Voortgang inspanningen

SISA

Voortgang inspanningen

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 09-03-2024
Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator Indicator
JenV A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne Vul in totaal cumulatief te ontvangen normbedrag per gerealiseerde gemeentelijke plek per dag (GOO) (jaar T) Vul in verschil bij hogere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst van A16/01 (jaar T) - uitzonderingsbepaling (GOO) Vul in vrijwillige teruggave bij lagere werkelijke bestedingen ten opzichte van de uitkomst onder A16/01 (jaar T) – uitzonderingsbepaling (GOO) Besteding (jaar T) tbv de transitie - uitgezonderd uitvoeringkosten Besteding (jaar T) uitvoeringskosten tbv de transitie Besteding (jaar T) uitgekeerde verstrekkingen (POO)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: A16/01 Indicator: A16/02 Indicator: A16/03 Indicator: A16/04 Indicator: A16/05 Indicator: A16/06
€ 5.937.820 € 308.002 € 0 € 90.107
Totaal bedrag vorderingen (/ onrechtmatig uitgekeerde) verstrekkingen (jaar T) POO Vul in totaal te ontvangen normbedrag uitvoeringskosten per geregistreerde persoon waaraan in een maand een verstrekking is gedaan (POO) (jaar T) Berekening totale besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T)
Som indicatoren 01/02/04/05/06/07 en 08
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: A16/07 Indicator: A16/08 Indicator: A16/09 Indicator: A16/10
€ 0 € 31.500 € 6.367.429 € 10.829.873
FIN B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek Aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (jaar T) Cumulatief aantal (potentieel) gedupeerden die in aanmerking komt voor ondersteuning (t/m jaar T) Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T) Cumulatief aantal uitgewerkte plannen van aanpak (t/m jaar T) Normbedragen voor a, b, d en f (ja/nee) Normbedragen voor e (ja/nee)
Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2 Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2
Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/01 Indicator: B2/02 Indicator: B2/03 Indicator: B2/04 Indicator: B2/05 Indicator: B2/06
3 83 9 24 Ja Ja
Wijziging keuze per (2023/2024) Eindverantwoording (Ja/Nee) Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)
Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/07 Indicator: B2/08 Indicator: B2/09 Indicator: B2/10
N.V.T. Nee
Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1 Reeks 1
Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e (artikel 3) Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)
Werkelijke kosten Werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Keuze werkelijke kosten Werkelijke kosten Werkelijke kosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/11 Indicator: B2/12 Indicator: B2/13 Indicator: B2/14 Indicator: B2/15 Indicator: B2/16
€ 73.010 € 108.507
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2
Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerde cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel b x aantal plannen van aanpak cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal PvA's (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: B2/17 Indicator: B2/18 Indicator: B2/19 Indicator: B2/20 Indicator: B2/21 Indicator: B2/22
€ 1.140 € 28.500 € 31.212 € 83.232 € 16.155 € 18.399
Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Reeks 2 Totaal
Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel e (afhankelijk van aantal (potentieel) gedupeerden), indien nog niet eerder opgegeven (t/m jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken (jaar T) (artikel 3) Normbedrag onderdeel f x aantal driegesprekken cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3) Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling
Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen Keuze normbedragen
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: B2/23 Indicator: B2/24 Indicator: B2/25 Indicator: B2/26 Indicator: B2/27
€ 48.000 € 48.000 € 0 € 0 € 169.517
BZK C9 Specifieke uitkering woningbouwimpuls Projectnaam/nummer Aantal woningen waarvan bouw is gestart in (jaar T) komt overeen met fasering uit de projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Afgesproken datum van start bouw van de eerste woning uit de projectaanvraag binnen 3 jaar na toekenning gehaald? (Ja/Nee) Aantal woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aantal betaalbare woningen waarvan de bouw gestart is cumulatief (t/m jaar T) Aantal gerealiseerde woningen (t/m jaar T)
Tranche 1 t/m 5
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle D1 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/01 Indicator: C9/02 Indicator: C9/03 Indicator: C9/04 Indicator: C9/05 Indicator: C9/06
1 Poort van Woerden Nee Ja 557 557 437
2
Kopie projectnaam/nummer Uitvoering WBI-maatregelen verloopt conform fasering projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Opbrengsten (jaar T) Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C9/07 Indicator: C9/08 Indicator: C9/09 Indicator: C9/10 Indicator: C9/11 Indicator: C9/12
1 Poort van Woerden Nee € 4.993.688 € 29.885.081 € 2.995.713 € 3.886.816
2
Kopie projectnaam/nummer Prijscategorieën woningen komen overeen met projectaanvraag (Ja/Nee) - bij Nee is indicator 15 verplicht Toelichting afwijking(en) Eindverantwoording/ project afgerond (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C9/13 Indicator: C9/14 Indicator: C9/15 Indicator: C9/16
1 Poort van Woerden Ja C9/02 en C9/08 Zie verantwoording 2022 (bestemmingsplan is later onherroepelijk geworden dan gepland ivm procedure bij RvS) dus ingreep omlegging Beneluxlaan en bouw later. Nee
2 C9/02 en C9/08 Herinrichting openbare ruimte Houttuinlaan en Zaagmolenlaan later (herinrichting vind pas plaats nadat alle blokken binnen deelgebied zijn herontwikkeld). Anders 2x kosten en 2x overlast (ivm stukrijden/herstellen).
BZK C31 Regeling vaststelling regels verstrekken eenmalige specifieke uitkering aan gemeenten huisvesting kwetsbare doelgroepen Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Besteding (jaar T) aan projecten die niet zijn opgenomen in de toezegging Eventuele toelichting op niet volgens plan/aanvraag uitgevoerde projecten Eindverantwoording (Ja/Nee)
Verplicht als bij indicator 03 een bedrag is ingevuld
Gemeenten
Aard controle R Aard controlen n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C31/01 Indicator: C31/02 Indicator: C31/03 Indicator: C31/04 Indicator: C31/05
€ 45.500 € 45.500 € 0 Er zijn 10 woningen van de afgesproken 40 woningen gerealiseerd. Naar rato van de totale subsidie (€ 182.000) worden de subsidiabele kosten hier verantwoord. Nee
BZK C32 Regeling specifieke uitkering ventilatie in scholen Beschikkingsnummer /naam Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Start bouwactiviteiten uiterlijk 31 december 2023 (Ja/Nee) Toelichting (verplicht als bij start bouwactiviteiten (indicator 04) 'Nee' is ingevuld) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Gemeenten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/01 Indicator: C32/02 Indicator: C32/03 Indicator: C32/04 Indicator: C32/05 Indicator: C32/06
1 SUVIS21-00784391 € 0 € 606.834 Ja N.v.t. Ja
2 SUVIS21-00888677 € 0 € 0 Ja Werk is in 2023 afgerond, echter de financiele afhandeling vindt in 2024 plaats. Nee
Kopie Beschikkingsnummer/Naam Zijn de begrotingsposten waarvoor een uitkering is aangevraagd uitgevoerd? (Ja/Nee/N.v.t.) Toelichting (verplicht als bij indicator 08 nee is ingevuld)
Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C32/07 Indicator: C32/08 Indicator: C32/09
1 SUVIS21-00784391 Ja N.v.t
2 SUVIS21-00888677 Nee Werk is in 2023 afgerond, echter de financiele afhandeling vindt in 2024 plaats.
BZK C55 Aanpak energiearmoede Het aantal huishoudens in huurwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 01 gemoeide kosten Het aantal huishoudens in koopwoningen aan wie energiebesparende voorzieningen zijn verstrekt die kunnen leiden tot vermindering van energiegebruik/de energierekening Besteding (jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 04 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/01 Indicator: C55/02 Indicator: C55/03 Indicator: C55/04 Indicator: C55/05 Indicator: C55/06
13 € 136.960 € 136.960 0 € 0 € 0
Het aantal huishoudens dat ondersteuning –bijvoorbeeld via advies aan huis- heeft gekregen in de vorm van advies over vermindering van het energiegebruik voor zijn specifieke woningen waar de bewoner direct zijn/haar energieverbruik mee heeft kunnen verminderen. Besteding (jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van de onder indicator 07 gemoeide kosten
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/07 Indicator: C55/08 Indicator: C55/09
40 € 104.500 € 110.641
Het aantal kleine gasbesparende maatregelen (w.o. radiatorfolie en tochtstrips) Het aantal kleine elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. LED-lampen) Het aantal grote(re) gasbesparende maatregelen (w.o. dakisolatie, vloerisolatie, spouwmuurisolatie etc.) Het aantal grote(re) elektriciteitsbesparende maatregelen (w.o. vervangen koelkasten, wasmachines etc.) Het aantal gegeven adviezen met directe verlaging energieverbruik/energierekening tot gevolg. Het aantal overige energierekening verlagende maatregelen
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C55/10 Indicator: C55/11 Indicator: C55/12 Indicator: C55/13 Indicator: C55/14 Indicator: C55/15
32 5 0 0 40 0
BZK C62 Specifieke uitkering aan gemeenten voor de bekostiging van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van gedupeerden door de toeslagenaffaire Gederfde opbrengsten (jaar T) die voortvloeien uit het kwijtschelden van gemeentelijke belastingen Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C62/01 Indicator: C62/02
€ 0 Nee
BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid Besteding (jaar T) Bedrag doorgeschoven naar t+1 Aantal informatiepunten dat de gemeente financiert Aantal vragen dat in het afgelopen jaar bij de Informatiepunten in de gemeente behandeld is Aantal gebruikte leermiddelen
Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: C92/01 Indicator: C92/02 Indicator: C92/03 Indicator: C92/04 Indicator: C92/05
€ 50.822 € 0 4 711 378
BZK C94 Regeling houdende regels verstrekking specifieke uitkering aan gemeenten verduurzaming [...] van eigenaars, woonverenigingen en wooncoöperaties Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] , eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen zijn genomen [...] Het aantal slecht geïsoleerde woningen [...] ,eventueel in samenhang [...] met een WOZ-waarde boven het gemeentelijk gemiddelde (peildatum 2022) of een WOZ-waarde van € 429.300 Het aantal woningen waarbij een hogere bijdrage dan € 4.000 is toegekend, het aantal woningen dat daarvan niet voldoet aan de betreffende uitzonderingsgevallen [...] en Het totaalbedrag van de overschrijding boven de € 4.000 van die laatstbedoelde woningen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: C94/01 Indicator: C94/02 Indicator: C94/03 Indicator: C94/04 Indicator: C94/05 Indicator: C94/06
1 LAI23-03613156 € 0 0 0 0 € 0
Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan gerichte ondersteuning en/of het bedrag waarvoor derden met de benodigde expertise zijn ingeschakeld als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel a, van de regeling Besteding van middelen ten behoeve van uitvoering als bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b Bedrag dat vanuit de specifieke uitkering besteed is aan die energiebesparende isolatiemaatregelen, eventueel in samenhang met energiezuinige ventilatiemaatregelen. Eindverantwoording (ja/nee)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: C94/07 Indicator: C94/08 Indicator: C94/09 Indicator: C94/10
1 € 0 € 0 € 0 Nee
BZK C209 Meerjarige regeling voor huisvesting aandachtsgroepen Beschikkingsnummer Projectnaam Besteding (jaar T) per project Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) - per project Cumulatieve opbrengsten (t/m jaar T) - per project Aantal woonruimten waarvan de werkzaamheden zijn gestart in (jaar T)
Inclusief uitvoering door derde vanaf SiSa 2023
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/01 Indicator: C209/02 Indicator: C209/03 Indicator: C209/04 Indicator: C209/05 Indicator: C209/06
1 RHA-2022-03372062 Regionale tussenvoorziening voor statushouders en lokale woningzoekenden € 0 € 0 € 0 0
Kopie Projectnaam Aantal volledig gerealiseerde woonruimten (t/m jaar T) De uitvoering loopt volgens de planning (ja/nee) Zelfstandige uitvoering (ja/nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R.
Indicator: C209/07 Indicator: C209/08 Indicator: C209/09 Indicator: C209/10
1 Regionale tussenvoorziening voor statushouders en lokale woningzoekenden 0 Nee Ja
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: C209/11
Nee
OCW D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB) Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO) Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 158 WPO) Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO) Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Gemeenten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D8/01 Indicator: D8/02 Indicator: D8/03 Indicator: D8/04 Indicator: D8/05
€ 498.874 € 133.995 € 19.317 € 0 € 183.607
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid
Bedrag Bedrag
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D8/06 Indicator: D8/07 Indicator: D8/08 Indicator: D8/09
1 060632 Gemeente Woerden € 0 060632 Gemeente Woerden € 0
OCW D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs Correctie besteding (jaar T-1) Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: D14/01 Indicator: D14/02 Indicator: D14/03 Indicator: D14/04 Indicator: D14/05
€ 499.733 € 0 € 0 € 0 € 632.035
Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma Onderwijs
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R
Indicator: D14/06 Indicator: D14/07 Indicator: D14/08 Indicator: D14/09
1 060632 Gemeente Woerden € 0 060632 Gemeente Woerden € 0
OCW D19 Tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden Besteding ten laste van Rijksmiddelen (jaar T) Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen(t/m jaar T) Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: D19/01 Indicator: D19/02 Indicator: D19/03
€ 20.795 € 20.795 Ja
IenW E20 Regeling stimulering verkeersmaatregelen 2020-2021 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/01 Indicator: E20/02 Indicator: E20/03 Indicator: E20/04
€ 208.012 € 650.062 € 325.468 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E20/05 Indicator: E20/06 Indicator: E20/07 Indicator: E20/08
1 108 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st Ja 8 N.v.t
2 112 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st Ja 2 N.v.t.
3 118 Aanleg van een veilige voetgangersoversteekplaats | aantal in st Ja 1 N.v.t.
4 109 Aanleg van verticale elementen voor korte rechtstanden | aantal in st Nee 0 N.v.t.
5 101 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden | aantal in meters Ja 1 N.v.t.
6 207 Aanleg van een vrijliggend fiets-/bromfietspad op een 50 km/uur weg of een 80 km/uur weg | aantal in meters Nee 0 N.v.t.
7 208 Aanleg van een kruispuntplateau ETW-ETW | aantal in st Nee 0 N.v.t.
8 212 Inrichten van een schoolzone door snelheidsbeïnvloedende maatregelen | aantal in st Ja 1 N.v.t.
IenW E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één beschikkingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen Overige bestedingen (jaar T) Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Correctie ten opzichte van tot (jaar T) verantwoorde overige bestedingen
Provinciale beschikking en/of verordening Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: E27B/01 Indicator: E27B/02 Indicator: E27B/03 Indicator: E27B/04 Indicator: E27B/05
1 WO.FB20 € 0 € 0 € 0 € 0
Kopie beschikkingsnummer Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen (t/m jaar T) Cumulatieve overige bestedingen (t/m jaar T) Toelichting Eindverantwoording (Ja/Nee)
Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie Als u kiest voor ‘ja’, betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E27B/06 Indicator: E27B/07 Indicator: E27B/08 Indicator: E27B/09 Indicator: E27B/10
1 WO.FB20 € 0 € 0 0 Nee
IenW E44B Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden) Hieronder per regel één CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen Beschikkingsnummer Besteding (jaar T) ten laste van de verstrekker Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van de verstrekker Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T) Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/01 Indicator: E44B/02 Indicator: E44B/03 Indicator: E44B/04 Indicator: E44B/05 Indicator: E44B/06
1 060632 Gemeente Woerden IENW/BSK-2022/220292 € 98.942 € 105.351 € 197.885 € 210.702
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/07 Indicator: E44B/08 Indicator: E44B/09
1 060632 Gemeente Woerden IENW/BSK-2022/220292 Nee
Kopie CBS(code) Kopie beschikkingsnummer Naam/nummer maatregel Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E44B/10 Indicator: E44B/11 Indicator: E44B/12 Indicator: E44B/13
1 060632 Gemeente Woerden IENW/BSK-2022/220292 Creëren van sroombanen, aanleggen van greppels, ontstenen en vergroenen en laagtes creëren in het maaiveld Nee
2 Ontstenen en vergroenen (groene schoolpleinen) Nee
3 Natuurvriendelijke oevers (vergroten waterbergingen) Nee
4 Vergroten van duikers (afvoercapaciteit riolering) Nee
IenW E84 Regeling stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 Besteding (jaar T) Cumulatieve besteding (t/m jaar T) Cumulatieve eigen bijdrage en externe financiering (t/m jaar T) Project afgerond (alle maatregelen) in (jaar T) (Ja/Nee)
Provincies en Gemeenten
Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/01 Indicator: E84/02 Indicator: E84/03 Indicator: E84/04
€ 22.882 € 32.809 € 23.759 Nee
Naam/nummer per maatregel Per maatregel, maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) De hoeveelheid opgeleverde verkeersveiligheids-maatregelen per type maatregel (stuks, meters) Eventuele toelichting, mits noodzakelijk
Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t. Aard controle n.v.t.
Indicator: E84/05 Indicator: E84/06 Indicator: E84/07 Indicator: E84/08
1 310 Aanbrengen van kant- en asmarkering op fietspaden|aantal in Meters Nee 0 N.v.t.
2 311 Verplaatsen lichtmast|aantal in Stuks Ja 1 N.v.t.
3 313 Aanbrengen attentieverhogende markeringen (met ribbels) indien een paaltje moet blijven staan|aantal in Stuks Nee 7 N.v.t.
4 314 Saneren van verticale trottoirbanden en hoogteverschillen tussen verharding en berm|aantal in Meters Ja 0 N.v.t.
5 336 Inrichten van schoolzone met snelheidsverlagende maatregelen|aantal in Stuks Nee 12 N.v.t.
6 318 Verbreden van fietspaden|aantal in Meters Nee 0 N.v.t.
EZK F28 Tijdelijke regeling capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid Besteding apparaatskosten (jaar T) : salarissen en sociale lasten voor ambtelijk personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): kosten voor ingeleend personeel Besteding apparaatskosten (jaar T): overige goederen en diensten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) apparaatskosten Besteding (jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten Cumulatieve bestedingen (t/m jaar T) overige kosten gerelateerd aan apparaatskosten
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/01 Indicator: F28/02 Indicator: F28/03 Indicator: F28/04 Indicator: F28/05 Indicator: F28/06
€ 424.438 € 462.955 € 1.488 € 888.880 € 0 € 0
Eindverantwoording (Ja/Nee)
Aard controle n.v.t.
Indicator: F28/07
Nee
SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2023 Besteding (jaar T) algemene bijstand Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAW Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) IOAZ Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/01 Indicator: G2/02 Indicator: G2/03 Indicator: G2/04 Indicator: G2/05 Indicator: G2/06
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud (exclusief Rijk) Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (exclusief Rijk) Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire
Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente Gemeente
I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004) I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) Participatiewet (PW)
Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R
Indicator: G2/07 Indicator: G2/08 Indicator: G2/09 Indicator: G2/10 Indicator: G2/11 Indicator: G2/12
€ 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0
Mutaties (dotaties en vrijval) voorziening dubieuze debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)
Gemeente
Participatiewet (PW)
Aard controle D2 Aard controle n.v.t.
Indicator: G2/13 Indicator: G2/14
€ 0 Nee
SZW G2A Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_totaal 2022 Hieronder per regel één gemeente(code) uit (jaar T-1) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen Besteding (jaar T-1) algemene bijstand Baten (jaar T-1) algemene bijstand (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) IOAW Baten (jaar T-1) IOAW (exclusief Rijk) Besteding (jaar T-1) IOAZ
Gemeenten die uitvoering in (jaar T-1) geheel of gedeeltelijk hebben uitbesteed aan een Openbaar lichaam o.g.v. Wgr verantwoorden hier het totaal (jaar T-1) Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam Inclusief geldstroom naar openbaar lichaam
(Dus: deel Openbaar lichaam uit SiSa (jaar T-1) regeling G2B + deel gemeente uit (jaar T-1) regeling G2A) I.1 Participatiewet (PW) I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
Aard controle n.v.t. Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R Aard controle R