Uitgaven

8,71%
€ 16.575
x €1.000
8,71% Complete

Inkomsten

2,83%
€ -5.598
x €1.000
2,83% Complete

Saldo

147,95%
€ 10.977
x €1.000

Voortgang inspanningen

Programma 5. Onderwijs en Sport

Uitgaven

8,71%
€ 16.575
x €1.000
8,71% Complete

Inkomsten

2,83%
€ -5.598
x €1.000
2,83% Complete

Saldo

147,95%
€ 10.977
x €1.000

Voortgang inspanningen

Portefeuillehouder Thema
Jacques Rozendaal Onderwijs en onderwijshuisvesting
Arjan Noorthoek Sport

Omschrijving

Terug naar navigatie - Omschrijving

Dit programma bevat (onderdelen van) de opgaven:

- Zorgzame samenleving

- Sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen.

 

Taakvelden binnen programma 5 zijn:

Taakveld Omschrijving
4.1 Openbaar basisonderwijs Taken met betrekking tot het openbaar basisonderwijs: - bestuurskosten voor gemeenten die zelf bestuur zijn - primair openbaar basisonderwijs, bewegingsonderwijs (inclusief schoolzwemmen) - de huur van bv. een gymnastieklokaal - passend onderwijs
4.2 Onderwijshuisvesting Taken op het gebied van onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs: - nieuwbouw, aanpassing en uitbreiding van bestaande schoolgebouwen - verhuur - opstellen programma onderwijshuisvesting - vandalismebestrijding
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvoorzieningen en onderwijsondersteuning: - ondersteuning leerkrachten en directie - uitgaven bijzonder onderwijs (incl. bewegingsonderwijs en schoolzwemmen voor leerlingen bijzonder onderwijs, maar excl. huisvesting) - achterstandenbeleid - coördinatie samen naar school, passend onderwijs - volwasseneneducatie - leerlingzorg en leerlingbegeleiding - leerlingenvervoer (incl. voor leerlingen openbaar onderwijs) - stimuleren schooldeelname: leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten
5.1 Sportbeleid en activering Niet-fysieke maatregelen ter stimulering van professionele- en amateursport zoals: stimuleren van topsport, ondersteunen en stimuleren recreatieve sportbeoefening, ondersteunen van organisaties die zich bezig houden met sport, sport in buurt- en combinatiefuncties.
5.2 Sportaccommodaties Alle accommodaties voor sportbeoefening

Overige ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Overige ontwikkelingen

Onderwijs
De gemeente is sinds oktober 2022 aangesloten bij het landelijk netwerk Gelijke Kansen Alliantie en werkt samen met scholen en maatschappelijke organisaties om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Dit netwerk is opgezet door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met het lidmaatschap van de gemeente kregen scholen toegang tot een subsidie. De subsidie is ingezet om brugfunctionarissen in te zetten op zes basisscholen waar het risico op ongelijke kansen in het onderwijs het grootst is. 
Sinds september 2023 werken twee brugfunctionarissen (totaal 1 fte) op zes basisscholen. Zij ondersteunen ouders vanuit een vertrouwensband op een laagdrempelige manier bij allerlei vraagstukken, zoals bijvoorbeeld rondom de opvoeding, armoede en online pestgedrag. Zij hebben de rol om een ‘brug’ te slaan tussen ouders, relevante organisaties uit de stad en scholen. Hiermee ontlasten zij het onderwijsteam en versterken de ondersteuningsstructuur op school.

Sport
Ook in 2023 heeft de sportsector last gehad van de energiecrisis en de hard oplopende inflatie. Het Rijk heeft financiële regelingen aangeboden om sportverenigingen en de zwembaden te compenseren vanwege hun gestegen energiekosten. Omdat de gemeente zelf ook maatregelen heeft genomen, zijn de sportverenigingen en WoerdenSport niet in de problemen gekomen. Wel hebben sportaanbieders verder moeten interen op hun financiële reserves. Maatschappelijke organisaties waaronder sportverenigingen konden ook een beroep doen op de gemeente door gemeentelijke subsidie aan te vragen voor verduurzaming van hun accommodaties.

Opgave: Zorgzame samenleving

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Bewegen en sporten draagt bij aan fitte en gezonde inwoners en brengt mensen dichter bij elkaar.  We vinden het daarom belangrijk dat alle inwoners kunnen spelen, sporten en bewegen. Voor onze inwoners zijn er voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen. Daarnaast hebben we sportverenigingen geholpen om naast hun sportfunctie nog meer van maatschappelijke waarde te zijn en we hebben we onze inwoners gestimuleerd om meer te sporten en te bewegen.

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?
 • In het kader van het Lokaal Sportakkoord zijn diverse projecten gefinancierd en opgestart, zoals speellocaties en seniorenprojecten. Tijdens sportcafés waarbij diverse verenigingen aanwezig waren, is gestreefd naar meer kennisuitwisseling en samenwerking. 
 • Het Beweegteam Woerden is ook dit jaar druk geweest met de ondersteuning en versterking van de sportverenigingen, het ontwikkelen van nieuw beweegaanbod en het koppelen van sport en bewegen aan diverse partners, zoals het onderwijs, de zorg en commerciële aanbieders.
 • Over de toekomst van de zwembaden zijn we in gesprek geweest met de gemeenteraad. Via diverse raadsinformatiebrieven en raadsvoorstellen hebben we de gemeenteraad geïnformeerd. 

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

5.1 Inwoners doen mee naar vermogen en worden ondersteund waar nodig in eigen wijk of dorp. Inwoners voor wie meedoen niet vanzelfsprekend is, worden meer zichtbaar (tevens link naar programma 3).

5.2 Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners (tevens link naar programma 3 en 4).

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Terug naar navigatie - 5.1.1 In alle acht wijken en de drie dorpen zijn er laagdrempelige ontmoetingsplaatsen waar inwoners terecht kunnen voor ontmoeting, ondersteuning en activiteiten.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In navolging van het uitvoeringsplan Maatschappelijke Agenda 2023-2027 worden de zes bestaande ontmoetingslocaties verstevigd. In de drie overige wijken worden ontmoetingsplaatsen gecreëerd binnen of bij bestaande faciliteiten waar inwoners elkaar (al) op een natuurlijke manier ontmoeten.

Inspanningen

Terug naar navigatie - 5.2.1 In de nieuw op te stellen maatschappelijke agenda is een Sociaal Domein brede integrale visie en aanpak opgenomen. Sport, cultuur en (positieve) gezondheid maken hier onderdeel van uit (tevens link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Terug naar navigatie - 5.2.2 De huurtarieven voor buitensportverenigingen worden alleen met inflatiecorrectie verhoogd. De uitgestelde huurverhoging voor binnensportverenigingen wordt geschrapt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Terug naar navigatie - 5.2.3 Er is door de gemeenteraad een besluit genomen over de toekomst van de zwembaden.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Dit resultaat gaat enerzijds over een locatieonderzoek voor het nieuwe zwembad (indicator oranje) en anderzijds over een nieuw exploitatiemodel (indicator groen).

Toelichting locatieonderzoek (indicator oranje):

 • Op 27 juni 2023 is de gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de voortgang. Het college heeft bij de raadsbehandeling van de Najaarsrapportage 2023 aangegeven dat het locatieonderzoek voor het zwembad op de "Voorraadlijst van initiatieven" staat. Dit houdt in dat er tot op heden geen capaciteit beschikbaar is om een dergelijk onderzoek op te pakken of hieraan mee te werken. Zodra er voor de "Onderhanden projecten" capaciteit beschikbaar komt, wordt een project van de Voorraadlijst opgepakt.

Toelichting nieuw exploitatiemodel (indicator groen):

 • De raad is d.m.v. raadsvoorstel: D/23/130448 'WoerdenSport 2.0 - Toekomstbestendige voortzetting exploitatie zwembaden Woerden' geïnformeerd over de stand van zaken m.b.t.  een nieuw exploitatiemodel voor de zwembaden. Halverwege 2024 wordt een (finaal) ontwerpbesluit over een nieuw exploitatiemodel voor de zwembaden aan de raad voorgelegd. Door middel van een themabijeenkomst wordt de raad meegenomen in het lopende proces en de businesscase.

Inspanningen

Opgave: Versterken bestaanszekerheid door sterke economie, goed onderwijs, werk en inkomen

Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden met deze opgave bereikt?
 • De activiteiten binnen het Woerdens Programma Onderwijs 2023-2025 hebben bijgedragen aan het inhalen van leervertragingen bij leerlingen en het verbeteren van hun mentale welzijn. 
 • De kwaliteit en veiligheid van de kinderopvang is op orde.
 • Voorschoolse educatie heeft bijgedragen aan het aanpakken van taalachterstanden bij kinderen en hen goed voorbereid op de overstap naar de basisschool.
 •  Met het nieuwe convenant 'Maatschappelijke Stage' voor de schoolperiode 2023-2027 blijft de maatschappelijke stage een integraal onderdeel van het lesprogramma op middelbare scholen in Woerden.
 • In samenspraak met de gezamenlijke schoolbesturen is het 'Plan van Aanpak uitvoering Integraal Huisvestingsplan en overige projecten onderwijshuisvesting' opgesteld. 

Wat heeft Woerden gedaan?

Terug naar navigatie - Wat heeft Woerden gedaan?

Nationaal Programma Onderwijs (NPO) 
In aanvulling op het Woerdens Programma Onderwijs 2022-2023 is het Woerdens Programma Onderwijs 2023-2025 opgesteld. In 2023 zijn opnieuw in samenwerking met scholen, kinderopvang en andere lokale partners zoals de Bibliotheek, Het Klooster, KUVO en het Beweegteam activiteiten uitgevoerd die leerlingen helpen hun leervertraging in te lopen en hun mentaal welbevinden te verbeteren na corona.

Het Woerdens Programma Onderwijs is inmiddels meer dan een programma wat helpt de vertragingen die door de COVID-19 maatregelen ontstaan zijn, in te lopen. Het legt nu ook de nadruk op het creëren van gelijke kansen voor onze Woerdense kinderen en jongeren. Het doel is om hen gelijke kansen te bieden voor ontwikkeling, een gezonde levensstijl, gezond en veilig op te groeien en mee kunnen doen. Bij het opstellen van de Maatschappelijke Agenda is specifiek gekeken naar activiteiten die ook na het aflopen van het programma in juli 2025 voorgezet kunnen worden.

Activiteiten die in 2023 met succes uitgevoerd zijn:

 • Het verlengen van de schooldag, het versterken van de weerbaarheid van leerlingen en voor deskundigheidsbevordering van schoolleiders en docenten. Kinderen en jongeren die aan deze activiteiten hebben deelgenomen, hebben daar zichtbaar voordelen van ondervonden: ze beter meekomen in de klas, kregen meer zelfvertrouwen, werden weerbaarder, werden gestimuleerd en uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en werden gestimuleerd meer te bewegen. 
 • Er was veel extra aandacht voor taalontwikkeling, leesbevordering en leesplezier in de voorschoolse periode en op basisscholen. Kinderen zijn meer uitgedaagd om te lezen en met de uitbreiding van het programma Taalvisite werden meer ouders gestimuleerd hun kinderen voor te lezen.
 • Door de inzet van extra jeugdhulp op de scholen voor voortgezet onderwijs konden meer jongeren met complexe problematiek geholpen worden. De brugfunctionaris in het voortgezet onderwijs hielp bij het voorkomen dat minder jongeren thuis kwamen te zitten.   

Toezicht en handhaving Kinderopvang
Het toezicht op de kinderopvang wordt gedaan door inspecteurs van de GGD. In 2023 is ‘flexibel inspecteren’ ingevoerd en is conform de wettelijke eis de inspectie van gastouders verhoogd van 5% naar 50% jaarlijks. Deze aanpassingen leidden tot constatering van meer tekortkomingen en meer handhavingstrajecten. Bij flexibel inspecteren variëren de controlepunten per inspectie. De meeste tekortkomingen heeft de kinderopvang steeds binnen de hersteltermijn van twee weken opgelost. Waar het nodig was, zijn extra inspecties uitgevoerd. 

Voor- en vroegschoolse educatie
Voorschoolse educatie helpt om taalachterstanden aan te pakken en kinderen goed voor te bereiden op de overgang naar de basisschool. In 2023 hebben gemiddeld 85 peuters per maand voorschoolse educatie gevolgd. Via het consultatiebureau krijgen kinderen niet alleen een indicatie voor voorschoolse educatie, maar ook voor vroegschoolse educatie. Kinderen met een indicatie krijgen vroegschoolse educatie in groep 1 en 2 van de basisschool. Om de kwaliteit te waarborgen en verder te verbeteren, heeft de gemeente samen met aanbieders van voor- en vroegschoolse educatie resultaatafspraken gemaakt. In 2023 is voor het eerst een monitoring van deze afspraken uitgevoerd voor het schooljaar 2021-2022. Dit wordt voortaan jaarlijks gedaan. Het doel is om door monitoring en kwaliteitsafspraken de ontwikkelingskansen van kinderen te verhogen.

Ook voor peuters die geen risico op taalachterstanden hebben, is een goede voorbereiding op de basisschool belangrijk. Spelen, leren en ontwikkelen op een peutergroep kan hierbij helpen. Aan 21 gezinnen is subsidie verstrekt voor een dagdeel peuteropvang. Deze gezinnen konden geen kinderopvangtoeslag via de belastingdienst aanvragen, omdat één ouder geen betaald werk had. 

Maatschappelijke Stage
Er is een nieuw convenant ‘Maatschappelijke stage’ opgesteld en ondertekend voor de schooljaren 2023-2027. Het Minkema College, het Kalsbeek College, Hart voor Woerden en de gemeente gaan opnieuw voor een periode van vier jaar de samenwerking aan. Hierdoor blijft de maatschappelijke stage onderdeel van het lesprogramma van de middelbare scholen in Woerden. Maatschappelijke stages bieden leerlingen de kans om betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel voor de wereld om hen heen te ontwikkelen. Tegelijkertijd leren ze op een praktische wijze over de normen en waarden die in onze samenleving van belang zijn.

Onderwijshuisvesting
In 2023 is, in samenspraak met de schoolbesturen, voor de komende jaren het “Plan van Aanpak uitvoering Integraal Huisvestingsplan en overige projecten onderwijshuisvesting” opgesteld. De raad is hierover via raadsinformatiebrief D/23/120290 geïnformeerd.

Op het gebied van onderwijshuisvesting hebben we onder andere gewerkt aan:

 • Het nieuwe gebouw voor de Wilhelminaschool aan de Oostsingel is op 22 mei 2023 feestelijk in gebruik genomen. 
 • De tijdelijke huisvesting die de Wilhelminaschool tijdens de nieuwbouwperiode in gebruik had aan het Thijssepad is verplaatst naar een terrein aan het Mr. Joeskespad. Met ingang van het schooljaar 2023/2034 is dit in gebruik genomen door de R. de Jagerschool. 
 • Het gebouw van de R. de Jagerschool aan de Van Slingelandtlanen is in het najaar 2023 gesloopt om plaats te maken voor een nieuw schoolgebouw op dezelfde locatie.
 • Voor de nieuwbouw van de R. de Jagerschool zijn in 2023 forse stappen gezet. Het voorlopig ontwerp van het nieuwe gebouw op het huidige adres (Van Slingelandtlanen) is vastgesteld. Het wordt een duurzaam en inclusief schoolgebouw. Voor de bouw is een krediet beschikbaar gesteld van maximaal € 5.769.100,-.
 • Eind 2023 is de raad voorgesteld om per 1 januari 2024 over te gaan tot aankoop van het tot nu toe gehuurde “Bruggebouw” van het Kalsbeek College aan de Jozef Israelslaan. Op 25 januari 2024 heeft de raad met de aankoop ingestemd (D/23/125418).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Terug naar navigatie - 5.3.1 Het integraal huisvestingsplan is in samenspraak met de schoolbesturen herijkt, conform het wettelijk OOGO overleg (consensusoverleg) (link naar programma 3).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Specificatie taakvelden

Terug naar navigatie - Specificatie taakvelden
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023 Verschil
Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 407 435 -29
4.2 Onderwijshuisvesting 4.758 4.725 33
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 3.661 3.739 -77
5.1 Sportbeleid en activering 700 833 -133
5.2 Sportaccommodaties 4.686 5.698 -1.012
Totaal Lasten 14.212 15.431 -1.219
Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs 0 -21 21
4.2 Onderwijshuisvesting -34 -54 20
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken -1.303 -1.467 164
5.1 Sportbeleid en activering -262 -349 86
5.2 Sportaccommodaties -2.537 -3.308 771
Totaal Baten -4.136 -5.198 1.062
Stortingen
0.10 Mutaties reserves 1.144 1.145 0
Totaal Stortingen 1.144 1.145 0
Onttrekkingen
0.10 Mutaties reserves -400 -400 0
Totaal Onttrekkingen -400 -400 0

Financiële analyse

Terug naar navigatie - Financiële analyse

Hieronder worden de belangrijkste verschillen toegelicht:

Taakveld Analyse lasten Bedrag voordeel/ nadeel
4.2 In verband met een andere fasering is er minder uitgegeven aan tijdelijke huisvesting. Dit bedrag is bij verschillende voor- en najaarsrapportgaes toegekend en komende jaren wel benodigd. Voorgesteld wordt om een bedrag van € 106K via resultaatbestemming toe te voegen aan de begroting 2024 106 voordeel
4.2 Voor de schoolgebouwen is meer uitgegeven aan belastingen en verzekeringen, hoofdzakelijk door een stijging van de WOZ waarde. De begroting is hier niet op aangepast. -83 nadeel
4.3 Dit is een administratief voordeel. Het budget voor Brede scholen wordt ingezet voor de combinatiefuncties/ het beweegteam en de kosten zijn in het betreffende taakvelden genomen. 29 voordeel
4.3 Stichting Gebouwenbeheer Woerden is ontbonden. Het deel van het vastgoed van de gemeente (Kindcentrum Kallameer en Brede school Schilderskwartier) is overgegaan naar de gemeente. De begrote en werkelijke lasten voor deze locaties vinden plaats onder programma 4 (begroot € 78K, werkelijk € 246K saldo € -168K negatief) en programma 5 (begroot € 516K, werkelijk € 441K, saldo € 76K positief). Ook de begrote en werkelijke baten zijn verdeeld over programma 4 (begroot € 0, werkelijk € 207K, saldo € 207K positef) en programma 5 (begroot € 19K werkelijk € 201K, saldo € 183K positef). In totaal een negatief saldo lasten van € -92K en een positef saldo baten van € 389K. In 2024 zijn deze budgetten samengevoegd in programma 5. Een bedrag van € 201K van de baten in programma 5 is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om het bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. 76 voordeel
4.3 Het bedrag van € 201K van de baten is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. -201 nadeel
5.1 Vanuit het Rijk ontving gemeente Woerden een Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (NEAS). Aan de amateursverenigingen is € 36K betaald. Hier staat bij de baten een inkomst tegenover. -36 nadeel
5.1 Combinatiefuncties wordt betaald uit diverse middelen die verdeeld over de begroting zijn opgenomen. O.a. In taakveld 4.3 (bredescholen) staan middelen die voor combinatiefuncties zijn gebruikt. Per saldo is het tekort nihil. -49 nadeel
5.1 Middelen uit de specifieke uitkering ten behoeve van het sportakkoord mogen over de jaren heen meegenomen worden. Uit vorige jaren was nog een budget beschikbaar van € 51K. De middelen zijn nu op. Voor het sportakkoord ontvangen we vanaf 2023 middelen uit de Brede Spuk. -51 nadeel
5.2 Aan Woerden Sport is een incidentele doorbetaling gedaan uit een specifieke uitkering van het Rijk (meerkosten energie openbare zwembaden- MEOZ) over de meerkosten energie 2022. Deze meerkosten worden berekend aan de hand van de definitieve energiefacturen van Woerden Sport. Hier staat een inkomst tegenover die bij de Najaarsrapportage was geraamd (en dus geen verschil opleverd). -226 nadeel
5.2 De btw-uitgaven voor sport zijn voor de gemeente niet compensabel. Hiertegenover staat een subsidie van het Rijk. -793 nadeel
5.2 Door openstaande vacatures zijn functies met inhuur ingevuld en dit heeft tot extra kosten geleid. -163 nadeel
5.2 Bij de voorjaarsrapportage is het volgende aangevraagd. We willen het initiatief van de Stichting tot Exploitatie van Dorpshuis Kamerik op een passende wijze kunnen begeleiden en faciliteren bij het maken van plannen voor renovatie of nieuwbouw van de Schulenburch, en de daadwerkelijke realisatie van deze plannen. Hiervoor zijn middelen nodig voor ambtelijke capaciteit en onderzoek van € 81K in zowel 2023 en 2024) en een extra subsidie voor de exploitatie van € 33K totdat de Schulenburch is gerenoveerd. De subsidie is aan de Schulenburch verstrekt onder taakveld 6.6. Het onderzoek is doorgeschoven waarvoor voldoende middelen in 2024 beschikbaar zijn. 114 voordeel
Diversen 58 voordeel
Totaal mutaties lasten -1.219 nadeel
Taakveld Analyse baten Bedrag voordeel/ nadeel
4.3 Het bedrag van € 201K van de baten is een eenmalige bijdrage voor het groot onderhoud en de inventaris na opheffen van de SGBW. Voorgesteld wordt om dit bedrag te storten in de voorziening voor groot onderhoud gebouwen. Zie ook toelichting onder de lasten over SGBW. 183 voordeel
5.1 Rijksbijdrage Spuk NEAS, zie uitgaven 36 voordeel
5.1 Voor het Sportakkoord heeft gemeente Woerden € 33K ontvangen van het Rijk. Uit voorgaande jaren waren nog tegoeden opgebouwd die in 2023 zijn ingezet. 51 voordeel
5.2 Bij de Najaarsrapportage is de inkomst van de Specifieke Uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (Meoz) geprognoticeerd. De uiteindelijke uitkering wordt vastgesteld aan de hand van de werkelijke energielasten 2023 en valt lager uit -124 nadeel
5.2 Voorz. Expl. Tekort corona sport. De verliezen Van Woerden sport 2022 zijn uit de voorziening gehaald. 450 voordeel
5.2 Rijkbijdrage SPUK BTW Sport 892 voordeel
5.2 De huuropbrengsten van de zwembaden in Woerden en Harmelen 2023 zijn lager dan begroot door de Corona compensatie 2022. -394 nadeel
5.2 De huurinkomsten voor gymzaal Oudeland (harmelen Noord) zijn in de Strategische Heroriëntatie onterecht verhoogd, er was geen rekening mee gehouden dat de gymzaal zou worden afgestoten. -58 nadeel
Diversen 26 voordeel
Totaal mutaties baten 1.062 voordeel
Totaal mutaties lasten en baten -157 nadeel
Taakveld Mutaties reserves Bedrag voordeel/ nadeel
Totaal mutaties reserves 0