Voortgang inspanningen

Afkortingenlijst

Voortgang inspanningen

Afkorting Betekenis
AB Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling
AMW Algemeen Maatschappelijk Werk
AOW uitkering Algemene Ouderdomswet pensioen uitkering
AP Autoriteit Persoonsgegevens
APV Algemene Plaatselijke Verordeningen
ARBO Arbeidsomstandighedenwet
ARG Algemene reserve grondbedrijf
AU Algemene Uitkering van het Rijk
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming
AVU Afval Verwijdering Utrecht
B&W Burgemeester en Wethouders
B1-niveau Taalniveau B1 staat voor eenvoudig Nederlands
B1-route Is een route voor taal en (vrijwilligers)werk.
BAG Basisregistratie adressen en gebouwen
BBV Besluit Begroting en Verantwoording
Bbz Besluit Bijstandverlening zelfstandigen
BEN middelen Bovenregionaal Expertise Netwerk middelen
BGT Basisregistratie Grootschalige Topografie
BIE Bouwgrond in exploitatie
BIO informatiebeveiliging De BIO biedt een uniform normenkader voor de beveiliging van de informatie huishouding van alle overheidsorganisaties.
BIZ Bedrijven Investering Zone
BNG Bank Nederlandse Gemeenten
BO MIRT Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar
BSO+ Buitenschoolse opvang plus; opvang op schooldagen voor kinderen uit het speciaal basis onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
CAI Centrale Antenne Inrichting
CAK Centraal Administratie Kantoor AWBZ
CAO Collectieve Arbeids Overeenkomst
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CIV Centrum voor innovatief vakmanschap
COA Centraal Orgaan opvang Asielzoekers
COELO Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden
CPO project Collectief Particulier Opdrachtgeverschap
CPS Coöperatie Parkeerservice
DB Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling
DD-JGZ Digitaal Dossier Jeugdgezondheidszorg
DMOP Duurzaam meerjarenonderhoudsplan
DNB De Nederlandse Bank
DUO Dienst Uitvoering Onderwijs
DVO Dienstverleningsovereenkomst
EBIT Earnings before interest and taxes: inkomsten voor aftrek van rente en belastingen
ECB Europese Centrale Bank
e-diensten Burgerzaken Digitale dienstverlening Burgerzaken
EMU saldo Economische en Monetaire Unie (EMU) overheidssaldo
Fte Fulltime equivalent, 1 fte is een volledige werkweek
GEO informatie Informatie met een ruimtelijk component
GFT Groente, fruit en tuinafval
GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst
GGDrU Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht
GGZ Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio
GMSD Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein
GR Gemeenschappelijke Regeling
GREX Grondexploitatie
GRIP incidenten Gecoördineerde Regionale incidentbestrijdingsprocedure
Gwh Gigawatt per uur
HDSR Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden
HH indicatie Huishoudelijke Hulp indicatie
HIOR Handboek inrichting openbare ruimte
HRM Human Resource Management
IBOR Integraal beleidsplan Openbare Ruimte
ICT Informatie- en communicatietechnologie
IHP Integraal Huisvestingsplan
IHP Instandhoudingsplan
IOAW Inkomensvoorziening voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
IOAZ Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IPM Integraal Project Management
IRP Integraal Ruimtelijk Perspectief
IRP Integraal ruimtelijk perspectief
ISAE3402 verklaring Een internationaal erkende standaard die de kwaliteit en beheersing van uitbestede (financiële) processen beoordeeld.
IVP 2023-2026 Integraal Veiligheidsplan 2023-2026
KCC Klant Contact Centrum
LEU Landschap Erfgoed Utrecht
LHBT Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender
LTA/GGZ verblijf Landelijke Transitie Arrangement / Geestelijke Gezondheidszorg verblijf, biedt jeugdhulp dat vanwege een crisissituatie verleend wordt thuis of bij een aanbieder.
M&O beleid Misbruik en Oneigenlijk gebruik beleid
MAG Maatschappelijke Agenda
Min van VWS Ministerie van Volksgezondheid , Welzijn en Sport
MJOP Meerjarenonderhoudsplan
MPG Meerjarenperspectief Grondbedrijf
MTO Medewerkers-tevredenheidonderzoek
MVP Meerjaren verkeersmaatregelen plan
NEN Nederlandse normering van richtlijnen
NOVEX Nationale Omgevingsvisie Extra
ODRU Omgevingsdienst Regio Utrecht
OMU Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht
Onderzoeksbureau AEF Onderzoeksbureau Andersson Eiffers Felix
OOGO overleg Het Op Overeenstemming Gericht Overleg
OVL kabels Openbare Verlichting kabels
OZB Onroerende Zaak Belasting
P&C cyclus Planning en Control cyclus
P&O Personeel en Organisatie
PGA Persoonsgerichte Aanpak
PGB Persoonsgebonden budget
PIP Plan Inburgering en Participatie
POH-jGGZ Praktijk Ondersteuner Huisarts- jeugd geestelijke gezondheidszorg
R&B Ruimte en Beheer
REP Ruimtelijk Economisch Programma en Perspectief
RES U16 Regionale Energie Strategie, een samenwerkingsverband tussen de U16 gemeenten, de Provincie Utrecht, waterschap Amstel, waterschap Gooi en Vecht, Waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe.
RHC Rijnstreek en Lopikerwaard Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard
RIB Raadsinformatiebrief
RMN Recreatie Midden Nederland
RO Ruimtelijke ontwikkeling
RPL RTV Midden Holland (Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Oudewater, Waddinxveen en Woerden.
RSG Recreatieschap Stichtse Groenlanden
RWS Rijkswaterstaat
SBO Speciaal basis onderwijs
SD Sociaal Domein
SGBW Stichting gebouwenbeheer Woerden
SH Strategische Heroriëntatie
SiSa Single information, Single audit
SMP Soortenmanagementplan
SPUK Specifieke Uitkering van het rijk
SPUK CDOKE Specifieke Uitkering Capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid
SPUK IJZ Specifieke Uitkering IJsbanen en Zwembaden
SPUK IZA Specifieke Uitkering Integraal Zorgakkoord
SPUK MEOZ Specifieke Uitkering Meerkosten energie openbare zwembaden
SPUK NEAS Specifieke Uitkering Noodfonds energie amateursportverenigingen
SPUK WBI Specifieke Uitkering Woningbouwimpuls
Stichting LISA Het werkgelegenheidsregister van Nederland, LISA is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar betaald werk wordt verricht.
SUWU Stichting Urgentieverlening West Utrecht
Sw Sociaal werk
TCO/LCC Total cost of ownership / Life cycle cost. Dit is een methode waarbij alle kosten gedurende de volledige levensduur van een product in beeld zijn gebracht.
TOZO Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers
U10 regio Netwerkorganisatie van de gemeenten Bunnik, De Bilt, De Ronde Venen, Houten, IJsselstein, Lopik, Montfoort, Nieuwegein, Oudewater, Stichtse Vecht, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug, Vijfheerenlanden, Wijk bij Duurstede, Woerden en Zeist.
U16 verband Zie U10 regio
UTA Utrecht Talenten Alliantie
UVO Uitvoeringsovereenkomst
UWV Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VAT kosten Kosten voor voorbereiding, administratie en toezicht
VIC Verbijzonderde interne controle
VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten
VO Stichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs
VPB Vennootschapsbelasting
VR paal Virtual reality paal
VRI Verkeersregelinstallatie
VRIS Applicatie voor het heffen van lokale belastingen
VRU Veiligheidsregio Utrecht
VSGH Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart
VTH/OOV Vergunningen, toezicht en handhaving / Openbare orde en veiligheid
VTH-beleid Vergunningen, toezicht en handhavingsbeleid
VVV Vereniging voor Vreemdelingenverkeer
WACC Weighted Average Cost of Capital: het gewogen gemiddelde kostenvoet van het kapitaal van de organisatie
Wet Bibob Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur
Wet BOPZ Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Wmo Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WNT Wet Normering Topinkomens
WOB / WOO Wet Openbaar Bestuur / Wet Open Overheid
WOZ Waardering Onroerende Zaken
Wpg Wet Politiegegevens
WSW Waarborgfonds Sociale Woningbouw
Wsw-bestand Werknemersbestand van de Wet sociale werkvoorziening
Wvggz Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg
Z-route Is een intensieve route in het inburgeringsstelsel, waarin inburgering en participatie stevig worden gecombineerd.