Uitgaven

37,36%
€ 71.107
x €1.000
37,36% Complete

Inkomsten

9,82%
€ -19.424
x €1.000
9,82% Complete

Saldo

696,58%
€ 51.683
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 3. Sociaal domein

Uitgaven

37,36%
€ 71.107
x €1.000
37,36% Complete

Inkomsten

9,82%
€ -19.424
x €1.000
9,82% Complete

Saldo

696,58%
€ 51.683
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Mariette Pennarts-Pouw Coördinatie Sociaal Domein, Wmo en Welzijn, Wijkgericht werken, Volksgezondheid.
Jacques Rozendaal Jeugdhulp en jeugdzorg, Jeugd en jongeren, Economische zaken (arbeidsmarkt), Werk en inkomen, Armoedebeleid en bestaanszekerheid, Opvang en inburgering vluchtelingen en statushouders.

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) twee opgaven:

- Zorgzame samenleving

- Sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen 

 

Taakvelden binnen programma 3 zijn:

Taakveld Omschrijving
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Algemene voorzieningen gericht op participatie: - ondersteunen van op participatie gerichte burgerinitiatieven, vrijwilligers en mantelzorg - sociaal en cultureel werk, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), wijkopbouw - preventie (bv. eenzaamheidsbestrijding, preventie op het gebied van GGZ) - buurt- en clubhuizen - collectief aanvullend vervoer - toegankelijkheid voorzieningen (inclusie); noodopvang vluchtelingen - vreemdelingen - LHBT diversiteit en beleid
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning (maatwerkvoorzieningen en -dienstverlening)
6.3 Inkomensregelingen Inkomens- en bijstandsvoorzieningen, schuldhulpverlening en gemeentelijk armoedebeleid
6.4 WSW en beschut werk Voorzieningen ter bevordering van maatschappelijke participatie die niet gericht zijn op doorstroming naar arbeid
6.5 Arbeidsparticipatie Alle op arbeid gerichte participatie- en re-integratievoorzieningen
6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) Materiële voorzieningen en vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren (Wmo) voor mensen met fysieke beperkingen die op basis van een beschikking verstrekt worden
6.71a Huishoudelijke hulp (Wmo) 6.71b Begeleiding (Wmo) 6.71c Dagbesteding (Wmo) 6.71d Overige maatwerkarrangementen (Wmo) Dienstverlening aan individuele cliënten met een beperking (fysiek, psychisch of psychosociale), die zelfstandig wonen en die ondersteuning behoeven in de vorm van beschikbare uren op basis van een toekenningsbeschikking
6.72a Jeugdzorg begeleiding 6.72b Jeugdzorg behandeling 6.72c Jeugdhulp dagbesteding 6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft thuis, in het eigen gezin, dus niet bij de aanbieder.
6.73a Pleegzorg 6.73b Gezinsgericht 6.73c Jeugdhulp met verblijf overig Hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet. Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. De jongere verblijft formeel niet thuis in het eigen gezin. Dit betekent dat het hier alleen om de verblijfsvormen gaat waarbij er sprake is van een overnachting. Ook verblijf in logeerhuizen, alleen tijdens weekenden of juist door de week, vallen onder jeugdhulp met verblijf.
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Generalistische basis GGZ, kindergeneeskunde, Jeugd ggz behandeling regulier, specialistische en diagnostiek
6.74b Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf Jeugdhulp die vanwege een crisissituatie verleend wordt (thuis of bij een aanbieder)
6.74c Gesloten plaatsing Jeugdhulp waarbij de jongere verblijft bij een jeugdaanbieder o.b.v. een machtiging gesloten jeugdzorg of machtiging BOPZ en Wvggz
6.81a Beschermd wonen (Wmo) 6.81b Maatschappelijke- en vrouwenopvang (Wmo) Opvang- en beschermd wonen-voorzieningen met inbegrip van eventuele maatwerkdienstverlening en maatwerkvoorzieningen voor personen die in de betreffende opvangvoorzieningen verblijven
6.82a Jeugdbescherming 6.82b Jeugdreclassering Maatregelen gericht op de opvang en het verbeteren van de veiligheid van kinderen en jeugdigen 18- met inbegrip van maatwerkdienstverleningsmaatregelen voor jeugdigen die in de desbetreffende opvangvoorzieningen verblijven
7.1 Volksgezondheid Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel, van specifieke risicogroepen, van jeugd en van ouderen

Overige ontwikkeling

Terug naar navigatie - Overige ontwikkeling

Maatschappelijke Agenda
In 2023 hebben we gezamenlijk met onze maatschappelijke partners, inwoners en de gemeenteraad de Maatschappelijke Agenda vormgegeven. Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid hebben we via diverse werksessies doelen geformuleerd. De Maatschappelijke Agenda is in een drieluik opgesteld: in april is het integraal beleidskader vastgesteld, waarbij doelstellingen voor de drie thema’s - Kansrijk Woerden, Gezond en Vitaal Woerden en Leefbaar en Ondernemend Woerden - zijn opgenomen. Vervolgens zijn deze doelen samen met maatschappelijke partners vertaald in concrete resultaten en inspanningen met bijbehorend budget. Voor een realistische uitvoeringsagenda zijn, op basis van de input van de maatschappelijke partners, drie scenario’s aan het college en de gemeenteraad voorgelegd. Op 12 oktober 2023 heeft de gemeenteraad scenario 2, met toevoeging van de WoerdenPas en cultuur vastgesteld.

De Maatschappelijke Agenda omvat onze ambities voor de komende jaren, waarbij we in 2023 al gestart zijn met enkele ontwikkelingen. Zoals de doordecentralisatie Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen en de implementatie van de maatregelen uit de hervormingsagenda Jeugd.

In november 2023 is, op basis van de Maatschappelijke agenda, de aanvraag ingediend bij het Rijk voor de brede SPUK (Specifieke uitkering versterking voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis). Deze is eind 2023 door het Ministerie van VWS toegekend. De partners hebben op basis hiervan de opdracht gekregen om met de uitvoering van de doelen aan de slag te gaan.

Evaluatie inkoop 
De huidige inkoop is in 2023 geëvalueerd. Op basis van deze evaluatie zijn er concrete adviezen gegeven voor de aanpassing van de huidige inkoopmethoden en de ontwikkelopgaven ten aanzien van de nieuwe inkoop. Hierin wordt ook gekeken naar verbetering van de regionale samenwerking, aanpassing van de governance structuur en de inhoudelijke aanpassingen. Daarbij houden we rekening met de landelijke kaders die voortvloeien uit het toekomstscenario, evenals de vereisten van de hervormingsagenda Jeugd. 

Asielopvang
In 2023 zijn we gestart met het bespreken van mogelijkheden voor het opvangen van asielzoekers in de gemeente Woerden. In samenspraak met het COA en de provincie worden scenario’s omtrent locatie en bijkomende sociale aspecten besproken. Het COA is verantwoordelijk voor de financiële dekking. Over mogelijke gemeentelijke verantwoordelijkheden en de bijbehorende financiële dekking worden nog afspraken gemaakt met het COA. Het betreft hier een domein overstijgende opgave.

Opvang Oekraïners 
In 2023 zijn we onverminderd doorgegaan met het opvangen van Oekraïners. Als gevolg van een toename van de landelijke instroom was er eind 2023 een bezettingsgraad van bijna 100%. Naast opvang van 53 Oekraïners bij particulieren werden er 52 Oekraïners in de Stadspoort opgevangen en 147 in de Bleek. De uitvoering van de opvang ging zonder noemenswaardige problemen.

Het huisvesten en inburgeren van statushouders
In 2023 is de taakstelling huisvesting en inburgering van statushouders wederom gestegen. Dit betekent dat in 2023 een groter beroep is gedaan op geschikte woningen en passende maatschappelijke ondersteuning. Maatschappelijke partners en verbonden partijen als Ferm Werk, Cazas en Vluchtelingen Steunpunt Groene Hart werden in 2023 meer belast dan voorgaande jaren. De taakstelling voor het huisvesten van statushouders in 2023, vastgesteld op 118 personen, is bijna volledig behaald (111 personen). Van deze groep zijn 76 personen verplicht tot inburgering. Binnen deze inburgeringsplichtigen zijn er 9 personen gestart met de MBO-onderwijsroute, 11 met de HBO/WO-onderwijsroute, 26 met de Z-route en 23 met de B1-route.

Energietoeslag en energiebesparende maatregelen
Ook in 2023 konden inwoners via Ferm Werk energietoeslag aanvragen en kregen huishoudens via de gemeente de mogelijkheid om met energiebesparende maatregelen hun woning te verduurzamen.

Opgave: Zorgzame samenleving

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

De afgelopen jaren is sterk geïnvesteerd in het Sociaal Domein. Inclusie is daarbij een vanzelfsprekendheid: alle inwoners ongeacht achtergrond, leefstijl en identiteit doen mee naar vermogen. We geloven in de kracht van een sterke sociale basis, zetten zoveel mogelijk in op preventie en organiseren zorg en ondersteuning zo dichtbij mogelijk. Deze koers is vastgelegd in de vorige Maatschappelijke Agenda (hierna MAG) en heeft effect; Woerden is een sociaal sterke gemeente. We kijken naar elkaar om en hebben oog voor elkaar. Mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, krijgen die zoveel mogelijk op maat en dichtbij. 

Woerden beschikt over een stevig sociaal netwerk en krachtige vrijwilligersorganisaties. Verspreid over de hele gemeente zijn er talloze initiatieven van inwoners, variërend van groot tot klein. De vrijwilligersorganisaties worden goed gevonden; hun inzet voorkomt problemen, biedt aanvullende ondersteuning of maakt het mogelijk om maatwerkoplossingen af te schalen. Volgens de GGD gezondheidsmonitor van 2022 blijkt dat het percentage inwoners van Woerden dat vrijwilligerswerk verricht, hoger is dan het landelijk gemiddelde (33% van de inwoners in Woerden tegenover 24,9% landelijk). De komende jaren willen wij verder bouwen aan en op die sterke sociale basis. Daarom heeft de sociale basis een prominente rol in de Maatschappelijke Agenda 2023-2027. In lijn met de opgave zijn in 2023, in gezamenlijkheid met partners, doelen opgesteld om de Sociale basis en ontmoetingsplaatsen te verstevigen. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?
 • We hebben ons ingezet om gezinnen waarin zorgen zijn over de veiligheid dichtbij huis te ondersteunen. Dit deden we door de samenwerking met onze partners continu te verstevigen. De partners met wie WoerdenWijzer dit doet zijn o.a. huisartsen, onderwijs, wijkagenten en de partners uit de veiligheidsketen.
 • Er is een bovenregionale pilot gestart om jeugdhulp collectief te financieren op twee scholen in het speciaal onderwijs. Hierdoor kunnen kinderen, wanneer nodig, sneller gebruik maken van jeugdhulp en worden de financiële middelen naar verwachting effectiever ingezet.
 • In 2023 is de nieuwe locatie voor gesloten jeugdhulp ‘Klaverhof’ geopend. Deze locatie is meer kleinschalig en meer gezinsgericht dan eerst, dit is een grotere verbetering voor de kwaliteit van zorg voor deze jongeren.
 • Er is een duidelijke plek voor het jongerenwerk in het gemeentelijk beleidskader/de Maatschappelijke Agenda (MAG) en binnen de sociale basis gecreëerd. Verder is gestart met inlooplocaties en Talenthouses voor laagdrempelige ontmoetingen van jongeren, inzet van het jongerenwerk op scholen (vo, mbo en praktijkonderwijs), aandacht voor de overgang basisschool naar voortgezet onderwijs, gestart met Meidenwerk en gewerkt aan een verbeterde samenwerking met het Veiligheidsdomein
 • We hebben meegedaan met Stoptober. Middels de ‘Stoptober bal’ ging het jongerenwerk (Gro-Up) het gesprek met jongeren aan over roken en vapen.
 • Er een duidelijke plek voor de jongerensociëteiten in het gemeentelijk beleidskader/de Maatschappelijke Agenda (MAG) en binnen de sociale basis gecreëerd. Daarnaast zijn het contact en samenwerking op het gebied van activiteiten en uitgaansmogelijkheden voor jongeren verstevigd. Ook is ingezet op het versterken van de samenwerking tussen het jongerenwerk, diverse maatschappelijke partners en inwoners.
 • Met de Kansrijke Start lokale coalitie Woerden en Oudewater is ingezet op de verbinding en samenwerking tussen het medisch domein/geboortezorgdomein en het sociaal domein. Inzet op o.a. vroeg signalering en preventie. Er is een cultuursensitief empowermentprogramma voor vrouwen opgezet met als doel deelnemers meer kennis op te laten doen van verschillende onderdelen van het geboortezorgdomein die zij tegen komen en het vergroten van de vroeg signalering. Dit draagt bij aan het vergoten van de zelf- en samenredzaamheid en het verminderen van de kwetsbaarheid van de doelgroep.
 • Er is hard gewerkt aan het mogelijk maken van intensivering van inzet in de Sociale basis, bijvoorbeeld: uitbreiding collectief aanbod (jeugd en 18+), vrij toegankelijke dagbesteding, meer inzet van maatjes(diensten), uitbreiding ondersteuning maatschappelijke organisaties, en sociaal beheer in de ontmoetingsplaatsen.
 • De ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers is in 2023 verstevigd. Onder andere door directe ondersteuning aan vrijwilligersorganisaties, de samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties, vrijwilligers- en mantelzorgwaarderingen, bewustwordingscampagnes en de vrijwilligersacademie.
 • De samenwerking met onze partners is verder versterkt. Zij zijn middels een intensief proces nauw betrokken bij de totstandkoming van de Maatschappelijke Agenda en hebben ook bij de uitvoering hiervan een belangrijke rol. We hebben tevens geïnvesteerd in het intensiveren van de contacten met huisartsen en de POH-jGGZ, o.a. door uitbreiding van de inzet van de POH-jGGZ in bestaande en nieuwe praktijken. 
 • Sinds november 2023 is er speciaal voor statushouders die ziek zijn, een voorbereidend spreekuur. Statushouders hebben als patiënt moeite zich verstaanbaar te maken bij de huisarts waardoor de huisarts beperkt zicht heeft op wat er speelt en het spreekuur tijdsintensief is. De gemeente en de Hagro zijn samen met enthousiaste artsen tot het voorstel gekomen om te gaan werken met een voorbereidend Spreekuur. Gaandeweg is ook WoerdenGezond en de Gemeente Woerden betrokken. In het voorbereidend spreekuur is er rust en tijd voor de bespreking van een klacht met de gepensioneerde huisarts, alsmede een consulente die kan vertalen waardoor de patiënt zich meer gehoord voelt. De huisartsen ontvangen hierdoor meer informatie over de patiënt, waardoor zij effectiever en efficiënter de patiënt kunnen helpen.
 • Samen met de subregio Utrecht, bestaande uit de gemeenten Montfoort, Oudewater, Stichtse Vecht en Woerden, hebben we gewerkt aan een Regiobeeld. In het regiobeeld staan de opgaven met betrekking tot preventie, mentale gezondheid, gezond oud worden en verbinding tussen eerstelijns en het sociaal domein beschreven. Vanuit de resterende SPUK IZA (Specifieke uitkering Integraal Zorgakkoord) middelen hebben verschillende activiteiten een impuls gekregen:
  o    Ondersteuningsuren rouw op school (Praktijk Brasa).
  o    Training Weerbaarheid jonge statushouders (Woerden Gezond, Huisarts, Beweegteam, Kintaiko).
  o    POH JGGD. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.1 Maatschappelijke organisaties en de gemeente hebben een gemeenschappelijk beeld van de visie en koers binnen het brede Sociaal Domein voor de komende jaren en geven daar gezamenlijk uitvoering en sturing aan. De inwoner staat hierin centraal.

3.2 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar.

3.3 Alle inwoners krijgen kwalitatief goed passende zorg en ondersteuning, ongeacht achtergrond, leefstijl en identiteit. 

3.4 Nieuwkomers krijgen een warm welkom en voelen zich snel thuis in Woerden zodat zij naar vermogen mee kunnen doen.

3.5 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.1.1 De maatschappelijke agenda is vernieuwd. Er is een startfoto, integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en monitor opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de nieuwe MAG.

Terug naar navigatie - 3.1.1 De maatschappelijke agenda is vernieuwd. Er is een startfoto, integraal beleidskader, uitvoeringsagenda en monitor opgesteld, gekoppeld aan de doelen uit de nieuwe MAG.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.1.2 We sturen op de kwaliteit en kosten binnen het Sociaal Domein.

Terug naar navigatie - 3.1.2 We sturen op de kwaliteit en kosten binnen het Sociaal Domein.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Terug naar navigatie - 3.2.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In navolging van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 worden de zes bestaande ontmoetingslocaties verstevigd. In de drie overige wijken worden ontmoetingsplaatsen gecreëerd binnen of bij bestaande faciliteiten waar inwoners elkaar (al) op een natuurlijke manier ontmoeten.

Inspanningen

3.2.2 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2023 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Terug naar navigatie - 3.2.2 De score op de indicator sociale samenhang in de buurt stijgt in 2023 naar minimaal score 6,4 (2020: 6,1), waardoor de sociale kracht van inwoners in 2022 niet is gedaald (2020: 7,6).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Cijfers t.b.v. de monitor Sociale Kracht worden iedere twee jaar gemeten. De laatste meting heeft in 2022
plaatsgevonden. We kunnen daarom op dit moment nog geen uitspraak doen over een stijgende lijn.
Omdat we extra inzetten op de thema's eenzaamheid, participatie en zelfredzaamheid is de verwachting
echter wel dat de cijfers weer omhoog gaan. De cijfers worden in de loop van 2024 verwacht. De raad
wordt op de gebruikelijke wijze over de uitkomt van de monitor Sociale Kracht geïnformeerd.

Inspanningen

3.2.5 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms en andere partijen. Partijen kennen het begrip.

Terug naar navigatie - 3.2.5 Inclusie is standaard onderwerp van gesprek met onze partners, waaronder platforms en andere partijen. Partijen kennen het begrip.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Inclusie is onderwerp van gesprek met onze partners maar nog niet standaard bij elke partij. In 2024 wordt gewerkt aan de borging van het onderwerp waardoor dit onderwerp wel standaard wordt meegenomen in de gesprekken. 

3.3.1 Zorgaanbieders zetten in overleg met Woerden Wijzer effectieve interventies in: -De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020. -De gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020

Terug naar navigatie - 3.3.1 Zorgaanbieders zetten in overleg met Woerden Wijzer effectieve interventies in: -De (her)instroom in zorg op het gebied van Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020. -De gemiddelde duur van trajecten Jeugdzorg en Wmo neemt niet toe t.o.v.2020

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Jeugd

 • De instroom is nagenoeg gelijk aan die van 2020. Corona is hierin een belangrijke factor. Jeugd en gezinnen zijn langer uit beeld geweest met daarbij behorende problematiek. 
 • De gemiddelde duur (looptijd) van trajecten is in 2023 langer dan de gemiddelde duur van de trajecten in 2020. In verband met wachttijden bij de aanbieders is het moment van beschikking – dat is de mogelijke startdatum van hulp – niet altijd gelijk aan de werkelijke startdatum van de hulp. 

WMO

 • De instroom is t.o.v. 2020 niet toegenomen.
 • De gemiddelde duur van de trajecten is in 2023 wel toegenomen. In verband met wachtlijsten binnen de GGZ wordt de begeleiding over een langere periode ingezet; het moment start begeleiding is niet gelijk aan startdatum indicatie. In verband met complexe problematiek lukt het niet altijd om af te schalen naar het voorliggende veld. Begeleiding bij het stabiliseren van de situatie is soms een reden om langer te indiceren. 

 

Inspanningen

3.3.2 Het percentage inwoners dat zegt dat zij de ondersteuning als goed ervaren blijft minimaal gelijk (was 81% in 2020 in de ervaringswijzer).

Terug naar navigatie - 3.3.2 Het percentage inwoners dat zegt dat zij de ondersteuning als goed ervaren blijft minimaal gelijk (was 81% in 2020 in de ervaringswijzer).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.4.1 Vanaf de eerste dag krijgen nieuwkomers begeleiding en wordt met hen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waaronder inbegrepen taalonderwijs via een van de leerroutes.

Terug naar navigatie - 3.4.1 Vanaf de eerste dag krijgen nieuwkomers begeleiding en wordt met hen een persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) opgesteld waaronder inbegrepen taalonderwijs via een van de leerroutes.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit.

Terug naar navigatie - 3.5.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Terug naar navigatie - 3.5.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.5.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 3.5.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit resultaat gaat enerzijds over een locatieonderzoek voor het nieuwe zwembad (indicator oranje) en anderzijds over een nieuw exploitatiemodel (indicator groen).

Toelichting locatieonderzoek (indicator oranje):

 • Op 27 juni 2023 is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang. Het college heeft bij de raadsbehandeling van de Najaarsrapportage 2023 aangegeven dat het locatieonderzoek voor het zwembad op de "Voorraadlijst van initiatieven" staat. Dit houdt in dat er tot op heden geen capaciteit beschikbaar is om een dergelijk onderzoek op te pakken of hieraan mee te werken. Zodra er voor de "Onderhanden projecten" capaciteit beschikbaar komt, wordt een project van de Voorraadlijst opgepakt.

Toelichting nieuw exploitatiemodel (indicator groen):

 • De raad is d.m.v. raadsvoorstel: D/23/130448 'WoerdenSport 2.0 - Toekomstbestendige voortzetting exploitatie zwembaden Woerden' geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t.  een nieuw exploitatiemodel voor de zwembaden. Halverwege 2024 wordt een (finaal) ontwerpbesluit over een nieuw exploitatiemodel voor de zwembaden aan de raad voorgelegd. Door middel van een themabijeenkomst wordt de raad meegenomen in het lopende proces en de businesscase.

Inspanningen

Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

In Woerden streven we ernaar dat iedereen een goed leven kan leiden. Als welvarende gemeente is dit voor de meeste inwoners binnen handbereik, maar helaas niet voor iedereen; de kansen op ontwikkeling zijn niet voor alle inwoners gelijk. Om de kansenongelijkheid te verminderen, hebben we ingezet op het voorkomen en terugdringen van armoede, het verbeteren van de inburgering, het bevorderen van participatie en het ondersteunen van onderwijs.

De participatiewet, de wet sociale werkvoorziening en de Nieuwe Wet inburgering worden uitgevoerd door Ferm Werk. Na een aantal tumultueuze jaren is Ferm Werk in 2023 in rustiger vaarwater terecht gekomen. Ondanks een ernstig personeelstekort is een start gemaakt met normalisering van de bedrijfsvoering en de dienstverlening. Het op orde brengen van de organisatie en de primaire processen ging gepaard met het inblazen van nieuw leven van de P&C-cyclus door een beleidsrijke kaderbrief met aandacht voor:

 • Naast de huidige dienstverlening, t.w. inwoners doorverwijzen naar de sociaal teams, het opzetten van een project intensieve begeleiding. 
 • Samenwerking met werkgevers/arbeidsmarktregio’s, waarbij kansen die arbeidsmarktregio’s bieden optimaal worden benut door te profiteren van de capaciteit en middelen die in de arbeidsmarktregio aanwezig zijn. 
 • Statushouders en de wet inburgering: aansluiten bij het project intensieve begeleiding met een extra groep die onder de nieuwe wet inburgering valt en de focus op verdere optimalisering van de totale ketensamenwerking.
 • Streven naar één visie bestaanszekerheid voor alle vier de deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke regeling.
 • Het project Jongeren in Participatie opnemen in de basisdienstverlening. Ook de gemeente Bodegraven-Reeuwijk in dit project laten participeren.

Ongeveer 1600 huishoudens hebben via de Energietoeslag automatisch financiële ondersteuning ontvangen om hun energielasten te kunnen betalen. Bovendien is in 2023 de doelgroep voor de Energietoeslag met 50% uitgebreid door de inkomensgrens te verhogen van 120% naar 140% van de bijstandsnorm.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?
 • Reeds in 2023 is Ferm Werk, vooruitlopend op de belichte onderwerpen in de kaderbrief met het op orde brengen van de bedrijfsvoering, teneinde stappen te zetten naar een effectievere en meer efficiënt ingerichte en toekomstgerichte organisatie. In 2023 werd er ook gestart met een missie en visie document, met focus op de identiteit van Ferm Werk.
 • Ferm werk is in 2023 doorgegaan met het verbeteren van de werkwijze voor het doorverwijzen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar Woerden Wijzer. 
 • In 2023 zijn ondernemers en maatschappelijke partners meer betrokken bij het begeleiden van werklozen en mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt naar werk dan wel een vorm van meedoen naar vermogen.
 • De inburgeringsketen blijft kwetsbaar, maar is versterkt door extra capaciteit bij Ferm Werk en VSGH. De samenwerking is verbeterd en er is gewerkt aan verscherpte rolverdeling en werkafspraken.
 • Via het Noodfonds Energiearmoede heeft de gemeenteraad een fors budget beschikbaar gesteld om huishoudens en organisaties financieel te ondersteunen. Hierdoor kon onder andere de inkomensgrens van de Energietoeslag-2023 verhoogd worden tot 140% van de bijstandsnorm. Naast een financiële ondersteuning hebben huishoudens ook de mogelijkheid gekregen om hun woning te verduurzamen. Samen met de maatregelen van de Rijksoverheid (prijsplafond voor energie, verhogen minimumloon en de uitkeringen) zijn financiële problemen bij grote groepen inwoners achterwege gebleven. Maar, met deze maatregelen zijn niet alle problemen opgelost en doelen bereikt. Op verschillende gebieden zijn inspanningen verricht om inwoners in kwetsbare situaties te bereiken en te ondersteunen. Veelal in nauwe samenwerking met de vele netwerkpartners die Woerden rijk is (zoals de Voedselbank, Stichting Leergeld, Kwadraad, Schuldhulpmaatje, enzovoort). Voorbeelden hiervan: 
  o    De ontwikkeling van Informatiepunten in de stad (waar inwoners laagdrempelig terecht kunnen met hun vragen).
  o    Het organiseren van Menstruatie-uitgiftepunten (of deelkastjes) in alle wijken en buitengebieden.
  o    Het voorbereiden van het traject van een (regionale) stadspas. Deze stadspas moet er in 2025 zijn. 
  o    Er is een start gemaakt om bij de beoordeling van financiële ondersteuning van inwoners niet alleen de hoogte van het inkomen als uitgangspunt te nemen maar de draagkracht te beoordelen. Hierdoor wordt de bestaanszekerheid van inwoners beter gewaarborgd. 
 • Eind 2023 is een nieuwe regionale samenwerkingsagenda passend onderwijs vastgesteld tussen de samenwerkingsverbanden onderwijs en de gemeenten in de regio Utrecht West. Afgesproken is dat we ons de komende jaren verder inzetten voor (1) het verbreden van de inclusiegedachte binnen het onderwijs, (2) integrale benadering binnen jeugdhulp en onderwijs en (3) het voorkomen van thuiszitters. 
 • In 2023 is voor het schooljaar 2023-2024 subsidie toegekend voor de voortzetting van twee leerroute 4 klassen op SBO De Keerkring. Dankzij deze leerroute 4 klassen is het mogelijk voor kinderen, die anders voor speciaal onderwijs naar een andere regio zouden moeten, om dicht bij huis onderwijs te volgen in onze gemeente. 
 • Ook in 2023 is de BSO+ op SBO De Keerkring voortgezet. Deze kleinschalige opvang, met een lagere leidster-kind ratio, maakt het mogelijk voor kinderen van SBO De Keerkring om gebruik te maken van buitenschoolse opvang dicht bij huis. 
 • Per 1 januari 2023 is de poortwachter ernstige dyslexie belegd bij het Samenwerkingsverband Passend onderwijs. Hierdoor is een kwaliteitsverbetering gerealiseerd van de zorg voor leerlingen met leesproblemen en/of ernstige dyslexie. Het voortraject van specialistische dyslexiezorg ligt namelijk binnen het onderwijs. Door de poortwachter binnen het samenwerkingsverband te positioneren, kan het voortraject worden geoptimaliseerd. Daarnaast heeft de poortwachter de expertise om de aanvragen inhoudelijk te beoordelen.  

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

3.6 Alle kinderen uit Woerden hebben toegang tot onderwijs in daartoe geschikte en bereikbare gebouwen.

3.7 Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten.

3.8 Ook inwoners met een kleine portemonnee  kunnen sociaal, maatschappelijk en economisch participeren in de maatschappij.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

3.6.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO-overleg (consensusoverleg).

Terug naar navigatie - 3.6.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO-overleg (consensusoverleg).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.

Terug naar navigatie - 3.7.1 Er is voldoende technisch geschoold personeel.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.2 Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk.

Terug naar navigatie - 3.7.2 Inwoners met een korte afstand tot de arbeidsmarkt worden bemiddeld naar betaald werk.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.8.1 We versterken de bestrijding van armoede door het minimabeleid op onderdelen bij te stellen op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Dit wordt ook opgenomen in de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda.

Terug naar navigatie - 3.8.1 We versterken de bestrijding van armoede door het minimabeleid op onderdelen bij te stellen op basis van de uitkomsten van het rekenkameronderzoek. Dit wordt ook opgenomen in de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Eigen indicatoren

Terug naar navigatie - Eigen indicatoren

Naast de genoemde (BBV-verplichte) indicatoren wordt nog een aantal zgn. eigen indicatoren gemonitord. Hierop wordt via de monitor Sociaal Domein gerapporteerd.

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 8.680 8.055 625
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 2.387 2.191 196
6.3 Inkomensregelingen 23.345 21.783 1.562
6.4 WSW en beschut werk 4.941 4.515 426
6.5 Arbeidsparticipatie 1.794 1.683 111
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) 2.502 2.362 139
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 4.891 4.645 247
6.71B Begeleiding (WMO) 2.239 1.799 440
6.71C Dagbesteding (WMO) 1.962 1.912 50
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 0 0 0
6.72A Jeugdhulp begeleiding 5.267 5.265 2
6.72B Jeugdhulp behandeling 555 1.769 -1.214
6.72C Jeugdhulp dagbesteding 2.103 1.221 882
6.73A Pleegzorg 884 885 -1
6.73B Gezinsgericht 313 91 222
6.73C Jeugdhulp met verblijf overig 1.996 1.874 122
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 2.949 2.982 -34
6.74B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf 789 2.349 -1.560
6.74C Gesloten plaatsing 1 0 1
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 0 0
6.81A Beschermd wonen (WMO) 391 140 251
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming 1.966 2.135 -169
6.82B Jeugdreclassering 271 302 -31
7.1 Volksgezondheid 2.489 2.443 46
Totaal Lasten 72.714 70.401 2.313
Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie -1.369 -1.463 94
6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen 0 -405 405
6.3 Inkomensregelingen -15.310 -15.560 250
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) -283 -283 0
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 0 0 0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO) 0 -10 10
6.72A Jeugdhulp begeleiding 0 -92 92
6.72B Jeugdhulp behandeling 0 -2 2
6.74A Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf 0 -22 22
6.81A Beschermd wonen (WMO) -332 -238 -94
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 0 0 0
6.82A Jeugdbescherming -233 -181 -52
6.82B Jeugdreclassering -271 -302 31
7.1 Volksgezondheid 0 -54 54
Totaal Baten -17.797 -18.610 813
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 706 706 0
Totaal Stortingen 706 706 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -863 -813 -50
Totaal Onttrekkingen -863 -813 -50

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 Onder taakveld 6.6 wordt Wmo Voorzieningen toegelicht waar collectief vervoer een onderdeel van is. 63 voordeel
6.1 Inburgering: de kosten voor maatschappelijke begeleiding vallen onder kosten voor inburgeringsvoorzieningen, vanuit het Rijk ontvangen we hiervoor de specifieke uitkering Wet inburgering. Voor inburgeringsvoorzieningen is minder uitgegeven, het begrote bedrag is gebaseerd op de taakstelling vanuit het Rijk, de taakstelling is eind 2023 naar beneden bijgesteld. Daarnaast is voor de begeleiding van statushouders nog een restant budget over van het incidentele budget wat destijds van het Rijk is ontvangen. Dit budget wordt in 2024 ingezet voor de uitvoering van de projecten: 'lerend spreekuur' en 'spreekuur statushouders gepensioneerde huisartsen'. 314 voordeel
6.1 Het initiatief Cruijff Court is nog niet gestart. Dit budget komt uit het investeringsfonds en zal via de resultaatbestemming overgebracht worden naar 2024. 63 voordeel
6.1 In de Strategische Heroriëntatie heeft onderzoeksbureau AEF incidentele kosten voor mantelzorg structureel opgenomen. 40 voordeel
6.1 De gemeenteraad is akkoord gegaan met de bestedingen voor de Hervormingsagenda. Een deel van de begroting is als stelpost ingesteld, omdat hier nog geen beleidsplan voor was uitgewerkt. Dit deel is door capaciteitgebrek in 2023 niet onderbouwd en uitgegegeven. 126 voordeel
6.1 Voor de transitiekosten voor de opvang van Oekraïnse ontheemden in de Stadspoort en de Bleek is een naheffing van de belastingdienst ontvangen van € 308K. Dit bedrag komt terug als voordeel aan de batenzijde, omdat deze kosten via een specifieke uitkering worden gedekt. Daarnaast zijn minder kosten gemaakt van € 103K op onder andere nutsvoorzieningen, onderhoud en energiekosten. -205 nadeel
6.1 Via de budgetoverhevelingen bij de najaarsrapportage is teveel budget overgeheveld voor vluchtelingen/statushouders. Dit zal worden gecorrigeerd in de voorjaarsrapportage 2024. -56 nadeel
6.1 De activiteiten voor de Brede SPUK-regeling zitten versnipperd in programma 3. Het budget is volledig geraamd op taakveld 6.1 en de kosten zijn verantwoord op verschillende taakvelden binnen dit programma. Het resterende bedrag (€ 45K) wordt conform de regeling besteed in 2024. 154 voordeel
6.2 De flexibele schil voor personeel is niet volledig ingezet. 72 voordeel
6.2 Inkoop Monitoring Utrecht West heeft door vacatures minder personeel in kunnen zetten. 72 voordeel
6.3 Ferm Werk Inkomensregelingen: voordeel wordt verklaard door minder aanvragen voor energietoeslag (€ 961K). De aanvragen kunnen nog tot en met juni 2024 worden ingediend. De uitgaven voor loonkostensubsidie (€ 46K) zijn hoger uitgevallen i.v.m. verwerking van loonwaardenmetingen. De verwachte verhoging van de debiteurenontvangsten zijn uitgebleven (€ 72K). Er zijn meer uitkeringen Bijstandsverlening zelfstandigen (26K) en Bijzondere bijstand verstrekt (€ 10K). 807 voordeel
6.3 Ferm Werk Overhead: De uitvoeringskosten overhead zijn vanwege vacatures lager uitgevallen (€ 33K). Het budget voor onvoorzien is niet aangesproken en valt daarmee vrij (€ 31K). 64 voordeel
6.3 Budget Kleinsma gelden is niet volledig ingezet door gebrek aan capaciteit. 99 voordeel
6.3 Budget Minima en armoedebeleid was gereserveerd ter dekking voor eventuele extra kosten voor de energietoeslag voor de inwoners met een inkomen tussen 120% en 140% van het sociaal minimum. Er zijn minder aanvragen ingediend dan verwacht. Wel kunnen aanvragen nog tot en met juni 2024 ingediend worden. 105 voordeel
6.3 De inzet van personeel voor de opvang Oekraïnse ontheemden is in 2023 flink afgenomen en dit zorgt voor een voordeel. Daarnaast zijn nog diverse kosten geraamd die binnen de reguliere beleidsbudgetten zijn gedekt. 424 voordeel
6.4 Ferm Werk SW-bedrijf en Nieuw beschut: ondanks de daling van het Wsw-bestand is een hogere netto toegevoegde waarde gerealiseerd, dit komt voornamelijk door het doorvoeren van de indexering van 12% en het maken van betere contractafspraken. Vanwege vacatures vallen de uitvoeringskosten lager uit. Daarnaast zijn er meer terugontvangsten van loonkosten Sw en Nieuw Beschut ontvangen. 426 voordeel
6.5 Ferm Werk Arbeidsparticipatie: De inhuurkosten met betrekking tot arbeidsparticipatie vallen lager uit. 111 voordeel
6.6 De aantallen in Wmo Voorzieningen zijn zowel op aantal cliënten als op het aantal verstrekkingen afgenomen ten opzichte van 2022. Binnen de Wmo Voorzieningen is een verschuiving zichtbaar tussen woonvoorzieningen waarin de aantallen zijn gestegen en het verstrekken van rolstoelen en vervoersvoorzieningen waarin de aantallen zijn afgenomen. 139 voordeel
6.71A De aantallen in Wmo Huishoudelijke Hulp zijn zowel op aantal cliënten als op aantal verstrekkingen afgenomen ten opzichte van 2022. De reden voor de daling is het gevolg van de invoering van de inkomenstoets. 283 voordeel
6.71B De aantallen in Wmo Begeleiding individueel zijn zowel op aantal cliënten als op aantal verstrekkingen afgenomen ten opzichte van 2022. 373 voordeel
6.71B De aantallen in Wmo PGB Begeleiding zijn in aantal cliënten verder afgenomen in 2023. De maatregelen uit de Strategische Heroriëntatie zijn nog steeds effectief. 76 voordeel
6.71C De verplichting voor Wmo Covid uit 2022 is niet volledig benut in 2023. 50 voordeel
6.72A t/m 6.74C De kostenstijging in de jeugdzorg bedraagt ongeveer € 3 miljoen ten opzichte van 2022. De kostenstijging in de jeugdzorg wordt veroorzaakt door verschillende factoren, maar de grootste kostenstijgingen worden veroorzaakt door de complexere geleverde zorg in specialistische GGZ met een bedrag van € 900K, Residentiële zorg met 300K, Ambulante zorg met € 1,1 miljoen en Landelijk ingekochte zorg met € 550K. -1.580 nadeel
6.81A Beschermd Wonen: De Utrecht West gemeenten hebben ontwikkelbudget ontvangen voor lokaal maatwerk voor beschermd wonen. Eind 2023 is bekend gemaakt om welk bedrag dit gaat en daarom hebben partijen ook nog geen aanspraak kunnen maken op dit ontwikkelbudget. Voorgesteld wordt om door middel van resultaatbestemming € 121K toe te voegen aan de begroting 2024. 240 voordeel
6.82A Vanuit Samen Veilig Midden Nederland is nog geen verklaring ontvangen van het nadeel. Eventuele correcties komen ten gunste of laste van 2024. -218 nadeel
6.82A Regionaal is budget beschikbaar gesteld voor Bescherming in Beweging. Het resterende bedrag wordt conform afspraak in de regio in 2024 uitgevoerd. 52 voordeel
Diversen 219 voordeel
Totaal mutaties lasten 2.313 voordeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
6.1 Inburgering: betreft de specifieke uitkering Inburgering en Onderwijsroute, zie tevens toelichting voordeel bij lasten. In 2023 zijn de definitieve budgetten voor 2022 vastgesteld. Op basis van de gegevens van DUO is m.b.t. het werkelijke aantal inburgeringsplichtigen dat ultimo 2022 is gehuisvest, de uitkering herzien. Conform de reserveringsregeling van de specifieke uitkering wordt het niet-bestede bedrag in 2023 meegenomen ter besteding aan inburgeringsvoorzieningen, onderwijsroute en/of overgangsvoorzieningen in het volgende kalenderjaar. -225 nadeel
6.1 De naheffing van de belastingdienst voor de transitiekosten voor de Stadspoort en de Bleek ontvangen we via de specifieke uitkering. 308 voordeel
6.2 De inkomsten vanuit de regio voor beschermd wonen zijn niet begroot. 188 voordeel
6.2 De inkomsten voor de specifieke uitkering voor de toeslagenproblematiek zijn niet begroot. De kosten zijn gemaakt vanuit de huidige formatie en zorgt daarom voor een groot voordeel. 174 voordeel
6.3 De definitieve specificatie voor de budgetten bijstand is voordeliger uitgevallen dan de voorlopige specificatie. De definitieve specificatie ontvangen we in september en is daarom niet aangepast in de najaarsrapportage. 59 voordeel
6.3 De doorbelasting van personeelsinzet voor Oekraïnse ontheemden voor Oudewater is niet begroot en de inkomsten voor de particuliere opvang valt hoger uit dan verwacht. 191 voordeel
6.72A Voor jeugd onderwijs zorgarrangementen zijn we penvoerder voor de scholen binnen gemeente Woerden en verdelen we de kosten binnen de regio en aan de Stichting Samenwerkingsverband VO. Deze inkomsten zijn niet opgenomen in de begroting. Een onderwijs-zorgarrangement is een samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp, speciaal voor kinderen die onderwijs- en zorgondersteuning nodig hebben . 92 voordeel
6.81A Regionaal zijn de inkomsten voor beschermd wonen aangepast (zie toelichting aan de lastenzijde). -94 nadeel
6.82A Doordat de uitgaven € 52K lager zijn voor Bescherming in Beweging, wordt niet de volledige subsidie als dekking ingezet in 2024. Het resterende bedrag wordt in 2024 uitgevoerd (zie toelichting aan de lastenzijde). -52 nadeel
7.1 De inkomsten voor de specifieke uitkering voor het integraal zorgakkoord zijn niet opgenomen in de begroting. De doorschuif btw van 2021 en 2022 is een voordeel voor 2023. 49 voordeel
Diversen 123 voordeel
Totaal mutaties baten 813 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten 3.126 voordeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
0.10 -50 Nadeel
Totaal mutaties reserves -50 nadeel