bij:
Incidentele lasten 5.198
Incidentele toevoegingen reserves: 14.583
Structureel saldo 7.348
Structurele toevoegingen aan reserves 2023
Structurele toevoegingen:
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 0
Dekking kapitaallasten economisch nut 0
Totaal toevoegingen 0
Structurele onttrekkingen aan reserves 2023
Structurele onttrekkingen:
Dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 545
Dekking kapitaallasten economisch nut 228
Totaal onttrekkingen 774