Voortgang inspanningen

Gewaarborgde geldleningen

Voortgang inspanningen

Gewaarborgde geldleningen
De gemeente Woerden staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte borgstelling. Bij een directe borgstelling kan de gemeente direct door de bank aangesproken worden om de borg te betalen op moment dat de partij waarvoor wij borg staan niet meer aan de rente- en aflossingsverplichtingen kan voldoen. Dit zal het geval zijn als een partij in surseance van betaling of faillissement raakt. Bij indirecte borgstellingen staat een andere instantie borg en staat de gemeente garant als de betreffende instantie zelf niet meer voldoende middelen heeft om verliezen m.b.t. borgstellingen op te vangen. In dat geval verstrekt de gemeente een renteloze lening.

Indirecte borgstellingen WSW
De gemeente Woerden heeft een achtervangpositie voor de borgstellingen van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) staat borg voor de rente- en aflossingsverplichtingen van de door WSW geborgde leningen van woningbouwcorporaties. Het Rijk en de gemeenten zijn de achtervang voor de geborgde leningen waarbij op moment dat van die gezamenlijke achtervang gebruikgemaakt moet worden, het Rijk en de gemeenten een renteloze lening verstrekken. Overigens betekent dit niet dat dit bedrag ook ons risico is. Enerzijds omdat we als gemeente Woerden ook aangesproken kunnen worden als een woningcorporatie elders in het land in de problemen komt. Anderzijds omdat de achtervang pas plaatsvindt nadat het eigen vermogen van de woningcorporatie en de borgstellingsreserve van het WSW is aangesproken. De kans dat gebruikgemaakt wordt van de achtervang wordt als zeer klein ingeschat.
In het geval dat de gemeenten op hun achtervangpositie worden aangesproken, geldt een vooraf bepaalde verdeling waarbij het Rijk 50% voor zijn rekening neemt en alle deelnemende gemeenten aan het waarborgfonds de overige 50%.

Bedragen x € 1.000
Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Percentage borgstelling Boekwaarde 31-12-2023
WSW-geborgde leningen
Stichting Cazas Wonen 167 50,0% 73.857
Stichting Cazas Wonen 96 15,6% 15
Stichting Habion 35 0,2% 181
Stichting Vestia 22 0% 0
Overige gewaarborgde leningen
Prot.Chr.St. 't Oude Landt 12.574 100% 9.549
Schietvereniging Robin Hood 681 100% 160
Minkema College 1.500 100% 825
St. Vrienden van het Kasteel 1.500 100% 1.012
Atletiekvereniging Clytoneus 73 100% 18
De Schulenburch 300 100% 108
Lawntennisvereniging Triaq 171 100% 0
St. Woonvormen Sint Maarten 1.770 100% 0
St. Hofstede Batestein 300 100% 283
Sportlust '46 370 50% 125
Mixed Hockeyclub 400 50% 71
Voetbalvereniging SCH'44 75 50% 22
Subtotaal 20.033 86.226 -
Woningen 404
Totaal 86.631
De gemeente staat als achtervang voor Stichting Cazas Wonen, Stichting Habion en Stichting Vestia.
Dit houdt in dat het WSW primair borg staat en we vanaf 2022 werken conform hun overzicht met percentages.
Hoewel het risico van de leningen laag te noemen is, nemen wij deze leningen voor de volledigheid op in dit overzicht.