Voortgang inspanningen

Paragraaf 1 Lokale heffingen

Voortgang inspanningen

1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Terug naar navigatie - 1. Wat is het doel van deze paragraaf?

Het totale pakket van gemeentelijke belastingen en heffingen bestaat uit een tiental verschillende belastingen, heffingen en rechten die worden gelegitimeerd door een belastingverordening die door de gemeenteraad is vastgesteld.

Deze paragraaf geeft een overzicht op hoofdlijnen van  de resultaten op deze heffingen. De regelgeving is vastgelegd in de wet en in de lokale belastingverordeningen en is uitgebreid toegelicht in de programmabegroting. De cijfers van de begroting betreft de begroting na wijziging

2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Terug naar navigatie - 2. Wettelijk kader en gemeentelijk kader

Ten aanzien van de heffingen onderscheid de wet drie soorten:

  • Belastingen: gedwongen betalingen aan de overheid waar geen rechtstreekse contraprestatie van de overheid tegenover staat. Ze kunnen aan een brede of specifieke doelgroep in rekening worden gebracht.
  • Bestemmingsheffingen: deze die dienen ter bestrijding van specifieke kosten. Voorbeelden zijn de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Deze heffingen mogen niet meer dan kostendekkend zijn.
  • Rechten: een betaling waar een direct aanwijsbare contraprestatie van de overheid tegenover staat. Deze contraprestatie kan bestaan uit een product of dienst. Onderscheid kan worden gemaakt in onder meer gebruiksrechten (bijvoorbeeld haven- of marktgelden) en genotsrechten (waaronder leges). De hoogten van sommige rechten zijn landelijk bepaald. Verder geldt dat deze maximaal kostendekkend mogen zijn.

Naast het landelijk beleid is het volgende gemeentelijk beleid geformuleerd:

  • De bestemmingsheffingen en rechten zijn in principe 100% kostendekkend. Dat is niet overal het geval omdat er bijvoorbeeld wettelijke voorschriften zijn (wettelijke tarieven).
  • Kwijtscheldingsbeleid. Voor de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend aan personen (niet aan bedrijven). De gemeente Woerden hanteert voor de kwijtschelding de norm die door het Rijk gegeven wordt aan de gemeenten: 100% van de norm voor de bijstand. Bij een norm onder de 100% is er sprake van strenger beleid. Vrijwel alle inwoners die een aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen en moeten rondkomen van een bijstandsuitkering of alleen een AOW-uitkering en geen vermogen hebben, komen op basis van deze norm voor kwijtschelding in aanmerking. De regelgeving voor de kwijtschelding is neergelegd in de Leidraad Invorderingswet 1990.

Geraamde opbrengsten

Terug naar navigatie - Geraamde opbrengsten
Bedragen x € 1.000
Belastingen en heffingen Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
A. Belastingen
1 Eigenaren woningen 10.035 9.966 9.766 8.943
Eigenaren niet-woningen 3.662 3.655 3.545 3.259
Gebruikers niet woningen 2.352 2.352 2.232 2.054
2 Parkeerbelasting 2.025 2.301 1.938 1.688
3 Hondenbelasting 76 75 75 74
4 Precariobelasting 145 129 104 99
5 Toeristenbelasting 149 146 101 94
Subtotaal A Belastingen 18.444 18.624 17.761 16.211
B . Bestemmingsheffingen
1 Afvalstoffenheffing 6.200 6.043 6.143 5.718
2 Rioolheffing 6.717 6.667 6.707 6.064
Subtotaal B Bestemmingsheffingen 12.917 12.710 12.850 11.782
C. Rechten
1 Leges burgerzaken 762 685 685 796
2 Begrafenisrechten 879 769 769 761
3 Marktgelden 131 176 176 131
4 Havengelden 64 63 63 60
5 Omgevingsvergunningen 1.603 1.359 1.359 1.010
Subtotaal C Rechten 3.439 3.052 3.052 2.758
Totaal € 34.800 € 34.386 € 33.663 € 30.751

Lokale lastendruk

Terug naar navigatie - Lokale lastendruk

De lokale lastendruk geeft voor de belangrijkste tarieven weer wat een inwoner van de gemeente betaalt en hoe deze zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld (fictief huishouden). De bedragen zijn gebaseerd op een huishouden in een woning met een waarde voor het belastingjaar 2023 van € 401.000.  Dit is exclusief de teruggave afvalstoffenheffing en gerekend met de indexeringspercentages.

Bedragen x € 1.000
Werkelijk meerpersoons 2023 Begroting meerpersoons 2023 Werkelijk meerpersoons 2022
1 OZB 435 445 393
2 Rioolheffing 264 264 241
3 Afvalstoffenheffing 312 309 291
Totaal € 1.011 € 1.018 € 925

A. Belastingen

Terug naar navigatie - A. Belastingen

Ad 1 OZB
In de onderstaande tabel zijn de OZB-tarieven 2023 en 2022 opgenomen. De tarieven 2023 worden geheven als percentage van de WOZ-waarde per 1 januari 2022.

Tarief OZB Werkelijk 2023 Begroting 2023 Werkelijk 2022
1 Woningen
Eigenaren 0,1085% 0,1111% 0,1127%
2 Niet-woningen
Eigenaren 0,3339% 0,3441% 0,3054%
Gebruikers 0,2433% 0,2508% 0,2225%

 

Opbrengst OZB:

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
0.61 Eigenaren woningen 10.035 9.966 9.766 8.943
0.62 Eigenaren niet-woningen 3.662 3.655 3.545 3.259
0.62 Gebruikers niet-woningen 2.352 2.352 2.232 2.054
Totaal € x 1.000 € 16.049 € 15.973 € 15.543 € 14.256

De opbrengsten van de OZB zijn iets hoger dan begroot, dit wordt met name veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling. Bij de berekening van de tarieven is een schatting gemaakt van de waardeontwikkeling. De definitieve waardeontwikkeling is uiteindelijk hoger geworden. Daarnaast zijn er minder bezwaren toegekend dan waarmee bij de begroting rekening is gehouden.

 

Ad 2 Parkeerbelasting
In 2021 is het nieuwe parkeerbeleid vastgesteld, met gedifferentieerde tarieven per zone. Voor de meeste zones geldt een tarief van € 2,50 per uur, voor enkele zones een dagtarief van € 20. Voor parkeergarages geldt een tarief van € 1 of € 2 per uur, afhankelijk van het tijdstip.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
2.2 Parkeren programma 2 incl. loonkosten 1.918 1.741 1.618 1.719
0.4 Overhead 71 83 70 73
Extracomptabel:
Onderhoud parkeerplaatsen op straat 44 44 44 44
Kapitaallasten vervroegd afgeschreven deel Castellum 318 318 318 318
Totale lasten 2.351 2.186 2.050 2.154
0.63 Baten 2.025 1.938 2.301 1.688
Saldo € -326 -€ 248 € 251 -€ 466
Kostendekkendheidsgraad 86% 89% 112% 78%

Ad 3 Hondenbelasting
Hondenbelasting wordt geheven van de houder van een of meer honden binnen de gemeente.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
0.64 Belastingen overig 30 30 29 28
5.7 Openbaar groen en (openlucht-)recreatie 26 29 29 27
0.4 Overhead 18 18 18 15
Totale lasten 74 77 76 70
0.64 Baten 76 75 75 74
Saldo € 2 -€ 2 -€ 1 € 4
Kostendekkendheidsgraad 103% 97% 99% 106%

Met ingang van 2024 wordt er geen hondenbelasting meer geheven.

 

Ad 4 Precariobelasting
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
Ook terrassen vallen hieronder.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
0.64 Opbrengst € 145 € 129 € 104 € 99

De extra opbrengsten van de precariobelasting worden veroorzaakt door incidentele precario.

 

Ad 5 Toeristenbelasting
Onder de naam toeristenbelasting wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
3.4 Opbrengst € 149 € 146 € 101 € 94

B. Bestemmingsheffingen

Terug naar navigatie - B. Bestemmingsheffingen

Ad 1 Afvalstoffenheffing
Voor de bestrijding van de kosten die samenhangen met het inzamelen en verwerken van afval is de gemeente bevoegd om de gemaakte kosten te verhalen. Voor het huishoudelijk afval (afval dat ontstaat vanuit particuliere huishoudens) wordt afvalstoffenheffing geheven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten afvalstoffenheffing en reinigingsrechten.
Het uitgangspunt bij het vaststellen van de tarieven is dat het tarief voor eenpersoonshuishoudens circa 80% bedraagt van het tarief voor meerpersoonshuishoudens. Dit percentage kan enigszins afwijken. De reinigingsrechten zijn van toepassing op bedrijven die in de binnenstad zijn gevestigd en hun afval aanbieden aan de gemeente via vuilcontainers. Deze tarieven zijn exclusief BTW. Wanneer de baten hoger zijn dan de lasten, wordt het meerdere in de voorziening afvalstoffenheffing gestort.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
7.3 Afval 5.446 5.228 5.046 4.899
2.1 Verkeer en vervoer 204 259 259 203
5.7 Openbaar groen 0 0 0 0
0.4 Overhead 446 438 438 463
Kwijtscheldingen 214 153 153 192
btw-lasten te verhalen op btw-comp.fonds 883 863 863 824
Storting + / onttrrekking - in voorziening afvalstoffen 91 94 174 271
Totale lasten 7.284 7.035 6.933 6.852
7.3 Afvalstoffenheffing inclusief teruggave 6.200 6.143 6.043 5.718
7.3 Overige baten 1.084 892 890 1.134
7.3 Baten 7.284 7.035 6.933 6.852
Saldo (=mutatie reserve;- min =onttrekking) € 0 € 0 € 0 € 0
Kostendekkendheidsgraad 100% 100% 100% 100%

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening afvalstoffenheffing:
(stand per 1-1-2023  € 520K en eind van 2023 611K )

Bedragen x € 1.000

2023 storting

€  91

2022 storting € 270

 

Teruggaaf van afvalstoffenheffing
Indien de belastingplichtige de mini-container voor restafval minder dan 17 keer aan de inzameldienst heeft aangeboden of de verzamelcontainer minder dan 81 keer heeft geopend, bestaat aanspraak op gedeeltelijke teruggaaf van de afvalstoffenheffing. De bedragen met betrekking tot de teruggaaf afvalstoffenheffing staan vermeld in de Verordening Afvalstoffenheffing.

 

Ad 2: Rioolheffing
Uit de rioolheffing bekostigt de gemeente de uitvoering van de drie gemeentelijke watertaken. Dit zijn het inzamelen en transporteren van afvalwater, het bergen en afvoeren van hemelwater en het zorgdragen voor het grondwater. Onderdeel van hemelwater en grondwater zijn ook maatregelen voor de uitvoering van de thema’s wateroverlast en droogte van actieplan Klimaatbestendig 2050. Meer informatie vindt u in het Gemeentelijk Waterbeleidsplan 2023-2027. 

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
7.2 Riolering 5.145 5.006 4.805 4.775
2.1 Verkeer en vervoer 204 241 259 203
2.4 Economische havens en waterwegen 340 550 666 269
0.4 Overhead 318 319 319 326
Kwijtscheldingen 202 143 143 174
btw-lasten te verhalen op btw-compensatiefonds 884 933 799 694
Storting +/onttrekking - in de voorziening rioolheffing -345 -453 -292 -345
Totale lasten 6.748 6.739 6.699 6.096
7.2 Doorberkende kosten huisaansluitingen 31 32 32 32
7.2 Rioolretributies 6.717 6.707 6.667 6.064
7.2 Baten 6.748 6.739 6.699 6.096
Saldo (=mutatie reserve;- min = onttrekking) € 0 € 0 € 0 € 0
Kostendekkendheidsgraad 100% 100% 100% 100%

Dit resulteert in de volgende mutaties van de voorziening riolering:
(stand per 1-1-2023  € 2.580K en eind 2023 € 2.235K).

Bedragen x € 1.000

2023 onttrekking €  345
2022 onttrekking €  345

 

C. Rechten

Terug naar navigatie - C. Rechten

In de onderstaande tabellen is voor de verschillende rechten opgenomen wat de begrote baten en lasten zijn en wat de kostendekkendheid is. 

Ad 1 Leges burgerzaken
Onder de naam ‘leges’ wordt een aantal verschillende rechten geheven ‘ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten’. Sommige leges zijn niet voor 100% kostendekkend omdat er voorgeschreven wettelijke tarieven zijn. Voorbeelden hiervan zijn uittreksels burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
0.2 Burgerzaken 1.157 1.165 1.107 1.116
0.4 Overhead 148 250 197 171
Totale lasten 1.305 1.415 1.304 1.287
0.2 Baten 762 685 685 796
Saldo -€ 543 -€ 730 -€ 619 -€ 491
Kostendekkendheidsgraad 58% 48% 53% 62%

 

Ad 2 Begrafenisrechten
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor daarmee verband houdende diensten die de gemeente verleent .

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
7.5 Begraafplaatsen en crematoria 697 752 654 641
0.4 Overhead 154 154 138 153
Totale lasten 851 906 792 794
7.5 Baten 879 769 769 761
Saldo € 28 -€ 137 -€ 23 -€ 33
Kostendekkendheidsgraad 103% 85% 97% 96%

 

Ad 3 Marktgelden
Onder de naam marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats (warenmarkt, streekmarkt en koeiemart).

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 132 147 135 129
3.4 Economische promotie 202 199 194 205
0.4 Overhead 58 58 53 58
Totale lasten 392 404 382 392
Baten
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 73 82 82 69
3.4 Economische promotie 58 94 94 62
Totale baten 131 176 176 131
Saldo -€ 261 -€ 228 -€ 206 -€ 261
Kostendekkendheidsgraad 33% 44% 46% 33%

 

Ad 4 Havengelden
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het innemen van een ligplaats met een vaartuig in (een deel van) het openbaar vaarwater van de gemeente Woerden.

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
2.4 Economische havens en waterwegen 44 36 33 38
0.4 Overhead 12 12 10 12
Totale lasten 56 48 43 50
2.4 Baten 64 63 63 60
Saldo € 8 € 15 € 20 € 10
Kostendekkendheidsgraad 114% 131% 147% 120%

Ad 5 Omgevingsvergunningen
De kostendekkendheid van omgevingsvergunningen is afhankelijk van de baten. Als er veel leges gerealiseerd worden door grote projecten kan de balans verschuiven, de verhouding tussen kosten en baten kan differentiëren op projectniveau en kan dus in de kosten-batenverhouding anders zijn dan bij kleinere vergunningsaanvragen. 

Bedragen x € 1.000
Taak- veld Rekening 2023 Begroting incl.wijz. 2023 Begroting 2023 Rekening 2022
Lasten
1.2 Openbare orde en veiligheid 19 19 19 18
8.3 Wonen en bouwen (loonkosten) 1.203 1.203 1.187 934
8.3 Wonen en bouwen (overige kosten) 690 468 313 319
Totale lasten 1.912 1.690 1.519 1.271
Baten
1.2 Openbare orde en veiligheid 8 1 1 54
8.3 Wonen en bouwen 1.603 1.359 1.359 1.010
Totale baten 1.611 1.360 1.360 1.064
Saldo -€ 301 -€ 330 -€ 159 -€ 207
Kostendekkendheidsgraad 84% 80% 90% 84%

4. Vergelijking met andere gemeenten

Terug naar navigatie - 4. Vergelijking met andere gemeenten
Belastingsoort 2023 Woerden Oudewater Bodegraven- Montfoort De Ronde
Reeuwijk Venen
OZB woningen 0,1085% 0,1166% 0,1260% 0,1121% 0,0639%
OZB niet-woningen 0,5772% 0,5618% 0,5922% 0,6980% 0,4592%
Afvalstoffenheffing
Eenpersoonshuish. € 249 € 262 € 239 € 244 € 278
Meerpersoonshuish. € 312 € 328 € 293 € 398 € 358
Rioolheffing € 264 € 334 € 302 € 297 € 216