Uitgaven

12,01%
€ 22.858
x €1.000
12,01% Complete

Inkomsten

4,57%
€ -9.040
x €1.000
4,57% Complete

Saldo

186,25%
€ 13.819
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 8. Overhead

Uitgaven

12,01%
€ 22.858
x €1.000
12,01% Complete

Inkomsten

4,57%
€ -9.040
x €1.000
4,57% Complete

Saldo

186,25%
€ 13.819
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Mariëtte Pennarts-Pouw Bedrijfsvoering (ICT, P&O, Archief)
Jelmer Vierstra Financiën

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma biedt inzicht in de overheadkosten van de gemeente Woerden. Volgens de BBV-regelgeving worden deze lasten (en baten) apart inzichtelijk gemaakt. Het betreft een meer financieel-technisch programma waaraan geen specifieke programmadoelen zijn gekoppeld.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
0.4 Overhead 21.950 22.264 -314
Totaal Lasten 21.950 22.264 -314
Baten
0.4 Overhead -7.341 -7.746 405
Totaal Baten -7.341 -7.746 405
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 594 594 0
Totaal Stortingen 594 594 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -1.294 -1.294 0
Totaal Onttrekkingen -1.294 -1.294 0

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse
Lasten
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel 16.725 17.360 -635
Communicatie 80 71 9
Automatisering en informatiebeleid 2.684 2.622 62
Facilitair 447 289 158
Organisatie 478 463 15
Huisvesting 1.536 1.459 77
SALDO 21.950 22.264 -314
Baten
Verdeling overhead Begroting Werkelijk Verschil
Personeel -6.704 -7.133 429
Communicatie 0 0 0
Automatisering en informatiebeleid -275 -328 53
Facilitair -77 -10 -67
Organisatie -78 -64 -14
Huisvesting -206 -210 4
SALDO -7.340 -7.745 405
SALDO BATEN EN LASTEN 14.610 14.519 91
Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:
LASTEN
Taakveld Analyse lasten: personeel Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead De loonkosten over 2023 zijn hoger uitgevallen, dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de tijdelijke inhuur van pesoneel op vacatures die niet vervuld kunnen worden en inhuur i.v.m. ziekte, dit is duurder dan personeel in eigen dienst. Daarnaast is er nog een bedrag van € 176K aan baten ontvangen (ziektegeld en terugontvangst salariskosten) per saldo een nadeel op de loonkosten van € 409K. -584 nadeel
Overhead Er zijn minder uren door de teams toegeschreven aan projecten en investeringen dan begroot. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. De toeschrijving van minder uren resulteert dus in een lagere terugontvangst van overheadskosten. (zie ook baten) -239 nadeel
Overhead Personeelskosten algemeen, de reiskosten, thuiswerkvergoeding en tegemoetkoming thuiswerkplek zijn lager uitgevallen. Voor de reiskosten gold in 2023 een maximale vergoeding conform het dalurentarief. Met ingang van 2024 is deze regeling opgeheven. 162 voordeel
Overhead Overigen 26 nadeel
Totaal mutaties lasten personeel -635 nadeel
Taakveld Analyse lasten: communicatie Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie 9 voordeel
Totaal mutaties lasten communicatie 9 voordeel
Taakveld Analyse lasten: automatisering en informatiebeleid Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Per saldo zijn de ICT kosten iets hoger. De onderhoudskosten ICT zijn iets hoger uitgevallen dan geraamd daar tegenover staat dat de telefoonkosten lager waren. -38 nadeel
Overhead De webredactie KCC had geld beschikbaar voor het verder ontwikkelen van de website. De vernieuwde website werd eind 2022 gelanceerd. In 2023 hebben nieuwe ontwikkelingen plaatsgevonden, maar niet het gehele budget is hiervoor nodig geweest. Dit betreft een incidenteel budget dat hiermee vrijvalt in de jaarrekening. Het geld is bewust niet (deels) overgeheveld. 95 voordeel
Overhead Overige kosten ICT 5 voordeel
Totaal mutaties lasten automatisering en informatiebeleid 62 nadeel
Taakveld Analyse lasten: facilitair Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Lagere portokosten, daartegenover staat een nadeel aan opbrengst portokosten van € 51K per saldo € 44K voordeel. 94 voordeel
Overhead Lagere kosten verteringen vergaderingen/recepties bedrijfsrestaurant (zie baten budgettair neutraal) 16 voordeel
Overhead Er is minder juridische ondersteuning nodig geweest dan begroot 17 voordeel
Overhead Lagere reis- en verblijfkosten van bodes. 16 voordeel
Overhead Overige kosten facilitair 15 voordeel
Totaal mutaties lasten facilitair 158 voordeel
Taakveld Analyse lasten: organisatie Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie 15 voordeel
Totaal mutaties lasten organisatie 15 voordeel
Taakveld Analyse lasten: huisvesting Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Door onder anderen capaciteit problemen is in 2023 onvoldoende nagedacht over de ontwikkeling van het kantoorconcept en de vergaderruimtes. Het budget binnen de exploitatie gemeentehuis wat voor dit soort aanpassingen aan het gebouw bedoeld is dus niet of nauwelijks gebruikt.. Deze aanpassingen van het kantoor en dus ook deze budgetten zijn wel hard nodig om een toekomstbestendige werkplek te kunnen bieden die mee kan ontwikkelen met de organisatie. 69 voordeel
Overhead Overige kosten huisvesting 8 voordeel
Totaal mutaties lasten huisvesting 77 voordeel
BATEN
Taakveld Analyse baten: personeel Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Terugontvangst salariskosten, betreft werkzaamheden voor derden, outplacement etc. (zie lasten) 63 voordeel
Overhead Vergoeding ziektegeld (zie lasten) 112 voordeel
Overhead Door de teams worden uren toegeschreven aan projecten en investering in Oudewater. In de berekening van de uren wordt altijd rekening gehouden met een deel opslag voor overhead. Deze uren zijn abusievelijk begroot onder doorbelaste uren. Het betreft hier geen doorbelasting binnen de begroting welk conform de bbv voorschriften verantwoord moeten worden als een negatieve uitgaaf maar een inkomst van derden (zie ook lasten). 134 voordeel
Overhead Voordeel salariskosten generatiepact 91 voordeel
Overhead Overige baten personeel 29 voordeel
Totaal mutaties baten personeel 429 voordeel
Taakveld Analyse baten: automatisering en informatiebeleid Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Extra bijdrage derden werkzaamheden ICT 53 voordeel
Totaal mutaties baten automatisering en informatiebeleid 53 voordeel
Taakveld Analyse baten: facilitair Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Minder doorbelaste portokosten (zie compensatie lasten facilitair). -51 nadeel
Overhead Minder opbrengsten derden faciliteiten bedrijfsrestaurant (zie lasten budgetair neutraal). -16 nadeel
Totaal mutaties baten facilitair -67 nadeel
Taakveld Analyse baten: organisatie Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Overige kosten organisatie -14 nadeel
Totaal mutaties baten organisatie -14 nadeel
Taakveld Analyse baten: huisvesting Bedrag Voordeel/nadeel
Overhead Overige baten 4 voordeel
Totaal mutaties baten huisvesting 4 nadeel