Voortgang inspanningen

Overzicht op taakvelden

Voortgang inspanningen

Terug naar navigatie - Overzicht op taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Baten Begroting 2023 na wijziging Lasten Begroting 2023 na wijzigingen Saldo Werkelijk 2023 Baten Werkelijk 2023 Lasten Werkelijk 2023 Saldo
0.1 Bestuur 0 3.040 3.040 -17 2.555 2.538
0.10 Mutaties reserves -15.491 13.240 -2.251 -14.170 14.583 413
0.2 Burgerzaken -689 1.529 840 -775 1.506 731
0.4 Overhead -7.341 21.950 14.609 -7.746 22.264 14.518
0.5 Treasury -462 -1.652 -2.114 -1.180 -1.077 -2.257
0.61 OZB woningen -9.966 430 -9.535 -10.035 506 -9.529
0.62 OZB niet-woningen -6.006 127 -5.879 -6.014 100 -5.914
0.63 Parkeerbelasting -1.938 0 -1.938 -2.025 0 -2.025
0.64 Belastingen overig -296 118 -178 -313 101 -212
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds -99.681 0 -99.681 -100.239 0 -100.239
0.8 Overige baten en lasten 0 121 121 -1 -338 -339
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) 0 25 25 0 13 13
1.1 Crisisbeheersing en brandweer -11 3.711 3.700 0 3.752 3.752
1.2 Openbare orde en veiligheid -113 1.341 1.228 -75 1.420 1.345
2.1 Verkeer en vervoer -153 14.335 14.182 -2.288 14.739 12.451
2.2 Parkeren 0 1.741 1.741 -18 1.936 1.918
2.4 Economische havens en waterwegen -63 1.410 1.347 -64 1.095 1.031
3.1 Economische ontwikkeling 0 391 391 0 476 476
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur -11.182 11.182 0 -335 377 42
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen -305 598 293 -273 425 153
3.4 Economische promotie -240 478 238 -283 472 189
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 407 407 -21 435 415
4.2 Onderwijshuisvesting -34 4.758 4.724 -54 4.725 4.671
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.330 3.744 2.415 -1.697 3.986 2.289
5.1 Sportbeleid en activering -262 700 437 -349 833 484
5.2 Sportaccommodaties -2.537 4.686 2.150 -3.308 5.698 2.390
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie -212 1.699 1.487 -235 1.678 1.443
5.4 Musea -21 567 546 -35 561 526
5.5 Cultureel erfgoed -17 394 377 -20 453 433
5.6 Media -299 1.345 1.046 -290 1.388 1.097
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie -41 5.356 5.315 -71 5.339 5.268
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.369 8.820 7.451 -1.472 8.168 6.696
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 2.387 2.387 -405 2.191 1.786
6.3 Inkomensregelingen -15.310 23.345 8.035 -15.560 21.783 6.223
6.4 WSW en beschut werk 0 4.941 4.941 0 4.515 4.515
6.5 Arbeidsparticipatie 0 1.794 1.794 0 1.683 1.683
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -283 2.502 2.219 -283 2.362 2.079
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 4.891 4.891 -10 4.645 4.635
6.71B Begeleiding (WMO) 0 2.239 2.239 0 1.799 1.799
6.71C Dagbesteding (WMO) 0 1.962 1.962 0 1.912 1.912
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 5.267 5.267 -92 5.265 5.173
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 555 555 -2 1.769 1.768
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 0 2.103 2.103 0 1.221 1.221
6.73A Pleegzorg 0 884 884 0 885 885
6.73B Gezinsgericht 0 313 313 0 91 91
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 0 1.996 1.996 0 1.874 1.874
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 2.949 2.949 -22 2.982 2.960
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 0 789 789 0 2.349 2.349
6.74C Gesloten plaatsing 0 1 1 0 0 0
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) -332 391 59 -238 140 -98
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming -233 1.966 1.733 -181 2.135 1.954
6.82B Jeugdreclassering -271 271 0 -302 302 0
7.1 Volksgezondheid 0 2.489 2.489 -54 2.443 2.389
7.2 Riolering -6.739 4.739 -2.000 -6.747 4.965 -1.782
7.3 Afval -7.034 5.323 -1.711 -7.283 5.537 -1.747
7.4 Milieubeheer -1.210 4.010 2.801 -1.452 3.688 2.236
7.5 Begraafplaatsen en crematoria -769 752 -18 -881 699 -182
8.1 Ruimte en leefomgeving -1.141 2.013 872 -2.560 3.068 508
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) -11.025 11.500 475 -5.973 4.199 -1.774
8.3 Wonen en bouwen -1.733 7.935 6.202 -2.310 7.664 5.355